Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

2. SEIKLUS: Jumala perekond

Paksus kirjas märgitud lugu on põhiloona kirjas raamatus Suur Piibliseiklus

2. seikluse piiblilood:

Aeg lahkuda                                1. Moosese 12:1-9

Jumala tõotus Aabramile            1. Moosese 15:1-7

Tõotus täitub                               1. Moosese 21:1-8

Mitte üksi                                   1. Moosese 28:1-8

Saame sõpradeks                    1. Moosese 33:1-11

 

SISSEJUHATUS

ALUSTA - sissejuhatus sellesse piibliloosse

Aabrahamile antud tõotus (1. Moosese  12:1-3) on üks Piibli suuri pöördepunkte. Aabrahami veendumus (vastu igasugust loogikat), et Jumal oma tõotuse täidab, teeb temast eeskuju kõigile, kes elavad usu läbi osaduses Jumalaga. Edasine lugu Aabrahami ja tema järeltulijatega näitab, et nende usk ei olnud järjekindel, aga Jumal jäi ustavaks, uuendades oma lepingu tõotust, kaitstes ja hoides tõotuse lapsi.

Tõotus oli ohus, kui Aabrahamil vaarao ees seistes usust puudu jäi (1. Moosese 12:10-20), ja tema kohtumisel kuningas Abimelekiga (1. Moosese 20:1-18); otsuse puhul saada laps Haagariga (1. Moosese 16:1-16), aga ka Iisaki ja Jaakobi käitumise tõttu hilisemal ajal.

Kõige selle keskel jäi Jumal ustavaks ja kinnitas, et tõotus jääb kehtima, vaatamata inimeste läbikukkumistele. Jumala tõotus õnnistada kõiki rahvaid Aabrahami  järeltulijate kaudu, täitus lõpuks Jeesuses.

ÜHENDA selle seikluse viis lugu

See lugu on üksainus suur seiklus! Ja seiklust läbivaks peateemaks on, et Jumal kutsub inimesi täiesti ootamatul viisil – ja nemad vastavad kutsele (võib olla mitte täiuslikult, kuid nad siiski otsustavad usaldada Jumalat, kes enamikel juhtudel on neile tundmatu). See on lugu jumalapoolsest tõotusest ja inimestepoolsest usaldusest.

Lapse jaoks keskendub Suure Piibliseikluse võtmelugu („Mitte üksi”) ääretu üksinduse aegadele, mille keskel Jumal Jaakobile ootamatult unes ilmub ja ta elu muutub, sest ta valib Jumala. Seiklust läbides aita lapsel kujutleda, mis tunne oleks olnud olla Aabrami ja Iisaki asemel. Millised võisid need pikad rännakud olla? Kust oleksid rändajad süüa leidnud? Milliste metsloomadega võisid nad kokku sattuda? Keda veel teekonnal kohata? 

MÕTISKLE: Milline tähendus on sellel seiklusel täna?

 

Aabraham, Jaakob ja Joosep asusid teekonnale, teadmata, kuhu see neid viib ja kellega nad kohtuvad. Kindlasti oli neil hetki, mil Jumal tundus olevat väga lähedal – aga ka aegu, mil Ta tundus väga kaugel olevat.

Kuigi Jumal tavaliselt ei kutsu oma lapsi teekonnale tundmatusse paika, kutsub Ta siiski meid kõiki eluseiklusesse koos Temaga. Jumal annab lubaduse olla koos meiega, aga enamasti ei tea me, mis Tal meie jaoks varuks on. Jaga lapsega mõnd oma eluseikluse kogemust koos Jumalaga. Räägi ausalt nii oma elevusest kui ka kahtlustest. (Sel ajal kui räägid, võid joonistada oma „elukaardi”). Julgusta ka last, keda juhendad, rääkima oma seiklustest koos Jumalaga ja sellest, mida ta on tundnud ning kogenud.

Selle seikluse võtmeks on usaldus, et Jumal on meiega, isegi kui tundub, et Teda pole – ja et Ta on meie poolt ning tegutseb meie kasuks.

 

LEIA teemad, mis võivad selles seikluses esile kerkida    

Inglid

Võid uurida, kas lapse arvates kasutab Jumal ingleid oma sõnumitoojatena ka täna. Lugege Laulu 34:8. “Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad, ja ta vabastab nad.”

Kas inglid on nendega praegu? Kuidas nad end siis tunnevad?

 

Aabraham, Iisak ja ohver

Suure Piibliseikluse raamatu lk 15 ja 16 olev pilt räägib sündmusest 1. Moosese 22:1-9. Kuna see lugu on laste jaoks raske, ei ole seda kirjas Suure Piibliseikluse raamatus. Samas on seda kujutatud kokkuvolditud pildil, et võimaldada lapsel jagada mõtteid, mis seoses looga tekkisid.

