Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Üllatatud Jeesuse poolt

Laupäev, 29. Detsember 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 3:13-17

Jeesuse ristimine
13Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta ennast Johannesel ristida.
14Aga Johannes püüdis teda igati keelata: „Mul on vaja lasta ennast sinul ristida - ja sina tuled minu juurde!”
15Jeesus aga kostis talle: „Olgu pealegi; sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust!” Siis Johannes andis talle järele.
16Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale,
17ja ennäe, hääl taevast ütles: „See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!”

“Jeesus...kes, olles Jumala kuju...... loobus iseenese olust.......saades inimese sarnaseks..” (Fl 2:5-7)

Jeesus on Kuningas! Tema on Looja ning Valitseja üle kogu universumi. Ta on suur Kohtunik. Johannes tundis ära, kes Jeesus on (s 14) ning püüdis Teda ristimise juurest eemale peletada - see oli ometi ju Tema, kes suutis teha kõike, millest Johannes rääkis salmides 11 ja 12. Ristimine on neile, kes on meelt parandanud - aga Jeesusel ei ole vaja millestki meelt parandada! Miks siis Jeesus ikkagi palub Johannest end ristida?

Põhjuse annab Jeesus 15.salmis. Aga kuidas saab “kõik õigus” täidetud selle sündmuse läbi? Üheks abiks arusaamisel võib olla vaatenurk, et sellise teoga asetab Jeesus end igati samasugusena selle rahva hulka ning samastub nende vajadusega puhtakssaamise järgi.  “Ta arvati üleastujate hulka” (Js 53:12) Õigus selles kontekstis - võib tähendada ka sellist elukvaliteeti, mida ristitud pidid demonstreerima ning mida Johannes ise demonstreeris ning nõudis ühtlasi ka oma jüngritelt.

Jeesus tundis ära Jumala kutse sõnakuulmisele ning pühadusele - enda elus, ning ka Tema järgijate elus. Veelgi enam - Johannes kuulutab siin avalikult Messia kohalejõudmist ning teenistuse algust. Nii omas ristimine iseenesest juba tohutut eeltähendust Jeesuse ristilöömise ettekuulutajana, nagu sellest räägib Mk 10:38. Sügavamas perspektiivis on tegu sümboolse kujundiga sellest, mida Jeesus pidi kogema.

Kuidas aga kõik see, pidi esile tooma need asjad mida Johannes ootas: kohtumõistmise ning taastamise Jumala rahvale? Siinkohal vastaks Matteus ilmselt nii: “Loe ülejäänud sündmusi minu evangeeliumist ning saad teada!” Kui Jeesus väljub veest, täidetakse ta Püha Vaimuga (hoopis uuel viisil), ning Teda kutsutakse avalikult Jumala Pojaks, kes teeb oma Isale tohutut rõõmu - ehk püüab Jeesus siin öelda, et nii on Isa viis tuua kohtumõistmise läbi esile rahupakkumine - selle kannatuse kaudu, millele Jeesus pidi ristil alistuma. 

Kõik ülalkirjeldatu aga ei sobi kuidagi kokku ilmumise viisiga, mida juudid ootasid Messia kohta 1.sajandil. Samas-  Jeesusel oligi lausa kombeks, käituda hoopis teisiti, tabades nii inimesi ootamatu üllatusega.

 
Kuidas võiksime meie olla valmis üllatatud saama Jeesuse poolt - “alandlikkuse”, “rahunõudmise” , “kuulekuse” ning “Jumalast sõltumisega” nii, et see muudab meidki peegeldama Jumala kuju ning suhtumist kõikidele endi ümber?

Selle kommentaari autor: Paul Woodbridge