Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

10. SEIKLUS: Jumala saadikud

Paksus kirjas märgitud lugu on põhiloona kirjas raamatus Suur Piibliseiklus.

 

10. seikluse piiblilood

Jesaja                      Jesaja 53:1-12

Jeremija                   Jeremija 1:4-10

Taaniel                     Taaniel 6:11-23

Joona                       Joona 1:15-17; 3:1-10

Malaki                      Malaki 3:1,13-20

 

ALUSTA - sissejuhatus sellesse piibliloosse

Prohvetid kutsuvad Jumala rahvast kogu südamest ülistama ning kindlameelselt kuuletuma – nii nagu Tema ootab ja ühegi jaoks ei olnud nende kutsumine kerge. Nende roll oli mitmetahuline ning ükski neist ei otsinud kerget elu.

Jesaja andis pagendatud Iisraeli lastele taastamise tõotuse läbi lootust, aga ta nägi ka kaugemale - veel ulatuslikuma taastamiseni. Jumal saadab oma rahva päästmiseks Päästja.  Kuigi sellst kõigest räägiti ligi 800 aastat enne Jeesuse sündi, võime näha, et mõned Jesaja prohveteeringutest täitusid juba prohveti enda eluajal. Jesajas 52:13-53:12 kirjeldatud “sulane” on põhjustanud palju vaidlusi, kuid Uus Testament ütleb meile, et need prohveteeringud täituvad vaid Jeesuses (Apostlite teod 8:32-35   „Tema on kui lammas viidud tappa ja otsekui tall on hääletu oma niitja ees, nõnda ei ava ka tema oma suud. Tema alandamisega on tema õigus ära võetud. Kes jõuab tema suguvõsast jutustada? Sest ta elu võetakse ära maa pealt.” Ja eunuhh hakkas rääkima ning ütles Filippusele: „Ma palun sind, kelle kohta prohvet seda ütleb? Kas enese või kellegi teise kohta?” Aga Filippus avas oma suu ja sellest kirjakohast lähtudes kuulutas talle evangeeliumi Jeesusest).

Jeremijas kuuleme, kuidas Jumal kutsub Teda hüljanud inimesi. Jumal võttis selle noormehe ja andis talle, üle tema enda inimlike võimete,  julguse kuulutada Jumala hoiatust aga ka Tema igatsust andestada. Meil on vaja kuulda seda tekstis väljendatud Jumala valu ja ka igatsust, kui Ta ootab, et Ta rahvas tuleks tagasi Tema juurde.

Taaniel oli sügavalt pühendunud enda jumalasuhte arendamisele, sõltumata sellega kaasnevaist tagajärgedest.  Ükskõik mis ta oli või tegi, püüdis ta alati Jumalat teenida, teades, et Tema usaldamine saab austatud.

Joona meenutab meile, et Jumala olemus on andestada ja Tema armastus ei ole piiratud rahvuslike piiridega. Kuigi Joona ise tunneb Jumala armust rõõmu, ei ole ta kaugeltki rahul, kui näeb, et seda Niinivele osutatakse.

Malaki, kes kirjutab Vana Testamendi lõpuperioodil, umbes 400 aastat enne Jeesust, puudutab sarnaseid teemasid. Rahva jumalateenimine oli ikka veel tuim, kuulekus Jumalale vahelduv. Ja nagu Jesaja, vaatas ka Malakia lootusrikkalt tulevikku. Vana Testament lõpeb igatsuse- ja ootuse tundega.

 

ÜHENDA selle seikluse viis lugu

Selle seikluse jooksul kohtud 5 prohvetiga paljude hulgast, kellele Jumal usaldas oma rahvale sõnumite viimise. Kronoloogiliselt mahuvad need prohvetid umbes 300 aastasesse ajavahemikku.