Lugu sellest, kuidas Iisak viiakse Morija mäele Jumalale ohverdamiseks, on järjekordne pöördepunkt Aabrahami perekonna ajaloos. Aabraham teeb, mida Jumal käsib. Viimasel hetkel päästab Jumal Iisaki (ja Aabrahami) ning annab tema asemel ohverdamiseks jäära. Lugu annab (täiskasvanutele) võimsa pildi Jeesuse lunastusest, kus karistuse eest võtab meie asemel koha sisse Jumala Tall.

Arvesta, et mõned lapsed võivad sellest loost segadusse sattuda või isegi haiget saada:

  • Kas Jumal pole julm?
  • Kas Aabraham oli halb lapsevanem, sest oli valmis oma poega ohverdama?
  • Mida võis tunda Iisak, kui ta mõistis, et Jumal käskis isal ta tappa?

Ühelt poolt tuleb tunnistada, et need on murelikud ja tõsised küsimused, aga ka fakti, et Piiblis on asju, mida meil on raske mõista.

Teisalt aga on vaja rõhutada, et Jumalal oli juba alguses teine plaan (jäär) olemas.

Kinnita lapsele, et kõik, mida Piiblist Jumala kohta leiame, ütleb, et Jumal ei ole kuri ja tahab inimestele kogu südamest parimat. Ta ei jätnud Aabrahami ja Iisakit kunagi õnnistamata.

(Üks võimalik seletus ütleb, et see sündmus oli Jumala viis tõestada dramaatiliselt oma rahvale, et Ta on täiesti teistsugune kui kõik teised jumalad, keda ümberkaudsed rahvad kummardasid ning kellele ohverdati lapsi.)

RÄÄGI:  Räägi Jumalaga

Jumal andis Aabramile tõotuse – tõotuse, mida Ta pidas läbi kogu järgnevate põlvkondade.

Aita lapsel joonistada lihtne perekonnapuu koos vanavanemate, vanemate ja õdede-vendadega (ja tädide, onude ja nende lastega, kui tahad). Lisa sinna ka need, keda su laps loeb oma „pereliikmeks” – see võib olla mõni sõber, lemmikloom või isegi mänguasi.

Lugege uuesti Jumala tõotust Jaakobile 1. Moosese 28:15. “Ja vaata, mina olen sinuga ja hoian sind kõikjal, kuhu sa lähed, ning toon sind taas sellele pinnale, sest ma ei jäta sind maha, kuni olen teinud, mis ma sulle olen öelnud!” 

Tuleta meelde, et Jeesus andis enne taevasse minekut samasuguse tõotuse oma jüngritele (Matteuse 28:20): “Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.”

Julgusta last palvetama iga inimese eest, kes on märgitud perekonnapuule, et Jumal neid õnnistaks ja oleks nendega kõikjal, kuhu nad lähevad. Lõpetuseks tänage Jumalat selle eest, et Ta alati oma lubadusi peab.

Võid teha lapsele ettepaneku panna joonistatud perekonnapuu näiteks oma voodi kohale või kuhugi kõrvale, et tal oleks meeles iga päev pere eest palvetada.

 

2. seiklus:  Jumala perekond

AEG LAHKUDA

Kujutle, et lähed klassiga ekskursioonile. Kuhu te lähete? Kas õpetaja andis teile nimekirja asjadest, mida kaasa võtta? Mida sa peaksid veel kaasa võtma? Kas sa tead, millal lahkute ja millal tagasi jõuate?

Nüüd kujutle, et lähed nädalaks puhkama. Kuhu sa läheksid? Mida peaksid kaasa võtma? Millal lahkud ja millal tuled tagasi?

Aga nüüd kujuta ette, et sa kolid oma kodust ära. Sa isegi ei tea, kuhu lähed, aga pead siiski tegema valiku, mida kaasa võtta. Sa tead, millal ära lähed, aga sa ei tule enam kunagi tagasi. Oled sa valmis minema?!

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi 1. Moosese 12:1. “Ja Issand ütles Aabramile: „Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan!” 

 

Jutujärg …

Peale suurt veeuputust asus Aabrami perekond elama Uuri. Varsti otsustas Aabrami isa  minna Kaananimaale, aga nad jõudsid rännata vaid põhja pool oleva Haarani linnani. Aabram elas seal oma perega nii kaua, kuni Jumal käskis tal lahkuda ja rännata Kaananimaale. 

