Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Uued inimesed

Reede, 10. Jaanuar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 2:13-17

Jeesus kutsub jüngriks tölneri
13Ja Jeesus läks taas välja järve äärde ja ta juurde tuli suur hulk rahvast ja ta õpetas neid.
14Ja edasi minnes nägi Jeesus Leevit, Alfeuse poega, tollihoone juures istuvat ja ütles talle: „Järgne mulle!” Ja too tõusis ja järgnes talle.
15Ja sündis, et Jeesus istus lauas tema kodus ning palju tölnereid ja muid patuseid istus koos Jeesuse ja tema jüngritega. Sest neid oli palju, kes temaga kaasas käisid.
16Ja kui variseride kirjatundjad nägid, et Jeesus sööb koos patuste ja tölneritega, ütlesid nad tema jüngritele: „Mis, kas ta sööb koos tölnerite ja patustega!”
17Seda kuuldes ütles Jeesus neile: „Ei vaja arsti terved, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid.”

„Aga mina vaatan ka niisuguse peale, kes on vilets, kellel on purukspekstud vaim ja kes väriseb mu sõna ees.“ ( Jesaja 66;2)

Tölner e maksuametnik oli Jeesuse ajal raha peal väljas oleva, aadeteta inimese sümbol. Ta oli Rooma võimudelt ostnud maksude kogumise õiguse ja tegeles liigkasuvõtmisega. Variseride e juudi õpetlaste (nn eraldujate) arvates ei olnud õigel inimesel osadust sellise inimesega, kes petab oma ligimest ega tõrgu koostööst vaenuliku võõrvõimuga. Sellistest tuli hoiduda ning maksuametnikud olidki kõikide "õigete" poolt põlatud inimgrupp. Millised on täna, meie ühiskonnas sellised grupid, kellesse ülejäänud suhtuvad vaenulikult või vähemalt põlgusega?

Jeesus, ümbritsetuna suurtest hulkadest, paneb tähele just sellist inimest, ning esitab üllatava kutse tulla ja järgida Teda - see kutse oli Leevile võimalus hüpata üle sotsiaalselt ületamatu lõhe: liikuda vihatute hulgast otse populaarse õpetaja siseringi. Ja võibolla siis ei ole ime, et miski Leevis kajas Jeesuse kutsele vastu sedavõd tungivalt, et ta sealsamas oli valmis jätma oma tulusa elu ning kohe Jeesusele järgnema. Enamgi veel - tema jaoks on see sündmus tähistamist väärt, Leevi korraldab oma kodus Jeesusele peo.

Varisere peeti tolle aja vagaduse ja siira usupürgimuse võrdkujuks. See aga ei lähe päriselt kokku negatiivsevõitu pildiga, mille annab variseridest Uus Testament. Variserid olid omaaegses ühiskonnas lugupeetud inimesed ja nende partei omas märkimisväärset autoriteeti ühiskonna eetiliste normide kujundamisel. Nad olid esindatud ka juutide Suurkohtus. Võib öelda, et variser oli oma aja positiivne kangelane, see kõige "õigem" – tölneriga ta ühes lauas ei istunud. Millist suhtumist aga võime näha variseride poolt salmis 16? Oma mõjuvõimsa positsiooni tõttu kujundas nende suhtumine ka ühiskondliku suhtumise, mõnes mõttes andsid nemad tooni peavoolu hoiakutes ning enamik inimesi läks sellega kaasa pikemalt küsimata. Ometi, kas pole see pisut must-valge, isegi karikatuurne (isegi kui see on patriootlikult põhjendatud) - õiged ja valed, head ja pahad? Ja taas peame küsima ka endalt: milliste peavoolu suhtumistega oleme meie kaasa läinud.. kui põhjendatud on see tegelikult?

Jeesus kuulutas, et jumalariik on lähedal ja Tema käitumine osutab, et jumalariigis kehtivad suhtumised võivad olla radikaalselt erinevad meie harjumuspärastest hoiakutest. Jeesus  ka kaitseb kirglikult kõikide inimeste õigust osadusele Jumalaga – Ta asub nende poolele, keda inimesed oma piiratuses (ja enese paremaks pidamises) on Jumala riigi piiridest väljapoole lahterdanud. Ta on patuste ja hüljatute Kristus. Selle tõenduseks on ka see, et Ta läheb Leevi peole ning sööb ühes lauas Leevi sõprade,  patuste ja tölneritega. Ühine söömaaeg aga oli tol ajal (ja on ka praegu) nii juutide ühiskonnas, kui väga paljudes teistes kultuurides, sügava ühtekuuluvuse ja osaduse sümbol. Kui sina teeksid Jeesusele peo - mida sa tahaksid tähistada ja kes istuksid selles lauas?

Jeesuse kutse “Järgne mulle!” sisaldab endas kutset järgida Jeesuse hoiakuid inimeste suhtes, olla toeks ja teenäitajaks neile, keda ühiskond või kogudus on “õigete” ringist välja arvanud.

 
"Aga Jumala armust olen ma see, kes olen, ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja..." (1Kr 15:10)

Selle kommentaari autor: APÜ