Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kui puhkeb torm

Reede, 31. Mai 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 8:23-27

Jeesus vaigistab tormi
23Jeesus astus nüüd paati ja ta jüngrid läksid temaga kaasa.
24Ja vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid paadi. Aga Jeesus magas.
25Ja jüngrid tulid ta juurde ja äratasid ta üles, öeldes: „Issand, aita! Me hukkume!”
26Tema ütles neile: „Miks te olete nõnda arad, te nõdrausulised?” Siis ta tõusis püsti, sõitles tuuli ja järve ning järv jäi täiesti vaikseks.
27Inimesed aga imestasid, öeldes: „Kes ta siis selline on, et isegi tuuled ja järv kuulavad tema sõna?”

Pane oma hirmud Jumala ette. Uuri neid palves koos Temaga. Kuulata Püha Vaimu häält. Mida ütleb Tema Jumala perspektiivi kohta iga hirmu puhul?

Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind” (Ps 23:4)

Matteus koondas järgmised sündmused ühte gruppi selleks, et demonstreerida: Jeesusel on vägi toimida ka füüsilises ja inimlikus maailmas. Jüngrid, kes eelmiste imelugude puhul olid tagaplaanile jäänud, on siin kaasatud, sest nende imetegude sõnum on neile suunatud.
On kristlasi, kes usuvad, et Jeesusel on vägi tervendada, kuid võivad samas mitte uskuda Jeesuse looduse imesid- näiteks seda, et Ta kõndis vee peal. Jeesus tõesti vaigistas selle tormi ning oli oluline, et Tema jüngrid kogeksid omal nahal Jeesuse meelevalda loodusjõudude üle argimaailmas.
See polnud mingi etendus- Jeesus oli nuba näidanud, et Ta ei hakka talle antud väge kuritarvitama (Mt 4:5-7). Tundub, et Ta ka nüüd toimib vastutahtmist, et Ta on pettunud, et jüngrid Temaga koos olles ei koge end turvaliselt. Ta vaigistab tormi, aga tahab, et jüngrid saaksid palju rohkem aru. Jeesus ise ei kasutanud kunagi sõna “ime”, vaid kasutas sõna “tunnustäht”. Tema imeteod olid reaalsed, need ei olnud mingid allegooriad, kuid neil oli sügavam tähendus, mida jüngrid oleksid pidanud taipama.
Jeesus näitas teed, astudes esimesena paati. Jüngritel tuli Talle järgneda üle mere, tundmatule paganate alale (s 18). Matteuse kogukond ja ka varakirik mõistis, et Jeesuse järgimine sisaldas tavapäraste piiride ületamist, ning astumist tundmatule territooriumile. Jeesuse läheb ees ja kutsub meid endale järgnema. Mõned meist teevad seda kohe ja alati. Teekond ise ei ole sugugi alati kerge. “Teisel pool” võib olla täiesti tundmatu territoorium.
See lugu ei räägi aga ainult tavalistest elutormidest, vaid ka Jeesuse järgijate tormilistest kogemustest. Algkoguduses tähendas see järgida Jeesust kogudusse, ühineda sellega ning seejärel elada ohtudest täidetud elu, olles tunnistajaks kristlusele vaenulikus keskkonnas.
Just sellepärast sai kristluse tunnuseks tol ajal väike paat tormisel merel.

“Issand, treeni mind igal päeval keskenduma Sinu armastusele, ligiolule ja väele nii, et oleksin ka hädaohtlikul ajal valmis Sind kartmatult usaldama.”

Selle kommentaari autor: John Harris