Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kindlad alused

Laupäev, 13. Juuni 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ap 19:1-10

Paulus kuulutab Efesoses
1Aga kui Apollos oli Korintoses, sündis, et Paulus käis läbi ülamaakonnad ja tuli alla Efesosse. Ja leides sealt mõned jüngrid,
2küsis ta neilt: „Kas te võtsite vastu Püha Vaimu, kui te saite usklikuks?” Nemad aga vastasid: „Me ei ole kuulnudki, et Püha Vaim on.”
3Ja tema ütles: „Millesse siis teie olete ristitud?” Nemad vastasid: „Johannese ristimisse.”
4Aga Paulus ütles: „Johannes ristis meeleparandusristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid sellesse, kes tuleb pärast teda, see tähendab Jeesusesse.”
5Seda kuuldes lasksid nad endid ristida Issanda Jeesuse nimesse.
6Ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli neile Püha Vaim ja nad rääkisid võõraid keeli ja ennustasid.
7Neid oli kokku umbes tosin meest.
8Paulus läks siis sünagoogi ning rääkis julgesti kolm kuud, väideldes ja veendes inimesi Jumala riigi asjus.
9Aga kui mõned tegid südame kõvaks, ei võtnud sõna vastu ja halvustasid usuteed kogukonna silmis, siis ta eemaldus nende juurest ja eraldas ka jüngrid ning pidas iga päev arutlusi Türannose koolis.
10See kestis kaks aastat, nii et kõik, kes Aasias elasid, nii juudid kui kreeklased, said kuulda Issanda sõna.

“Kellel ei ole aga Kristuse Vaimu, see ei ole tema oma.” (Rm 8:9)

Paulus leiab Efesosse tulles uute usklike grupi, ehk “mõned jüngrid”.  Kasutatud väljendiga tähistati tavaliselt kristlasi. Ristikoguduse algusaegadel aga oli mitmeid inimgruppe, kes võisid end samuti nimetada jüngriteks, kuid kes olid usu juurde tulnud hoopis teisi kanaleid mööda. Näiteks võisid nad olla kellegi kaudu kuulnud Ristija Johannese õpetust, või võisid tulla samaarlaste hulgast või pärineda paganate keskelt. Paulus kuulab meeste tunnistusi, ning leiab, et nende kristlase staatus tekitab kahtlusi.

Oluline on aga tähele panna, milline on selguse saamiseks Pauluse test-küsimus. Ta küsib neilt: "Kas te võtsite vastu Püha Vaimu, kui te saite usklikuks?" (s 2). See küsimus, mille Paulus esitab, näitab meile väga selgelt varakirikliku arusaamise kristlaseks saamisest. Uus Testament ei anna kusagil alust arvata, et inimene võiks olla usklik ilma Püha Vaimu andi saamata. (Jh 3:5; Ap 11:17; Rm 8:9; 1Kr 12:3; Gl 3:2; 1Ts 1:5; Tt 3:5; Hb 6:4; 1Pt 1:2, 1Jh 3:24; 1 Jh 4:13). Ilma Püha Vaimu saaamiseta, ei suuda keegi uskuda Jeesusesse või olla Tema järgija. Ja kui mehed vastavad, et nad ei tea Pühast Vaimust midagi - selgitab see Paulusele ünsa palju.  Paulus liigub edasi keskse küsimuse, usuelu alguse ehk ristimise juurde. 

Selgub, et mehed olid saanud Johannese ristimise. Vee alla kastmine nn Johannese ristimises märgib inimese otsust vanad patud maha jätta ja uut puhast elu elama hakata. Nende meeste jaoks tähendas ristimine seega tõotust elada Jumalale sõnakuulelikku elu. Viis, kuidas see vastus on kirja pandud viitab, et mehed võisid olla ka ristitud (kellegi poolt) sellisel viisil nagu Johannes õpetas. Ning Johannese kaudu võisid nood mehed olla midagi kuulnud ka Jeesusest. Aga mitte kogu tõde.

 Paulus aga leiab meeste kaudu kinnituse, et mingil viisil olid kuuldused Jeesusest juba levinud Efesosse, samas aga oli selle sõnumi sisu lahus kristlikust sõnumist Jeesuse ülestõusmise ja Püha Vaimu väljavalamise kohta. 

Nüüd selgitab Paulus meestele mida tähendas Johannese ristimine, aga ka, et juba Johannes kuulutas kellestki vägevamast, kes “ristib Püha Vaimu ja tulega” (Mt 3:11, Lk 3:16) Ning Pauluse ülesanne polnud mitte veenda neid mehi, et Jeesus oli oodatud Messias, vaid et Ta oli tulnud, ülestõusnud ning välja valanud Püha Vaimu oma järgijate peale. Ja see kõik oli ka neile kättesaadav!

Sellele vastasid mehed lastes end nüüd ristida Jeesuse nimesse. Ristimine Jeesuse nimesse märgib suremist, mahamatmist ning uuele elule tõusmist, tähendab usu tunnistamist Jeesusesse ja Tema päästesse, kuulumist ja kuuletumist Talle kui Issandale.

Peale ristimist aga pani Paulus neile oma käed peale ning siis “tuli neile Püha Vaim ja nad rääkisid võõraid keeli ja ennustasid.” Nüüd olid nad väestatud järgima Jeesust. Nüüd olid nad tõesti Tema jüngrid.

Edasi järgib Paulus oma tavapärast kuulutusmustrit - kuulutades ja õpetades (väideldes) esmalt sünagoogis, aga hiljem ka kuulutades paganatele (Türannose koolis). Paulus tegi rasket ja aeganõudvat tööd - rajades efeslaste usule ja kogudusele alust - loeme, et ta õpetas Efesoses ligi kaks aastat. Tema töö viljad levisid  kaugele (s 10).

Need koguduse algaegadel toimunud sündmused on omamoodi alussündmused - näidates meile kuidas meil tuleb asju teha ja mõista. On olemas Jumalik viis, kuidas asjad sünnivad- see on meile nii kinnituseks kui ka abiks, kui on vaja selgust saada. Üle kõige aga rõhutab tänane piiblitekst, et inimene ise, pelgalt oma otsuse ja jõu varal,  ei saa saada ega ka jääda kristlaseks. Ta vajab alistumist Jeesusele, ning Püha Vaimu väge ja abi.

 
Täna Jumalat Püha Vaimu anni eest! Palu, et Püha Vaim võiks sulle ilmutada, kui oled kusagil midagi valesti uskunud või järeldanud. Palu, et võiksid jätkuvalt täituda Püha Vaimuga ning olla valmis järgima Tema juhtimist.

Selle kommentaari autor: APÜ