Lugege koos 1. Moosese 12:1-9

Ja Issand ütles Aabramile: „Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan! Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks! Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!” Ja Aabram läks, nagu Issand teda käskis, ja Lott läks koos temaga; Aabram oli seitsekümmend viis aastat vana, kui ta  Haaranist lahkus. Ja Aabram võttis oma naise Saarai ja oma vennapoja Loti ja kogu nende varanduse, mis nad olid soetanud, ja Haaranis hangitud hingelised, ja nad läksid teele Kaananimaa poole. Ja nad jõudsid Kaananimaale. 

Ja Aabram käis maa läbi Sekemi püha paigani, Moore tammeni; kaananlased olid siis veel sellel maal. Ja Issand ilmutas ennast Aabramile ning ütles: „Sinu soole ma annan selle maa!” Siis ta ehitas sinna altari Issandale, kes oli ennast temale ilmutanud. Sealt ta liikus edasi mäestikku Peetelist hommiku poole ja lõi oma telgi üles, nõnda et Peetel jäi õhtu ja Ai hommiku poole; ja ta ehitas sinna altari Issandale ning hüüdis appi Issanda nime. Ja Aabram läks teele, rändas üha ja siirdus Lõunamaale. 

 

Mis edasi sai …

Niisiis, Aabram kuuletus Jumalale ja jõudis koos oma naise Saarai ja vennapoja Lotiga Kaananimaale. Kuid ees ootas palju raskusi. Aabram ja Lott jäid samasse piirkonda ja nende mõlema kariloomade jaoks ei jätkunud piisavalt karjamaid. Seepärast otsustasid nad lahku minna. Hiljem rünnati Lotti  ja tema peret  ning nad võeti vangi. Aabram päästis nad ära ning sai kohalike valitsejate, eriti  preesterkuninga Melkisedeki austuse osaliseks.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus, lk 18

Kas sa teadsid …?

Uur  Aabrahami pikk teekond algas suurest ja kuulsast Uuri linnast, kus majad olid kahekorruselised ja mitmetoalised. Selline linnaelu erines väga elust telkides!

Telgid  Aabram kuulus koos oma perega nomaadide hulka. Nad olid rändrahvas, kes elas suurtes telkides ja oli pidevalt rändamas sinna, kus oli rohkem värsket rohtu ja vett loomade jaoks. Suured pered elasid koos loomanahkadest ja riidest tehtud telkides, mis kaitsesid neid päikese, liiva ja tuule eest.

Kaamelid  Araabia kaamel on ühe küüruga loom, kes on eriti väärtuslik ja kasulik selliste, kõrbetingimustes reisivate ja elavate inimeste jaoks nagu Aabram, ja ta perekond. Kaamelid taluvad hästi viletsat toitu ja vähest vett ning suudavad kanda raskeid koormaid; neil on laiad kabjad liiva sees kõndimiseks, pikad ripsmed, mis liiva eest kaitsevad; liiva eest saavad nad sulgeda ka oma ninasõõrmeid. Kaameli väljaheited on kuivad ja neid saab kasutada lõkkematerjalina! 

Õnnistama  tähendab kellelegi head tegema

Järeltulijad   on lapsed, lapselapsed jne.

Räägi Jumalaga

Täna Jumalat oma kodu eest, olgu see siis palee, korter või telk!

 

Arutleme koos

Jaga oma juhendajaga mõtteid ja küsimusi, mis seda piiblilugu uurides tekkisid. Veebilehelt saad vaadata, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele

Valmista ette „stsenaarium” Aabrami intervjueerimiseks. 

Lugege 1. Moosese 12:1-3

Ja Issand ütles Aabramile: „Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan! Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks! Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!”

Milliseid tõotusi Jumal andis Aabramile? Loe hoolega – sa peaksid neist kolmest salmist leidma seitse tõotust!

Leia koos juhendajaga vastus järgmisele küsimusele: „Aabram, sul ei ole lapsi ja Jumal just tõotas sulle, et Ta õnnistab sind ning teeb sind kuulsaks. Ja et su seni olematutest lastest saab suur rahvas. Mis sa arvad, kuidas see kõik juhtub?”

Lugege 1. Moosese 12:1-7

Ja Issand ütles Aabramile: „Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan! Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks! Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!”Ja Aabram läks, nagu Issand teda käskis, ja Lott läks koos temaga; Aabram oli seitsekümmend viis aastat vana, kui ta Haaranist lahkus. Ja Aabram võttis oma naise Saarai ja oma vennapoja Loti ja kogu nende varanduse, mis nad olid soetanud, ja Haaranis hangitud hingelised, ja nad läksid teele Kaananimaa poole. Ja nad jõudsid Kaananimaale.  Ja Aabram käis maa läbi Sekemi püha paigani, Moore tammeni; kaananlased olid siis veel sellel maal. Ja Issand ilmutas ennast Aabramile ning ütles: „Sinu soole ma annan selle maa!” Siis ta ehitas sinna altari Issandale, kes oli ennast temale ilmutanud. 

