Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Pöördumine

Reede, 23. September 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ap 26:1-18

Paulus kohtub kuningas Agrippaga
1Aga Agrippa ütles Paulusele: „Sul on luba enese eest rääkida.” Siis Paulus sirutas oma käe ja kostis enese eest:
2„Ma loen end õnnelikuks, kuningas Agrippa, et ma võin täna sinu ees enese eest kosta kõige selle kohta, milles juudid mind süüdistavad,
3sest sina oled kõikide juudi kommete ja vaidlusküsimuste parim tundja. Seepärast ma palun sind väga, kuula mind kannatlikult!
4Minu elujärge noorusest peale, seda, mis mul algusest saadik oma rahva keskel Jeruusalemmas on olnud, teavad kõik juudid,
5kes mind ammu tunnevad ja võivad tunnistada, kui nad seda vaid tahavad, et ma olen elanud variserina meie kõige rangema kildkonna usukommete järgi.
6Ja nüüd ma seisan kohtu all lootuse pärast selle tõotuse peale, mille Jumal on andnud meie isadele.
7Selle tõotuse täitumist loodavad meie kaksteist suguharu, teenides Jumalat raugematult ööd ja päevad. Selle lootuse pärast, kuningas, süüdistavadki mind juudid.
8Miks teil peetakse uskumatuks, et Jumal surnuid üles äratab?
9Mina ise olin ka kunagi arvamisel, et ma pean kõigiti vastu tegutsema Jeesuse Naatsaretlase nimele.
10Seda ma tegingi Jeruusalemmas ning ma vangistasin palju pühi inimesi, kui ma ülempreestritelt olin saanud selleks meelevalla, ja kui neid hukati, siis ma andsin oma hääle selle poolt.
11Ja ma nuhtlesin neid sageli kõigis sünagoogides, püüdes neid sundida Jumalat teotama, ning oma pöörases raevus kiusasin neid taga ka välismaa linnades.
12Kui ma siis neis asjus läksin Damaskusesse ülempreestritelt saadud meelevalla ja eriloaga,
13siis keskpäeva ajal tee peal, kuningas, ma nägin päikesest säravamat valgust taevast paistvat minu ja mu teekaaslaste ümber.
14Ja kui me kõik maha kukkusime, siis ma kuulsin üht häält mulle ütlevat heebrea keeles: „Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Raskeks läheb sul astla vastu takka üles lüüa!”
15Mina aga ütlesin: „Kes sa oled, isand?” Aga Issand vastas: „Mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad.
16Kuid nüüd tõuse püsti ja seisa oma jalgadel, sest mina olen sulle end näidanud selleks, et sind määrata sulaseks ja kõige selle tunnistajaks, mida sa oled näinud minu juures ja näed, kui ma sulle end veel näitan.
17Ma kisun su välja juutide ja paganate käest, kelle juurde ma nüüd su läkitan
18avama nende silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole ja saatana meelevalla alt Jumala poole, et nad saaksid pattude andeksandmise ja osa nende seas, kes on pühitsetud usu kaudu minusse.”

Meenuta, kuidas sina Kristuse juurde tulid. Kas see juhtus kiiresti või pikema aja jooksul? Kellel oli selle juures oluline osa? Kuidas su elu muutus tänu sellele?
Paulus ütleb korduvalt, et lootus on tema peamine kaitse, igasugustes erinevates katsumustes. Suurkohtu ees räägib ta "ülestõusmislootusest" (Ap 23: 6). Ta tunnistab, et tal on "sama lootus Jumalale, mis suurkohtunikelgi, ja et üles tõusevad nii õiged kui õelad" (Ap 24:15). Lõpuks mainib ta juudi liidreid Roomas kui "Iisraeli lootust", see oli põhjustanud ka tema vangistuse (Ap 28:20). Vestluses Agrippaga täpsustab ta surnute ülesäratamise tõotusele lootmise teemat (s 6-8).
Pauluse jaoks tähendab "lootus" Jumala tõotusi, prohvetitest kuni juutide esivanemateni, et on olemas midagi palju enamat kui elu ja surm. Oma kaitsekõnes seostab ta lootuse ülestõusmisega. Üles saavad tõusma nii õiged kui õelad, kes ilmuvad kohtujärje ette, kuid veelgi enam - Jeesus on üles tõusnud, kes oli selles reas esimene (Ap 26:23). Kui ülestõusnud Jeesus ilmus Paulusele Damaskuse teel, toimus Pauluse elus suur pööre, ülestõusmine ise oli vaieldamatu tõend, et Jeesus on Issand ja Jumal. Jeesus kehastab Iisraeli lootust, ja see oli kindel vundament, millele Paulus ehitas oma kutsumuse olla Jeesuse tunnistaja (s 16).
Ka meie oleme saadetud koos Paulusega juutide ja paganate juurde, et pöörata neid pimedusest Jumala valguse poole, et neile võidaks andestada ja nad saaksid elada püha elu usus (s 18). Teoloogid panevad suurt rõhku ristile, ja seda mõjuval põhjusel, kuid ilma ülestõusmiseta on kõik, mida me usume, mõttetu ja me oleme ikka oma pattudes (1Kr 15: 12-17). Meie maailm vajab seda sõnumit lootusest pimeduses. Ainult elav, ülestõusnud Jeesus võib tuua lootust kogu inimkonnale.
 
Mul kord oli tohutu privileeg aidata kedagi tulla usku, kelle takistuseks oli tunne, et teda ei armastata. Palu kellegi eest, keda tead, kellel on mingi eriline teema, mis ei lase neil Jeesust vastu võtta, ja pimedusest valgusesse pöörduda.

Selle kommentaari autor: Sylvia Collinson