Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vastuoluline lojaalsus

Neljapäev, 5. Veebruar 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 22:1-24

Aabraham saab käsu Iisaki ohverdamiseks 1 Pärast neid sündmusi pani Jumal Aabrahami proovile ning ütles temale: „Aabraham!” Ja ta vastas: „Siin ma olen!” 2 Ja tema ütles: „Võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Morijamaale ning ohverda ta seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan!” 3 Ja Aabraham tõusis hommikul vara, saduldas oma eesli, võttis enesega kaasa kaks noort meest ja oma poja Iisaki, lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal temale oli rääkinud. 4 Kolmandal päeval tõstis Aabraham oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. 5 Ja Aabraham ütles oma noortele meestele: „Jääge teie eesliga siia! Mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde.” 6 Ja Aabraham võttis põletusohvri puud, pani need oma pojale Iisakile õlale, võttis enda kätte tule ja noa ning mõlemad läksid üheskoos. 7 Ja Iisak rääkis oma isa Aabrahamiga ning ütles: „Isa!” Ja tema vastas: „Siin ma olen, mu poeg!” Siis ta ütles: „Näe, siin on tuli ja puud, aga kus on ohvritall?” 8 Ja Aabraham vastas: „Küllap Jumal vaatab enesele ohvritalle, mu poeg!” Nõnda läksid mõlemad üheskoos. 9 Ja kui nad jõudsid paika, millest Jumal temale oli rääkinud, ehitas Aabraham sinna altari, ladus puud, sidus kinni oma poja Iisaki ja pani ta altarile puude peale. 10 Ja Aabraham sirutas käe ja võttis noa, et tappa oma poeg. 11 Aga Issanda ingel hüüdis teda taevast ja ütles: „Aabraham, Aabraham!” Ja tema vastas: „Siin ma olen!” 12 Siis ta ütles: „Ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainsat poega!” 13 Ja Aabraham tõstis oma silmad üles, vaatas, ja ennäe, üks jäär oli rägastikus sarvipidi kinni. Ja Aabraham läks ning võttis jäära ja ohverdas selle põletusohvriks oma poja asemel. 14 Ja Aabraham pani sellele paigale nimeks „Issand näeb”. Seepärast öeldakse tänapäevalgi: „Issanda mäel ta näitab end.” 15 Ja Issanda ingel hüüdis Aabrahami teist korda taevast 16 ning ütles temale: „Ma vannun iseenese juures, ütleb Issand: sellepärast et sa seda tegid ega keelanud mulle oma ainsat poega, 17 ma õnnistan sind tõesti ja teen su soo väga paljuks - nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres - ja su sugu vallutab oma vaenlaste väravad! 18 Ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast et sa võtsid kuulda mu häält!” 19 Siis Aabraham läks tagasi oma noorte meeste juurde, ja nad tõusid ning läksid üheskoos Beer-Sebasse. Ja Aabraham jäi elama Beer-Sebasse. Naahori järeltulijad 20 Ja pärast neid sündmusi teatati Aabrahamile ja öeldi: „Vaata, Milka on ka su vennale Naahorile poegi ilmale toonud: 21 Uusi, tema esmasündinu, Buusi, selle venna, Kemueli, Arami isa, 22 Kesedi, Haso, Pildase, Jidlafi ja Betueli.” 23 Ja Betuelile sündis Rebeka. Need kaheksa tõi Milka ilmale Naahorile, Aabrahami vennale. 24 Ja tema liignaine, Reuma nimi, sünnitas ka - Teba, Gahami, Tahase ja Maaka.

Kas mäletad aega, mil Jumal sind proovile pani? Kuidas mõjutas see sinu usku ning sõnakuulelikkust? Räägi Jumalale sellest.

Lihtne on lasta end segadusse ajada Jumala poolt Aabrahamile saadetud testi šokeerivast iseloomust. Me ei oska oodata, et armastav Jumal võiks nõuda ühelt isalt, et too surmaks oma poja. Teisalt - milline teine proovilepanek oleks olnud sama kaaluga? Iisak tähendas Aabrahami jaoks kõike. Ja ikkagi, vaatamata Jumala kohutavale nõudele, usub Aabraham, et mingil viisil laheneb ka selles olukorras kõik õigesti. Pane tähele, kuidas ta ütleb oma teenritele, et nood peavad ootama tema ja Iisaki tagasipöördumist (s 5).

Test ise aga pidi näitama mil määral austab ja usaldab Aabraham Jumalat. Ning tema valmisolek kuuletuda saab väga otsese kinnituse: “Nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat.” Aga milleks Jumalale seda vaja oli? Miks Aabrahami usuproov osutub tema eluloo üheks tähtsaimaks kõrgpunktiks? Mis tegelikult on peidus selle erakordse sündmuse taga? Pole kahtlust, et see on seotud jumaliku vandega salmides 16-18. See vanne, kus Jumal vannub iseenese juures, garanteerib pühalikult kõikide tingimuste täitmise, mida Jumal eelnevalt Aabrahamile oli andnud (1Ms 12:1-3).  Ja selle jumaliku vande sisu on erakordselt oluline. 

Esiteks, hakkavad Aabrahami järglased täitma keskset rolli Jumala plaanide täideviimisel kogu loodu jaoks. Teiseks, Aabrahamist saab põlvnema kuninglik järeltulija, kelle läbi kõik rahvad maa peal saavad õnnistatud. Ja nagu Paulus märgib, täidetakse see viimane tõotus Jeesuses Kristuses (Gl 3:16). Ning on väga tähelepanuväärne, et Jumal seob need tõotused Aabrahami ustavuse ja sõnakuulelikkusega (1Ms 26:4).

Läbi selle täielikult kõike andva teo, demonstreerib Aabraham oma tegeliku usu reaalsust Jumalasse, sellesama usu, mille tõttu ta on juba eelnevalt õigeks mõistetud (1Ms 15:6).Toetudes sellele samale peatükile, meenutab apostel Jaakobus meile, et usk ilma tegudeta on surnud (Jk 2:21-24). Usk ja sõnakuulelikkus käivad käsikäes. Meie valmisolek Jumalale kuuletuda osutub selles mõõduks, kui palju me Teda tegelikult usaldame.

 
Aabraham oli valmis ohverdama oma poja Jumalale. Mida oled sina valmis ohverdama?

Selle kommentaari autor: Desmond Alexander