 • Joonale anti 770 eKr sõnum Niinive, Assüüria pealinna rahva jaoks. See oli üks riikidest, kes hiljem Jumala rahva vallutas.
 • Ülejäänud neljale anti sõnumeid Iisraeli kuningriigi jaoks erinevail aegadel. Need perioodid olid umbes järgmised :
 • Jesaja 740 – 770 eKr.
 • Jeremija 627 – 580 eKr (Jeremija elas üle Jeruusalemma vallutamise).
 • Taaniel 605 – 530 eKr. Taaniel oli nende hulgas, kes viidi ära Jeruusalemmast Paabelisse. Ta oli tähtsast Iisraeli perekonnast. Ka pagenduses jätkas ta Jumala kummardamist ja seisis selle eest, mida  teadis tõde olevat.
 • Malaki 433 eKr. Malaki elas nende seas, kes tulid pagendusest Iisraeli tagasi.

Selle seikluse läbimiseks on mitmeid viise:

 • Võid läbida neid lugusid ülaltoodud järjestuses.
 • Võid neid läbida ka seikluses äratoodud järjestuses (arvestades, et Joona lugu erineb teistest, sest tema sõnum ainsana ei ole mõeldud Iisraeli rahvale). Samas järjestuses esinevad nad ka Piiblis.
 • Võib olla on sinu jaoks lihtsam alustada Taanieli looga ning seejärel jätkata Joonaga, sest üldjuhul teavad lapsed neid lugusid rohkem.
 • Sa võid ka Jesaja jätta kõige viimaseks, kuna see valmistab pildi ette Jeesuse tulekuks, mida käsitletakse 11. seikluses.

Ükskõik, millise järjestuse valid, vaata alustuseks 8. seiklust meenutamaks, kuidas Jumal lubas teistel rahvastel vallutada oma valitud rahvast, sest nad pöörasid Talle jätkuvalt selja. Samas, ei luba Jumal ometi, et Iisrael täiesti kaoks – iga prohvet räägib lootusest, et Jumala rahvas saab taastatud. Malakia sõnum on neile, kes pöördusid tagasi Iisraeli pärast eksiili on. Tema ja Jesaja kuulutasid ette 11. Seikluse sündmusi, kui Jumal Jeesuse kujul maa peale tuleb, et oma rahvast päästa.

 

MÕTISKLE: Milline tähendus on sellel seiklusel täna?

Meil võib olla kiusatus jääda kinni detailidesse, unustades selle seikluse teemade tegeliku ulatuse – need on teemad, mis kehtivad meie eludes ka 21. sajandil.

 • Tagajärjed: kuna Jumal on õiglane, ei pigista Ta silmi kinni, kui me teadlikult tegutseme Tema tahte vastu.
 • Meeleparandus: isegi kui me ise - oma patu tõttu - oleme end pannud raskesse olukorda, andestab Jumal meile kui parandame meelt. 
 • Lootus: algusest peale oli Jumalal plaan saata keegi, kes päästab meid patujärgsest segadusest, millest me ise välja ei saa.

Selle seikluse läbiv teema on lootus. Igas osas on tajutav kindlus, et Jumal tegutseb nende heaks, kes Teda järgida tahavad. Läbides  Suure Piibliseikluse raamatut, võid ära märkida kõik lootust tõotavad kirjakohad: 

Jesaja 53:11b („Oma tarkusega teeb mu õiglane sulane paljusid õigeks, sest ta kannab nende patusüüd.“)

Jeremija 1:8 („Ära karda neid, sest mina olen sinuga, ja päästan sinu, ütleb Issand.”)

Taaniel 6:23 („Minu Jumal läkitas oma ingli ja sulges lõvide suud, ja need ei teinud mulle kurja, sellepärast et mind leiti olevat tema ees süütu; ja nõnda ei ole ma ka sinu ees, kuningas, kurja teinud.”

Joona 3:10 („Kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha, ega teinud seda.“) 

Malaki 3:17 („Ja nad kuuluvad mulle, ütleb vägede Issand, on mu eraomand sel päeval, mille ma valmistan. Ja ma olen neile armuline, nõnda nagu mees on armuline oma pojale, kes teda teenib.“)

 

LEIA teemad, mis selles seikluses esile tulevad

Kas Jumal muudab oma meelt?

