Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tee nagu räägid!

Pühapäev, 28. Juuni 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 106:1-23

Issanda heldus ja Iisraeli süü
1Halleluuja! Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!
2Kes jõuab ära rääkida Issanda vägevaid tegusid ja kuulutada kõike tema kiitust?
3Õndsad on need, kes peavad tema seadusi ja kes teevad õigust igal ajal.
4Mõtle minule, Issand, su head meelt mööda oma rahva vastu, tule mind katsuma oma abiga,
5et ma näeksin su valitud rahva head põlve ning rõõmustaksin sinu rahva rõõmuga, kiitleksin koos sinu pärisosaga!
6Me oleme pattu teinud nagu meie esiisad, me oleme teinud paha ja olnud õelad.
7Meie esiisad Egiptuses ei saanud õieti aru su imetegudest ega pidanud meeles su suurt heldust, vaid tõrkusid su vastu mere ääres, Kõrkjamere ääres.
8Aga tema päästis nad oma nime pärast, et ilmutada oma vägevust.
9Ta sõitles Kõrkjamerd ja see sai kuivaks, ja ta talutas nad ürgvetest läbi otsekui kõrbet mööda.
10Nõnda ta päästis nad vihamehe käest ja lunastas nad vaenlaste käest.
11Veed matsid nende rõhujad, ei jäänud neist üle ühtainustki.
12Siis nad uskusid tema sõnu, nad laulsid temale kiitust.
13Kuid varsti nad unustasid tema teod ega jäänud ootama tema nõuandmist.
14Suur himu süttis neil kõrbes ja nad kiusasid Jumalat tühjal maal.
15Siis andis tema neile, mida nad palusid, aga läkitas tõve nende sekka.
16Ja nad kadestasid leeris Moosest ja Aaronit, Issanda pühitsetut.
17Aga maa avanes ja neelas Daatani ja mattis kinni Abirami jõugu.
18Ja tuli loitis nende jõugus, leek lõõmas õelate kallal.
19Nad tegid vasika Hoorebi mäe ääres ning kummardasid valatud kuju.
20Nad vahetasid oma Aulise rohtu sööva härja kuju vastu.
21Nad unustasid Jumala, oma päästja, kes oli teinud suuri asju Egiptuses,
22imetegusid Haami maal, kardetavaid tegusid Kõrkjamere ääres.
23Siis ta lubas nad hävitada, kui poleks olnud Moosest, ta valitut, kes astus kaljulõhes ta palge ette, et ära pöörata tema vihaleeki hukatust toomast.

Mõtle meie Jumala hämmastava kannatlikkuse peale, sellele, et Ta on uute võimaluste ja värskete alguste Jumal…

On hirmutav, kui lihtne võib mõnikord olla lubaduste andmine ilma, et oleks tõsist kavatsust neid pidada ning näha siis kuidas need arigelu kiires sulavad, kui meie algne innukus kaob. Ausus ja järjekindlus teha seda, mida oleme lubanud libiseb aegajalt käest meil kõikidel.

Tänane psalm näitab väga ilmekalt, kuidas Jumala rahvas läbib otsekui lõppematut lubaduste andmise tsüklit Jumalale, kus tõotusele järgneb alati  kangekaelne sõltumatuse püüd ning tänamatus; ning kuidas siis see rahvas satub hätta ja kisendab pääste järele ning Jumal tuleb ja päästab nad taas. Psalm on oma pikkuselt, poeesia stiililt ning teemadelt sarnane 105. psalmiga, kuid on eelolevale psalmile tumedaks järjeks.

Jumala päästetegudele keskenduva jutustuse asemel laotub meie ette pattude ning jätkuva meeleparandusmotiivide litaania. Jumala kiitmine võrsub siin Tema kannatlikkuse ning ustavuse nägemisest, vaatamata rahva korduvale mässamisele. Neid illustratsioone leiame rohkelt ka 2. ja 3. Moosese raamatust, kus korduvad sarnased kirjeldused kõrberännakust ning viimaks Paabeli vangipõlvest.

Jumala erakordne headus ja kannatlikkus tuleb neis jutustustes selgelt esile, kuid tänane psalm räägib kõige rohkem siiski inimestest. Salmis 2 küsitakse, kes üldse võiks ehtsalt ja siiralt Jumalat kiita? Vastused leiame järgnevaist salmidest - need, kelle eluviisi iseloomustab järjepidev õigluse ning õigete tegude otsimine (Jr 9:24). Mooses (s 23), Aaron (s 16) ja Piinehas (s 30,31) on toodud eeskujudeks sellistest inimestest, kes püüdsid teha seda mis on õige ka äärmiselt suurte raskustega silmitsi olles.

 Tunnete kõrglainel on suhteliselt lihtne Jumalale lubadusi anda, või ka arvata, et kui nimetame end kristlasteks, siis sellest piisabki. Ometi vajavad meie sõnad eluviisis kajastuvat kinnitust, kust paistab välja kogu südamega pühendumine ning selliste valikute ja tegude tegemine, mis on kooskõlas kõigega mida ütleme end uskuvat, ükskõik kui raske see meile ka poleks.

 
Mõtle viimase poole aasta peale - milliseid lubadusi oled Jumalale andnud, mis on poolele teel kuhugi kadunud? Aga viimase kümne päeva jooksul? Kiida Jumalat Tema ustavuse eest ning kuula, mida Ta sulle ütleb.

Selle kommentaari autor: APÜ