Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tõtt tunnistades

Esmaspäev, 11. November 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 22:41-46

Kelle poeg on Messias?
41Aga kui variserid olid koos, küsis Jeesus neilt:
42„Mida te arvate Messia kohta: kelle poeg ta on?” Nad ütlesid talle: „Taaveti.”
43Tema lausus neile: „Kuidas siis Taavet vaimus hüüab teda Issandaks:
44Issand ütles mu Issandale: Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased sinu jalge alla!?
45Kui nüüd Taavet hüüab teda Issandaks, kuidas ta siis on tema poeg?”
46Ja ükski ei suutnud talle vastata sõnagi ja keegi ei julgenud sellest päevast peale teda enam küsitleda.

Ava oma arusaamine Jumalale, olles valmis korrigeeringuteks. Täna Teda juhtimise ja õpetamise eest!

Matteuse evangeeliumis kasutatakse üsna sageli messiaanlikku tiitlit “Taaveti Poeg”, nüüd aga soovib Jeesus lahutada selle poliitilistest ja rahvuslikest kõrvaltähendustest, tõstes enda identiteediküsimuse neist kõrgemale ja paludes variseridelt selgitust Psalm 110:1 tekstile. 

„Taaveti poeg“ oleks paljudele juutidele tähendanud lihtsalt ühte rahvuslikku juhti poliitilisel tasandil, kuid vabastamise töö, mida Jeesus silmas pidas, oli palju kaugemale ulatuvam.

Kelle poeg Ta siis on? Küsimus jääb vastamata, kuid need, kes olid kuulnud Tema tähendamissõna hüljatud pojast Mt 21:33-44, said aru Jeesuse mõttest.

Tsitaat Ps 110:1 ütleb, et Messias ei ole lihtsalt Taaveti poeg, vaid Ta on ka tema Issand. Jeesuse väide, mis oli tähendamissõnadest aimatav olnud, öeldakse siin välja avalikult. Kas Messias ei ole mitte Jumala Poeg?

Variseride vastus, et Messia on Taaveti Poeg, oli korrektne. Iga sünagoogi õpilane oleks vastanud samamoodi. Aga see oli poolik.

Jeesus ei kontrollinud lihtsalt variseride teadmisi. Esitatud küsimus käsitles ka Jeesuse meelevalda ja selle päritolu. Just see oli variseride suurim probleem: kust tuleb Jeesuse meelevald ja kas see on nn “seaduslik”. Ja sellele ei suuda variserid vastata.

Jeesuse ei ründa varisere, vaid tollal valitsevat kujutlust - kuidas Taaveti poeg, Messia peaks tulema. Kujutlust, et Messia tuleb ja taastab endise kuningriigi selle hiilguses ja väes, murdes roomlaste rõhumise ning muutes Jeruusalemma messiaanlikuks linnaks. See oli variseride igatsus, mis toitis end inimlikust arusaamisest ja maisest kogemusest, aga oli vastuolus prohvetite kuulutusega.

Olles silmitsi oma kõige põletavama küsimusega, ei suuda variserid vastata - ja mitte sellepärast, et neil oleks olnud vähe teadmisi, vaid, et õigesti vastates oleksid nad pidanud loobuma kalliks saanud kujutlusest,  paljastama omaenese südame kanguse ja tunnistama Jeesuse jumalikkust. See aga käis neil üle jõu.

 Kuidas siis ikkagi saab Kristus olla korraga Taaveti poeg (järglane) ning Jumal, Taaveti Issand? Ainult nii, et Kristus on nii Jumal kui ka inimene. Juutide vaimulikele juhtide jaoks aga oli jumalikku ja inimlikku eneses ühendava Messia mõiste liig. Nad ei suuda seda vastu võtta ja taganevad. 

On ääretult kurb näha siin vaimulike juhtide lootusetut aktsepteerimise piiri. Edasi on vaikus - keegi ei julge Jeesuselt enam midagi küsida - miks? Järgmisel korral aga astuvad variserid Jeesuse vastu juba toore jõuga.

Ka meie võime Jumalale läheneda kinnisideedega sellest, kuidas asjad peaksid olema. Paljud teavad, kui raske on kaua kalliks peetud arvamustest loobuda, veel hullem oleks seda avalikult tunnistada. Ometi ütleb Piibel, et ainult tõde saab inimese vabaks teha (Jh 8:31-32). Jumal on tõe Jumal ( Ps 31:6) ja Tema tahab igale inimesele ilmutada tõde; Talle liginedes paljastub kõik see, mis on ebatõene. Küsimus on meis. Niikaua, kui me ei suuda vastu võtta Jumala tõde, pole meil ka õiget pilti reaalsusest. Siis elame armsaks saanud enesepettuses. Kui me aga julgeme tõde tunnistada -vaadata asjadele ja olukordadele nii nagu Jumal neid näeb -  kogeme tõelist vabadust, kogeme paranemist ja elu mida Jeesus tuli tooma.

 
Kas sinu elus on alasid, milles Jumal tahaks laiendada su arusaamist - kuid sina põrkad vaikides eemale? Palu, et Jumal aitaks sul vastu võtta tõde.

Selle kommentaari autor: APÜ