Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kohutav valik

Teisipäev, 31. Märts 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 27:1-10

Jeesus antakse maavalitseja kätte
1Aga varahommikul langetasid kõik ülempreestrid ja rahvavanemad Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb surmata,
2ja viisid ta aheldatult ära ning andsid maavalitseja Pilaatuse kätte.
Juudas Iskarioti surm
3Kui siis tema reetja Juudas nägi, et Jeesus oli mõistetud surma, kahetses ta ja viis need kolmkümmend hõberaha ülempreestritele ja vanematele tagasi,
4öeldes: „Ma olen teinud pattu, olen süütu vere ära andnud.” Nemad aga vastasid: „Mis see meie asi on? Vaata ise!”
5Ja visanud hõberahad templisse maha, Juudas eemaldus, läks ära ja poos enese üles.
6Aga ülempreestrid ütlesid neid hõberahasid üles korjates: „Neid ei tohi templivaramusse panna, sest see on vere hind.”
7Nad võtsid nõuks osta nende eest potissepa põllu matmispaigaks muulastele.
8Seepärast hüütakse seda põldu Verepõlluks tänini.
9Siis läks täide, mis prohvet Jeremija kaudu on räägitud: „Ja nad võtsid kolmkümmend hõberaha, hinna, mille vääriliseks Iisraeli lapsed ta olid hinnanud,
10ja andsid need potissepa põllu eest, nii nagu Issand mind oli käskinud.”

Oh Jumal, ilma Sinu abita ei ole meil võimalik olla Sulle meelepärased; luba armuliselt, et Su Püha Vaim võiks juhtida ja valitseda meie südameid kõigis asjus.
Matteus edastab, et süüst ja kahetsusest ülekoormatuna, võttis Juudas endalt elu. Enesetappe esineb lääne maailmas alarmeerivalt sageli, ning see on paljude uurimuste teemaks. Nüüdeks teame sellest oluliselt rohkem. Üks ümberlükkamatu fakt on see, et enesetapu põhjused pole kunagi lihtsakoelised. Kas võime Juuda kahetsusest arvata, et temapoolse "reetmise" põhjused olid palju keerukamad kui pealtnäha tundus? Jah, ta oli kurikuulus oma ahnuse poolest (Jh 12:6), kuid kas tema motiiviks oli tõesti ainult ahnus? Kas ta lootis paadunult oma juhi hukkamisest lihtsalt tulu saada, või ootas pigem, et Jeesus hakkab vastu enda vahistajatele? Juudas oli näinud Jeesust tormi vaigistamas ja surnuid üles äratamas. Ehk ootas ta nüüd "kahtteist leegioni ingleid", kes tuleksid Jeesust päästma? (Mt 26:53)
Juhul kui Juudas oligi Jeesuse missiooni valesti mõistnud, siis polnud ta jüngrite hulgas sugugi ainuke. Nähes, et Jeesuse vahistamine viis vältimatult Tema hukkamiseni, kahetses Juudas oma tegu, kuid isegi juba kahetsedes ei mõistnud ta ikka veel Jeesuse tegelikku eesmärki. Selle asemel valis ta viimase väljapääsutee ja tappis ennast.
Kõigi vastamata küsimuste hulgas mida Juudas minu jaoks tõstatab, on kõige raskem mõista - kuidas on võimalik veeta nii palju aega Jumala Poja vahetus ligiolus, saada osa Tema teenimisest ja sellegipoolest saada asjadest nii täielikult valesti aru? Endiselt ei mõistnud Juudas, et oleks võinud anda end sellesama halastava Jumala piiramatu armu hoolde, keda Jeesus oli kuulutanud. 
 
Miks on enesetappude arvud tänapäeval nii kõrged, eriti noorte inimeste seas? Kas pole see osaliselt koguduse süü, kes pole suutnud piisavalt jõuliselt kuulutada ja osutada Jumala armu ja halastust? Olles liialt mures oma sisepoliitika pärast, avalikult häbistatud ebamoraalsete skandaalide tõttu ja määrinud oma maine kriitikavaba materialismi aktsepteerimise pärast -  muutub kogudus järjest vähem võimeliseks osutama meeleheitlikule maailmale armulikku Jumalat, kelle andestusel pole piire ja kes võib "päriselt päästa" (Hb 7:25).
 
Kas sinu kogudus suhtub tõsiselt tänapäeva noorte emotsionaalsetesse vajadustesse? Kas noored inimesed kogeksid sinu kogudusse tulles hukkamõistu, või kohtaksid abi ja julgustust?

Selle kommentaari autor: John Harris