Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jälgi oma keelt!

Pühapäev, 31. Mai 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ef 1:3-14

Hümn Kristuse ülistuseks
3Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses;
4nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses,
5meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heameelt mööda,
6tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles Armastatus.
7Temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine tema armu rikkust mööda,
8millega ta meid on ülirikkalikuks teinud kõiges tarkuses ja arukuses,
9tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud
10aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses võtta kokku kõik, mis on taevas ja mis on maa peal.
11Temas oleme ka meie saanud liisuosa ettemääratult kõiges toimivat kavandamist mööda tema tahtmise nõu järgi,
12et me oleksime tema kirkuse kiituseks, kes me varem oleme lootnud Kristusele.
13Temas olete ka teie sellest ajast peale, mil te saite kuulda tõe sõna, oma pääste evangeeliumi; ja kelles teiegi, saanud usklikuks, olete kinnitatud tõotatud Püha Vaimu pitseriga; selle Vaimu,
14kes on meie pärandi tagatis omandi lunastamiseni - tema kirkuse kiituseks.

Looja Jumal, kelle hiilgus on üle kõikide, aita meil kasutada väärikaid sõnu Sind kiites hämmastuses ja austuses!

Kui täiskasvanulik on meie keel skaalal 1-10, kui mõtleme kuidas räägime Jumalast? Üks teoloog on väitnud, et kristlased peavad ära õppima “kummalise keele” , sest usk nõuab täiesti teistsugust keelt, kasutades sõnu nagu: püha, arm, lunastus, kirjeldamaks Jumala täiesti teistsugust toimimist.

Tegelikult ei saa maailm sellest aru. Tavakeeles me ei vaja sellist sõnavara. Kuid Efesose kirjas on Paulus raudselt 10. tasandil usklike keelekasutuses. Peale tervitust (s 1,2) sööstab ta ühte kõige pöörasemasse lausesse algses kreeka keeles, keskendudes sellele, mida Jumal meie heaks on Jeesuses teinud.

Märgi enda jaoks ära sõnad, mida sa tavaelus ei kasuta, ning imetle kuidas Jumal Isa, ja Poeg õnnistavad meid siin maa peal ning samaaegselt “taevases sfääris (s 3). Korraga oleme kaasatud ka meie jumalikku osadusse nin praeguse maailma igavestesse eesmärkidesse. Ehk kõige “küpsemad” väljendi leiame salmist 5: “meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuses” ning 11.salmis: “ettemääratult kõiges toimivat kavandamist mööda tema tahtmise nõu järgi”. Ettemääratus on keeruline sõna, sest siin tõusetub küsimus vabast tahtest ning nendest, kes ei ole valitud, samas tõstab see esile, kui suurel määral on kõik see on Jumalapoolne armastuse initsiatiiv meie suhtes Jeesuses Kristuses.

On häämastav, et Jumal määrab Jeesuses ette kogu oma igavese maailmaplaani, mis ületab kaugelt meie arusaamise - nin viimselt suubu meie uueks looduks saamisesse Kristuses (s 9,10).

See kõik on Jumala töö. Loomulikult on ka meil oma vastutus teha usust lähtuvaid vailkuid igapäevases elus, kuid siin olev keelekasutus imetleb kuidas Jumal on see, kes viimselt kirjutab kogu maailma lugu ning et meie võime sellesse loosse kuuluda Tema valikul Kristuses.

Pole ime, et Paulus ülistab neis salmides kasutades täiesti erakordset uut keelekasutust. Need erilised kristlikud sõnad ja doktriinid kajavad läbi terve kirja ning meil tuleb hakata aduma nende sisu ning kasutama neid ka enda ülistuses.

 
Ärgem täna kasutagem lamedaid sõnu ülistamaks Jumala unikaalset tegu, vaid sirutugem välja austuses ja kiituses. Proovi täna oma ülistuses või palves kasutada paari salmi sellest piiblitekstist.

Selle kommentaari autor: Michael Quicke