Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sõltudes Jumalast

Pühapäev, 26. Jaanuar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 86

Palve katsumuses
1Taaveti palve.
Issand, pööra oma kõrv ja kuule mind,
sest ma olen vilets ja vaene!
2Hoia mu hinge, sest ma olen vaga!
Päästa sina, mu Jumal, oma sulane,
kes loodab sinu peale!
3Ole mulle armuline, Issand,
sest ma hüüan su poole kogu päeva!
4Rõõmusta oma sulase hinge,
sest sinu poole, Issand,
ma tõstan oma hinge!
5Sest sina, Issand,
oled hea ja andeksandja,
ja rikas heldusest kõigile,
kes sind appi hüüavad.
6Võta kuulda, Issand, mu palvet,
ja pane tähele mu anumise häält!
7Oma ahastuse päeval
hüüan ma sind appi,
sest sa vastad mulle.
8Issand, sinu sarnast ei ole jumalate seas,
ega ole niisuguseid tegusid kui sinul.
9Kõik rahvad, keda sa oled teinud,
tulevad kummardama su ette, Issand,
ja annavad au sinu nimele.
10Sest sina oled suur ja teed imesid,
sina oled Jumal, sina üksi.
11
Õpeta mulle, Issand, oma teed;
ma tahan käia su tões!
Kinnita mu süda kartma sinu nime!
12Ma ülistan sind kõigest südamest,
Issand, mu Jumal,
ja austan su nime igavesti.
13Sest su heldus on suur minu vastu,
ja sa oled mu hinge üles tõmmanud
surmavalla sügavusest.
14Jumal! Ülbed on tõusnud mu vastu,
ja vägivaldsete jõuk püüab mu hinge;
kuid sind nad ei pane tähele.
15Ent sina, Issand, oled
halastaja ja armuline Jumal,
pikameelne ning rikas heldusest ja ustavusest.
16Kaldu mu poole ja ole mulle armuline;
anna oma sulasele oma ramm
ja aita oma teenija poega!
17Tee mulle tunnustäht mu heaks,
et mu vihkajad näeksid ja häbeneksid,
et sina, Issand, oled aidanud
ja mind trööstinud!

Palveta, et Püha Vaim värskendaks su südames ülistust, kui loed seda psalmi.

Taavet näitab ette, kuidas “Jumalale Jumalast rääkida”; kuidas Teda unikaalse Jumalana palves ülistada (s 8,10), Jumalana, kes väärib kogu maailma kiitust (s 9), kes päästab ja kaitseb (s 2); armastab ja andestab (s  5), ning on kõige rõõmu allikas (s 4); kes kuuleb ja vastab (s 7) ning armstab ja vabastab (s 13). Taaveti sõnad ei ole külmad, formaalsed, õpikust mahaloetud tõdemused, vaid need on tulised sõnad, sündinud Jumala imeliste tegude ja toimimise kogemisest (s 13). 

Taoline ülistus, täis rahulolu ja kirge, on piibelliku jumalakummardamise keskmes. Taavet on Issandast kütkestatud ning kuulutab ilma igasuguse ülbuseta oma usaldusest ja pühendumisest (s 2), jätkuvast palves (s 3,4) ning kindlast kuuletumisest (s 11). Jumala suuruse meenutamine enesele  on väga hea positsioon alustamiseks. Sest kui palju enam mõistame sellest kõigest täna, seistes teispool risti?

Kui Taaveti ülevoolav palve on meile mudeliks, siis on seda ka tema enesetundmine. Pane tähele kui alandlikult tunnistab ta enda vajadust Jumala järele, ning kkuidas väljendab sügavat pühendumist üksnes Issandale. Ta räägib täiesti avatult sellest, et on vaimus vaene (s 1), sulase positsioonil (s 2); et ta vajab Jumala halastust ja armu (s 6) ning teda on vaja õpetada (s 11). Eugene Peterson ütleb oma kommentaaris, et kogu oma õpetatuse, enesetundmise ja arengu juures ei tea inimene, kuidas oma elu elada. Taaveti taoline enesemõistmine on aga kohane ja sobiv viis läheneda Jumalale.

Alles siis kui Taavet on väljendanud oma rõõmu ja pühendumist järgneda Issandale (s 11,12), tooba ta esile ka oma palve. Talle seisavad vastu inimesed, kes ei hooli Jumalast ( s 14). Aga see Jumala sulane ei otsi isiklikku turvalisust, vaid et Jumala nimi saaks austatud  igas olukorras (s 17).

 
Vali sellest psalmist üks salm, mille juurde täna ikka ja jälle palves ning mõtiskluses tagasi pöördud.

Selle kommentaari autor: Andy Bathgate