Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kommunikatsioon on tähtis

Neljapäev, 5. September 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 10:1-10

Hõbepasunad
1Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
2„Valmista enesele kaks hõbepasunat; valmista need taotud tööna ja need olgu sulle koguduse kokkukutsumiseks ja leeride teelesaatmiseks!
3Kui puhutakse neid mõlemaid, siis peab terve kogudus kogunema su juurde kogudusetelgi ukse ette.
4Aga kui puhutakse ainult ühte, siis kogunegu su juurde vürstid, Iisraeli tuhatkondade peamehed!
5Kui te puhute märku, siis mingu teele leerid, mis on leeris ida pool.
6Kui te teist korda puhute märku, siis mingu teele leerid, mis on leeris lõuna pool; nende teeleminekuks tuleb puhuda märku.
7Kogudust kokku kutsudes puhuge ka, aga mitte märku!
8Aaroni pojad, preestrid, puhugu pasunaid! See olgu teile ja teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks!
9Ja kui te oma maal lähete sõtta vaenlase vastu, kes tungib teile kallale, siis puhuge pasunatega märku, et te meenuksite Issandale, teie Jumalale, ja et teid päästetaks teie vaenlaste käest!
10Oma rõõmupäevil, seatud pühil ja uue kuu alguses puhuge pasunaid oma põletus- ja tänuohvrite juures; see meenutagu teid teie Jumala ees! Mina olen Issand, teie Jumal!”

Kui rahul oled enda kommunikatsioonioskustega? Kas su sõnumid on selged ja üheselt arusaadavad?

Pasunad olid tolleaegsed “massikommunikatsioonivahendid” ning hõbepasunate valmistamine oli viimane ettevalmistus enne kui Iisraeli rahvas Siinai mäe alt liikuma hakkas. Need erinesid muidu kasutatavatest jäärasarvedest, sest suutsid tekitada selgemat häält. Iisraeli rahvast oli sadu tuhandeid inimesi. Sellise rahvahulga kokkukutsumiseks ja nende liikumise juhtimiseks tuli kasutada tolleaegseid suurima “leviga” vahendeid – pasunaid. (Eesti külades on samal eesmärgil kasutatud lokulaudu.) On oluline tähele panna, et pasunad usaldati preestrite kätte - sest neil oli juhtimiseks meelevald ja autoriteet. Kuni pasunad puhusid Jumala poolt antud signaale, oli Iisraeli heaolu kindlustatud ning seepärast kasutati pasunaid läbi sajandite.

Näeme, et Jumal andis ka erinevad signaalid ja nende tähenduse.

Aga pasunate kasutamisel oli veel teinegi tähendus (s 9 ja 10)- see oli  “Jumala ees meenutamine” Jeesus Kristus ütleb: “Paluge, ja teile antakse…” (vt Mt 7:7). Samuti Ta ütleb: “Teie Isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te Teda palute” (vt Mt 6:8). Nii näeme, et ka usurahval tuleb Jumalale “meenutada” mõnikord  - Jumal ise on selle nii seadnud ja ootab seda. Taavet tegi seda tihti.

Inimestele on tähtis teada, et Jumal osaleb nii nende mures (sõda) kui rõõmus (pühad). Salmi 9 lõpp näitab, et “meenutust” võib mõista ühispalvena, mis toob pääste. 

Apostel Paulus tõi paralleeli pasunate puhumise ja jutlustamise vahele, öeldes, et igasugune kuulutamine peab andma selge sõnumi (1Kr 14:8), vastasel juhul ei oska inimesed vaimulikuks lahinguks valmistuda. Kuna Vanas Testamendis olid pasunad usaldatud preestrite kätte, siis ap Paulus paneb Uue Testamendi ajastul erilise vastutuse pühendunud Jumala sulaste ja eriti vanemate peale (Ap 20:1735; Tt 1:5; Hb 13:17; 1Pt 5:1-4). Ja kui pasun peaks sattuma vaenlase kätte, võib see hävitada koguduse

Pasunapuhumine tähistas ka rõõmsaid sündmusi - kutsudes rahvast kokku pühi pidama. Samamoodi kutsub kord viimasel päeval pasun surnuid üles tõusma (Mt 24:31, 1Kr 15:52; 1Ts 4:16; Ilm 8-9). See pasuna kutse oli rõõmus heli, ning räägib meile ülestõusmise rõõmust ja peost, mille on valmistanud Kristus ise.

 
Palu, et Jumal võiks sind õpetada, kuidas veel paremini edastada Tema sõnumit praeguses maailmas nii, et sõnum oleks selge ja täidaks oma eesmärgi.

Selle kommentaari autor: APÜ