Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Julgustage üksteist

Reede, 26. Aprill 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 12:1-11

Vaimuandidest
1Vaimuandide suhtes, vennad, ei taha ma jätta teid teadmatusse.
2Te teate, et kui te olite paganad, siis te läksite tummade ebajumalate juurde, just nagu oleks teid tagant sunnitud.
3Seepärast ma teatan teile, et ükski, kes Jumala Vaimus räägib, ei ütle: „Neetud olgu Jeesus!” ning ükski ei suuda öelda: „Jeesus on Issand!” muidu kui Pühas Vaimus.
4Armuandides on küll erinevusi, aga Vaim on seesama,
5ja teenimisviisides on erinevusi, aga Issand on seesama,
6ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes teeb kõike kõikides.
7Aga igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks kasuks.
8Nii antakse ühele Vaimu kaudu tarkusesõna, teisele aga tunnetusesõna sellesama Vaimu poolt;
9ühele usku sessamas Vaimus, teisele aga tervendamise armuande ikka samas Vaimus;
10ühele väge imetegudeks, teisele prohvetlikku kuulutamist, kolmandale võimet eristada vaime; ühele mitmesuguseid võõraid keeli, teisele aga keelte tõlgendamist.
11Aga kõike seda teeb üks ja sama Vaim, jagades igaühele eriosa, nõnda nagu tema tahab.

Enne kui piibliteksti uuesti loed, võta aega mõtiskleda Jumala helduse üle. Täna Teda!

Tundub, et Paulus liigub uue teema juurde. Aga lähemal vaatlusel näeme, et ka vaimuandide kasutamise teemat mõjutab samamoodi austuse ja staatuse otsimine, mis oli probleemiks noores Korintose koguduses. Kui mõned koguduse liikmetest väitsid end olevat kõrgemal teistest oma jõukuse ja sotsiaalse staatuse tõttu, siis väitsid teised omakorda endid kõrgemal seisvat vaimuandide, oletatava teadmise ja tunnetuse tõttu. 

Kaasaja inimene näeb kosmost kui  äärtetut, tühja ja vaikust täis ruumi; Pauluse aegsete pöördunute jaoks aga olid taevad pilgeni täidetud vaimsete jõududega, keda preestrite armeed väitsid suutvat mõjutada oma “klientide” kasuks.

Selle taustal oli sõnum ristist ning inimese sees elavast Pühast Vaimust korintlastele totaalselt uus kontseptsioon ning piibitekstis näemegi, kuidas Korintose vastpöördunud aeglaselt ning kohati isegi vastumeelselt, kohandasid ja muutsid oma uskumste süsteemi, vastavalt värskelt leitud usule.

Ühiskonnas, mida iseloomustas “üle laipade” pürgimine isikliku edu ja austuse saavutamise nimel, meenutab Paulus täiesti teistsuguselt toimiva Jeesuse järgijatele, et Püha Vaimu annid on nende peale valatud mitte isiklikus kasuks ja austuse saavutamiseks, vaid “ühiseks kasuks” (s 7). Just see väljend on kriitilise tähtsusega, on võti, mille abil mõista Paulus misjonitöö visiooni ja lootust - täpsemalt: Paulus igatses, et üle kogu Rooma impeeriumi võiksid tekkida  ja laieneda alternatiivsed kogukonnad, kus isekuse, ahnuse ja isikliku ambitsiooni asemel valitseks vastastikune armastus, jagatud ressursid ning inimestevaheline solidaarsus ja heanaaberlikkus. Selle visiooni juured on sügaval Piiblis, Jumala loos Iisraeli rahvaga, mis nüüd, tänu ristile ja Püha Vaimu annile, on muutunud universaalseks võimaluseks kogu maailmale. 

 
Täna Jumalat sulle antud vaimuandide eest ning palu, et Tema aitaks sul kasutada neid terve koguduse ülesehitamiseks.

Vaimuannid on:

>  Väestatud Pühas Vaimus

>  Kasutamiseks koguduse heaks

>  Jumala rahva ülesehitamiseks

 

Wayne Grudem on öelnud: “vaimuannid on koguduse varustus, mille läbi kogudus täidab oma teenimisülesannet maailmas Kristuse taastulekuni.”

 

Selle kommentaari autor: David Smith