Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ülemaailmne ülistuskogudus

Reede, 5. Detsember 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Rm 15:8-13

Üleskutse ühtsuseks
8Sest ma ütlen, et Jeesus Kristus on saanud ümberlõigatute teenriks Jumala tõe pärast - esiisadele antud tõotuse kindlustamiseks -,
9et paganad hakkaksid Jumalat ülistama halastuse eest, nagu on kirjutatud:
"Seepärast ma tunnistan sind paganate ees ja laulan kiitust sinu nimele."

10Ja taas ta ütleb:
"Rõõmustage, paganad, koos tema rahvaga!"

11Ja taas:
"Kiitke Issandat, kõik paganad, ja kiitke teda, kõik rahvad!"

12Ja Jesaja ütleb taas:
"Iisai juur tuleb ja see, kes hakkab valitsema paganate üle; tema peale panevad paganad lootuse!"

13Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!

Jumal, palun kõneta mind, kui ma seda kirjakohta loen, palun puuduta mu südant, et vastaksin Sulle ülistuse ja sõnakuulelikkusega.(1)
Pöördudes korraks veel tagasi eilse teksti viimase salmi juurde, palub Paulus Rooma kristlasi veelkord tungivalt, et nad üksteist vastu võtaksid, nagu Kristus on neid vastu võtnud (s 7). 
Kahtlemata tahab Paulus, et ka nemad mõistaksid kui tohutult ebavõrdne on see võrdlus. Kristus pidi kõik andma, et teha meid endale vastuvõetavaks - kuidas siis võiksime meie üksteist mitte aktsepteerida, ning veel usu suhtes niivõrd kõrvaliste eriarvamuste tõttu?   
Lepitus Rooma koguduse kahe fraktsiooni vahel on mikrokosmose tasand sellest, mida Kristus tuli tegema makrokosmilisel tasandil ja igaveseks, nagu lubatud patriarhidele sajandeid tagasi.(2)  Kogudus Roomas ja nüüd ka üle kogu maailma, on nähtav pilt sellest kosmilisest lepituse kogukonnast, kus "ei ole juuti ega kreeklast, orja ega vaba, meest ega naist, vaid kus ollakse üks Kristuses."(3) Ja selle kõige eesmärk on tuua kiitust ja au Jumalale (s 7,9,11). 
Võime tajuda teatud hüpet Pauluse vaimus, kui ta tsiteerib neid nelja Vana Testamendi lõiku, mis kirjeldavad, kuidas juudid ja paganad koos Jumalat kummardavad.
Sain suurepärase võimaluse osaleda maailmamisjoni alasel Lausanne'i maailmakonverentsil 1974. aastal, kus oli 4000 delegaati 150 riigist. Ainus laul, mida ühiselt koos laulda saime, oli "Halleluuja" - kus see ongi ainuke sõna kogu laulus.  Laulsime seda koos pisarsilmil, emmates oma musti, pruune, kollaseid või valgeid vendi ja õdesid. See oli nagu eelaimdus tulevasest aust. (4)
Paulus edastab lõpetuseks sooja, kõikehõlmava, lootust täis õnnistuse Rooma kogudusele (s 13). Saagem ka meie täidetud sellest lootusest oma koguduste suhtes
 
Muuda 13. salm palveks oma koguduse eest. Paluge, et teie kaasusklikel "võiks olla ülevoolav lootus Püha Vaimu väes".

1 Quoted in Croucher, High Mountains , lk 24 2 Nt 1Ms 12:1 – 3; 26:4; 28:14 3 Gl 3:28 4 Vt Ilm 7:9 – 12

Selle kommentaari autor: Ross Pilkinton