Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala austuseks - korda hoides

Reede, 3. Mai 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 14:26-40

Keelterääkimisest ja prohvetlikult kõnelemisest
26Kuidas siis nüüd, vennad? Kui te tulete kokku, siis on igaühel midagi: on laulu, on õpetust, on ilmutust, on keelterääkimist, on nende tõlgendamist - see kõik toimugu ülesehitamiseks.
27Kui keegi räägib keeli, siis rääkigu kaks või kõige rohkem kolm, ja järjekorras, ning üks tõlgendagu.
28Aga kui tõlgendajat ei ole, siis ta olgu koguduses vait - rääkigu iseendale ja Jumalale.
29Prohvetitest kõnelgu kaks või kolm ning teised hinnaku kõneldut.
30Aga kui kellelegi teisele, kes istub, ilmutatakse midagi, siis esimene jäägu vait.
31Te võite ju kõik ükshaaval prohvetlikult kõnelda, et kõik õpiksid ja kõik saaksid virgutust.
32Ja prohvetite vaimud alistuvad prohvetitele.
33Sest Jumal ei ole korratuse, vaid rahu Jumal. Nõnda nagu on kõigis pühade kogudustes:
34olgu naised koguduses vait, sest neil ei ole lubatud rääkida, vaid nad alistugu, nagu ka Seadus ütleb.
35Aga kui nad tahavad midagi õppida, siis küsigu kodus oma meeste käest. Sest naisele on häbiks koosolekul rääkida.
36Kas Jumala sõna on lähtunud teist või üksnes teieni jõudnud?
37Kui keegi tundub endale prohvetina või vaimusaanuna, küll ta siis tunneb, et see, mis ma teile kirjutan, on Issanda käsk.
38Kui aga mõni seda ära ei tunne, siis ei tunta tedagi.
39Niisiis, mu vennad, taotlege innukalt prohvetlikult kõnelemist ja ärge keelake keelterääkimist;
40aga kõik sündigu viisakalt ja korra järgi.

“Sest Jumal ei ole korratuse, vaid rahu Jumal. “ (s 33) Ole vaikselt Jumala ligiolus, vaigista kõik päeva nõudmised ja kiirustamine nii, et miski ei segaks sind kui tuled kohtuma Jumalaga.

Paulus jätkab juhendamist, kuidas käituda kristlikul jumalateenistusel (s 26-33). Seejuures on hämmastav, et ta ei maini üldse juhtimist; pigem viitab ta iga-liikme juhtimisele kriteeriumiga, et see mis kaasa tuuakse, ehitab kogudust üles. On iseenesestmõistetav, et annid mida inimesed kaasa toovad - eriti keeltega rääkimine ja prohveteerimine - ei välju inimese kontrolli alt. See, kes räägib valib, kas öelda välja oma kommentaar prohveteeringu osas või vaikida. Paulus ei soovita ka teenistuse raames piiramatul arvul prohveteeringuid (s 29-32). 

Kõikide nende soovituste põhjus ja alus antakse salmis 33, mille viimane fraas viitab, et öeldu on tõsi mistahes koguduse suhtes. See ületab aja ja kohapiirid.

Millele iganes salmid 34 ja 35 ka viitavad, on selge, et Paulus ei kehtesta mingit lõplikku kõnelemise keeldu naistele. See oleks vastuolus tema ootusega, et ka naised koguduses palvetaksid ja prohveteeriksid (1Kr 11:2-16) ning ka 1Kr 14:26 väljendatud ootusega “igaühel on midagi” - mis eeldab nii meeste kui naiste osalemist teenistusel. Lisaks, naised kes kodus oma meestelt küsida saavad - on abielunaised (s 35). Teisisõnu, millist teemat Paulus siin ka ei käsitleks ( selles osas on palju arvamusi), on selge, et see oli seotud teatud abielunaiste käitumisega koguduses ning segas jumalateenistust.

Pauluse peamine hool on, et kõik oleks tehtud “viisakalt ja korra järgi” (s 40). Korintose koguduse probleemiks oli kaootiline ja korratu jumalateenistus. Kaasajal on mitmete koguduste probleemiks aga just vastupidine olukord. Korra ja rahutaotlus on nii jäik, et puudub paindlikkus ning Paulus võiks hakata muretsema koguduse uinumise pärast.

 
Kuidas tunnevad end teie jumalateenistusel juhuslikud sisseastujad? Mis teie teenistusel võiks panna neid igatsema enam Jumalat tundma õppida? Mida võiksite teha teisiti, et mitteuskujad kogeksid, et Jumal viibib tõesti teie keskel?

Paljude jaoks tekitab keeltega rääkimise and ebamugavust. Mõned arvavad, et seda ei peaks kasutama, teised põevad, et neil seda pole või et nad seda kasutavad, ning kolmandad usuvad, et kõik peaksid seda kasutama ega mõista, miks teised seda ei tee. Nii võib juhtuda et ka meie, nagu Korintose kogudus, jääme kinni anni juurde, mis on pigem isiklikuks kui avalikuks kasutamiseks.

Mida Paulus siis tegelikult ütleb selle kohta?

  • Keeled on armastuse keel Jumalaga. See on viis kuidas meie vaimu suhtleb otse Jumalaga, sõnadeüleselt. (s 13-15)
  • See, et kasutame keeltega rääkimist, ei tähenda, et peaksime ajud välja lülitama. Jumalat tuleb ülistada nii oma meeltega kui vaimus. Keeltega rääkimine ei tähenda, et peaksime lõpetama tavaliste sõnade kasutamise (s 14,15)
  • Kui keeltega rääkimist kasutatakse koguduses, on vaja ka tõlgitsemist (s 16,19,27).

Paulus paneb südamele et mõtleksime alati neile jumalateenistustel, kes ei tunne Kristust. Et nemad oleks julgustatud Teda tundma õppida.

Kui aga teenistusel esineb prohveteerimist võib mitteuskuja saada julgustatud austama Jumalat koos teistega, sest ta kuuleb sõnu, mida ta mõistab ning mis tabavad teda otse südamesse.

 

Paulus ise:

  • Palvetas ja laulis keeltes ja Vaimus pidevalt ning ka tavalisi sõnu kasutades
  • Rääkis ja palvetas keeltes rohkem kui keegi teine Korintose koguduses - ilmselt rohkem kui kõik teised kokku!
  • Selline and ja võimalus on Pauluse jaoks üks tänu põhjusi Jumalale ja ta ei häbene seda mingil viisil.

Selle kommentaari autor: Julie Robb