Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Täitumine või narrus?

Esmaspäev, 29. Jaanuar 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jos 6:1-27

Jeeriko vallutamine
1Aga Jeeriko sulges oma väravad ja jäi suletuks Iisraeli laste pärast, ükski ei pääsenud välja ega sisse.
2Siis Issand ütles Joosuale: „Vaata, ma annan su kätte Jeeriko ja selle kuninga ning võitlusvõimelised sõjamehed, vaprad mehed.
3Käige siis ümber linna, kõik sõjamehed, tehes ühe tiiru ümber linna; tee nõnda kuus päeva!
4Ja seitse preestrit kandku seitset jäärasarve laeka ees! Seitsmendal päeval aga käige seitse korda ümber linna ja preestrid puhugu sarvi!
5Ja kui sarve pikalt puhutakse, kui te kuulete sarve häält, siis tõstku kogu rahvas suurt sõjakisa; siis langeb linnamüür sealsamas ja rahvas mingu üles, igaüks otse oma kohalt!”
6Siis kutsus Joosua, Nuuni poeg, preestrid ja ütles neile: „Kandke seaduselaegast, ja seitse preestrit kandku seitset jäärasarve Issanda laeka ees!”
7Aga rahvale ta ütles: „Minge ja käige ümber linna, ja need, kes on relvastatud, käigu Issanda laeka ees!”
8Ja sündis, nagu Joosua rahvale ütles. Need seitse preestrit, kes kandsid seitset jäärasarve Issanda ees, läksid ja puhusid sarvi, ja Issanda seaduselaegas käis nende järel.
9Ja kes olid relvastatud, käisid sarvi puhuvate preestrite ees, aga laeka järel käis järelvägi, ja sarvi puhuti lakkamatult.
10Ja Joosua andis rahvale käsu, öeldes: „Ärge karjuge ja ärge tehke häält, ärgu tulgu teie suust sõnagi kuni selle päevani, millal ma teile ütlen: Karjuge! Siis karjuge!”
11Ja ta laskis Issanda laeka käia ümber linna, ühe korra ringi; siis nad tulid leeri ja jäid ööseks leeri.
12Ja Joosua tõusis hommikul vara ning preestrid tõstsid üles Issanda laeka.
13Ja need seitse preestrit, kes kandsid seitset jäärasarve Issanda laeka ees, läksid aina ja puhusid sarvi, ja kes olid relvastatud, käisid nende ees, ja Issanda laeka järel käis järelvägi, ja sarvi puhuti lakkamatult.
14Nad käisid ka teisel päeval ühe korra ümber linna ja tulid tagasi leeri; nõnda tegid nad kuus päeva.
15Aga seitsmendal päeval tõusid nad vara koiduajal ja käisid selsamal kombel seitse korda ümber linna; üksnes sel päeval käisid nad seitse korda ümber linna.
16Ja kui seitsmendal korral preestrid puhusid sarvi, ütles Joosua rahvale: „Karjuge, sest Issand annab linna teile!
17Linn ja kõik, mis selles on, tuleb hävitada Issanda auks! Ainult hoor Raahab jäägu ellu, tema ja kõik, kes on koos temaga ta kojas, sest tema peitis meie läkitatud käskjalgu!
18Aga teie ise hoiduge hävitatavast eemale, et te himustades ei võtaks midagi hävitatavast ega viiks Iisraeli leeri vande alla ega tõukaks õnnetusse!
19Kõik hõbe ja kuld, vask- ja raudriistad on aga pühitsetud Issandale ja need tulgu Issanda varanduste hulka!”
20Siis rahvas hakkas karjuma ja puhuti sarvi. Ja sündis, kui rahvas kuulis sarvehäält ja rahvas hakkas karjuma suure sõjakisaga, et müür varises oma jala pealt ja rahvas läks üles linna, igaüks otse oma kohalt, ja nad vallutasid linna.21Ja nad hävitasid mõõgateraga sootuks kõik, kes linnas olid, niihästi mehed kui naised, niihästi noored kui vanad, samuti härjad, lambad ja eeslid.
22Aga neile kahele mehele, kes olid maad kuulanud, ütles Joosua: „Minge hooranaise kotta ja tooge sealt välja naine ja kõik, kes tal on, nagu te temale olete vandega tõotanud!”
23Siis läksid need noored mehed, maakuulajad, ja tõid välja Raahabi, tema isa, ema, vennad ja kõik, kes tal olid; nad tõid välja kogu tema suguvõsa ja jätsid need väljapoole Iisraeli leeri.
24Ja nad põletasid tulega ära linna ja kõik, mis seal sees oli; ainult hõbeda ja kulla, vask- ja raudriistad panid nad Issanda koja varanduste hulka.
25Aga hoor Raahabi ja tema isa pere ja kõik, kes tal olid, jättis Joosua ellu, ja ta elab Iisraeli keskel tänapäevani, sellepärast et ta peitis käskjalgu, keda Joosua oli läkitanud Jeerikot uurima.
26Sel ajal vandus Joosua vande, öeldes: „Neetud olgu Issanda ees mees, kes asub üles ehitama seda Jeeriko linna! Oma esmasündinu hinnaga rajab ta selle ja oma noorima hinnaga paneb ta sellele väravad ette.”
27Ja Issand oli Joosuaga, kes sai kuulsaks kogu maal.

