Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Aga kuidas sa tead?

Laupäev, 9. Märts 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 2:6-16

Ristilöödud Kristus kui Jumala vägi ja Jumala tarkus
6Tarkusest me kõneleme täiuslike seas; ent mitte praeguse ajastu ega selle kaduvate valitsejate tarkusest,
7vaid me kõneleme Jumala saladusse peidetud tarkusest, mille Jumal on ette määranud meie kirkuseks enne ajastuid.
8Ükski praeguse ajastu valitsejaist ei ole seda ära tundnud, sest kui nad seda oleksid tundnud, ei oleks nad kirkuse Issandat risti löönud.
9Kuid nõnda nagu on kirjutatud: „Mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud - selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad.”
10Aga meile on Jumal selle ilmutanud Vaimu kaudu, kuna Vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused.
11Sest kes inimestest teab inimese mõtteid peale inimese vaimu, kes temas on? Samuti ei tea ükski Jumala mõtteid peale Jumala Vaimu.
12Aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid Vaimu, kes on Jumalast, et me võiksime teada, mida Jumal meile armust kingib.
13Seda me siis ka räägime mitte inimtarkuse õpetatud sõnadega, vaid Vaimu õpetatud sõnadega, võrreldes vaimseid asju vaimsetega.
14Aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala Vaimust, sest see on temale narrus ja ta ei suuda seda tunnetada, sest seda tuleb mõista vaimselt.
15Kuid vaimne inimene mõistab kõike, ent teda ennast ei suuda mõista keegi.
16Sest kes on tundnud Issanda meelt, kes võib teda juhatada? Aga meil on Kristuse meel.

Mõtle hetkeks, kuidas oled saanud teada sellistest asjadest nagu: ilm, ema armastus su vastu, busside sõiduplaan, mis on õige ja vale.

“Issand, räägi, sest su sulane kuuleb!” (1Sm 3:9) Valmista oma süda kuulama Jumala häält, nii nagu Saamuel seda tegi.

Poeaken võib olla täis igasuguseid häid asju, aga enne kui poepidaja pole luuke avanud, ei näe neid keegi. See lihtne katte ära võtmine, on see, mida tähendab sõna “ilmutus” ning seda on Jumal teinud meile oma Püha Vaimu läbi. Korintoses tunti suurt huvi tarkuse vastu - seda nii koguduses kui ka ühiskonas. Ka valeapostlite ja Pauluse vastaste õpetuses oli tarkuse omamine väga kõrgel kohal. Ometi ei rahulda mistahes maine tarkus inimese igatsust tunda Jumalat. Selleks, et mõista Jumala olemust ning toimimisviise, on meil vaja, et Ta eemaldaks oma Püha Vaimu läbi katte ja avaks meile “luugid”. Üksnes Tema on tõelise ilmutuse allikas, mitte meedia või inimeste arvamused. Ainult sellisel viisil saame avastada Jumala saladuse, pääste evangeeliumi Kristuses.

Paulus ei põlga ära haridust, vaid kutsub lugejaid üles ära tundma ja tunnistama seda inimlikku piiratust, mille vangis oleme ilma Püha Vaimu ilmutuseta. Mitte ükski inimene pole suutnud hoomata kogu täiust, mille Jumal on valmistanud oma lastele igavikus, ometi saab seda usu läbi ja Püha Vaimu väes aimata. Taoline jumalik ilmutus hoiab meid ahastusse langemast hädaajal. Kui meile tundub, et probleemid ja mured rõhuvad maadligi ning me lihtsalt murdume nende all, siis Püha Vaim meie sees uuendab meid ning avab igavikulise perspektiivi, mis annab jõudu edasi minna (2Kr 4:16-18).

Need, kellel puudub isiklik suhe Jumalaga Püha Vaimu läbi, on puudulikult varustatud aru saama vaimsest reaalsusest - sellistele inimestele tundub vaimne reaalsus rumalusena (s 14). Jeesus ütles Nikodeemosele, et kui ta ei sünni uuesti - selle sama Vaimu läbi - siis ta ei saa näha jumalariiki (Jh 3:3). Kaasajal ümbritseb meid suur vaimne pimedus. Meie võime näha ja tajuda jumalariiki ja seda lausa sinnamaani, et meil võib olla Kristuse meel - see on Püha Vaimu töö.

 
Palveta enda ja oma koguduse juhtide eest, et nii sina kui nemad võiksite toimida vaimsest tarkusest lähtuvalt selles maailmas ning et Jumal kingiks rohkelt erilist taevast tarkust läbi Püha Vaimu väe.

Selle kommentaari autor: Eric Gaudion