Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tõeline ilu

Teisipäev, 21. Aprill 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Pt 3:1-7

Juhatusi abieluinimestele
1Nõndasamuti, naised, alistuge oma meestele, et ka siis, kui mõned ei ole kuulekad sõnale, nad võidetaks usule ilma sõnata naiste käitumise läbi,
2kui nad on tähele pannud teie puhast, aukartlikku käitumist.
3Teie ehteks ärgu olgu välispidine juuste palmitsemine ega kuldkeede kandmine ega rõivad, mida te kannate,
4vaid selleks olgu varjul olev südame-inimene, tasase ja vaikse vaimu kadumatuse ilus, mis on Jumala silmis palju väärt.
5Sest nõnda on ka muiste end ehtinud pühad naised, kes Jumala peale lootsid. Nad alistusid oma meestele,
6nii nagu Saara oli Aabrahamile kuulekas, „hüüdes teda isandaks”. Teie olete saanud Saara lasteks, kui te teete head ega karda mingit hirmutamist.
7Nõndasamuti, mehed, elage mõistvalt naisega kui nõrgema astjaga. Osutage naistele austust nagu elu armuanni kaaspärijatele, et teie palvetel poleks takistusi.

Keda või mida pead sa ilusaks?

Taas tõstab Peetrus esile madalamaks peetavad inimesed - seekord, naised. Peetrus viitab naistele kui “nõrgemale partnerile” (s 7) - mitte silmas pidades vaimulikku või intellektuaalset  alaväärsust, vaid tunnustades nende nõrgemat füüsilist jõudlust ja suuremat haavatavust patriarhaalses kultuuris. Tol ajal olid naised nõrgemal positsioonil nii majanduslikult kui ka seadusandlikult; neist võis lahutada iga tühise aja pärast, aga nad ise ei saanud lahutust algatada. Naiste väärtus ning rollid olid määratletud tollase kultuuri poolt, ning Peetrus ei esita väljakutset neile piirangutele, vaid palub naistel alistuda oma meestele. Väljakutse esitab ta aga tarbimismentaliteedile, millega pressiti naistele peale ilukäsitluses.

Paljude naiste puhul kukub nende enesehinnang nulli, kui nende  välimus, riided, juuksed või kaal ei vasta üldisele normile. Peetrus vabastab kristlastest naised taolistest ahelatest, asetades ilu pearõhu inimese südamesse, eriti aga esile tuues tasast, vaikset vaimulaadi. Peetruse silmis tulevad need omadused kasuks misjonitöös. Rahumeelsed naised on vähem enesekesksed või tülikiskujad. Nad on rõõmuga nõus alistuma oma abikaasale ning ka uskmatu abikaasa õpib tundma evangeeliumi sõnumit kõige tõenäolisemalt oma naise südamepuhtuse ja alistumise vahendusel, mitte aga irisemise või jutlustamise kaudu.

Kaasaegsetes, mitte-patriarhaalsetes riikides, on inimesed mõistetavatel põhjustel kahtlustavad kui rõhk asetatakse naiste alistumisele, sest nii võidakse avada uks ka koduvägivallale, kus mittealistumine on põhjenduseks naise peksmisele või kuritarvitamisele. Peetrus ei vaata asjadele nii. Tema rõhutab, et meestel tuleb oma naisi austada, respekteerides nende haavatavust ning tunnustades neid samaväärsete kaaslastena, kui Jumala armu kaaspärijaid. See tugev rõhk võrdsusele, asetab alistumise palju suuremasse, väärikuse ja austuse konteksti. Just see avab ukse ja annab aluse praegusele kristlikule arusaamisele abielust - et see on rajatud vastastikususele ning armastusele.

 
Palu, et võiksid olla veel enam täidetud Püha Vaimuga nii, et Tema ilu võiks sinust paista teistele.

Selle kommentaari autor: Elaine Storkey