Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ülestõusmise päev

Esmaspäev, 13. Aprill 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 16:9-20

Jeesuse ülestõusmine
9[Aga kui Jeesus nädala esimesel päeval vara oli üles tõusnud, näitas ta end esmalt Maarja Magdaleenale, kellest ta oli seitse kurja vaimu välja ajanud,
10ja too läks ja kuulutas neile, kes olid tulnud koos temaga, kui nad leinasid ja nutsid.
11Ja nemad ei uskunud, kui said kuulda, et Jeesus elab ja et Maarja Magdaleena oli teda elusana näinud.
12Aga seejärel näitas Jeesus end teisel kujul kahele teekäijale nende seast, kes olid minemas maale.
13Ja need tulid tagasi ja kuulutasid teistele, aga nad ei uskunud neidki.
14Viimaks näitas Jeesus end neile üheteistkümnele, kui nad lauas istusid, ning sõitles nende uskmatust ja kõva südant, et nad ei olnud uskunud neid, kes olid teda näinud pärast ta ülesäratamist.
Jeesus läkitab jüngrid evangeeliumi kuulutama
15Ja Jeesus ütles neile: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!
16Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka.
17Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed: minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli,
18tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid, ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid; haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks.”
19Kui Issand [Jeesus] oli nendega rääkinud, võeti ta üles taevasse ja ta istus Jumala paremale käele.
20Aga jüngrid läksid välja ja kuulutasid kõikjal, ning Issand toetas neid ja kinnitas sõna tunnustähtedega.]

Mõtiskle hetkeks, miks sa usud, et Jeesus elab.

Neid salme, mida täna loeme, ei pruukinud kirja panna Markus, ometi peetakse neid Pühakirja osaks alates teise sajandi algusest. Tundub, et neisse on koondatud informatsioon, mille leiame ka teistest evangeeliumitest ning iga evangeelium lisab loole mingi unikaalse detaili.

Naised ei avalikusta inglilt saadud sõnumit, kuid loeme Jeesuse mitmest hilisemast ilmumisest. See otsustav tõsiasi, et Jeesus elab ei ole sõltuv tühjast hauast või ingli sõnumist, vaid inimestest, kes isiklikult kohtusid elava Issandaga. Osaliselt kinnitab kogu loo autentsust ka tõik, et inimestel läks aega ülestõusmise tõe aktsepteerimiseks. Kuni nad Teda ei näe, nad ei usu.

Siit aga kerkib probleem järgmiste põlvkondade jaoks, kellele kuulutatakse sama sõnumit. Kui Jeesus ei ilmu neile, kas nemad usuvad? Kogu lõigu keskmes on Jeesuse sõitlus jüngritele, kes ei uskunud teisi tunnistajaid (ka Johannes mainib sama Jh 20:29). Jeesuse väe jätkuvast kohalolust annavad tunnistust mitmed tunnustähed, aga keskne üleskutse on uskuda ja vastata sõnumile, mida kuulutatakse. Ja siin oli pealtnägijate tunnistus otsustav.

Markuse evangeelium lõpeb sellega, et Jeesus läkitab oma jüngrid kogu maailma kuulutama evangeeliumi sõnumit. Lisatakse ka väga karm valik: uskumine, mida tunnistatakse ristimise kaudu, toob pääste; kuid uskmatus tähendab hukkumist. Erinevalt Luuka evangeeliumist, ei ole Markuse evangeeliumil teist, ajaloolist osa, läkituskäsu täitmise kohta. Markuse evangeeliumi lõpusalmid ütlevad meile lihtsalt, et Jeesus läks tagasi Isa juurde, kuid oli jätkuvalt tegev ka jüngrite elus, kui viimased Tema käsule kuuletudes tegutsesid.

Tänasel Ülestõusmispühal on meie käes seesama sõnum - kuulutamiseks: Jeesus suri, äratati surnuist üles ning läks taevasse. Tema on meie Päästja ja Jumal.

 
Palveta kõikde eest, kes täna kuulutavad Jeesuse ülestõusmist: et nende kuulutst usutaks.

Selle kommentaari autor: Ray Porter