Mis tundega võis Aabram minna reisile, teadmata, kuhu nad lähevad? Rääkige sellest. Mida ütleb see sulle Aabrami usaldusest Jumala vastu? 

Leia vastus ka teisele küsimusele, rääkides maastikust, mida Aabram oma teekonnal nägi. Kui erinev oli see linna omast ning telgis elamise raskustest! Küsimus on: „Aabram, sa lahkusid 75-aastasena oma kodulinnast ja läksid maale, mille Jumal lubas sulle anda. Aga seal elavad juba teised inimesed ees. Mis tunne sul on?”

Loe 1. Moosese 12:1-9.” Ja Issand ütles Aabramile: „Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan! Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks! Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!” Ja Aabram läks, nagu Issand teda käskis, ja Lott läks koos temaga; Aabram oli seitsekümmend viis aastat vana, kui ta Haaranist lahkus.

 Ja Aabram võttis oma naise Saarai ja oma vennapoja Loti ja kogu nende varanduse, mis nad olid soetanud, ja Haaranis hangitud hingelised, ja nad läksid teele Kaananimaa poole. Ja nad jõudsid Kaananimaale. Ja Aabram käis maa läbi Sekemi püha paigani, Moore tammeni; kaananlased olid siis veel sellel maal. Ja Issand ilmutas ennast Aabramile ning ütles: „Sinu soole ma annan selle maa!” Siis ta ehitas sinna altari Issandale, kes oli ennast temale ilmutanud. Sealt ta liikus edasi mäestikku Peetelist hommiku poole ja lõi oma telgi üles, nõnda et Peetel jäi õhtu ja Ai hommiku poole; ja ta ehitas sinna altari Issandale ning hüüdis appi Issanda nime. Ja Aabram läks teele, rändas üha ja siirdus Lõunamaale. “

Mis sa arvad, miks ehitas Aabram Jumalale altareid? Hiljem tunti teda kui „Jumala sõpra”, sest ta veetis Temaga palju aega koos (Jaakobuse 2:23 „Nii läks täide kirjasõna, mis ütleb: „Aabraham uskus Jumalat ja see arvati talle õiguseks ning teda hüüti Jumala sõbraks.”). Leia vastus kolmandale küsimusele: „Aabram, sa oled just jõudnud uuele maale ja püstitanud seal laagri. Aga kõigepealt ehitasid sa Jumalale altari. Miks sa seda tegid?”

Nüüd oled valmis! Valige, kes teist loeb ette intervjuu küsimused ja kes on Aabram. Kui sul on olemas vastav tehnika, siis võiksid selle võtta videosse või lindistada helifailina.

 

 

2. seiklus:  Jumala perekond

JUMALA TÕOTUS AABRAMILE

Oled sa olnud hilja õhtul õues ja vaadanud üles tähtede poole? Kas sel õhtul oli taevas selge või pilvine? Nägid sa palju tähti? Oled sa näinud langevat tähte või komeeti?

Kui sa vaatad tähte või planeeti, oskad sa neil vahet teha? Mille poolest nad erinevad? Tähe valgus vilgub, planeet aga särab püsivalt.

Kas teadsid, et mitte keegi ei tea täpset tähtede arvu? NASA astrofüüsikute hinnangul on kosmoses umbes 10²¹ tähte. See on 1,000,000,000,000,000,000,000!

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi 1. Moosese 15:5 

“Ja ta viis tema õue ning ütles: „Vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda!” Ja ta ütles temale: „Nõnda saab olema sinu sugu!”“ 

 

Jutujärg ...

Aabram kuuletus Jumalale ja Jumal kandis Aabrami eest hoolt, andes talle kõike, mida ta vajas. Aga midagi oli puudu: Aabramil polnud lapsi. Et saaks täide minna Jumala tõotus teha Aabram uue, suure rahva isaks, oli tal vaja poega, kes tema sugu jätkaks.

Nüüd lugege koos 1. Moosese 15:1-7: “Pärast neid lugusid tuli Aabramile nägemuses Issanda sõna, kes ütles: „Ära karda, Aabram! Mina olen sulle kilbiks. Sinu tasu on väga suur!” Aga Aabram ütles: „Issand Jumal! Mida sa mulle saad anda? Mina ju lähen ära lastetuna ja mu koja valitsejaks on Elieser Damaskusest!” Ja Aabram ütles: „Vaata, mulle sa ei ole ihuvilja andnud, aga näe, minu kojas sündinu saab mu pärijaks.” Ja vaata, temale tuli Issanda sõna, kes ütles: „Tema ei ole sinu pärija, vaid see, kes tuleb välja su oma ihust, on su pärija.” Ja ta viis tema õue ning ütles: „Vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda!” Ja ta ütles temale: „Nõnda saab olema sinu sugu!”  Ja ta uskus Issandat ning see arvati temale õiguseks. Ja ta ütles temale: „Mina olen Issand, kes tõi sind Kaldea Uurist, et anda sulle päranduseks see maa!” 

