Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

17. SEIKLUS: Jumalale kuulumine

Paksus kirjas märgitud lugu on põhiloona kirjas raamatus Suur Piibliseiklus.

17. seikluse piiblilood

Kõik tuleb heaks                          Pauluse kiri roomlastele 8:28–39  (Rm)

Jumala Vaim                                Pauluse kiri galaatlastele 5:22–26 (Gl)

Jumala sõjariistad                     Pauluse kiri efeslastele 6:10–17 (Ef)

Olge rõõmsad!                              Pauluse kiri filiplastele 4:4–9  (Fl)

Ära anna alla!                               Pauluse kiri koloslastele 1:21–23a  (Kl)

 

ALUSTA - sissejuhatus sellesse piibliloosse

Pauluse kirjad polnud kirjutatud vaakumisse, vaid ta suunas need kogudustele, keda tundis ja armastas. Enamuse kirjade eesmärgiks oli võidelda eksiõpetuste vastu, julgustada noori kristlasi usus kasvama või korrigeerida käitumis- ning suhteprobleeme. Pauluse vastuseks neis probleemides oli keskenduda Jeesusele ja tema tegudele. 

Roomlastele 8.ptk ja Koloslastele 1.ptk on Jeesuse isiku ja töö klassikalised selgitused. Roomlastele 8.ptk pakub tulevikukindlust, meenutades meile, et miski ei saa meid lahutada Jumala armastusest.

Üheks põhiteemaks, mis on väljendatud Gl 5:16–6:10, on nõue elada teistsugust elu. Paulus innustab usklikke omaks võtma kindlaid käitumismustreid, tunnistades samas (Roomlastele 8), et me pole üksinda: Püha Vaim toimib meie sees, tuues esile vilja.

Kui peaksime sattuma rünnakute alla, võime kindlad olla Jumala kaitses (Ef 6:10–20). Paulus väljendab väga selgelt, et Jumala ja saatana, hea ja kurja vahel toimub jätkuv sõda. Paulus rõhutab, et selleks, et kindlalt vastu seista Jumala väärtuste jultunud ja kavalale õõnestamisele, peame usklikena omama proaktiivset (ettevalmistatud) suhtumist - tugev olemises, kindlana püsimajäämises, valvas olemises ja Vaimus palvetamises. Väärib märkimist, et Paulus artuleb siin juba kolmainsuspõhiselt, kuigi  tal pole veel  väljaarendatud ning selget õpetust kolmainsusest.

Filiplastele 4 ptk kirjeldab kuidas Paulus avastas, et võime kogeda Jumala rahu vaatamata meid ümbritsevaile olukoradele. Kuidas? Kiites Jumalat selle eest, kes Tema on, palvetades olukordade pärast ja suunates oma mõtted positiivse poole. Kuna Paulus kirjutas ise vanglas olles, tähendab see, et ta tõesti kirjutas neid sõnu siiralt. 

Kolossas valitses tõsine oht, et sealsed usklikud tõmmatakse õigest õpetusest eemale. Paulus tunnustab neid kõigepealt selle innukuse eest, millega nad võtsid vastu rõõmusõnumi Jeesusest; seejärel aga  kordab üle evangeelse sõnumi kesksed tõed. 

Neis ja teistes kirjades toob Paulus jätkuvalt välja Jeesuse surma ja ülestõusmise mõju usule ja käitumisele.

 

ÜHENDA selle seikluse viis lugu

Kõik need peatükid pärinevad kirjadest, mis Paulus kirjutas noortele kogudustele. Paulus polnud neis kogudustes veel kõigiga kohtunud. Tegelikult  olid mõned kogudused paikades, mida ta polnud iial külastanud, kuid tal oli side nende kõikidega ja nad olid tal väga südamel. Paulus soovis, et sealsed kristlased mõistaksid kõike, mida Jumal oli teinud nende jaoks, ning kasvaksid Jeesusele lähemale. Kõik valitud peatükid räägivad kristlikust elust, millele Paulus lisab julgustusi ja hoiatusi. Loe kõigepealt peatükk kirjast roomlastele. Seejärel kirjast koloslastele, galaatlastele, efeslastele ja viimaks filiplastele.

