Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Aeg õppida ja aeg minna

Reede, 6. September 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 10:11-28

Iisraeli lapsed lahkuvad Siinai mäe juurest
11Teisel aastal, teise kuu kahekümnendal päeval tõusis pilv tunnistuselamu pealt
12ja Iisraeli lapsed läksid teele Siinai kõrbest rännakukorras; ja pilv peatus Paarani kõrbes.
13Kui nad esimest korda teele läksid Moosese kaudu antud Issanda käsul,
14siis läks esimesena teele Juuda järglaste leeri lipkond väehulkade kaupa; selle väe ülem oli Nahson, Amminadabi poeg.
15Issaskari järglaste suguharu väeülem oli Netaneel, Suuari poeg.
16Sebuloni järglaste suguharu väeülem oli Eliab, Heeloni poeg.
17Kui elamu oli maha võetud, siis läksid teele Geersoni järglased ja Merari järglased, elamu kandjad.
18Siis läks teele Ruubeni leeri lipkond oma väehulkade kaupa; selle väe ülem oli Elisuur, Sedeuuri poeg.
19Siimeoni järglaste suguharu väeülem oli Selumiel, Suurisaddai poeg.
20Gaadi järglaste suguharu väeülem oli Eljasaf, Deueli poeg.
21Siis läksid teele kehatlased, pühade asjade kandjad; elamu tuli püstitada enne nende saabumist.
22Siis läks teele Efraimi järglaste leeri lipkond oma väehulkade kaupa; selle väe ülem oli Elisama, Ammihudi poeg.
23Manasse järglaste suguharu väeülem oli Gamliel, Pedasuuri poeg.
24Benjamini järglaste suguharu väeülem oli Abidan, Gideoni poeg.
25Daani järglaste leeri lipkond oma väehulkade kaupa läks teele kõigi leeride järelväena; selle väe ülem oli Ahieser, Ammisaddai poeg.
26Aaseri järglaste suguharu väeülem oli Pagiel, Okrani poeg.
27Naftali järglaste suguharu väeülem oli Ahira, Eenani poeg.
28Niisugune oli Iisraeli laste teeleminekukord nende väehulkade kaupa; nõnda nad läksid teele.

Millised eesmärgid on praegu sinu jaoks “liikuma panevad”? Kas tead, mida Jumalal on nende osas öelda?

Täna oleme 4.Moosese raamatu esimese osa kulminatsiooni juures.Siinai mäe juures oli rahvas peatunud umbes aasta (s 11). Seal andis Jumal orjusest päästetud rahvale oma seadused ja korraldused.  Kogu mäe juures toimunud ettevalmistuste eesmärk aga oli valmistada rahvast nii, et Jumal saaks viibida oma rahva keskel ning juhtida neid Tõotatud maale.

Kui tänapäeval sünnib uus riik, luuakse kõigepealt võimuorganid, seadusandlus ja ühiskondlik elukorraldus. Siinai mäe all anti muuhulgas ka jumalateenistuse korraldus, mis oli tähtis osa ühiskondlikust elust. Ilma Jumalata ei toimunud rahva elus midagi.

Kui need põhiasjad olid korraldatud, saabus aeg liikuma hakata. Ka liikumise kord muutus - kogudusetelk pidi minema kohe esimese suguharu järel, mitte enam keset rahvavoolu. Ka kogu liikumine toimus Jumala poolt Aabrahamile antud tõotuse tõttu ning rahva soovi tõttu jõuda Tõotatud Maale.

Inimese elus on aeg õppida ja aeg tööle asuda. Küllap see sobib ka Jumala teenimise kohta: on aeg Jumalat ja Tema seadusi tundma õppida, aga ka aeg neid rakendades edasi liikuda. Nagu siin: kui Jumala ligiolu pilv andis märku liikuda, siis rahvas läks teele.

Mõnikord tahame meie minna liikvele enne, kui piisavad ettevalmistused on tehtud. On oluline käia Jumala tempos ning Tema seatud korra kohaselt. Seda nii isiklikus elus kui kogudusena. Sama oluline on mitte jääda poolele teele, vaid saada kätte tõotused, mis meile Tema rahvana antud on. Jumal on tõotanud ka meile, et Tema ise viib meid lõpuni ja sellel saame seista.

 
“ Aga tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib igal pool võidukäigus kaasa….” (2Kr 2:14)

Selle kommentaari autor: APÜ