Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala Poeg

Kolmapäev, 4. Jaanuar 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 3:21-38

Jeesuse ristimine
21Ent sündis, kui kogu rahvast ristiti ja ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avanes
22ja Püha Vaim laskus ihulikul kujul Jeesuse peale kui tuvi, ja taevast kostis hääl: „Sina oled mu armas Poeg, sinust on mul hea meel!”
Jeesuse põlvnemine
23Ja Jeesus oli oma tegevust alustades umbes kolmkümmend aastat vana, ja oli, nagu oletati, Joosepi poeg, see oli Eeli,
24see oli Mattati, see oli Leevi, see oli Malki, see oli Jannai, see oli Joosepi,
25see oli Mattitjahu, see oli Aamose, see oli Nahumi, see oli Hesli, see oli Naggai,
26see oli Mahati, see oli Mattitjahu, see oli Simei, see oli Jooseki, see oli Jooda,
27see oli Joohanani, see oli Reesa, see oli Serubbaabeli, see oli Sealtieli, see oli Neeri,
28see oli Melki, see oli Addi, see oli Koosami, see oli Elmadami, see oli Eeri,
29see oli Jeesuse, see oli Elieseri, see oli Joorimi, see oli Mattati, see oli Leevi,
30see oli Siimeoni, see oli Juuda, see oli Joosepi, see oli Joonami, see oli Eljakimi,
31see oli Melea, see oli Menna, see oli Mattata, see oli Naatani, see oli Taaveti,
32see oli Iisai, see oli Oobedi, see oli Boase, see oli Salma, see oli Nahsoni,
33see oli Amminadabi, see oli Admini, see oli Arni, see oli Hesroni, see oli Peretsi, see oli Juuda,
34see oli Jaakobi, see oli Iisaki, see oli Aabrahami, see oli Terahi, see oli Naahori,
35see oli Serugi, see oli Reu, see oli Pelegi, see oli Eeberi, see oli Selahi,
36see oli Keenani, see oli Arpaksadi, see oli Seemi, see oli Noa, see oli Lemeki,
37see oli Metuusala, see oli Eenoki, see oli Jeredi, see oli Mahalaleli, see oli Keenani,
38see oli Enose, see oli Seti, see oli Aadama, see oli Jumala poeg.

Täna Jeesust, et Ta on nii inimese kui Jumala poeg.

Sugupuudel (genealoogiatel) oli antiikajal oma tähendus ja tähtsus, mis võib meile tänapäeval märkamata jääda. Üks nende eesmärke oli talletada ajaloolist jätkuvust, mis oli oluline Jumala lepingu tõotuste täitumisel läbi põlvkondade. Neid pole ka vaja vaadata kui detailseid perekonnaliine. Kui oli vaja, siis neid suruti kokku. See Luuka evangeeliumis olev sugupuu ei ole siin lihtsalt taustainformatsiooni andmiseks, vaid kui oluline osa Luuka jutustuses sellest, kes oli Jeesus.

Siin esitleb Luukas meile Jeesus kahest loomust: Jumala Poeg (s 22) ja Inimese Poeg (s 38). Jeesus ristitakse täielikus sarnasuses meiega, kuid Luukase rõhuasetus on sellel, mis juhtub peale ristimist. 22.salm on täidetud Vana Testamendi kajast (eriti aga Psalm 2 ja Js 42:1). Avatud taevas annab meile hetkelise võimaluse näha Jumala vaadet sündivale. Jeesus on Jumala poeg. Püha Vaim hingab Tema peal. Ning teadlikuna enda identiteedist, proovitakse teda kuradi poolt, ta õpetab ja tervendab ning  läheb välja otsusekindlalt, kannatava sulasena, Jeruusalemma ning ristile.

Nii uskumatu, kui see ka ei näi, kutsub Jeesus meid üles end Temaga samastama ning jagama Tema teenimistööd. Tom Wright kommenteerib seda nii: “Kui meie võtame Tema loo enda omaks, oma palvetes ning kindlasti ristimises, siis peab meie ootus olema kogeda nii Püha Vaimu värskendavat energiat kui ka vaikset häält, mis tuletab meile meelde Jumala hämmastavat ning kinnitavat armu ning seda osa meie kutsumisest mis veel ees seisab”.

 
Mõtle mida sinu jaoks tähendab olla Jumala tütar või poeg. Võta aega olla oma Isaga ning kuula, kuidas Tema sind oma lapseks hüüab.


Selle kommentaari autor: Annabel Robinson