 

MÕTISKLE: Milline tähendus on sellel seiklusel täna?

Kuigi Pauluse kirjad on kirjutatud kaua aega tagasi maailmas, mis erineb meie omast väga palju, räägib tema sõnum ka meile olulistest asjadest. Kristliku elu hüved on jäänud samadeks ja me võime nende eest Jumalat kiita. Paljud probleemid, millega vastakuti oleme, on samuti jäänud sarnaseks ja Pauluse targad sõnad võivad aidata meil neid mõista ja võita.

Pauluse kirjadest võime saada palju julgustust ja juhatust!

 

LEIA teemad, mis võivad selles seikluses esile kerkida

Miks kirjutasid inimesed neil päevil pikki igavaid kirju, kus polnud uudiseid?

Inimesed kirjutasid neil päevil ka uudiseid sisaldavaid kirju, ja tegelikult sisaldavad ka mõned Pauluse kirjad uudistekilde, mis aitavad meil tema ja ta sõprade elust rohkem teada saada. Aga “uudiste” kirjad oleksid vähestele tolle aja inimestele huvitavad olnud ja ilmselt poleks neid ka väga kaua hoitud. Enamus Piiblis olevaid kirju on siiski kirjutatud selleks, et inimestele õpetada ja selgitada mida Jumal on meie eest teinud ja kuidas Ta tahab, et me elaksime. Kuna need kirjad sisaldavad sedavõrd olulist õpetust, loeti neid valjusti ette, kopeeriti, saadeti edasi ning säilitati, et paljud inimesed, meie nende hulgas, saaksid Jumalast kuulda. Osa kirjadest võib mõnikord meile igavana tunduda, aga kui sul on tervet pikka peatükki raske lugeda, siis vali sealt mõtlemiseks ja meelde jätmiseks lihtsalt üks salm, millest sa aru saad.

 

Miks on mõned kirjad nimetatud inimeste järgi ja mõned on kummaliste nimedega nagu “korintlastele” või “roomlastele”?

Enamus kirju Piiblis on kirjutatud konkreetsetes paikates asuvatele kristlaste gruppidele. Näiteks oli Korintos linn Kreekas ja selles linnas elavaid inimesi nimetati “korintlasteks”.

Mõned kirjad olid mõeldud ka levitamiseks ka teistele kristlastele ning need kirjad nimetati autorite järgi, nagu näiteks Peetruse või Johannese kirjad.

 

Miks kasutas Paulus näitena sõjameest? Võitlemine on ju halb.

Mitte kõik võitlused ei käi rusikate või relvadega! Võitlemiseks on ka muid võimalusi: näiteks need meetodid, millega William Wilberforce astus välja Suurbritannia orjakaubanduse vastu. Kui midagi on halb, siis me peame selle vastu võitlema.

Paulus teadis, et maailmas saab alati olema halbu asju ja mõjutajaid ja meil kõigil võib tulla olukordi, kus peame nendega vastakuti olema. Tema soovitus on nende vastu võidelda kasutades Jumala poolt meile kättesaadavaks tehtud abi, ning selle abi selgitamiseks kasutas ta näitena Rooma sõdurite sõjavarustust, sest nood olid Pauluse ajal kõigile nähtaval ja see oli midagi, millest kõik aru said.

 

RÄÄGI: Räägi Jumalaga

Võib-olla hakkab sinu laps maailmas olevast kurjusest teadlikuks saades tuleviku suhtes hirmu tundma. Ja ta võib kristlikus usus isegi kahtlema hakata.  Terve 17. seiklus on täis julgustuse sõnu. Need meenutavad meile, et miski ei saa meid lahutada Jumala armastusest ja Tema Vaim on see, kes varustab meid Jumalale elamiseks.

Loe Ps 139:5 (selgitades, et need sõnad on öeldud Jumalale): “Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale.”

Palu lapsel silmad sulgeda ja kujutleda, et ta on sõdur, kes läheb lahingusse. Lase tal selga panna kujuteldav sõjavarustus, kas siis traditsiooniline sõjarüü või kaasaegne kaitsevarustus. Tänage koos Jumalat selle eest, et me võime tema Vaimu väes kanda Jumala sõjavarustust ja palu oma lapsele Jumala kaitset.

