Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Võimalik missioon

Teisipäev, 11. Juuni 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 10:5-15

Jeesus annab apostlitele ülesanded
5Jeesus läkitas välja need kaksteist, käskides neid: „Ärge minge paganate teele ja ärge astuge samaarlaste linna,
6pigem minge Iisraeli soo kadunud lammaste juurde!
7Ja minnes kuulutage: Taevariik on lähedal!
8Tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks pidalitõbiseid, ajage välja kurje vaime! Muidu olete saanud, muidu andke!
9Ärge soetage kulda ega hõbedat ega vaskraha oma vöö vahele,
10ei pauna teele ega kahte särki ega jalatseid ega saua, sest töömees on oma elatist väärt!
11Aga kuhu linna või külasse te iganes sisse astute, uurige, kes seal on vääriline, ja sinna jääge, kuni te sealt lahkute!
12Majja astudes aga tervitage seda!
13Ja kui see maja väärib, tulgu teie rahu tema peale, kui ta aga ei vääri, pöördugu teie rahu tagasi teie juurde!
14Ja kus iganes teid vastu ei võeta ega kuulata teie sõnu, sellest majast või linnast minge välja ja raputage maha selle koha tolm oma jalgadelt!
15Tõesti, ma ütlen teile: Soodoma- ja Gomorramaal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sellel linnal!

Kes juhatas sulle teed Jeesuse juurde? Täna Jumalat nende eest praegu.

Tänane piiblitekst kirjeldab üleminekut saabuva jumalariigi tulemise ootusest Jeesuse jüngrite tegutsemise algusse. Mäejutluses kirjeldas Jeesus milline on elu Jumala kuningriigis ning millised peavad olema suhted selles riigis. Seejärel algas periood, kus Jeesus tõi selle uue, jumalariigi  struktuuri inimeste  eludesse, ning periood kulmineerus Jeesuse ulatusliku rändamisega üle kogu maa. Nende rännakute kestel kuulutas Jeesus häid sõnumeid jumalariigi saabumisest ning kinnitas oma kuulutust  demonstreerides jumalariigi muutvat väge.

Silla järgmisse, jüngrite tegevuse alguse perioodi valmistab ette Jeesuse sügav kaastunne. Jeesus oli sõna otseses mõttes hingepõhjani liigutatud rahva olukorrast, keda oma rännakutel kohtas. Tema tähelepanekus, et inimesed on otsekui kari, kellele pole karjast ega päästjat, kajab vastu Vana Testamendi kuulutus (Hs 34; 1Kn 22:17; 2Aj 18:16; Js 53:6)

Peatükis 10 kirjeldatud misjon algas sellega, et Jeesus pani lihtsalt tähele, hoolis (Mt 9:36) ning õhutas oma sõpru palvetama (Mt 9:37-38). Me teame, et misjonitöö on väga oluline, kuid oleme sageli ebakindlad kuidas alustada. Kui Jumal kutsub sind palvetama mingi konkreetse grupi või inimese eest, tee seda! Palve läbi valmistab Jumal meie südameid ja meelt hoolima inimestest nii nagu Tema seda teeb. Palve valmistab meid ette välja minema (Mt 9:37; Mt 10;1,5)

Jeesus juhendas jüngreid öeldes, et tehku nad samamoodi kui Tema teeb. Jüngritele anti üksikasjalikud juhised mida endaga kaasa võtta, kuidas käituda ja mida teha. Neis juhistes peituvad põhimõtted kuidas elada Jeesusele selles maailmas - samas oli Jeesuse poolt jünritele antud meelevald see, mis võimaldas neil antud juhtnööre ka täita. 

Jüngrite misjon sündis Jeesuse kirglikust hoolimisest, seda kujundasid jumalariigi põhimõtted ning seda võimestas Jeesuse enda meelevald, mille Ta neile andis. Jüngritel tuli mitte muretseda raha, omandi või isikliku mugavuse pärast - aga nad pidid kuulutama ja toimima oma kuulutuse kontekstis. 

Ka meil pole vaja misjonitööd uuesti leiutada - tuleb lihtsalt teha seda, mida Jeesus tegi: rääkida inimestele, et Jumala kuningriik on lähedal, tuleb välja minna Püha Vaimu väes, Jeesuse poolt antud meelevallaga. Tuleb elada ja toimida teades, et Kuningas ise on siin ning pakkuda inimestele võimalust taastada nende suhe Kuningaga (Mt 10:7-8). Mõnikord jääme kõhklevalt paigale, sest arvame, et vajame mingit erivarustust või väljaõpet. Jüngreid aga julgustatu usaldama Jumalat - et Tema annab neile kõik mida nad misjoni tööks vajavad (s 9-11).

Meilgi tuleb valmis olla erinevaiks reaktsioonideks (s 11-16). On üsna kindel, et kuulutajatel tuleb kogeda ka ära tõukamist, aga see ei tähenda, et kuulutustöö tuleks pooleli jätta. Pigem tuleb lihtsalt edasi liikuda kellegi juurde, kes on valmis kuulama.

 
“Issand, aita mul näha inimesi Sinu silme läbi. Kingi mulle süda, mis armastab nii nagu Sina. Palun anna mulle elu sõnu, ning julgust öelda need välja teistele. Aamen.”

Selle kommentaari autor: Penny Boshoff ja Fran Beckett