 

Mis edasi sai ...

Jumal ei tõotanud Aabramile ja Saaraile ainult ühte poega, Ta ütles, et neil saab olema palju järeltulijaid: nende pojal tulevad lapsed, neil omakorda lapsed ja nii edasi. Ees on ootamas ka raskeid aegu – Jumal andis teada isegi seda, et kauges tulevikus tehakse iisraellased Egiptuses orjadeks. Aga praegu on Aabram ja ta perekond end Kaananimaal turvaliselt sisse seadnud. Kas Jumal peab oma lubadusi? Kas Aabram saab poja?

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus, lk 18

Kas sa teadsid ...?

Jumal räägib  kuidas Jumal Aabramiga suhtles? Me ei tea täpselt: see võis olla kuuldav hääl, Jumal võis rääkida sõnumitooja või nägemuse kaudu. Tähtis on teada, et Jumal tahab suhelda oma rahvaga. Ta tahab seda ka praegu.

Aabrami poeg  Jumal lubas Aabramile ja Saaraile poja. Nad ootasid väga kaua ja hakkasid lõpuks Jumala sõnades kahtlema. Poeg Ismael sündis Aabramile hoopis Saarai teenija Haagariga. Jumal aga ütles Aabramile uuesti, et Ta peab oma sõna ja talle Saaraiga sünnib poeg.

Aabramist Aabrahamiks  Teisel korral, kui Jumal andis Aabramile poja kohta tõotuse, muutis Ta ka tema nime – Aabrahamiks. See nimi tähendab „rahvaste isa”.

Jumal „valib” perekonna  Piibel ei ütle, et Jumal valis Aabrahami sellepärast, et ta oli hea või jumalakartlik, või et ta oli tubli Jumala järgija. Heebrea kirjast võime lugeda Aabrahami usust, aga see usk tuli pärast seda, kui Jumal oli Aabrahami kutsunud ja talle need imelised tõotused andnud. Jumal tegutses esimesena: Aabrahami usk oli vastus Jumala tegutsemisele. Läbi terve Piibli valib Jumal ootamatult näiliselt “mittesobivaid” inimesi, kes Jumala valikut pole kuidagi ära teeninud – ja see on hea uudis meie jaoks!

Räägi Jumalaga

Täna Jumalat oma perekonna iga liikme ja sõprade eest.

Arutleme koos

Jaga oma juhendajaga mõtteid ja küsimusi, mis seda piiblilugu uurides tekkisid. Veebilehelt saad vaadata, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

Proovi järele

Jumal tõotas Aabramile, et tal saab olema palju järeltulijaid ja et nad õnnistavad (teevad häid tegusid) maailma. Suurt Piibliseiklust läbides kohtud mõnede tema laste ja lastelastega (ja lastelastelastega ...)

Vaata Matteuse 1:1-17 – seal on nimekiri Aabrahami järeltulijaist. Selles seikluses räägitakse Aabrami pojast ja pojapoegadest. Sa kuuled lugusid Taavetist, kellest sai suur kuningas, ning Taaveti vanavanematest – Rutist ja Boasest. Leia nad kõik sellest nimekirjast üles! 

Loe edasi ning vaata, kes veel kuulusid Aabrami suure perekonna hulka. Kui Jumal ütles Aabramile, et tema perekonnas saab olema sama palju inimesi, kui on taevas tähti, siis üks neist oli ka Jeesus!

Oled sa nõus, et Jeesus tegi häid tegusid (oli õnnistuseks)? Mida sa temast tead? Oled sa üks Tema sõpradest? Räägi sellest oma juhendajaga.

 

“Jeesuse Kristuse, Aabrahami poja, Taaveti poja sugupuu: Aabrahamile sündis Iisak, Iisakile sündis Jaakob, Jaakobile sündisid Juuda ja tema vennad, 

 Juudale sündisid Taamariga Perets ja Serah, Peretsile sündis Hesron, Hesronile sündis Aram, 

Aramile sündis Amminadab, Amminadabile sündis Nahson, Nahsonile sündis Salma, 

Salmale sündis Raahabiga Boas, Boasele sündis Rutiga Oobed, Oobedile sündis Iisai, 

Iisaile sündis kuningas Taavet.Taavetile sündis Uurija naisega Saalomon, 

Saalomonile sündis Rehabeam, Rehabeamile sündis Abija, Abijale sündis Aasa, 

Aasale sündis Joosafat, Joosafatile sündis Jooram, Jooramile sündis Ussija, 

Ussijale sündis Jootam, Jootamile sündis Aahas, Aahasele sündis Hiskija, 

 Hiskijale sündis Manasse, Manassele sündis Aamon, Aamonile sündis Joosija, 

Joosijale sündisid Jekonja ja tema vennad Paabeli vangipõlve ajal. 

