Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Julgustav sõna

Reede, 22. Mai 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ap 13:26-43

Paulus ja Barnabas Pisiidia Antiookias
26Mehed-vennad, Aabrahami soo lapsed, ja need teie seas, kes Jumalat kardavad: meile on läkitatud see päästesõna.
27Sest Jeruusalemma elanikud ja nende ülemad ei tundnud teda ära, ja saatsid nõnda oma kohtuotsusega täide prohvetite ütlused, mida igal hingamispäeval loetakse,
28ja ühtegi surmasüüd leidmata palusid nad Pilaatust, et ta hukataks.
29Ja kui nad olid täitnud kõik, mis temast oli kirjutatud, võeti ta ristipuult maha ja pandi hauda.
30Jumal aga äratas ta surnuist üles.
31Ta oli palju päevi nähtav neile, kes koos temaga olid tulnud Galileast üles Jeruusalemma. Needsamad on nüüd tema tunnistajad rahva ees.
32Ja meie kuulutame teile rõõmusõnumit isadele antud tõotusest,
33et Jumal Jeesust üles äratades on täielikult täitnud tõotuse nende lastele, meile - nagu ka teises laulus on kirjutatud: „Sina oled mu Poeg, täna ma olen su sünnitanud.”
34Et ta on tema surnuist üles tõusta lasknud, nõnda et ta eales ei pöördu tagasi kõdunemisse, seda on ta öelnud nii: „Ma täidan teile need Taavetile antud pühad ja kindlad tõotused.”
35Seepärast ütleb ta ka teisal: „Sina ei lase oma Pühal näha kõdunemist.”
36Sest Taavet, kui ta oma sugupõlve ajal Jumala tahtmist oli teeninud, uinus magama ja maeti oma esivanemate juurde ning nägi kõdunemist,
37see aga, kelle Jumal on üles äratanud, ei näinud kõdunemist.
38Olgu siis teile teada, mehed-vennad, et tema kaudu kuulutatakse teile pattude andeksandmist, ja see õigeksmõist, mida te ei suutnud leida Moosese Seaduses,
39on temas, kelles see on täielikult võimalik igale inimesele, kes usub.
40Vaadake siis, et teile ei juhtuks, mis on öeldud prohvetite kirjades:
41„Vaadake, te põlastajad, ja imestage ja hävige. Sest ma teen ühe teo teie päevil, teo, mida te ei usuks, kui keegi seda teile jutustaks.””
42Kui nad siis välja läksid, paluti apostleid ka järgmisel hingamispäeval neid asju rääkima.
43Pärast sünagoogist äraminekut järgnesid paljud juudid ja jumalakartlikud proselüüdid Paulusele ja Barnabasele, kes vestlesid nendega ja veensid neid jääma Jumala armusse.

Täna Jumalat, et Tema ei jäta Sind iial. Palu, et Ta võiks sind kinnitada ja julgustada.

Paulus toob Jeesusest rääkides oma jutustuse käesolevasse hetke, kirjeldades nii Jumala kui Jeesuse kaasaegsete reaktsioone. (s 26-41). See on lugu opositsioonist, mis tegelikult ei saa kunagi väärata Jumala plaane, sest nii: “saatsid nad... oma kohtuotsusega täide prohvetite ütlused, mida igal hingamispäeval loetakse..” (s 27).  Jumalal on kontroll kõige üle, hoolimata kõikidest, kes lugesid Tema plaanide kohta hingamispäevast teise neid siiski lõpuni mõistmata. Vastu kohtutsirkust ning ülekohtust hukkamist, äratab Jumal Jeesuse surnuist saama Kuningaks, kes kannab meie eest me patud ( s 38-39). 

Ülestõusmine muudab pöördeliselt kogu olukorda - see kinnitab kõikidele, et Jeesus on Jumala Poeg. Ja  see on ühtlasi ka rõõmusõnum, sest Jeesus pakub andeksandmist meie pattude, eksimuste ja läbikukkumiste eest. Nüüd saame seista Jumala ees puhtana ja õigena - kõik patt on kustutatud, ära pühitud. Tee Jumala ette ei lähe enam läbi inimliku püüdmise täita käsuseadust ja teenida ära Jumala soosing, vaid usaldades ja uskudes Jumala tegu, mis ilmnes Tema Poja, Kristuse lepitussrumas.

Paulus oli hästi kasutanud talle antud ettevalmistusaega misjonitööks. Ta oli veelkord läbi uurinud Vana Testamendi õpetuse, aga seekord hoopis teisest vaatenurgast lähtudes.  Nüüd on ta veendunud, et Kristus on see “võti”, mis avab ja muudab reaalseks Vana Testamendi õpetuse ja tõotused. Nii igatseb Paulus nüüd, et tema oma rahvas võiks samuti näha Jeesuses oma lootuste ja igatsuste täitumist ja Jeesuse isiklikult vastu võtta oma Päästjaks. Selleks ei säästa ta aega ega vaeva, vaid räägib juutidele arusaadavas keeles, kasutades kujundeid ja illustratsioone, mis just neile olid kõnekad.

Ka meie saame Paulusest õppida, võttes aega, et uurida ja läbi mõtelda millises keeles kõnetada enda kaasaegseid, et edasi anda Jumala rõõmusõnumit neile arusaadaval viisil. Rõõmusõnum on ka see, et meie peame tegema enda osa, aga selles töös on meile abiks antud Püha Vaim. Tema juhib ja õpetab meid kuidas rääkida ja Tema väe toimel mõistavad meie kuulajad, kuidas see ka neile on rõõmusõnum, ning saavad selle vastu võtta ja uskuda. 

 
Sünagoogi vanemad olid palunud Paulust “„Mehed-vennad, kui teil on mõni julgustussõna rahva jaoks, siis öelge!” (Ap 13:15). Palu, et Jumal annaks ka sulle täna evangeeliumi väest laetud julgustussõna kellegi jaoks.

Selle kommentaari autor: APÜ