Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vaata ette!

Reede, 3. Aprill 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 14:26-42

Jeesus kuulutab ette, et jüngrid jätavad ta maha
26Ja kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja Õlimäele.
27Ja Jeesus ütles neile: „Teie kõik taganete minust, sest kirjutatud on: Ma löön karjast, ja lambad pillutatakse laiali.
28Kuid pärast minu ülesäratamist lähen ma teie eele Galileasse.”
29Aga Peetrus vastas talle: „Kui ka kõik taganevad, siis mina küll mitte!”
30Ja Jeesus ütles talle: „Tõesti, ma ütlen sulle, täna, selsamal ööl, enne kui kukk kaks korda laulab, salgad sina mu kolm korda ära.”
31Aga tema ütles eriti kindlalt: „Kui ma ka peaksin koos sinuga surema, mina ei salga sind mitte!” Nõndasamuti ütlesid ka kõik teised.
Jeesus palvetab Ketsemanis
32Ja nad tulid paika, mille nimi on Ketsemani. Ja Jeesus ütles oma jüngritele: „Istuge siin, seni kui ma olen palvetanud!”
33Ja ta võttis enesega Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese ning muutus kurvaks ja tundis ahastust.
34Ja Jeesus ütles neile: „Mu hing on väga kurb surmani. Jääge siia ja valvake!”
35Ja ta läks pisut eemale, langes maa peale ja palvetas, et kui on võimalik, see tund läheks temast mööda.
36Ja ta ütles: „Abba, Isa! Sinul on kõik võimalik! Vii see karikas minust mööda! Kuid ärgu sündigu see, mida mina tahan, vaid see, mida sina tahad!”
37Ja ta tuli ja leidis jüngrid magamas ning ütles Peetrusele: „Kas sa magad, Siimon? Kas sa ei jaksa ühtainustki tundi valvata?
38Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Vaim on küll valmis, aga liha on nõder.”
39Ja ta läks taas ära ja palvetas, lausudes need sõnad.
40Ja kui Jeesus tuli tagasi, leidis ta jüngrid taas magamas, sest nende silmad olid rasked unest ja nad ei teadnud, mida talle vastata.
41Ja ta tuli kolmandat korda ja ütles neile: „Teie muudkui magate ja puhkate! Küllalt! Tund on tulnud, vaata, Inimese Poeg antakse patuste kätte!
42Tõuske üles, läki! Ennäe, mu äraandja on lähedal!”

“Ärgem tehkem kitsast teed laiemaks, kui Kristus selle määranud on, “ kirjutas protestandist reformaator, John Bradford (1510–55 ), kes põletati elusalt eksiõpetuse pärast.

Ööpimedus kattis kõiki katsumusest läbiminejaid. Sündmuste arenedes toimib Jeesus Vana Testamendi kirjadest tuleneva arusaamise põhjal, jüngrid aga  haavatud eneseteadvusest. Mida sügavamaks muutub öö, seda laiemaks muutub lõhe Jeesuse ja jüngrite vahel.

Alates prohvet Sakarja mõistatuslikust prohveteeringust (Sk 13:7-9), teab Jeesus, et kui Ta on ristile naelutatud, siis pillutatakse jüngrid laiali, neid testitakse ning puhastatakse. Kinnitades oma silmad eesmärgile (Js 53:11, Luke 9:51), julgustab Jeesus jüngreid, et Ta tõuseb surnuist üles, ning nad näevad Teda taas. Jüngrid omakorda on üleni hõivatud jooksvate südmuste arengust. Need aga on tõeliselt kurjakuulutavad ning segadusseajavad.

Kõigepealt tuli neil paasatalle süüa salajas, siis hakkab Jeesus rääkima oma matusest ja viimaks lahkub Juudas keset õhtusöömaaega, saanud Jeesuselt väga halvaendelise hoiatuse. Oli hilja, oli pime ja jüngrid oli kõigest sellest väsinud. Jeesus teeb kõik, et nende tähelepanu hoida: (“Tõesti, ma ütlen sulle…” s 30), ning neid valmistada kohtumiseks sellega, mis peab sündima.

Aga nad ei suuda seda kuulata. Jeesuse sõnad selle kohta, et Ta läheb nende eele Galileasse (s 28), lähevad neil kõrvust mööda. See, mida Ta ütleb nende laiali pillutamise kohta, jõuab neile kohale, kuid nad ei suuda hetkekski uskuda, et nad Tema maha jätmiseks tõesti võimelised on. Eriti jõuliselt seisab sellele vastu Peetrus.

On väga raske kuulda enese kohta nii karmi tõde. Kui seda ütleb meile Jeesus, Piibli vahendusel ja Püha Vaimu kõnetuse läbi, või ustavate sõprade suu läbi - siis pangem tähele! Mõnikord võib ka meie reaktsioon olla: “kõik teised võibolla, aga mitte mina!” 

Valik on meie käes - kas nõustume meelitava, kuid eksliku pildiga iseendast või võtame kuulda hoiatust, mis on antud meile kaitseks kiusatuse ajal.

John Bradford, keda peetakse üheks pühamaks inimeseks peale apostlite aega, pandi Londoni Toweri vanglasse eksiõpetuse levitamise pärast. Ühel päeval, jälgides oma kongi aknast kurjategijate hukkamisele viimist, kommenteerist ta: “ Näe, seal läheb Jumala armust John Bradford.”

 
“Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.” (Mtt 6:13)

Selle kommentaari autor: Annabel Robinson