Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Õnnistuse paigad

Neljapäev, 4. Veebruar 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 46:8-34

Jaakob asub Egiptusesse
8Ja need on Iisraeli laste nimed, kes Egiptusesse tulid: Jaakob ja tema pojad. Jaakobi esmasündinu oli Ruuben.
9Ruubeni pojad olid Hanok, Pallu, Hesron ja Karmi.
10Siimeoni pojad olid Jemuel, Jaamin, Ohad, Jaakin, Sohar ja Saul, kaananlanna poeg.
11Leevi pojad olid Geerson, Kehat ja Merari.
12Juuda pojad olid Eer, Oonan, Seela, Perets ja Serah; aga Eer ja Oonan surid Kaananimaal. Peretsi pojad olid Hesron ja Haamul.
13Issaskari pojad olid Toola, Puvva, Jaasub ja Simron.
14Sebuloni pojad olid Sered, Eelon ja Jahleel.
15Need olid Lea pojad, keda ta Jaakobile ilmale tõi Mesopotaamias; peale nende oli tal tütar Diina. Kõiki ta poegi ja tütreid oli ühtekokku kolmkümmend kolm hinge.
16Gaadi pojad olid Sefon, Haggi, Suuni, Esbon, Eeri, Arodi ja Areli.
17Aaseri pojad olid Jimna, Jisva, Jisvi ja Berija; nende õde oli Serah. Beria pojad olid Heber ja Malkiel.
18Need olid selle Silpa pojad, kelle Laaban andis oma tütrele Leale ja kes tõi need Jaakobile ilmale, kuusteist hinge.
19Jaakobi naise Raaheli pojad olid Joosep ja Benjamin.
20Joosepile sündisid Egiptusemaal pojad, keda temale ilmale tõi Asnat, Ooni preestri Pooti-Fera tütar: Manasse ja Efraim.
21Benjamini pojad olid Bela, Beker, Asbel, Geera, Naaman, Eehi, Ross, Muppim, Huppim ja Aard.
22Need olid Raaheli pojad, kes Jaakobile sündisid, ühtekokku neliteist hinge.
23Daani poeg oli Husim.
24Naftali pojad olid Jahsel, Guuni, Jeeser ja Sillem.
25Need olid selle Billa pojad, kelle Laaban andis oma tütrele Raahelile ja kes tõi need Jaakobile ilmale, ühtekokku seitse hinge.
26Kõiki hingi, kes Jaakobiga Egiptusesse tulid, kes tema niudeist olid väljunud, peale Jaakobi poegade naiste, oli ühtekokku kuuskümmend kuus hinge.
27Ja Joosepi poegi, kes temale Egiptuses olid sündinud, oli kaks hinge; kõiki Jaakobi soo hingi, kes Egiptusesse tulid, oli seitsekümmend.28Ja ta läkitas Juuda enese eel Joosepi juurde, et see teda juhataks Goosenisse; nõnda nad tulid Gooseni maakonda.
29Ja Joosep laskis hobused oma vankri ette rakendada ning läks Goosenisse vastu oma isale Iisraelile; kui ta teda nägi, siis ta langes temale kaela ja nuttis kaua tema kaelas.
30Ja Iisrael ütles Joosepile: „Nüüd ma võin surra, sest olen näinud su nägu ja tean, et oled veel elus.”
31Ja Joosep ütles oma vendadele ja oma isa perele: „Ma lähen ja teatan vaaraole ning ütlen temale: Mu vennad ja mu isa pere, kes olid Kaananimaal, on minu juurde tulnud.
32Ja need mehed on karjased, sest nad olidki karjakasvatajad, ja nad on oma lambad, kitsed ja veised ja kõik, mis neil oli, kaasa toonud.
33Kui juhtub, et vaarao teid kutsub ja küsib: Mis teie amet on?,
34siis vastake: Su sulased on olnud karjakasvatajad noorest põlvest kuni tänini, niihästi meie kui meie isad - et saaksite elada Gooseni maakonnas, sest egiptlased põlgavad kõiki lamba- ja kitsekarjaseid.”

“ Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt…” (Jk 1:17) Võta tänuga vastu tänased annid!

Kui lood 1Moosese 37. kuni 46.peatükini moodustaksid näidendi, ei saaks Jaakob lavale tulla esimesest vaatusest siiamaani. Samas ei ole ta toimuvast kaugel ega ka tegevuseta. Joosep on temast puudust tundnud, rääkinud ning pärinud tema saatuse kohta. Mälestus oma isa armastusest ei ole temas tuhmunud. Et Joosep rebiti tundlikus teismeeas lahti isast, kes teda väga armastas, januneb ta  jätkuvalt taasühinemise järgi.

Hetk, mil Joosep saab taas emmata oma isa, on selle draama tõeline kulminatsioon (s 29). Koos Jaakobiga on terve perekond jõudnud Egiptusesse varjule (s 6,7). Ning et see on olnud Jumala töö, kinnitatakse meile salmides 3 ja 4. Jaakob kuuleb ise kuidas Jumala hääl kinnitab tema teeleminekut, õhutades teda mitte kartma.

Mitte keegi teine pole sedavõrd rabatud Jumala ustavusest, kui Jaakob. Varjatult, kõige sündinu taustal, on Jumal pidevalt tegev olnud, et tuua õnnistust oma rahvale. Nüüd on Jaakob valmis rahus surema (s 30). Pole vahet kui sügavad on meie mured, Jumala tõotused ulatuvad veelgi sügavamale. Ja Jumal lõpetab töö, mille on alustanud. Ta viib täide ka need unenäod, mida on meile andnud… 

Joosep ei olnud kaugeltki esimene unenägija oma perekonnas. Walter Brueggemann viitab, et Jaakob toitis Joosepis kalduvust unesid näha. “Jaakob äratas Joosepi elus tunnetuse, et on võimalik olla osa millestki palju suuremast ja paremast, kaugelt üle vanemate vendade oskuste.” Jaakob ise oli unenägemise pärinud Iisakilt, kes sai selle oma isalt, Aabrahamilt. Selle perekonna, kes oli arvukam kui tähed taevas, unistuseks oli elada Jumala rahus ning õitsengus. Ning seesama muutub Kristuses Jumala unistuseks inimkonna jaoks.

 
“Issand, ma tean, et Sina oled hea ning igatsed õnnistada mind. Palun vala välja oma õnnistus nendele radadele, kuhu täna mind juhid - ning muuda mind õnnistuseks teistele.”

Selle kommentaari autor: Pauline Hoggarth