Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Matteus ja juudid

Kolmapäev, 1. Aprill 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 27:11- 26

Pilaatus mõistab Jeesuse surma
11Jeesus pandi aga seisma maavalitseja ette, ja maavalitseja küsis temalt: „Sina oled siis juutide kuningas?” Aga Jeesus lausus: „Need on sinu sõnad.”
12Ent ülempreestrite ja vanemate kaebuste peale tema kohta ei vastanud Jeesus midagi.
13Siis ütles Pilaatus talle: „Kas sa ei kuule, mida kõike nad sinu vastu tunnistavad?”
14Tema ei vastanud talle selle peale ainsatki sõna, nõnda et maavalitseja pani seda väga imeks.
15Maavalitsejal oli aga tava vastu pühi lasta vabaks üks vang, keda rahvahulk tahtis.
16Tollal oli vangide seas Barabase-nimeline kurikuulus mees.
17Kui nad nüüd koos olid, küsis Pilaatus neilt: „Kumma te tahate, et ma lasen teile vabaks, kas Barabase või Messiaks nimetatud Jeesuse?”
18Ta ju teadis, et nad olid Jeesuse kadeduse pärast tema kätte andnud.
19Aga kui Pilaatus istus kohtujärjel, saatis ta naine talle sõna: „Ärgu olgu sul midagi tegemist selle õigega, sest ma olen täna öösel unenäos tema pärast palju kannatanud!”
20Ülempreestrid ja vanemad keelitasid aga rahvahulki, et need nõuaksid Barabast, Jeesuse aga laseksid hukata.
21Maavalitseja küsis veel kord: „Kumma neist kahest te tahate, et ma vabaks laseksin?” Nemad vastasid: „Barabase!”
22Pilaatus küsis neilt: „Mis ma siis pean tegema Jeesusega, keda nimetatakse Messiaks?” Nad kõik ütlesid: „Löödagu risti!”
23Aga tema lausus: „Miks nii, mis halba on ta siis teinud?” Rahvahulk karjus aga veel valjemini: „Löödagu risti!”
24Kui siis Pilaatus nägi, et ta midagi ei võinud parata, vaid lärm läks aina suuremaks, siis ta võttis vett ja pesi rahvahulga ees oma käsi, öeldes: „Ma olen süüta selle verest! Küll te näete!”
25Ja kogu rahvas kostis talle: „Tema veri tulgu meie ja meie laste peale!”
26Siis ta laskis neile vabaks Barabase, Jeesust aga laskis piitsutada ja andis ta risti lüüa.

Ajastute Issand, sina kutsud oma kogudust üles valvel olema ning aegade märke mõistma siin maailmas; kingi meile oma Vaimust lähtuvat tarkust…

“Kannatas Pontius Pilatuse all”. Kordan seda iidset vormelit iganädalaselt, kinnitades mitte üksnes, et Jeesus kannatas, vaid ka seda, et Ta oli tõeline inimene, kelle elukäik põrkus ka ilmalikust ajaloost tuntud Rooma valitsejaga. Kas 1700 aasta pikkune usutunnistuse retsiteerimine on mõjutanud meid süüdistama Pilaatust Jeesuse surmas? On selge, et Matteus tahab õpetada midagi muud, tahab vastutusest vabastada Pilaatuse ning panna süü juutide juhtide peale. Enda napisõnalisele ülevaatele lisab Matteus ka Pilaatuse naise, Prokuula unenäo, Pilaatuse kätepesemise akti ja oma vastutuse äraandmise, ning rahva kurjakuulutava valmisoleku ise kõige eest vastutust kanda. On tähelepanuväärne, et Matteus nihutab fookuse anonüümselt “rahvalt” (s 20 - eesti k “rahvahulgad”) inimestele (s 25, eesti k “kõik rahvas”), sõna, mida ta kasutab tähistamaks Iisraeli. Jumala valitud, vana lepingu rahvas võtab süü Jeesuse surma eest enda peale.

“Pole ime, et te kristlased juute vihkate!” Viiuldajana, keda oli kutsutud osalema orkestrisse esitamaks Matteuse Passiooni, hämmastas mind mu juudist sõbra vihane märkus. Olime just laulnud “Tema veri tulgu meie ja meie laste peale” ning noore mehena avastasin esmakordselt, et Matteuse Passioon võib lõkkele õhutada juudivastaseid meeleolusid. Hiljem sain teada, et mitmed kristliku ajaloo suurkujud on soovinud, et juute kui “Kristuse tapjaid” karistataks. Ka kaasajal levitavad mitmed hõlpsalt kättesaadavad veebilehed samasugust vihameelt. 

Matteus aga, kes ainsana annab edasi Jeesuse sõnad “Õndsad on rahutegijad…” (Mt 5:9), ei propageeri rassismi, vaid väljendab hoopis sügavat vaimulikku tõde.  See, et Iisrael hülgab oma Messia on Matteuse evangeeliumi üks keskseid teemasid. Linnaelanikud keelduvad meelt parandamast; rahva juhid peavad nõu Jeesuse surmamiseks; kutsutud külalised keelduvad banketile tulemast; rentnikud visatakse viinamäelt välja; alamad kaotavad kuningriigi (Mt 11:20; Mt 12:14; Mt 21:41; Mt 22:5). Selleks ajaks kui Matteus seda kõike kirja panema hakkas, oli Jeruusalemm hävitatud ning pidurdamatu evangeelium vabastatud levima kogu maailmas. Viinamäel toimetasid nüüd uued rentnikud. Jumalariik, mille iseloomulikuks tunnuseks on armastus, pidi olema selline, kus ei tehta vahet juudil ega paganal (Gl 3:28; Kl 3:11).

 
Ristil surmab Jumal inimliku vaenulikkuse (Ef 2:16). Kuidas saaks evangeeliumi sõnum võita rassilisi või usulisi lõhesid sinu kogukonnas?

Selle kommentaari autor: John Harris