Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Püha, püha, püha!

Reede, 17. Jaanuar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 1:1-14

Nägemus Issanda auhiilgusest
1„Kolmekümnendal aastal, neljanda kuu viiendal päeval, kui ma olin vangide seas Kebari jõe ääres, sündis, et taevad avanesid ja ma nägin Jumala nägemusi.”
2Kuu viiendal päeval, kuningas Joojakini vangiviimise viiendal aastal
3tuli Issanda sõna preester Hesekielile, Buusi pojale, kaldealaste maal Kebari jõe ääres; ja Issanda käsi tuli seal tema peale.
4„Ja ma vaatasin, ja ennäe, põhja poolt tuli marutuul suure pilve ja lõõmava tulega. Ja pilve ümber oli kuma, ja keskelt, tule keskelt, paistis otsekui hiilgav metall.
5Ja keset seda paistis midagi, mis koosnes neljast olevusest. Nende välimus oli niisugune: nad olid inimese sarnased,
6aga igaühel oli neli nägu ja igaühel oli neli tiiba.
7Nende jalad olid sirged ja nende labajalad olid nagu vasika sõrad. Ja nad hiilgasid nagu läikiv vask.
8Neil olid inimese käed tiibade all, neljas küljes; ja neil neljal olid oma näod ja oma tiivad.
9Nende tiivad puudutasid üksteist. Liikudes nad ei pöördunud, igaüks läks otse edasi.
10Ja nende näod olid niisugused: esiküljel inimese nägu, neliku paremal küljel lõvi nägu, neliku vasakul küljel härja nägu ja neliku tagaküljel kotka nägu.
11Niisugused olid nende näod. Ja nende tiivad olid laiali laotatud ülespoole; igaühel oli kaks tiiba vastastikuseks puudutamiseks ja kaks tiiba katsid nende ihu.
12Nad liikusid igaüks otse edasi: kuhu vaim iganes tahtis minna, sinna nad läksid, liikudes nad ei pöördunud.
13Ja olevuste vahel oli näha otsekui tuliseid süsi, mis põlesid tõrvikute sarnaselt, liikudes olevuste vahel sinna-tänna; ja tulel oli kuma ning tulest tuli välja välk.
14Ja olevused jooksid sinna-tänna, otsekui lööks välku.

Hesekiel, heebrea keeles “Jumal on tugev” või “Jumal teeb tugevaks”, oli preestrisoost prohvet, kes teenis Iisraeli rahvast nende vangipõlve ajal Paabelis, kuhu nad viidi  aastal 597 eKr. Vangipõlve viie aasta jooksul oli tema kodu avatud paljudele, kes tulid nõu ja abi saama. Talle avanes korduvalt võimalus näha taevaseid nägemusi, mille täpsel kirjeldamisel, nagu lugedes märkame, oli tal tõsiseid raskusi. Ent nende nägemuste sõnum on selge: siin ilmutatakse Jumala aulisust ja pühadust.

 Enne Jeruusalemmas asuva templi hävitamist, aastal 586. eKr vahendasid prohvetid rahvale tungivaid, meeleparandusele kutsuvaid sõnumeid, peale vangiviimist aga on nende sõnumid suures osas lohutavad ja kinnitavad.

Kui preestrisoost mees sai 30 aastaseks, siis pidi ta tavakohaselt alustama tööd Jeruusalemma templis. Kuna Hesekiel aga oli pagenduses, ei saanud ta templis tööd alustada. Selle asemel andis Jumal talle erilise ülesande Paabelis Iisraeli rahva keskel.

Hesekieli kirjeldus neljast olendist trooni ees, meenutab Jesaja ja ka Johannese kirjeldusi, kus taevased olendid annavad Jumalale au hüüdes: “Püha, püha, püha on on Issand Jumal, Kõigeväeline!” (Ilm 4:6-8; js 6:1-6). Kümnendas peatükis ütleb Hesekiel, et need olendid olid keerubid. Lihtsaim seletusviis oleks neid pidada ka sõnumitoojateks ingliteks. Et sõnumitoojaid on neli – inimese-, lõvi-, härja- ja kotkanäoline –, siis on kristlikus sümboolikas tähistatud nende olenditega nelja evangeeliumi ning kasutatud sageli kunstis, eriti keskaegsete kirikute kantsli kaunistamiseks. Kolmekordne hüüd “Püha!” võib olla viide Kolmainu Jumalale: Isale, Pojale ja Püha Vaimule. 

Keerube mainitakse Piiblis esmakordselt kohe pattulangemise järel. Jumal pani nad valvama Elupuu juurde viivat teed. Ilmutuste kojas ja  templis nimetatu mitmeid kordi keerubeid - ilmselt viitena sellele, et Jumala juurde ei olnud võimalik pääseda enne kui Ta oli inimestele valmistanud pääste. Kui Jeesus suri ristil, rebenes templi eesriie ülevalt alla kaheks. See kõige püham paik, mille vahendusel asus Jumal oma rahva keskel ja kuhu enne tohtis minna vaid ülempreester kord aastas, suurel lepituspäeval, oli nüüd kõikidele avatud. Avatud kõikidele, kes soovisid minna Jumala ette. 

 
“Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna  kõige pühamasse paika….siis mingem Jumala ette siira südamega usukülluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega! “ (Hb 10:19 -22)