Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tarkus nõtruses

Laupäev, 2. Mai 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Sm 20:1-26

Seba mäss Taaveti vastu
1Ja seal leidus kõlvatu mees, benjaminlane Seba, Bikri poeg; tema puhus sarve ja ütles: „Meil ei ole osa Taavetis ega pärisosa Iisai pojas. Igaüks oma telki, Iisrael!”
2Siis läksid kõik Iisraeli mehed Taaveti järelt Bikri poja Seba järele; aga Juuda mehed järgnesid oma kuningale Jordani äärest Jeruusalemma.
3Ja Taavet tuli Jeruusalemma oma kotta; ja kuningas võttis need kümme liignaist, keda ta oli jätnud koda hoidma, ja pani nad eraldusmajasse; ta toitis neid, aga ei läinud nende juurde ja nad olid kinni oma surmapäevani, elades nagu lesed.
4Ja kuningas ütles Amaasale: „Kutsu mulle Juuda mehed kokku kolme päeva jooksul ja ole ka ise siin!”
5Ja Amaasa läks Juudat kokku kutsuma, aga viivitas üle aja, mis temale oli määratud.
6Siis ütles Taavet Abisaile: „Nüüd teeb Seba, Bikri poeg, meile rohkem kurja kui Absalom. Võta sina oma isanda sulased ja aja teda taga, et ta ei leiaks enesele kindlustatud linnu ega kisuks meil silmi välja!”
7Ja tema järel läksid välja Joabi mehed ning kreedid ja pleedid ja kõik võitlejad; nad lahkusid Jeruusalemmast, et taga ajada Sebat, Bikri poega.
8Kui nad olid Gibeonis oleva suure kivi juures, tuli Amaasa neile vastu. Joabil oli seljas vöötatud kuub ja selle peal vööle pandud mõõk, mille tupp oli seotud ta puusale; ta tõmbas mõõga välja ja see libises temale pihku.
9Ja Joab küsis Amaasalt: „Kas su käsi käib hästi, mu vend?” Ja Joab haaras parema käega kinni Amaasa habemest, et temale suud anda.
10Aga Amaasa ei pannud tähele mõõka, mis Joabil käes oli, ja too pistis selle temale kõhtu, nõnda et ta sisikond maha valgus; teist korda ei olnud temale vaja ja ta suri. Siis ajas Joab koos oma venna Abisaiga taga Sebat, Bikri poega.
11Aga keegi Joabi poistest jäi seisma Amaasa juurde ja ütles: „Kellele meeldib Joab ja kes on Taaveti poolt, järgnegu Joabile!”
12Ja Amaasa tõmbles veres keset maanteed; aga kui see mees nägi, et kogu rahvas jäi seisma, siis ta viis Amaasa maanteelt väljale ja viskas temale riide peale, nähes, et kõik, kes tulid ta juurde, jäid seisma.
13Ja kui ta oli maanteelt ära viidud, siis läksid kõik mehed Joabi järel mööda, et taga ajada Sebat, Bikri poega.
14Aga Seba läks läbi kõigi Iisraeli suguharude Aabelisse Beet-Maakasse; ja kõik valitud kogunesid ning tulid ka tema järel sinna.
15Siis nad tulid ja piirasid teda Aabelis Beet-Maakas ja kuhjasid linna vastu piiramisvalli, mis ulatus müürini; ja kogu rahvas, kes oli koos Joabiga, tegi hävitustööd, et müüri maha kiskuda.
16Aga üks tark naine hüüdis linnast: „Kuulge! Kuulge! Öelge ometi Joabile: Tule siia, et ma saaksin sinuga rääkida!”
17Ja kui ta tuli temale ligemale, siis küsis naine: „Kas sina oled Joab?” Ja ta vastas: „Olen.” Siis ütles naine temale: „Kuule oma teenija kõnet!” Ja ta vastas: „Ma kuulen.”
18Ja ta rääkis ning ütles: „Muiste oli viisiks öelda: Küsitagu Aabelis nõu! Ja nõnda ka tehti.
19Mina olen rahulikem ja ustavaim Iisraelis, sina aga püüad hävitada linna, mis on Iisraelis emaks. Mispärast sa tahad neelata Issanda pärisosa?”
20Ja Joab kostis ning ütles: „Jäägu see tõesti minust kaugele, et neelaksin või hävitaksin!
21Asi ei ole nõnda, vaid üks mees Efraimi mäestikust, Seba nimi, Bikri poeg, on tõstnud oma käe kuningas Taaveti vastu; andke tema üksi välja, siis ma lähen linna alt ära!” Siis ütles naine Joabile: „Vaata, tema pea visatakse sulle üle müüri.”
22Siis tuli naine oma tarkusega rahva juurde; ja nad raiusid maha Bikri poja Seba pea ning viskasid Joabile. Siis Joab puhus sarve ja nad valgusid linna alt laiali, igaüks oma telki. Ja Joab läks tagasi Jeruusalemma kuninga juurde.
Taaveti pealikud ja ülemad
23Ja Joab oli kogu Iisraeli väeülem; Benaja, Joojada poeg, oli kreetide ja pleetide ülem;
24Adoram oli orjatöö ülevaataja; Joosafat, Ahiluudi poeg, oli nõunik;
25Seja oli kirjutaja; Saadok ja Ebjatar olid preestrid;26Iira, jairilane, oli ka Taaveti preester.

“Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid.! (1Kr 1:27)

Tänane tekst lõpetab Taaveti kui kuninga taastamise troonile peale Absalomi mässu. Terve peatükk on täis erinevaid suhtumisi võimusse - mis on ka Taaveti loo üks põhiteemasid. 

Seba, “petis, kõlvatu” (s 1) kasutab julmalt ära suguharude vahelist võistlust selleks, et lõhestada kuningriik ning  omandada mõjukust (s 1-2). Kontrastina talle, on Taavet nõus loobuma oma õigustest häbistatud konkubiinide suhtes, koheldes neid leskedena ning säilitades neile kaitse ja toimetuleku. Lähis Idas rõhutas haaremi suurus valitseja tähtsust. Võibolla püüdis Taavet sel viisil liikuda edasi lihtsama kuningavõimu poole, kus tähtsuse rõhutamine polnud oluline.

Taaveti  sõjaväe alandatud  pealik Joab (2Sm 19:13) on oma suhtumises võimusse palju keerulisem isiksus. Ühelt poolt mõrvab ta pettust kasutades Amasa, Taaveti uue kindrali (s 10), ning saab kiirelt tagasi endise võimupositsiooni. Teisalt - kuulab ta mõistuse häält, kui üks tark naine annaba talle nõu, kuidas lõpetada kodusõda (s 16-22). Iidses maailmas olid naised väga haavatavad, nagu näitab ka konkubiinide karmi saatuse lugu. Selle taustal särab tolle naise tarkus kui võim nõtruses, kui vägi, mida ei rakendata iseenese positsiooni vaid teiste heaolu tagamiseks. Taoline tarkus ja vägi avalduva täiel määral  Jeesuse elus ning kutsumises, mis on esitatud kogudusele.

Tarkus lähtub nõrkuse positsioonilt kahel põhjusel: selletõttu, et inimesel puudub igasugune võim siin maailmas, või - sellepärast,e t võim on vabatahtlikult alistatud. Teisiti see olla ei saa, sest  võim suudab ääretult lihtsalt nihestada meie parimad kavatsused teiste suhtes  - enesekeskseteks ning isiklikku kasu toovaiks püüdlusteks. Väga hästi illustreerib seda tõsiasja nt Tolkieni “Sõrmuste isanda” triloogia.

 
Ükskõik kas oleme võimupositsioonil või nõtruses, on meid kutsutud vaatama Issandale Jeesusele, kellelt üksi tuleb tõeline tarkus ja tõeline vägi.

Selle kommentaari autor: Csilla Saysell