Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vabastatud ja kutsutud

Kolmapäev, 15. Jaanuar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 3:7-19

Rahvas koguneb Jeesuse ümber
7Ja Jeesus läks koos oma jüngritega eemale järve poole. Ja talle järgnes suur rahvahulk Galileast ja Juudamaalt
8ja Jeruusalemmast ja Idumeast ja sealtpoolt Jordanit ja Tüürose ja Siidoni ümbrusest - suur rahvahulk tuli ta juurde, kui saadi kuulda, mida kõike Jeesus teeb.
9Ja ta ütles oma jüngritele, et talle hoitaks väike paat valmis rahvahulga pärast, et see tema peale ei tungiks,
10sest ta tegi terveks paljusid, nii et tema peale rõhusid kõik need, keda vaevas mingi häda, püüdes teda puudutada.
11Ja rüvedad vaimud, kui nad nägid Jeesust, langesid ta ette maha ja kisendasid: „Sina oled Jumala Poeg!”
12Ja ta hoiatas neid kõvasti, et nad ei teeks teda tuntuks.
Jeesus valib kaksteist apostlit
13Ja Jeesus läks üles mägedesse ja kutsus enese juurde, keda ta ise tahtis, ja need tulid tema juurde.
14Ja ta seadis kaksteist, keda ta ka nimetas apostliteks, et need oleksid temaga ja et ta võiks nad läkitada kuulutama
15ja et neil oleks meelevald kurje vaime välja ajada.
16Ja ta seadis need kaksteist: Siimona, ja pani talle nimeks Peetrus,
17ja Jaakobuse, Sebedeuse poja, ning Jaakobuse venna Johannese, ja pani neile nimeks Boanerges, see on Kõuepojad,
18ja Andrease ja Filippuse ja Bartolomeuse ja Matteuse ja Tooma ja Jaakobuse, Alfeuse poja, ja Taddeuse ja Siimon Kananaiose
19ja Juudas Iskarioti, kes tema ära andis.

Mis muutus su elus siis kui Jeesus sind kutsus? Millise meelevalla oled Temalt saanud?

Hipiliikumise päevil oli Jeesus paljude jaoks superkangelane - seda suuresti tänu Andrew Lloyd Webberi kuulsale muusikalile “Jesus Christ Superstar”. Põhjustas ju Jeesuski revolutsiooni rohujuuretasandil ning purustas vanu konservatiivseid arusaamu. 

Just nagu rokkstaar, tõmbas ka Jeesus enda ligi inimesi üle kogu maa; “ talle järgnes suur rahvahulk Galileast ja Juudamaalt” ja “ tema peale rõhusid kõik need, keda vaevas mingi häda, püüdes teda puudutada” ning kurjad vaimud alistusid Talle kuulutades, et Ta on “Jumala Poeg”. Selles kõiges aga on peidus oluliselt rohkem. 

Taas kord püüab Jeesus summutada rahvahulkade huvi Tema vastu (s 12), Ta eraldab neist end ise selleks, et saaks olla üksinda. Jeesus ei taha olla messiaanlik rokkstaar ning Ta igatseb palju enamat kui odavat populaarsust. Tema eesmärgiks oli osutada seosele Tema ning Vana Testamendi tõotuste vahel Messiast, kelle kaudu Jumal oli lubanud tuua oma rahvale vabaduse.

Jeesuse pürgimus olla rohkem kui rokkstaar ilmneb siis kui Ta “läheb üles mäele”. See on tegu, mis on väga selgelt seotud Vana Testamendi prohveteeringutega. Mägedel on Piiblis eriline roll. Siioni mäel rääkis Jumal Moosesega; Jeruusalemm rajati Siioni mäele;  ning nüüd läheb Jeesus mägedesse, et valida endale jüngrid. Siit paistab selge ühendav liin: Jeesus on Jumalast saadetud “uus hääl” seal mäe peal.

Juhus pole ka see, et Jeesus valib 12 jüngrit - samamoodi nagu Mooses juhtis Egiptusest välja Iisraeli 12 suguharu (2Ms 2). Kõrbest (Mk 1:23) ristimise vette jões (Mk 1:9-11) ning edasi mäele - juhib Jeesus inimesi  uude vabadusse, päästes neid orjusest, haigustest ja patust. Tema on see Jumala võimas parem käsi, mis sirutub alla, eemaldab pimeduse ning rajab uue alguse.

Lisaks on tähelepanuväärne ka meelevald, mille Jeesus apostlitele annab neid kutsudes: ühest küljest antakse neile “õigus olla Temaga” (s 14); teisalt läkitatakse nad välja, peegeldama Jeesust oma kuulutuses ning halastustegudes.

Jeesuse järgijaks olemine tänapäeval ei erine tollest ajast. Selles on ühendatud aja eraldamine selleks, et olla Jeesusega ning läbi sõnade ja tegude Tema vabastava meelevalla ja armastuse peegeldamine kõikidele. 

 
Täna Jumalat Jeesuse eest ja selle eest, et Ta on kutsunud ka sind. Kuula, kuhu sind täna läkitatakse ning mine ja tee neid tegusid, mida Jumal sulle on ette valmistanud.

Selle kommentaari autor: APÜ