Pärast Paabeli vangipõlve sündis Jekonjale Sealtiel, Sealtielile sündis Serubbaabel, 

Serubbaabelile sündis Abihuud, Abihuudile sündis Eljakim, Eljakimile sündis Assur, 

Assurile sündis Saadok, Saadokile sündis Ahhim, Ahhimile sündis Elihuud, 

Elihuudile sündis Eleasar, Eleasarile sündis Mattan, Mattanile sündis Jaakob, 

Jaakobile sündis Joosep, selle Maarja mees, kellest sündis Jeesus, keda nimetatakse Kristuseks. 

Niisiis on Aabrahamist Taavetini kokku neliteist sugupõlve ja Taavetist Paabeli vangipõlveni neliteist sugupõlve ja Paabeli vangipõlvest Kristuseni samuti neliteist sugupõlve. 

 

 

2. seiklus:  Jumala perekond

TÕOTUS TÄITUB

Kui rahulik sa oled skaalal 1-5ni, kui 1 on “megarahulik” ja 5 “täiesti kannatamatu”. 

Sulle antakse nädal aega varem sünnipäevakink kätte. Kas avad selle või ootad? 1  2  3  4  5

Su sõber jääb 10 minutit hiljaks. Kas ootad teda?  1  2  3  4  5

Loed huvitavat raamatut ega jõua ära oodata selle lõppu. Kas piilud vargsi viimast lehekülge? 1  2  3  4  5

Mäletad sa oma pikimat ootamisaega? Kas see tasus ootamist?

Alusta seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi 1. Moosese 21:6

“Aga Saara ütles: „Jumal pani mind naerma! Igaüks, kes sellest kuuleb, naerab mind!” 

 

Jutujärg ...

Aja möödudes tundus järjest ebatõenäolisemana, et Aabram ja Saarai võiksid üldse endale lapse saada. Kuid Jumal rääkis veel kord Aabramiga ja andis talle uue nime: „Aabraham”, mis kõlas sarnaselt sõnadega „paljude rahvaste isa”. Ühel päeval tulid erilised külalised (need võisid olla inglid) ja ütlesid Aabrahamile ja Saaraile, et Jumala tõotus ei olnud nali. Saarai pidi saama lapse.

Lugege koos 1. Moosese 21:1-8 “Ja Issand hoolitses Saara eest, nõnda nagu ta oli lubanud. Issand toimis Saaraga, nõnda nagu ta oli öelnud: Saara jäi lapseootele ja tõi Aabrahamile poja ilmale ta vanas eas, määratud ajal, millest Jumal temaga oli rääkinud. Ja Aabraham pani oma pojale, kes temale sündis, kelle Saara temale ilmale tõi, Iisak nimeks. Ja Aabraham lõikas ümber oma poja Iisaki, kui see kaheksapäevane oli, nõnda nagu Jumal teda oli käskinud.  Ja Aabraham oli sada aastat vana, kui ta poeg Iisak temale sündis. 

Aga Saara ütles: „Jumal pani mind naerma! Igaüks, kes sellest kuuleb, naerab mind!” Ja ta ütles: „Kes oleks võinud Aabrahamile kuulutada, et Saara imetab veel lapsi? Ometi tõin ma temale poja ilmale ta vanas eas!” Laps kasvas ja võõrutati; ja Aabraham tegi suure peo Iisaki võõrutamispäeval. 

 

Mis edasi sai ...

Aega möödus ja Saara suri. Iisak abiellus Rebekaga, noore neiuga Aabrahami perekonna vanast kodulinnast. Neile sündisid kaksikud pojad: Eesav ja Jaakob. Veidi vanemana oleks Eesav pidanud olema isa pärija, aga mitme pettuse kaudu sai pärijaks Jaakob. Jaakobil oli nüüd perekonnas väga tähtis positsioon, kuid ta oli vennast teinud omale vaenlase. Jaakob oli sunnitud kodust põgenema ning ta otsustas elama asuda oma onu Laabani juurde.

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus, lk 18

Kas sa teadsid ...?

Iisak  ... sai nime, mis tähendab „keegi naerab”, sellepärast, et ta ema Saara naeris siis, kui kuulis, et ta saab poja; ning siis, kui poeg sündis.

