Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mitte see, kus meie lootus on

Neljapäev, 25. Juuli 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 12:15-21

Jeesus on Jumala sulane
15Aga kui Jeesus sai seda teada, eemaldus ta sealt. Ja paljud läksid temaga kaasa, ja tema tegi nad kõik terveks.
16Ja ta hoiatas neid, et nad ei teeks teda tuntuks,
17et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu:
18„Vaata, see on mu sulane, kelle ma olen valinud, mu armastatu, kellest mu hingel on hea meel. Ma panen oma Vaimu tema peale ja ta kuulutab paganaile õigust.
19Ta ei riidle ega kisenda ega kuule tänavail keegi ta häält,
20rudjutud roogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta ta ära, kuni ta on õigusele võidu saatnud,
21ja paganad loodavad tema nime peale.”

Kuidas sina põgened pinge eest? Ole täiesti aus enda vastu. Palveta, et Jumal aitaks sul usaldada ja toetuda ainsale tõelisele Lootusele Temas.

Kui pinged haripunkti jõudsid, tõmbus Jeesus eemale, et hoiduda edasistest põrkumistest variseridega. Samal ajal otsis rahvas Jeesust taga ning Jeesus jätkas inimeste tervendamist. Siiski hoiatas ta ka, et inimesed ei levitaks kuuldusi temast. Seda salajas hoidmise vajadust nimetab Matteus juba ka varem (Mt 8.4, mt 9:30), kuid variseride kasvava vaenulikkuse tingimustes tõuseb see esiplaanile, sest nüüd otsivad nad võimalust teda juba tappa (s 14). Matteus näitab et ka avalik vaenulikkus ei olnud Jeesuse teenistusele takistuseks, vaid oli tegelikult Jumala plaan ning sellega täitusid ka mitmed Vana Testamendi prohveteeringud. Näiteks tsiteerib matteus siin Sulase laulu  - Js 42:1-4.

Jumala Sulase laulu sõnad “Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen kiindunud, mu valitu, kellest mu hingel on hea meel…” (s 18), meenutavad neid sõnu mida ütles ka hääl taevast Jeesuse ristimisel (Mt 3:17) ning veel korra muutmise mäel (Mt 17:5). Ühendades Sulase laulu Jeesusega kinnitab Matteus, et Jeesus ongi see Jumala Sulmane, kes oli tasane, alandlik ning mitte tüliõhutaja, vaid see, kes otsis õiglust. Läbi nende vahendite saavutas ta oma missiooni eesmärgi Iisraeli keskel ja paganate seas. Just seda suuremat visiooni silme ees hoides teadis jeesus, millal oli tark eemale tõmbuda viljatust kokkupõrkest.

Usuteekonnal on konfliktid ja vastuseisud vältimatud. On aegu, mil meil tuleb olla häälekas ja välja öelda oma sõnum, kuid on ka aegu, mil peame valima rahu ja vägivallatuse tee. Selle valiku jaoks on vaja eristada: kas see, mida valime edendab Jumala eesmärke, Tema kuningriigi tarvis ja ka meie jaoks.

 
Millised pinged sind rõhuvad? Ja kas teadmine, et ka Jeesus pidi toime tulema pingete ja vastuseisuga, muudab sinu jaoks midagi? Mida vajad sina Maailma Lootuse käest?

Selle kommentaari autor: Kar Yong Lim