Laps, kes teab Joona lugu, võib imestada, miks saadab Jumal Joona Niinivesse sõnumiga, et linn hävitatakse – ja siis järele annab. Arvatavasti oli ka Joona hämmingus, sest ta arvas kindlalt, et Jumal oleks pidanud vastavalt lubadusele linna hävitama. Joona võis meenutada 4. Moosese 23:19 „Jumal ei ole inimene, et ta valetaks, inimlaps, et ta kahetseks. Kas tema ütleb, aga ei tee, või räägib, aga ei vii täide?“

See, millest Joona aru ei saanud, oli Jumala süda. Jumal vastab alati neile, kes tehtud vigu kogu südamest kahetsevad. Ta valib alati andestuse, kui midagi sellist toimub. See aga ei tähenda, et Jumal oleks meelt muutnud. Niinive inimesed olid need, kes  oma meelt muutsid – ja Jumal vastas neile ainuvõimalikul viisil, sest Ta on armastav ja õiglane Jumal.

Samas kontekstis saab vastata ka küsimustele, mis võivad tekkida seoses tulevaste kohtumõistmiste hoiatustega Malaki raamatu lõpus. Jumala iseloomul on kaks külge ja inimesed teevad oma valikuid. Jumal vastab armastuse ja kaastundega kõigile, kes Tema valivad, kuid Ta ei saa kinni hoida kohtumõistmist neile, kes Temast keelduvad.

 

RÄÄGI: Räägi Jumalaga

Sadade aastate jooksul on Jumal läkitanud käskjalgu, „prohveteid“, et oma rahvaga rääkida. Mõnikord olid sõnumid julgustavad, kuid sageli olid need ebapopulaarsed, ning prohvetitel oli neid raske rahvale edastada.

Küsi lapse käest, kuidas võiksime tänapäeval Jumalat kuulda. Selgita, et Jumal räägib meiega Piibli kaudu ning samuti läbi nende, kes meid kirikus, koolis ja kodus õpetavad. Aita lapsel koostada nimekiri nendest, kes talle Jumalast räägivad. Palveta nimeliselt igaühe eest, et nad kuuleksid Jumalat ja annaksid kuuldud sõnumi ustavalt edasi.

Pea meeles, et sina juhendajana oled üks nendest. Palveta ka enda eest ja palu, et Jumal aitaks sul kuulda ja kuuldut praktiseerida.

 

10. seiklus    Jumala saadikud

JESAJA

On sind kunagi milleski süüdistatud, mida sa ei teinud?

Oled sa kunagi mõne süüdistuse enda peale meelega võtnud?

Kujutle, et oled eksinud, aga keegi teine on süü enda peale võtnud ja saanud sinu asemel karistada. Keegi ei sundinud teda – aga ta tegi seda ikkagi. Mis tunne sul oleks?

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi Jesaja 52:7.

„Kui armsad on mägede peal sõnumitooja sammud. Ta kuulutab rahu, toob häid sõnumeid, kuulutab päästet ja ütleb Siionile: „Sinu Jumal on kuningas!” 

 

Jutujärg …

Juuda ja Iisraeli kuningate valitsuse ajal hoiatasid Jumala saadikud – „prohvetid“ – inimesi, et nad oma patusest eluviisist pöörduksid ning tuleksid tagasi Jumala juurde. Kui inimesed seda ei tee, viiakse nad vaenlaste poolt vangi. Selline oli Jesaja sõnum oma raamatu esimeses osas. Teises osas olevad sõnumid olid Paabeli vangipõlves (eksiilis) elavatele inimestele. Need Jumala sõnad andsid inimestele lootust tulevikuks: nad tulevad tagasi oma maale, ning Jesaja kuulutas neile ka tulevasest suurest juhist – Messiast – kes päästab oma rahva.

 

Lugege koos Jesaja 53:1-12.

„Kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutatud Issanda käsivars? Sest ta tõusis meie ees nagu võsuke, otsekui juur põuasest maast. Ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata, ega olnud tal välimust, et teda ihaldada. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse: ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast.

 Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tall, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud. Surve ja kohtu läbi võeti ta ära, kes tema sugupõlvest mõtles sellele, et ta lõigati ära elavate maalt, ja teda tabas surm mu rahva üleastumise pärast? Temale anti haud õelate juurde, kurjategijate juurde, kui ta suri, kuigi ta ei olnud ülekohut teinud ega olnud pettust ta suus. Aga Issand arvas heaks teda alandada haigustega.

Kui ta iseenese on andnud süüohvriks, saab ta näha tulevast sugu, ta elab kaua ja Issanda tahe teostub tema läbi. Pärast oma hingevaeva saab ta näha valgust ja rahuldust tunda; oma tarkusega teeb mu õiglane sulane paljusid õigeks, sest ta kannab nende patusüüd. Sellepärast ma annan temale osa paljude hulgas ja ta jagab vägevatega saaki, sest ta tühjendas oma hinge surmani ja ta arvati üleastujate hulka; tema aga kandis paljude pattu ja seisis üleastujate eest.“

 

Mis edasi sai …

Paljud usuvad, et need sõnad öeldi Jeesuse kohta. Kas sina näed, kuidas need võiksid olla Jeesuse kannatuse ja surma kohta? (sellest saad rohkem teada 14. seikluses). Jesaja sõnad õpetavad meile, kuidas see Jumala eriline sulane võtab enda peale karistuse meie pattude eest. Hämmastav on mõelda, et need sõnad kirjutati 800 aastat enne Jeesust!

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus, lk 66.

 

Kas sa teadsid …?

Jesaja   See prohvet tuli jõukast ja tähtsast perekonnast. Ta oli Jumalat ühel päeval templis kummardamas, kui Jumal kutsus teda oma saadikuks: „prohvetiks“.

 Sulane   Jesaja rääkis kellestki, keda ta kutsus Issanda Sulaseks. Jesaja ütles, et Sulast koheldakse halvasti ja ta tapetakse inimeste tehtud halbade tegude tõttu. Kristlased usuvad, et see Sulane on Jeesus.

Eksiil (pagendus)   Jumala rahvas ei elanud Tema tahte järgi ja vaenlased ohustasid neid. Jesaja rääkis, mida ta nägi tulevikus juhtuvat ning püüdis inimesi hoiatada, et nad saadetakse oma maalt ära ja viiakse teise riiki pagendusse.

 

Räägi Jumalaga

„Tänan sind, Jumal, et Piibel Sinu kohta tõtt ilmutab.“

 

Arutleme koos. 

Jagage üheskoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaata veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele 

Jesaja, Jumala sulase prohveteering oli kirjutatud kirjarullile. Valmista enda „ajaleht“, et võiksid jagada sõnumeid Jumalast, nii nagu Jesaja.

Vaata, milline näeb välja üks ajaleht. Lehe ülaosas on suurelt pealkiri, tavaliselt teistsuguses kirjas. Leht on jagatud veergudeks. Igal artiklil või väiksemal osal on suurte tähtedega pealkiri ja lugu ise on väiksemate tähtedega. Sageli on seal fotod; mõnikord ka reklaam.

Mõtle Piibli sündmustele, millest võiksid oma ajalehes kirjutada. Võid Jesaja eeskujul mõtelda näiteks Jeesuse tuleku peale ning kirjutada Tema elust. Või vali mõned piiblilood või inimesed, kellega oled Suure Piibliseikluse uurimise jooksul kokku puutunud. 

Võid ajalehe kokku panna arvutis, ekraanil selle paigutust kujundades, sõnu ja pilte liigutades. Või kasuta suuri paberilehti ning kleebi sellele pilte ja omakirjutatud lugusid.

Palu, et juhendaja või mõned sõbrad sind aitaksid, et su ajaleht tuleks põnev ja vaheldusrikas. 

 

 

10. seiklus    Jumala saadikud

JEREMIJA

Kui vana peaksid olema, et:

 • juhtida autot;
 • maksta bussis täiskasvanu tariifi järgi;
 •  käia koolis
 •  rääkida teistele Jumalast?

On sul kunagi palutud teha midagi tõeliselt rasket? Kuidas sa hakkama said?