“Aga minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand.” (Js 55:8)  Palveta, et tänase piibliteksti vahendusel võiks Jumal joondada su mõtted ja eluviisi oma tahtega.

Kaananimaa vallutamine sobis väga hästi Jumala suurema, kõigile rahvastele mõeldud päästeplaani konteksti. Aabraham läks välja usus ning sai pärandiks Kaaninmaa ning sai ka pärija. Sellest pärijast sündis rahvas, kes peale Egiptuse orjapõlve sisenes Tõotatud maale. Seejärel elasid nad seal, kuni viidi Paabelisse vangi, sest nad olid olnud sõnakuulmatud Jumala seaduste vastu. Taastamise lootuses kinnitavad prohvetid vangis olevat rahvast Messia tuleku sõnumiga, kes pidi Iisraeli uuendama ning tooma kõik rahvad Jumala lunastava armastuse mõjusfääri. Jeeriko langemine on vaid üks väga väikene osa Jumala suure plaani täideviimisest, mille lõppeesmärgiks on lunastada inimkond.

Linna kinnised väravad aga sulgesid sissepääsu Tõotatud maale ning takistasid 3 peamise suuna (lõuna, keskmise ja põhjasuuna) vallutamise algust. Jeeriko vallutamise plaan oli kombinatsioon  strateegiast ja ülistusest, mis rõhutas saadud võidu imepärast külge kaugelt enam kui militaarset. Seitse preestrit kandes seitset trompetit marsivad kuus päeva ümber linna ning seitsmendal päeval seitse korda: need numbrid väljendavad täiuslikkust, Jumala täielikku ajastust ning plaani. Militaarse strateegiana on see kõige ennekuulmatum formatsioon või sõjapidamismeetod. Kui sageli toimib Jumal täiesti müstilisel viisil sinu elus?

Juudi traditsioonis tähendas sofari (jäärasarve) puhumine Iisraelile kogunemise kutset - aga mitte ainult lahinguks vaid sageli hoopis meeleparanduseks. Seda puhutakse enne Suurt Lepituspäeva terve kuu vältel igal päeval, ning kõige kurvemal päeval päev läbi. Siis kõlab see hoiatusena kuuljatele, meenutades neile meeleparanduse vajadust,  neile aga, kes ei saa lepitatud Jumalaga ega oma ligimesega, kohtumõistmise tulekut. Sofar meenutab ka Siioni mäel kõlanud trompetihelisid siis, kui Moosesele anti leping (2Ms 19:13). Hilisemas traditsioonis seostatakse trompeti hüüdu surnute ülestõusmise teatega (1Ts 4:16-17)

Tarvitseb vaid kuulata valjut, lausa lõikavat sarvehäält et mõista: see kõla ei ole tekitatud meeldiva meloodia nautimiseks, vaid Iisraeli rahvas peab teadma, et neile tuleb võit vaid Jumala väe läbi! Jumal on nendega, ning ainult siis kui nad kõiges järgivad Tema juhiseid, on nad võidukad. Nad ise peavad jääma alandlikuks ning sõnakuulelikuks, isegi kui nende käitumine külvab vaenlaste südameisse hirmu. Joosua, aga ka meie roll, on järgida Jumala juhtnööre, olla ustav selles, mida Jumal on teha andnud ning usaldada Jumalat tulemuste osas.

Jeeriko langemine tähistas Kaananimaa vallutamise ja asustamise algust. Jeerikost sai terve selle maa sümboolne sillapea. Selle üleloomulik vallutamine kinnitas Iisraelile Joosua kui juhi autoriteeti, Iisraeli rahvast kui Jumala enda rahvast, ning neile antud Jumala tõotuste kindlat täitumist. Meie jaoks on usukinnituseks Jeesuse võit patu ja surma üle, mille ta saavutas oma surmas ning ülestõusmises. Tema käib meie eel, võites meie lahingud, ning näidates teed pühadusele ning pühitsusele, mis peab avalduma Jeesuse järgija elus. Kui palju vajad seda abi täna, et maha lõhkuda uskmatuse ja patu müürid?

 
“…See oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega ega arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud meisse lepitussõna” (2Kr 5:19) Täna Jumalat Tema lepitava armastuse eest Jeesuses, ning palu, et võiksid jääda ustavaks ja armastavaks, lepitust toovaks saadikuks neile, kelle keskel liigud.

Selle kommentaari autor: Richard Harvey