Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vajadust täites

Laupäev, 8. Juuni 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 9:35-10:4

Jeesuse kaastunne rahva vastu
35Ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ja parandades kõik haigused ja kõik nõtrused.
36Aga rahvahulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad olid väsitatud ja vaevatud otsekui lambad, kellel ei ole karjast.
37Siis ta ütles oma jüngritele: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe.
38Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!”
Jeesuse kaksteist apostlit
1Ja Jeesus kutsus oma kaksteist jüngrit enese juurde ning andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle neid välja ajada ja parandada kõiki haigusi ja igasugu nõtrust.
2Nende kaheteistkümne apostli nimed on aga need: esimene Siimon, nimetatud Peetruseks, ja Andreas, tema vend, ja Jaakobus, Sebedeuse poeg, ja Johannes, tema vend,
3Filippus ja Bartolomeus, Toomas ja tölner Matteus, Jaakobus, Alfeuse poeg, ja Taddeus,
4Siimon Kananaios ja Juudas Iskariot, kes tema ka ära andis.

“Issand Jeesus, palun muuda täna mu südant ja meelt nii, et võiksin hoolida maailmast nii nagu Sina.”

Jeesuse teenimiskalender näib kurnav (vt Mt 9:35-38). Vajadus Tema abi järele oli tohutu (s 36,37) ning Jeesusel inimesena olid piirid: Ta sai korraga olla vaid ühes kohas.

Kui Jeesus seda probleemi jüngritega jagab, viitab Ta ühtlasi, kust võiks leida vastuse (s 38). Kui meie oleme silmitsi vajadusega, mis on liiga suur toimetulekuks, peaksime palvetama. Tuleb sul juba praegu midagi meelde? Kui tuleb, siis võta nüüd aega selle pärast palvetada.

On huvitav, et Jumala lahendus sellele teenimisprobleemile oli kirev grupp uustulnukaid (Mt 10:2-4). Nende efektiivsus ei peitunud meisterlikkuses või praktilises kogemuses, vaid valmisolekus toimida neile antud vaimuliku meelevallaga (s 1). Jeesuse saadikutena pidid nad edais andma Tema sõnumi ning tegema täpselt sama, mida Jeesus oli teinud (Mt 10:7-8).

Neile Jeesuse poolt antud instruktsioonide seas oli üks võimas teenimise põhimõte, mis kehtib  siiani kogu Jeesuse järgijaskonna kohta: “Muidu olete saanud, muidu andke!” (s 8).

Kui meie oleme kuulnud head sõnumit, mida saaksime teha, et seda kuuleks veel palju enam inimesi? Mida on Jumal andnud Sulle - teistele jagamiseks? 

 
Lõikuse Issand, meie ümber on nii palju inimesi,kes vajavad Sinu sõna, Sinu rahu, taastamist Sinu poolt. Palun läkita mind ja teisi - oma Vaimu väes ja meelevallas, kohtama seda vajadust ning tooma Sulle austust. Aamen.”

Selle kommentaari autor: Penny Boshoff