 

Olukordadele vaatamata on võimalik tunda end turvaliselt koos Jumalaga.  Õppige seda palvet koos ütlema, kasutades iga rea tähenduse rõhutamiseks liigutusi.

“Jeesus on siin me ees,

valmistamas meile teed.

(Hoia mõlemad käed enda ees.)

Jeesus on siin me taga,

aidates ükskõik mille vastu.

(Näita kätega selja taha.)

Jeesus on siin me kõrval;

Ta on täna just meiega siin.

(Tõsta käed kõrvale.)

Jeesus on  alati me juures,

iga päev ja iga tund! 

(Kallista ennast.)

 

 

17. seiklus      Jumalale kuulumine

KÕIK TULEB HEAKS

Oled sa kunagi pidanud valima spordi või grupitöö jaoks meeskondi? Keda oled valinud – kas kõige pikemaid, kiiremaid, tugevamaid, targemaid või hoopis oma sõpru?

Kujutle nüüd, et kõik teised kuuluvad ühte meeskonda ja sina üksi oled teisel poolel. Kuidas sa ennast tunneksid, kui oleksid täiesti üksi kõigi teiste vastu?

Nüüd kujutle, et Jumal tuleb ja ühineb sinu meeskonnaga. Mis tunne sul nüüd on, kui tead, et Jumal on sinu poolel?

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist Rm 8:31.

Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?

 

Kirjajärg…

Paulus alustab oma kirju erilise tervitusega oma lugejatele; ja me ei loe seal Paulusest endast peaaegu midagi. Seejärel asub ta kohe oma teema juurde. Paljud inimesed olid väga kahtlustavad selle uue usu, kristluse suhtes. Nad püüdsid seda kõigiti takistada. Paljusid Kristusesse uskujaid kiusati taga ja nad pidid oma usu tõttu palju kannatama. Mõnikord tekitas see neis mõtteid, et Jumal on nad maha jätnud.

Lugege koos Rm 8:28-39.

Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. 

Sest need, keda ta on ette ära tundnud, need ta on ka ette määranud saama tema Poja näo sarnaseks, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas. 

Aga keda ta on ette määranud, neid on ta ka kutsunud; ja keda ta on kutsunud, need on ta ka õigeks teinud, aga keda ta on õigeks teinud, neid on ta ka kirgastanud. 

Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? 

Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga meile kõike muud kinkima? 

Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb. 

Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja, mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest. 

Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk? 

Nagu on kirjutatud: „Sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid koheldakse nagu tapalambaid.”

Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. 

Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, 

ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

 

Mis edasi sai…

Paulus jutlustas erinevatele rahvastele Jeesusest ja igal pool võeti see sõnum rõõmuga vastu – väljaarvatud juutide seas. See, et inimesed sõnumi tagasi lükkasid, ei teinud Paulust vihaseks, vaid hoopis väga kurvaks. Kuid Jumal kinnitas talle, et see muutub – tuleb aeg, mil ka juudid võtavad vastu Jumala armastuse Jeesuse Kristuses.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”, lk 108.

 

Kas sa teadsid…?

Kiri roomlastele oli kiri, mille Paulus kirjutas Roomas asuvale kogudusele. Kirja kirjutamise ajaks polnud ta ise selles linnas veel kordagi viibinud, kuigi ta teadis paljude sealsete inimeste nimesid.

Kirjade kirjutamine oli midagi, mida tavaliselt tegi ori või teenija. Paulus ütles, mida tahtis kirjutada ja keegi teine pani selle kirja. Vaata Rm 16:22 ja saad teada, kes selle Pauluse kirja üles kirjutas.

Pauluse sõnum Selles kirjas selgitab Paulus rõõmusõnumit Jeesusest. Kõik on midagi valesti teinud ja keegi pole eksimatu: nii vajame kõik, et Jumal meid päästaks. Kui Jeesus suri ja Jumal Ta surnuist üles äratas, tegi Ta pääsemise ka meile võimalikuks. Pääste on Jumala tasuta kingitus meile: meil tuleb selle vastu võtmiseks öelda ainult “jah”.

