Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Osa saades evangeeliumi tarkusest

Kolmapäev, 18. September 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ts 5:12-28

Nõuandeid koguduse eluks
12Ent me palume teid, vennad, tunnustada neid, kes teie seas tööd teevad ja teid Issandas juhatavad ning noomivad,
13ja pidada neist armastuses üliväga lugu nende töö pärast. Hoidke omavahel rahu!
14Meie aga manitseme teid, vennad: noomige korratuid, julgustage pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu!
15Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege alati head üksteisele ja kõikidele!
16Rõõmustage alati,
17palvetage lakkamatult,
18tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!
19Ärge kustutage Vaimu,
20ärge põlastage prohvetiandi,
21katsuge läbi kõik, pidage kinni heast,
22hoiduge igasuguse kurja eest!
Lõputervitused
23Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks!
24Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda.
25Vennad, palvetage meie eest!
26Tervitage kõiki vendi püha suudlusega!
27Ma vannutan teid Issanda nimel, et see kiri loetaks ette kõikidele vendadele!
28Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega!

“Katsuge iseendid läbi…. Pange end proovile! “ (2Kr 13:5)

Me tuleme Kristuse juurde läbi isikliku, ning mõnikorad ka täiesti privaatse palve. Sealsamas aga liidetakse meid vendade ja õdede kogukonnaga (kellega alati pole kõige lihtsam koos elada!). Tänane tekst kirjeldab millised näevad välja kristliku kogukonna suhted:

Armastavad (s 12-15). See pole üldse lihtne. Aga pane tähele kui paljlud kogukondliku elu aspektid on neis vähestes salmides kaetud.

Vastasikuses sõltumises (s 16-18) Keegi ei saa garanteerida koguduses harmooniat. Selle saavutamiseks on vaja nii tööd horisontaalsel suhete tasandil kui ka vertikaalsel teljel, otseses sõltumises ja juhtimises Jumalalt palves. Aga isegi olukordades, kus Jumal on meie ainuke toetuspunkt, saame seda teha teades, et lisaks käesolevale olukorrale on alati ka väga palju, mille üle rõõmustada (isegi kannatuses).

Kuulamises (s 19-22). Kas oled mõistnud, milline määratu privileeg on see, et meil on kõnelev ja kõnetav Jumal? Võime omavahel mõnikord vaielda selle üle, kuidas tõlgendada mõnd prohveteeringut jm, kuid meile kõigile on kingitud Püha Vaim, kes vahendab meile ilmutust Jumalalt ja kes avab meie silmad Pühakirja sügavate ja imeliste tõdede nägemiseks. Me oleme võimelised Teda kuulma!

Lootuses (s 23-24). Meie tulevik on kindel -aga mitte selle tõttu, et oleksime ise usaldusväärsed, vaid, et Jumal on. See on iga uskliku tulevikukindluse vundament.

Seejärel Paulus palvetab. See on kaunis palve, milles Paulus palub, et Rahu Jumal võiks täita Tessaloonika usklikud üleni oma pühadusega nii, et iga väiksemgi osa neist oleks plekita. Kuigi siin otseslt Püha Vaimu ei mainita, on see tegelikult palve, et Jumala Püha Vaim võiks usklikke täita, muuta neid ning teha nad immuunseiks paljude ohtude osas, mis neid ümbritsesid. 

Paulusele omaselt kuulutab ta viimaks, et on täiesti kindel Jumala ustavuses - “Ta teebki seda! “ (s 24). Ning Paulus lisab veel ühe palve: seekord palvetades, et tõelise Valitseja armu suurus võiks olla Tessaloonika kogudusega. 

 
Kui tihti oled palvetanud oma koguduse kogukondliku elu ja suhete pärast? Kiida Jumalat kõikide asjade eest, mis sinu koguduses on suurepärased, ning palu, et Tema võiks parandada kõik teie vead ning aidata teil toime tulla koguduse ees olevate väljakutsetega.

Selle kommentaari autor: Mark Meynell