Ümberlõikamine  Jumala lepingu märgiks Aabrahamiga oli see, et poistel lõigati 8. päeval peale sündimist ära peenise ümber olev lahtine nahatükk. Iisak oli esimene poiss, kes lõigati ümber lepingu märgiks Jumalaga.

Ohver  Piiblis on palju lugusid sellest, kuidas inimesed ohverdasid Jumalale. Nad võtsid oma kõige kallima asja ja tõid selle Jumalale ohvriks. Sageli tähendas see looma tapmist. 1. Moosese 22. peatükis ütleb Jumal Aabrahamile, et ta viiks mäele oma kõige kallima – poja Iisaku – ja ohverdaks ta seal Jumalale! Vaata pilti Suure Piibliseikluse raamatust lk 15 ja 16, kuidas nad minema hakkavad – ja  loe Piiblist lugu sellest, kuidas Aabraham näitas üles usaldust Jumala vastu.

Räägi Jumalaga

Täna Jumalat, et Ta peab oma tõotusi.

Arutleme koos

Jaga oma juhendajaga mõtteid ja küsimusi, mis seda piiblilugu uurides tekkisid. Veebilehelt saad vaadata, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele

Abraham ja Saara ootasid 25 aastat Jumala tõotuse täitumist, ja Jumal oli ustav – Ta TEGI, mida oli lubanud.

Palu oma piiblijuhendajal või mõnel teisel sõbral jutustada Jumala ustavusest nende elus. See ei pea üldse olema mingi dramaatiline lugu; sama oluline on teada, et Jumal on ustav ka väikestes igapäevaelu asjades.

Palu oma piiblijuhendajal jutustada neist Jumala tõotustest, mis on täitunud, ja ka neist, mis alles ootavad täitumist. Palu, et ta selgitaks, miks nad usuvad ja usaldavad Jumalat.

 

 

2. seiklus:  Jumala perekond

MITTE ÜKSI

Selle piibliloo leiad raamatust Suur Piibliseiklus, lk 13

 

2. seiklus:  Jumala perekond

SAAME SÕPRADEKS

Mõtle kellegi peale, keda sa pole ammu näinud. Kui peaksid teda homme nägema, kas oleksid siis põnevil, õnnelik, ebakindel, mures – või mis?

Mis siis, kui te viimasel kohtumisel tülli läksite? Kas tahaksid temaga kohtuda? Kas tahaksid teada, kuidas ta reageerib?

Oled proovinud olla uuesti sõber kellegagi, kellega sõprus on kunagi katkenud? Oli kerge või raske? Mis juhtus?

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi 1. Moosese 33:11b „Ja ta käis temale peale, kuni ta võttis.” 

 

Jutujärg …

Jakob asus elama oma onu Laabani juurde ja kohtus seal Laabani tütre Raaheliga. Nad armusid ja tahtsid abielluda aga Laaban tegi selle neile raskeks. Kavaluse abil pani ta Jaakobi abielluma Raaheli vanema õe Leaga. Lõpuks sai Jaakob abielluda ka Raaheliga (tol ajal oli meestel lubatud olla abielus rohkem kui ühe naisega).

Pärast aastatepikkust rasket tööd Laabani juures sai Jaakobist rikas mees ja tal oli palju lapsi. Ta otsustas minna tagasi Kaananimaale, kuid kartis kohtumist oma venna Eesaviga, keda ta nooruses oli petnud. Aga nüüd Jaakob teadis, et Jumal on temaga.

 

Lugege koos 1. Moosese 33:1-11: “Kui Jaakob oma silmad üles tõstis ja vaatas, ennäe, siis tuli Eesav ja koos temaga nelisada meest. Ta jaotas nüüd lapsed Lea ja Raaheli ja mõlema teenija vahel, seadis teenijad ja nende lapsed ette, Lea ja tema lapsed nende järele, Raaheli ja Joosepi viimaseiks. Ta ise aga läks nende eel ja kummardas seitse korda maani, kuni ta jõudis oma venna juurde. Aga Eesav jooksis temale vastu ja süleles teda, langes temale kaela ja suudles teda; ja nad nutsid. Siis ta tõstis oma silmad üles ja nägi naisi ja lapsi, ja ta küsis: „Kes need sul on?” Ja tema vastas: „Need on lapsed, keda Jumal su sulasele armulikult on andnud.” Ka teenijad astusid ligi, nemad ise ja nende lapsed, ja nad kummardasid. 