 

Räägi Jumalaga

Palu, et Jumal aitaks sul oma elu Talle anda.

 

Arutleme koos

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele…

Rm 8:39 on suurepärane salm! See räägib meile, et “miski ei suuda meid lahutada Jumala armastusest”!

Vau!

Paulus nimetab nelja võimalust, mis võiksid meid lahutada Jumalast, kuid rõhutab seejärel, et isegi need pole piisavalt tugevad selleks, et hoida Jumala armastust meist eemal:

 • ”ei surm ega elu”
 • “ei inglid ega peainglid”
 • “ei praegused ega tulevased”
 • “ei väed, ei kõrgus ei sügavus” (Rm 8:38,39)

 

Võta suur paberileht ja kunstitarbed. Kaunista see salm ära kasutades värve, joonistusi, ajakirjade väljalõikeid või luulet.

 

Täna Jumalat, et miski ei saa meid Temast lahutada.

 

17. seiklus  Jumalale kuulumine

JUMALA VAIM

Millest saad poes aru kes on ostja ja kes müüja?

Kuidas saad jalgpallivõistlusel aru kes millist meeskonda toetab?

Millest tunned ära selle kui keegi kuulub Jeesusele?

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist Gl 5:16.

Ma tahan öelda: Käige Vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid.

 

Kirjajärg…

Mõned Galaatia usklikud arvasid, et Paulusel pole õigust neile öelda milline õpetus on õige ja milline on vale. Paulus aga teadis, et tema tööandjaks on Jumal ja ta uskus, et Jumal annab talle ka õiged vastused. Pauluse sõnul on kõige olulisem uskuda seda, et Jeesus on surnud ning Jumal on ta üles äratanud selleks, et maksta kõige halva eest, mida igaüks on teinud. Kui usklikud järgivad Püha Vaimu juhtimist, on see nende elus näha.

 

Lugege koos Gl 5:22–26.

Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, 

tasadus, enesevalitsus – millegi niisuguse vastu ei ole Seadus. 

Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. 

Kui me elame Vaimus, siis käigem ka Vaimus! 

Ärgem olgem auahned, üksteise ärritajad, üksteise kadestajad!

 

Mis edasi sai…

Edasi kirjutab Paulus Jumala soovist, et Tema lapsed elaksid ja suhtleksid üksteisega nii, et see tooks Temale au. Jeesusesse uskumine pole kunagi populaarne, see võib kaasa tuua nii tagakiusu kui ka raskused, kuid neid raskusi ei saa kunagi võrrelda sellega, mida Jeesus tegi maailma päästmiseks. Kristlaste jaoks on väga tähtis hoida end Jumala ja tema armastuse lähedale. 

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”, lk 108.

 

Kas sa teadsid…?

Galaatia oli Rooma provints, mis hõlmab tänapäeva Türgi alasid.

Valeõpetus Paulus kirjutas Galaatia kogudustele, sest need olid hakanud kuulama õpetajaid, kes ei õpetanud õiget sõnumit. Sama küsimuse pärast tuli kokku ka Jeruusalemma nõukogu (vaata 16. seiklust): Mida peab inimene tegema selleks, et kristlaseks saada? Pole teada, kas Paulus kirjutas selle kirja enne või pärast Jeruusalemma nõukogu.

 Pauluselt Vaata Gl 6:11. Paulus hakkab siin ise kirja kirjutama, selle asemel, et teenija seda tema eest teeks.

 

Räägi Jumalaga

Millised on sinu annid, mida Jumal saaks kasutada? Mida saaksid Jumalale praegu teha või milline olla? Räägi talle oma mõtetest.

 

Arutleme koos

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele…

Loe Gl 5:22-23 ja püüa Pauluse sõnadest leida üheksa viisi selle kohta, kuidas kristlased peaksid käituma. Mõtle mõnele kristlasele (näiteks oma juhendajale). Kas ta on armastav või õnnelik? On ta rahulik, kannatlik või lahke? Hea või ustav? Kas sulle meenub mõni kord, mil ta oli leebe või säilitas enesevalitsuse? Võib-olla on ta teinud seda kõike? Ehk oled märganud, et ta on olnud sinuga kannatlik, või olnud lahke mõne loomaga ja pole muutunud tõredaks. 