Kas sinu meelest on Jumalat usaldada kerge või raske? Mis aitab sul Teda usaldada? Räägi sellest oma juhendajaga.

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi Jeremija 1:8.

„Ära karda neid, sest mina olen sinuga, ja päästan sinu, ütleb Issand.”

 

Jutujärg …

Jeremiast sai prohvet, kui ta oli veel noor mees. Ta andis edasi Jumala sõnumeid viimaste Juuda kuningate valitsemiste ajal, vahetult enne Jumala rahva vallutamist ja Paabeli vangipõlve viimist.

 

Lugege koos Jeremija 1:4-10.

„Mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: „Enne kui ma sind emaihus valmistasin, tundsin ma sind, ja enne kui sa emaüsast välja tulid, pühitsesin ma sinu: ma panin su rahvastele prohvetiks.”

Aga mina ütlesin:„Oh Issand Jumal! Vaata, ma ei oska rääkida, sest ma olen noor.”  Kuid Issand ütles mulle: „Ära ütle: ma olen noor, vaid mine kõikjale, kuhu ma sind läkitan, ja räägi kõike, mida ma sind käsin. Ära karda neid, sest mina olen sinuga, ja päästan sinu, ütleb Issand.” Ja Issand sirutas oma käe ning puudutas mu suud; ja Issand ütles mulle: „Vaata, ma annan oma sõnad sulle suhu. Vaata, ma panen su tänarahvaste ja kuningriikide üle, kitkuma ja rebima, hävitama ja purustama, istutama ja rajama.”

 

Mis edasi sai …

Inimestele ei meeldinud see, mida Jeremija rääkis. Ta kuulutas jätkuvalt, et rahva ülekohtu pärast saadab Jumal neile katastroofi – aga Jeremija rääkis ka tulevikulootuse sõnumeid. Tema raamat jutustab sellest, kuidas Juuda rahvas lõpuks babüloonlaste poolt pagendusse viidi, nii nagu neid oli hoiatatud. Aga Jumal lubas, et ühel päeval toob ta oma rahva kodumaale tagasi ning nende vaenlased hävitatakse.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus, lk 66.

 

Kas sa teadsid …?

Jeremia    Jumal valis Jeremija oma saadikuks juba enne tema sündi. Ta kuulutas Jumala sõnumeid palju aastaid.  Need olid kurvad sõnumid ja Jeremijal oli raske neid edastada, eriti sellepärast, et Jumal oli talle öelnud, et inimesed ei muuda oma harjumusi. 

Paabel   Babüloonlaste armee ründas Jeruusalemma ja võitis! Inimesed viidi ära Paabelisse ja nad ei omanud enam oma elude üle kontrolli.

Mis Jeremijast sai?   Ta oma rahvas kohtles Jeremijat väga halvasti. Inimestele ei meeldinud, mida ta ütles ja ta pandi vangi, visati lausa tühja kaevu! Ka Jeremia viidi pagendusse, arvatavasti Egiptusesse. 

 

 

Räägi Jumalaga

Mida sa ütleksid, kui Jumal paluks sul enda jaoks ühte erilist tööd teha? Tee oma mõtetest palve.

 

Arutleme koos. 

Jagage üheskoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaata veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele

Kui Jumal Jeremijaga esimest korda saadikuks olemisest rääkis, oli Jeremia arvatavasti teismeline. Jeremia ei olnud alguses kindel, aga Jumal ütles, et vanus ei loe: Jeremija ei olnud liiga noor.

Võib olla oled ka sina laps või teismeline: kas sina arvad, et oled liiga noor, et midagi Jumalale teha või Tema sõber olla? Täida tühjad kohad tabelis. Siin ei ole olemas õigeid või valesid vastuseid, kuid võiksid juhendajaga mõnedest vastustest vestelda.

 

 

 

Kasuta seda tabelit taas, kui oled suure Piibliseikluse läbinud ning vaata, kas su vastused on muutunud.

 

 

10. seiklus    Jumala saadikud

TAANIEL

 

10. seiklus   Jumala saadikud

JOONA

Kuidas sa end tunned, kui keegi palub või käsib sul teha midagi, mida sa tõesti teha ei taha – oled pahane, vihane, tõre, on see tüütu?