Siis astus ligi ka Lea koos oma lastega ja nad kummardasid; lõppeks astusid ligi Joosep ja Raahel ja kummardasid.  Siis ta küsis: „Mida sa kavatsed kogu selle leeriga, keda ma kohtasin?” Ja tema vastas: „Oma isanda silmis armu leida!” Aga Eesav ütles: „Mul eneselgi on küllalt, mu vend. Jäägu sulle, mis sul on!” Kuid Jaakob vastas: „Sugugi mitte! Kui ma nüüd su silmis olen armu leidnud, siis võta mu kingitus minult vastu! Sest ma olen ju tohtinud näha su palet, otsekui näeks Jumala palet, ja sa oled olnud mu vastu lahke. Võta nüüd minu tervituskink, mis sulle toodi, sest Jumal on olnud mu vastu armuline ja mul on kõike küllalt!” Ja ta käis temale peale, kuni ta võttis.” 

 

Mis edasi sai …

Jumal andis Jaakobile uue nime – Iisrael – ja tõotas talle, nagu oli tõotanud ka tema vanaisale, et tal saab olema palju järeltulijaid. Jaakobil oli kaksteist poega. Tema isa Iisak suri, ja vend Eesav kolis ära. Jaakob ja tema pere asusid elama Kaananimaale, maale, mille Jumal oli palju aastaid tagasi Aabramile tõotanud.

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus, lk 18

Kas sa teadsid …?

Sünniõigus  Eesav ja Jaakob läksid tülli, sest Eesav süüdistas Jaakobit oma esmasünniõiguse väljapetmises. Vanasti päris pere vanim poeg peale isa surma kõige suurema osa isa pärandusest. Perekonna nimi ja tiitlid läksid samuti vanemale pojale. Seda nimetati „sünniõiguseks” või „pärandiks”. Iisaki vanem poeg Eesav aga ei hoolinud oma sünniõigusest ning andis selle kausitäie supi eest oma nooremale vennale. 

Nimed  Piiblis on nimedel tihti teatud tähendus. “Iisrael” tähendas „ta võitles Jumalaga”. See nimi anti Jaakobile, kui ta läks pärast pikki aastaid uuesti kohtuma oma venna Eesaviga. Jumal kinnitab Jaakobile tõotust: ta õnnistab teda ja märgib ta ära ühe erilise ülesande täitmiseks.

Abikaasad  Tol ajal oli oluline saada palju lapsi, eriti poisse, kes teeksid tööd ja hoolitseksid oma vanemate eest nende vanaduspõlves. Mehed abiellusid tihti mitme naisega ja kohtlesid ka nende ümmardajaid oma naistena. Jeesuse ajal aga mitmenaisepidamine ehk polügaamia lõppes.

Rikkus  Jaakob sai rikkaks meheks lammaste tõuaretamisega. See andis talle liha ja villa riiete jaoks. Lambad võisid süüa viletsat toitu, madalat kõrberohtu ja pidasid vastu ka siis, kui toitu oli napilt.

Räägi Jumalaga

Täna Jumalat oma õdede ja vendade eest (kui sul neid on) ja oma sõprade eest. Palu, et Jumal aitaks teil üksteise vastu head ja sõbralikud olla.

Arutleme koos

Jaga oma juhendajaga mõtteid ja küsimusi, mis seda piiblilugu uurides tekkisid. Veebilehelt saad vaadata, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele

Ole Jaakob.

Halva käitumise tõttu minevikus olid Jaakobil Eesaviga väga halvad suhted – tegelikult elasid nad aastaid lahus. Siiski teadis Jaakob, et Jumal oli temaga, isegi kui  asjad nii halvasti olid.

Räägi piiblijuhendajaga enda rasketest aegadest, näiteks vaidlusest sõbraga; võib-olla on keegi koolis sinu vastu ebasõbralik olnud; see võib olla riid või nääklemine õe, venna või vanematega. Pea meeles, et Jumal on lubanud olla koos meiega, aidata meil rasketest aegadest läbi tulla, nii nagu Ta oli Jaakobiga.

Neist asjadest vesteldes võib sul tekkida soov kellegi käest andeks paluda: vahest õe või venna käest? Valmista „vabanduse kaart” sellele, kellele sa parasjagu mõtled. Mõtle hoolega läbi sõnum, mille kaardile kirjutad!

Täna Jumalat, et Ta on meiega igas raskes olukorras, millega silmitsi seisame, ja siis anna või saada kaart julgelt ära.

Ole Eesav.

Eesav oleks võinud kerge vaevaga Jaakobi hävitada, selle asemel aga tervitas ta teda ja andis andeks. Kujuta endale ette, et oled saanud kelleltki, kes sind on pahandanud, „vabanduse kaardi”. Mõtle, kuidas sa käituksid või mida mõtleksid või ütleksid. Räägi sellest oma piiblijuhendajaga.