Kui ta on selliselt käitunud, on ta näidanud sellega sulle (ja kõikidele teistele) seda, milline on Jumal.

Miks mitte kirjutada talle lühike kiri või meisterdada kaart, tänades teda selle eest, et ta on oma eluga näidanud seda, millest Paulus selles salmis kirjutab.

 

 

17. seiklus Jumalale kuulumine

JUMALA SÕJARIISTAD

 

17. seiklus  Jumalale kuulumine

OLGE RÕÕMSAD

Millised asjad teevad sind õnnelikuks?

Kas sina – või keegi teine – saab kogu aeg olla õnnelik?

Mis siis, kui elu ei lähe hästi? Kui sul on millegi pärast mure, siis kas sa:

 • oled kogu aeg vait?
 • nutad?
 • kõnnid rahutult ringi?
 • kaotad oma isu?
 • sööd palju?
 • teed midagi muud?

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist Fl 4:6.

Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.

 

Kirjajärg…

Jumala sulasena kohtus Paulus paljude probleemidega. Kuid ta ei kaotanud julgust isegi surmaga silmitsi seistes. Miks? Ta ei kaotanud kunagi oma julgust sellepärast, et misjonitöö oli nii tähtis. Paulus igatses, et kõik kuuleksid rõõmusõnumit Jeesusest ja võiksid hakata Temasse uskuma. Arusaamine sellest, mida Jumal oli teinud, andis Paulusele ja toob ka praegu igale kristlasele suure rõõmu ning Püha Vaim annab kõigile jõu raskustes vastupidamiseks. 

 

Lugege koos Fl 4:4–9.

Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! 

Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal! 

Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. 

Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. 

Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage! 

Mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke, ning rahu Jumal on siis teiega.

 

Mis edasi sai…

Filippi linna inimesed toetasid Paulust sellel ajal, kui ta vangis oli. Nad palvetasid tema eest ja saatsid ka praktilist abi. Paulus oli neile toetuse eest väga tänulik. Ta teadis, et nad aitasid seepärast, et nad armastasid teda. Jumal tausb neile nende ustava teenimise eest.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”, lk 108.

 

Kas sa teadsid…?

Filippi kogudus See oli Pauluse rajatud kogudus, ja esimene kogudus Euroopas.

Vanglakirjad Paulus kirjutas kogudusele ajal, mil ta ise oli ilmselt Roomas vangis ( see juhtus peale laevahukku – vt 16. seiklus). Ta tahtis kogudusi talle saadetud abi eest tänada ja neid julgustada, et nad jääksid kindlaks ja usaldaksid Jumalat ka rasketel aegadel.

Armastus ja rõõm Paulus kirjutab oma sõpradele kogudustes suure armastusega. Kuigi Paulus on vangis ja võib saada surmaotsuse, on tema kirjad täis usku Jeesusesse.

 

Räägi Jumalaga

Põlvita või kummarda oma pea ja mõtle sellele, kui imeline ja väeline on Jumal.

 

Arutleme koos

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele…

Tee vitraaz-klaasi pilt.

 • Kasuta oma pildi alusena rasvakindlat paberit või kalkat.
 • Kleebi üle kogu aluspaberi palju siidpaberi ja tsellofaani tükikesi. Need võivad ka üksteise peale jääda – see annab tööle rohkem värve ja varieeringuid.
 • Võta must paber või kartong ja lõika sellest välja erinevaid kujundeid ja sälke. (Seda on kergem teha, kui voldid paberi enne kokku ja lõikad kujundid välja kokkumurtud serva poolt.) Samuti võid ettevaatlikult  käsitöönoaga mustast paberist lõigata välja akent meenutava ruudustiku. 
 • Liimi must paber kalka peale ja tasanda servad.
 • Riputa pilt aknale ja sa näed, kuidas valgus läbi värvilise- ja tsellofaanpaberi paistab.
 • Igakord, kui pilti vaatad, tuletab see sulle meelde, et ole rõõmus!