Oled sa kunagi keeldunud tegemast midagi, mida sinult on palutud? Või teed, aga suure vingumisega ning nii tõrksalt kui vähegi võimalik?

Mis sa arvad, mida Jumal teeks, kui Ta paluks kellelgi midagi teha, aga nemad püüaksid sellest välja vingerdada?

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi Joona 4:2b.

„Sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et sina oled armuline ja halastaja Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ja et sa kahetsed kurja.“

 

Jutujärg …

Jumal käskis Joonal minna võõrasse linna, Niinivesse. Jumal tahtis, et Joona räägiks neile nende patust selleks, et inimesed pöörduksid oma pahategudest. Selle asemel aga püüdis Joona Jumala eest põgeneda ning pääses Hispaaniasse sõitva laeva peale. Merel oli tohutult suur torm ja meremehed olid väga hirmul. Joona arvas, et torm oli tema süü, sest ta ei olnud Jumalale kuuletunud,  ja palus seepärast meremeestel teda üle parda visata. Meremehed ei tahtnud seda teha, aga …

 

Lugege koos Joona 1:15-16; 2:1; 3:1-10.

„Ja nad võtsid Joona ning viskasid ta merre; siis rauges mere raev.  Aga mehed kartsid Issandat väga ja nad ohverdasid Issandale tapaohvri ning andsid tõotusi.“ „Aga Issand saatis ühe suure kala, et see neelaks Joona. Ja Joona oli kala kõhus kolm päeva ja kolm ööd.“

„ Ja Joonale tuli teist korda Issanda sõna; ta ütles: „Võta kätte, mine Niinevesse, sinna suurde linna, ja pea sellele jutlus, nagu ma sind käsin!” Siis Joona võttis kätte ja läks Issanda sõna peale Niinevesse;

Niineve oli suur linn Jumala ees: kolm päevateekonda. Ja Joona hakkas linna läbi käima; käies esimese päeva teed, ta hüüdis ja ütles: „Veel nelikümmend päeva ja Niineve hävitatakse!” Ja Niineve mehed uskusid Jumalasse, kuulutasid paastu ja riietusid kotiriidesse, nii suured kui väikesed. Ja kui sõna sellest jõudis Niineve kuningani, tõusis too oma aujärjelt ja võttis mantli seljast, kattis ennast kotiriidega ja istus tuha peale. Siis ta laskis Niineves kuulutada ja öelda: „Kuninga ja tema ülikute käsul öeldakse: Inimesed ja loomad, veised, lambad ja kitsed ärgu söögu midagi, ärgu käigu karjas ja ärgu joogu vett, vaid nad katku endid kotiriidega, inimesed ja loomad, ja hüüdku võimsasti Jumala poole ja igaüks pöördugu oma kurjalt teelt ja vägivallast, mis nende käte küljes on! Kes teab, vahest Jumal pöördub ja kahetseb, pöördub oma tulisest vihast, nii et me ei hukku.” Kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha, ega teinud seda.“

 

Mis edasi sai …

Kala sülitas Joona kaldale! Kui Joona oli jälle turvaliselt kuival maal, käskis Jumal tal uuesti Niinivesse minna. Seekord Joona kuuletus. Oma hämminguks nägi ta, et inimesed parandasid meelt, kui ta neile kuulutas. Joona oli pahane Jumalapeale, et Ta selle võõra rahvaga nii andestav ja halastav oli. Oli väga kuum ja Joona leidis varju kiikajonipuu all – kuid siis kuivas puu ära. Joona oli ka selle pärast pahane. Siis Jumal näitas talle, et kui Joona oli nii vihane ühe tähtsusetu taime pärast, kui palju enam peaks Jumal hoolima kõikidest elanikest Niinive linnas.

 

Uuri piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus, lk 66.

 

Kas sa teadsid …?

Niinive oli tähtis linn Assüürias. Seal oli paleesid ja raamatukogusid. Assüürlastel oli tugev armee ning nende suur linn oli nende vägevuse ja tugevuse sümboliks.

