Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala kõrgemad teed

Reede, 24. Juuni 2022

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ap 7:30-43

Stefanose kõne
30Ja kui nelikümmend aastat sai täis, näitas talle ennast ingel Siinai mäe lähedal kõrbes tuleleegis kibuvitsapõõsas.
31Mooses imestas seda nägemust nähes, ja kui ta astus lähemale vaatama, kostis Issanda hääl:
32„Mina olen sinu isade Jumal, Aabrahami ja Iisaki ja Jaakobi Jumal.” Aga Mooses hakkas värisema ega julgenud enam vaadata.
33Siis ütles Issand talle: „Võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa!
34Ma olen küllalt näinud oma rahva vaevamist Egiptuses ja olen kuulnud nende ägamist ning olen alla tulnud neid vabastama. Ja nüüd mine, ma läkitan su Egiptusesse!”
35Sellesama Moosese, kelle nad olid ära salanud, öeldes: „Kes sind on tõstnud meile ülemaks ja õigusemõistjaks?”, selle läkitas Jumal ülemaks ja lunastajaks ingli käe läbi, kes oli ennast talle näidanud kibuvitsapõõsas.
36Seesama Mooses viis nad välja, tehes imetegusid ja tunnustähti Egiptusemaal ja Punases meres ja kõrbes neljakümne aasta jooksul.
37See on see Mooses, kes ütles Iisraeli lastele: „Jumal tõstab teie vendade seast teile Prohveti, seesuguse nagu mina.”
38Tema on see, kes oli koguduse seas kõrbes koos ingliga, kes kõneles talle Siinai mäel, ja oli koos meie isadega, kes said elavaid sõnu meile edasiandmiseks.
39Kuid meie isad ei tahtnud olla talle kuulekad, vaid tõukasid ta eemale ja pöördusid oma südamega Egiptuse poole,
40öeldes Aaronile: „Tee meile jumalaid, kes käiksid meie eel, sest me ei tea, mis on juhtunud selle Moosesega, kes tõi meid välja Egiptusest!”
41Ja nad tegid noil päevil vasika ja viisid sellele ebajumalale ohvreid ja rõõmustasid oma käte tegude üle.
42Jumal aga pööras neile selja ning jättis nad teenima taevavägesid, nõnda nagu prohvetite raamatus on kirjutatud:
„Kas teie, Iisraeli sugu, tõite mulle tapa- ja roaohvreid
nelikümmend aastat kõrbes olles?
43Ei, vaid te võtsite Mooloki telgi
ja oma jumala Raifa tähe,[f] + [fr] 7:43 [ft] 'Jumala Raifa täht' tähendab Saturni; Aamose 5:26 kasutatakse nime Kiijun. [f*]
kujud, mis te olite teinud, et neid kummardada;
ja ma asutan teid teisele poole Paabelit.”

“Seepärast on nõnda, nagu Püha Vaim ütleb: „Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks..” (Hb 3:7.8)

See Vana Testamendi magus-kibe jutustus meenutab meile teemat, mis on äärmiselt oluline ka meile siin maailmas ning mõnikord isegi meie omas südames. 

Jumal kinkis oma rahvale pääsemise ning lunastuse, sellest hoolimata suhtus rahvas liigagi tihti Jumala päästesse ükskõikselt. Veelgi hullem oli see, et nad hülgasid Jumala sõnumi ja pöördusid Jumala asemel ebajumalate poole. Stefanos, oma kaitsekõnet jätkates, toob esile just selle teema Moosese jutustusest ja suunab selle otseselt oma süüdistajate vastu.

Kõigepealt osutab ta kõnekale paralleelile oma ajastuga. Moosese ajal rõhuti Jumala rahvast Egitptuses, ometi kasvas nende arv ( s17), sest Jumal oli nendega ka orjuses ning õnnistas neid. Ka Luukas osutas, et Jumala rahvas kasvas arvuliselt - teisisõnu: Jumal jätkas Aabrahamile antud tõotuse täitmist, kuigi väliselt võis tunduda, et Jumal on rahva maha jätnud. Stefanos rõhutab, et kuigi ka Mooses veetis 40 aastat võõrana, elades väljapool tõotatud maad (s 29,30), jäi ta siiski alati Jumala kutsumise ja tõotuste sisse (s 30-40). Seda näeme ka sündmusest Siinai kõrbes, kus Jumal oli temaga ning rääkis tema vastu põlevast põõsast.

Oluline on tähele panna, et kuigi Mooses oli kutsutud ja läkitatud Jumala poolt, et olla Jumala rahva valitseja ja orjusest välja viija - tõukas rahvas ise ta kõrvale. Inimesed ei mõistnud Jumalat, ega uskunud, et Jumal oli Moosese valinud (s 25), ning keeldusid talle kuuletumast (s 35,39). Selle tõestuseks tsiteerib Stefanos prohveteid, kes juba ammu hoiatasid ja osutasid Jumala rahva truudusetule käitumisele (s 42,43) (Am 5:25-27; Hs 20:10-26; Ho 9:10).

Stefanose kõne eesmärk on väga selge: täpselt samal kombel, kui oli ajaloos, on saadetud ka Jeesus, Lunastaja, prohveti ning juutide oodatud Messiana. Viitas ju Mooses oma elu ja kutsumisega ettetähenduslikult just Jeesusele, kui Jumalast läkitatavale Päästjale (s 37). Ometi, põlgas Jumala enda valitud rahvas Jeesuse ära ja heitis kõrvale - täpselt nii ju variserid Jeesusesse suhtusidki. Ja Stefanos keerab kruvi siinkohal veelgi pingumale, osutades, et samamoodi kui juutide esiisad kohtlesid Moosest, käituvad tema süüdistajad, variserid Messiaga, Jumala Pojaga (s 51,52)! 

Aga Jumala rahvana tuleb neil ükskord siiski ära õppida ajaloo õppetunnid ja Jumala sõnumid vastu võtta, isegi kui nad Jumala teedest aru ei saa ja need ei ühti variseride ettekujutusega. Sest Jumal on see, kelle teed ja plaanid viiakse täide ning kui rahvas hülgab Jumala saadikud ning sõnumid, siis ootab neid tulevikus üksnes hävitus.

 
Kas sinu elus võib samuti olla mingi ala, kus sa ei mõista, ei usalda Jumala teid või sul on raske Tema plaane vastu võtta ja sa pigem ignoreerid Teda? Palveta, et Jumal annaks sulle usku ja usaldust nii, et julgeksid rõõmuga Talle kuuletuda.

Selle kommentaari autor: APÜ