 

 

17. seiklus Jumalale kuulumine

ÄRA ANNA ALLA!

On sul enda arvates raske asjadega leppida?

Kas usaldad Jumalat ja usud, et Tema muudab su elu paremaks? Või oled otsustanud järgida Jumalat kõiges - nii headel kui halbadel aegadel?

Mida teed siis, kui asi läheb viltu? Oled sa kunagi alla andnud? Kas sulle meenub aeg, kus oled Jumalat usaldanud?

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist Kl 1:22.

On Kristus lepitanud nüüd oma lihalikus ihus surma läbi, et teid seada pühadena ja veatutena ja laitmatutena Jumala palge ette.

 

Kirjajärg…

Paulus on õnnelik, et Kolossa linnas on kogudus, kuid ta on mures, et nad kuulavad õpetajaid, kes rõõmusõnumile Jeesusest on lisanud omaenda väljamõeldud ja valed mõtted. See on äsja usule tulnud kristlased segadusse ajanud. Paulus püüab nende tähelepanu õigesse suunda tagasi pöörata, rõhutades, et Jumal on Looja ja Jeesus kõigi inimeste Päästja.

 

Lugege koos Kl 1:21–23a.

Ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega, 

on Kristus lepitanud nüüd oma lihalikus ihus surma läbi, et teid seada pühadena ja veatutena ja laitmatutena Jumala palge ette, 

kui te vaid jääte kindlaks ja rajatuks usule ega lase end kõrvale viia evangeeliumis olevast lootusest

 

Mis edasi sai…

Paulus on pühendanud oma elu rõõmusõnumi kuulutamisele Jeesusest ja meenutab nüüd kirja lugejaile, et nende sõprus Jeesusega on otsustav. Selleks, et nende usk võiks kasvada, tuleb usklikel veeta aega teiste kristlaste keskel, lugedes või lauldes Jumala Sõna. Selliselt kasvav usk  hakkab muutma nende eluviise. Nende head teod aga on viljad, mis tulevad suhtest Jeesusega.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”. lk 108.

 

Kas sa teadsid…?

Kolossa See linn asus tänapäeva Türgi läänealadel.

Pauluse sõnum Paulus polnud Kolossa koguduses kunagi olnud, aga ta oli kuulnud, et nad järgivad valeõpetust; nii kirjutas ta neile, et ainus, mida nad tegema peavad, on uskuma Jeesusesse.

Aeg Paulus kirjutas selle kirja 60ndate aastate alguses, kui ta oli vangina Roomas.

 

Räägi Jumalaga

“Palun Issand, kingi mulle tugev usk ja luba, et ma ei oleks allaandja. ”

 

Arutleme koos

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele…

Enamus inimestel, isegi neil, kes armastavad Jumalat rohkem kui kedagi teist, on aegajalt raskusi palvetamise ja piiblilugemisega. Mida iganes sa teed, ära anna alla! Kui mõnikord on raske, siis siin on mõned ideed, mis aitavad sul edasi minna:

 • Palu, et Jumal sulle Piibli lugemist ja palvetamist meelde tuletaks, ja kui Ta seda teeb, siis ära jäta seda tähelepanemata  – loe Piiblit või palveta kohe kui saad.
 • Pane oma Piibel sellisesse kohta, kus sa seda pidevalt näed – näiteks oma voodi või oma koolikoti kõrvale.
 • Pea kalendrit või päevikut ja tee sinna suur märk siis, kui sa lugesid Piiblit.
 • Rääkige oma juhendajaga (pereliikme või vanema sõbraga) üksteise piiblilugemise ja palvetamise aegadest. 
 • Palu kedagi pereliikemetest igal päeval koos sinuga Piiblit lugeda.

 

Kui sa unustad või jätad lugemise ja palvetamise vahele, siis ära muretse ega mõtle, et sa ei saa hakkama. Jumal armastab sind endiselt ja Piibel on endiselt Jumala Sõna – see väärib ALATI lugemist. Palu Jumalal sinuga rääkida – ja alusta uuesti.