Aeg  Joona elas arvatavasti kaheksandal sajandil enne Kristust.

Kiikajonipuu  Joona raamatu neljandas peatükis kasvab kiiresti üks taim ja pakub prohvetile varju kuuma päikese eest. See võis olla riitsinusõli põõsas, mis kasvab kiiresti ja millel on suured lehed (kuigi selleks, et põõsas nii kiiresti kasvaks, nagu ta seda tegi, oli ikkagi Jumala imet vaja).

 

Räägi Jumalaga

Jumal näeb sind, nii seest kui väljast. Ütle Talle, mis tunde see sinus tekitab.

 

Arutleme koos

Jagage üheskoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaata veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele

Kas sa arvad, et Jumal võiks andestada kellelegi, kes on korda saatnud midagi kohutavat? Kas on inimesi, kes ei vääri Jumala andestust?  Joona tundis nii Niinive inimeste suhtes – ja ta ei olnud rahul, kui Jumal neile halastas, andes neile midagi, mida nad ei väärinud: Jumal kuulis nende palveid ning ei hävitanud neid, ega nende linna.

Jumala arm on tõesti kõigile. Proovi seda lõbusat viktoriini, et näha, kui „armuline“ sa ise oled!

 

Keegi lükkab kooli koridoris kogemata sinu õlalt koolikoti. Kas sa:

 •  korjad koti üles ja annad sellega neile mööda päid?
 •  korjad koti üles ja jalutad sellega omaette porisedes minema?
 •  võtad vastu nende vabanduse?

Su parim sõber räägib kõigile sinu kõige piinlikumast hetkest. Kas sa:

 •  A   räägid kõigile tema kohta veel piinlikuma loo?
 •  B   ütled talle hiljem, et kui ta kunagi veel midagi sellist teeb, siis maksad talle kätte?
 •  C   kehitad õlgu ja ühined naerjatega?

Sinu koolis kiusatakse lapsi, kes usuvad teistmoodi kui sina. Kas sa:

 • A   ühined kiusajatega?
 •  B   eirad kõike ja teed näo, et see ei puutu sinusse?
 •  C   astud vahele ja ütled, et nad ei peaks teisi kiusama?

Sinu kirik korraldab regulaarseid vabatahtlike külastusi vanadekodusse. Kas sa:

 •  A   mõtled, et sa ei tahaks oma aega selliste peale raisata?
 •  B   liitud vabatahtlikuna, aga ainult aeg-ajalt?
 •  C   lööd tõsiselt kaasa ja leiad uusi sõpru?

Kogutakse korjandust heategevuse jaoks. Kas sa:

 •  A   ei anna midagi?
 •  B   annad oma sellenädalase taskuraha ülejäägi?
 •  C   mõtled selle üle ja otsustad anda oma säästud, mida olid hoidnud endale millegi erilise jaoks?

Vastused: 

Enamasti A – sa peaksid tõsiselt mõtlema selle üle, kuidas võiksid teistele Jumala armu näidata.

Enamasti B – sa üritad, kuid pole veel päriset “armulisuseni” jõudnud.

Enamasti C – väga hea, oled tõeline halastaja!

 

 

10. seiklus   Jumala saadikud

MALAKI

Kas keegi on kunagi teie kodus peatunud?

Milliseid ettevalmistusi te tegite?

Mida sa teeksid, kui teaksid, et Jeesus tuleb teile külla?

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi Malakia 3:20.

„Aga teile, kes te mu nime kardate, tõuseb õiguse päike ja paranemine tema tiibade all. Te lähete siis välja ja lööte kepsu nagu nuumvasikad.“

 

Jutujärg …

Malaki oli selle aja prohvet, kui osa Juuda rahvast naasis vangipõlvest ja läks tagasi Jeruusalemma. Vaatamata kõigile läbielamistele, ei elanud paljud neist ikkagi veel Jumalale meelepäraselt. Malaki sõnum oli mõeldud põhiliselt tolle aja usujuhtidele, kes juhatasid rahva Jumala juurest eemale. Malaki ütles inimestele, et Jumal oli väsinud nende armastuse puudumisest Tema vastu. Ja Ta ei lase asjadel enam samamoodi jätkuda.

