Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Uus maailm

Reede, 17. Jaanuar 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 9:18 -10: 32

Noa ja tema pojad 18 Ja Noa pojad, kes laevast välja tulid, olid Seem, Haam ja Jaafet; ja Haam oli Kaanani isa. 19 Need kolm olid Noa pojad ja neist rahvastus kogu maa. 20 Noa hakkas põllumeheks ja istutas viinamäe. 21 Ta jõi veini, jäi joobnuks ja ajas oma telgis enese paljaks. 22 Aga Haam, Kaanani isa, nägi oma isa paljast ihu ja rääkis sellest oma kahele vennale õues. 23 Siis Seem ja Jaafet võtsid vaiba ja panid enestele õlgadele, läksid tagurpidi ja katsid kinni oma isa palja ihu; nende näod olid ära pööratud, nõnda et nad oma isa paljast ihu ei näinud. 24 Kui Noa ärkas oma veiniuimast ja sai teada, mis ta noorem poeg oli teinud, 25 siis ta ütles: „Neetud olgu Kaanan, saagu ta oma vendadele sulaste sulaseks!” 26 Ta ütles veel: „Kiidetud olgu Issand, Seemi Jumal, ja Kaanan olgu tema sulane! 27 Jumal andku avarust Jaafetile, ta elagu Seemi telkides ja Kaanan olgu tema sulane!” 28 Ja Noa elas pärast veeuputust kolmsada viiskümmend aastat. 29 Ja kõiki Noa elupäevi oli üheksasada viiskümmend aastat; siis ta suri. Noa järeltulijad 1 Ja need on Noa poegade Seemi, Haami ja Jaafeti järeltulijad; pärast veeuputust sündisid neile pojad. 2 Jaafeti pojad olid Gomer, Maagoog, Maadai, Jaavan, Tubal, Mesek ja Tiiras. 3 Ja Gomeri pojad olid Askenas, Riifat ja Toogarma. 4 Ja Jaavani pojad olid Eliisa ja Tarsis, kittid ja rodanlased; 5 neist eraldusid saarte rahvad. Need olid Jaafeti järeltulijad nende maade järgi, igaühel oma keel, nende suguvõsade kaupa, vastavalt neile rahvastele. 6 Ja Haami pojad olid Kuus, Mitsraim, Puut ja Kaanan. 7 Ja Kuusi pojad olid Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka; ja Raema pojad olid Seeba ja Dedan. 8 Ja Kuusile sündis Nimrod, kes oli esimene vägev mees maa peal. 9 Tema oli vägev kütt Issanda ees, seepärast öeldakse: „Vägev kütt Issanda ees nagu Nimrod.” 10 Ja tema kuningriigi alguseks olid Paabel, Erek, Akad ja Kalne Sinearimaal. 11 Sellelt maalt läks ta Assurisse ja ehitas Niineve, Rehobot-Iiri ja Kelahi, 12 ja Reseni Niineve ja Kelahi vahele - see on see suur linn. 13 Ja Mitsraimile sündisid luudlased, anamlased, lehablased, naftuhlased, 14 patruuslased ja kasluhlased, kellest vilistid on lähtunud, ja kaftoorlased. 15 Ja Kaananile sündisid Siidon, tema esmasündinu, ja Heet, 16 jebuuslased, emorlased, girgaaslased, 17 hiivlased, arklased, siinlased, 18 arvadlased, semarlased ja hamatlased; hiljem harunesid kaananlaste suguvõsad. 19 Ja kaananlaste maa-ala oli Siidonist Gerari suunas Assani, Soodoma, Gomorra, Adma ja Seboimi suunas Lesani. 20 Need olid Haami järeltulijad nende suguvõsade, keelte, maade ja rahvaste järgi. 21 Ja Seemile sündisid ka pojad; tema oli kõigi Eeberi poegade esiisa, Jaafeti vanem vend. 22 Seemi pojad olid Eelam, Assur, Arpaksad, Luud ja Aram. 23 Ja Arami pojad olid Uuts, Huul, Geter ja Maas. 24 Ja Arpaksadile sündis Selah, Selahile sündis Eeber. 25 Ja Eeberile sündis kaks poega: ühe nimi oli Peleg, sest tema päevil jagunes maa; ja tema venna nimi oli Joktan. 26 Ja Joktanile sündisid Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, 27 Hadoram, Uusal, Dikla, 28 Oobal, Abimael, Seeba, 29 Oofir, Havila ja Joobab; need kõik olid Joktani pojad. 30 Nende elukohad olid Meesast Sefaara suunas idapoolses mäestikus. 31 Need olid Seemi järeltulijad nende suguvõsade, keelte, maade ja rahvaste järgi. 32 Need olid Noa poegade suguvõsad nende põlvnemiste ja rahvaste järgi; neist harunesid rahvad maa peal pärast veeuputust.

