Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Õigus õppida

Reede, 20. Veebruar 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Tm 2:8-15

Juhendeid palvetamiseks
8Ma tahan siis, et mehed igal pool palvetaksid, tõstes üles pühad käed ilma viha ja kahtlemiseta.
Naiste kohustustest
9Niisamuti ka naised, kombekalt rõivastatuna, ehtigu end häbelikkuse ja mõõdukusega, mitte soengute ega kulla ega pärlite ega kallite riietega,
10vaid heade tegudega, nagu on kohane naistele, kes end tunnistavad jumalakartlikeks.
11Naine õppigu vaikselt täielikus alistumises;
12ma ei luba naisel õpetada ega mehe üle valitseda, vaid ta olgu vaikne.
13Sest Aadam loodi enne, seejärel Eeva,
14ka ei petetud Aadamat, vaid naine peteti ära ja ta sattus üleastumisse,
15ent ta pääseb lastesünnitamise kaudu, kui ta mõõdukuses jääb usku ja armastusse ja pühitsusse.

“Issand aita mul mõista Sinu Sõna selle iidses kontekstis, ning elada sellekohaselt minu tänases kontekstis!”

Tänast kirjakohta uurides tuleb meeles pidada kaht asjaolu. Esiteks, kultuurilised muutused, nagu näiteks naiste roll ühiskonnas, ei ole piisav põhjus traditsioonilise piibliteksti tõlgenduse peapeale pööramiseks; ning teiseks, et traditsiooniline tõlgendus ise, ei pruugi alati olla õige.

Nendes salmides jätkuvad palve, pühaduse ning avaliku tunnistamise teemad. Paulus soovib, et energia, mida on seni kulutatud valeõpetajate kuulutuse vastuoludele (1Tm 1:4), saaks nüüd suunatud palvetamisse maailma eest. See aga tähendas suuremat rolli avalikus elus, ning ka muutusi inimeste moraalses käitumises ja riietumises. Paulus soovib anda naistele rolli ühiskonnas, mille tunnuseks oleks kõikidele nähtav jumalakartlik eluviis ja head teod.

Peaprobleem Pauluse jaoks oli valeõpetus, mille suhtes mõned naised olid osutunud haavatavaks (1Tm 5:15). Tolleaegses kultuuris ei olnud naistele enamasti kättesaadav selline haridustase kui meestele. Üks tolleaegne rabi on kirjutanud, et parem on seaduseraamat põletada, kui õpetada seda naisele. Aga Paulus, kes on endine rabi, kirjutab Timoteosele, et too peab lubama naistel õppida (s 11). Nagu kõik teised jüngrid, peavad ka nemad alistuma esmalt evangeeliumile.

Paulus keelab selle, et naised hakkaks õpetama ning nende “valitsemise” meeste üle (s 12), kasutades harvaesinevat sõna, mis viitab autoriteedi kuritarvitamisele. Paulus ei soovi, et kristlikud naised hakkaksid sarnanema Artemise preestritaridega. Ning ta tsiteerib 1Ms raamatut oma juhiste kinnituseks. Neid viiteid 1Moosese raamatule tuleb tõlgendada  Efesoses sündinud olukorra kontekstis, ning ainult see, mida Paulus on eelpool näidanud kohaldub sellele tekstile. Kindlasti aga ei saa 1.Moosese loomisetekste hakata tänase kirjakoha põhjal vaatama kui meeste ja naiste vahelise “loomiskorra” sisseseadmist. Pattualngemise lugu pakkus piisavalt materjali kristlaste juhendamiseks nende usuteel. Jääb küsimus: kas tegu oli naiste puhul alatise keeluga või kohaliku, mööduvast olukorrast tingitud probleemiga? Näeme, et mitmed ümbritsevad kirjakohad viitavad kõigiti, et naistel oli varakirikus tähelepanuväärne roll (Rm 16:1-7).

 
Kas ja kui palju tekitab vastasseis neis küsimustes lõhesid meie keskel; või suunab pigem üksteist enam kuulama armus?

Selle kommentaari autor: +Graham Cray