 

Lugege koos Malaki 3:1, 13-20.

„Vaata, ma läkitan oma ingli ja tema valmistab minu ees teed. Ja äkitselt tuleb oma templi juurde Issand, keda te otsite, ja lepingu ingel, keda te igatsete. Vaata, ta tuleb, ütleb vägede Issand. 

Teie sõnad mu kohta on karmid, ütleb Issand. Aga teie ütlete: „Mida me su kohta oleme rääkinud?”  Te ütlete: „Ilmaaegu on Jumalat teenida. Ja mis kasu on meil tema käsu täitmisest või leinariietes käimisest vägede Issanda palge ees? Nüüd me aga kiidame õndsaks ülbeid. Elavad edasi needki, kes pattu teevad, need koguni kiusavad Jumalat ja pääsevad.” 

Siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid Issandat; ja Issand pani tähele ning kuulis ja tema palge ees kirjutati mälestusraamat nende heaks, kes kardavad Issandat ja austavad tema nime. Ja nad kuuluvad mulle, ütleb vägede Issand, on mu eraomand sel päeval, mille ma valmistan. Ja ma olen neile armuline, nõnda nagu mees on armuline oma pojale, kes teda teenib. Ja te näete jälle vahet õige ja õela vahel, selle vahel, kes teenib Jumalat, ja selle vahel, kes teda ei teeni. Sest vaata, päev tuleb, põlev nagu ahi, ja kõik ülbed ja kõik, kes pattu teevad, on nagu kõrred. Ja see päev, mis tuleb, põletab nad ära, ütleb vägede Issand, ega jäta neile ei juurt ega oksa. Aga teile, kes te mu nime kardate, tõuseb õiguse päike ja paranemine tema tiibade all. Te lähete siis välja ja lööte kepsu nagu nuumvasikad.“ 

 

Mis edasi sai …

Kohtumõistmine on igaühe jaoks. Neile, kes on kurja teinud, tuleb karistus; aga neil, kes on Jumalale ustavad olnud, on hea tulevik. Malakia julgustab oma kuulajaid meenutama kõiki Moosesele Siinai mäel antud Jumala seadusi.

Kõik Jumala saadikud pidid edasi ütlema raskeid asju, aga juba varsti tulevad head uudised Jeesusest …

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus, lk 66.

 

Kas sa teadsid …?

Malaki   nimi Malaki tähendab „minu saadik“.

Aeg   Malaki raamat kirjutati arvatavasti 450 aastat enne Jeesuse aega. Jumala rahvas oli Paabelist Jeruusalemma tagasi tulnud, aga asjad ei läinud hästi. Nad unustasid kui oluline on järgida Jumalat ja enam isegi ei üritanud Talle kuuletuda.

 

Räägi Jumalaga

„ Tänan sind Jumal, et sa ei unusta neid, kes sind usaldavad.“

 

Arutleme koos. 

Jagage üheskoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaata veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele

Tee endale järjehoidja, mis meenutaks sulle Malaki 3:16 ja kuidas Jumal „lasi nende nimed oma mälestusraamatusse kirjutada.“

Leia tükk tavalist pappi, lõika ristkülikuks umbes 5 x 20 cm ja kirjuta sellele oma nimi suures paksus kirjas.

 • Kaunista järjehoidja enda ja sulle oluliste inimeste fotodega (küsi enne lõikamist nende luba!); joonista või kleebi pilte sulle meelepärastest asjadest või oma hobidest.
 • Püüa teha selline järjehoidja, mis väljendaks, kes ja milline sa oled.
 • Selleks, et järjehoidja kauem vastu peaks, kata see kas läbipaistva kleepuva kilega või lase ära lamineerida.
 • Tee järjehoidja ühte otsa auk, aja sellest läbi kitsas värviline pael või punutud nöör.
 • Kasuta järjehoidjat oma Suure Piibliseikluse raamatu või Piibli vahel.

 

Võid ühe järjehoidja teha ka oma juhendajale.