Ühine kiituses taevaste hulkadega, keda ei ole võimalik kokku lugeda, “suure rahvahulgaga, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist paganahõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest, kes seisavad trooni ees ning Talle ees,” (Ilm 7;9)

Ühinenud maailm? See maailm, mis taas vetevoogudest tõuseb, on paljude erinevate inimeste maailm, kuid neil kõigil on oma algallikas. Kõiki inimesi selles maailmas kirjeldatakse kui järeltulijaid, kuid mitte Aadama vaid Noa omi. Kõik nad on selle vikerkaae all, mis märgib Jumala tingimusteta pühendumist neile.

See on lõhenenud, korratu maailm. Kohe algusest on näha selle märke. Purjutamine, seksuaalne kõlvatus ning aukartuse puudumine vanemate suhtes päädib sellega kui Nnoa avab oma suu (esimest korda selle maailma narratiivis) - selleks, et needa omaenese lapselaps. Too needus märgib ära vaenu alguse, mis tõuseb Iisraeli ja tema naabrite vahel. Seda sõnumit on kasutatud ka selleks, et õigustada nii suuremõõdulist kurja kui orjapidamine ning apartheid.

See on ka korrastatud maailm. 1Ms 10 peatükis näeme taas, kui palju on autoril võimalik edasi anda pelgalt sellega, kuidas ta järjestab oma materjali. Kõik 70 rahvust on hoolega esitletud, sealhulgas ka 3, 7 ja 10 kordsed paljunemised - mis märgivad korrastatust ja ka terviklikkust. Kõik need erinevad rahvad, keeled ning pingutused neile antud territooriumil - võib meie jaoks kokku olla üks suur kaos ja segadus. Kuid selle kõige allhoovuseks on ettehooldav, varustav õnnistus; maa täidetakse inimestega, kes võtavad selle valitsemise üle.  Kui kuidagi oleks võimalik patt sellest pildist välja jätta - oleks tegu loomise narratiivi kulminatsiooniga.

Enamik selleaegseid jumalusi oli kas suguharude ja /või territooriumite jumalused, ning loomiselood näitavad kätte konkreetsete inimeste alustamise konkreetstes kohtades. Näiteks tipneb Paabeli loomise müüt sellega, kuidas jumal Marduk siseneb oma templisse Paabelis. 1Moosese raamatu 10 peatükist leiame signaali selle müüdi tundmise kohta viites Nimrodile, kuid piiblis on asja tuumaks hoopis muu. Nii nagu kogu nähtav maailm on loodud ühe ja ainsa Jumala poolt, nii on ka igal inimesel üks lähetkoht ning nad kuuluvad sellele ainsale Jumalale. Vana Testament võib sisaldada mingi konkreetse rahva lugusid, kuid 1Ms 10 ei jäta mingit ruumi eri hõimude, rahvuste või territooriumide jumalatele.

 
Lugedes tänast piibliteksti, palveta nende paljude rahvahõimude, suguharude ja rahvaste pärast - et nad suudaksid vastu panna kurjale - sh natsionalismile, maruhõimlusele ja territoriaalsele rõhumisele.

Selle kommentaari autor: Ida Glaser