Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

14. SEIKLUS: Jumala suur plaan

Paksus kirjas märgitud lugu on põhiloona kirjas raamatus Suur Piibliseiklus.

14. seikluse piiblilood

Viimane õhtusöömaaeg                 Luuka 22:14–23

Jeesus kohtu ees                           Johannese 18:28–40

Jeesuse surm                                 Johannese 19:16–30

Jeesus elab                                   Johannese 20:11–20

Jeesus läheb taevasse                   Apostlite tegude 1:1–11

 

ALUSTA - Sinu sissejuhatus sellesse piibliloosse

Inimkonna läbikukkumisele ja patule vastab Jumal oma Poja, Jeesuse, ristiga. Kõigis evangeeliumites on Jeesuse elu viimasele nädalale pühendatud ebaproportsionaalselt palju ruumi. Ka Jeesus ise tunnistas ja õpetas, et tema elu põhiliseks suunaks ja eesmärgiks on rist. See oli Jumala plaani kulminatsioon, sündmus, mida läbi terve Johannese evangeeliumi vaadeldakse kui kirkuse ja auhiilguse hetke (nt Jh 12:20–36).

Viimase õhtusöömaaja lähedane osadus on väga habras, tunda on reeturi lähedalolu. Sellele teadmisele vaatamata otsustab Jeesus tähistada paasapühasid koos Juudase… ja koos Peetrusega, kelle peatsest reeturlikkusest on Jeesus samuti teadlik. Toimuv sündmus loob võtmetähendusega seose kõikide Vana Testamendi  päästemudelitega. Jeesus on viimane paasaohver, kes garanteerib meeste ja naiste patuväest pääsemise. Siin on ka kaja kannatava Sulase laulust Jesaja raamatus 52:13–53:12 (Jh 18:22; 19:3). 

Jeesus on eelkõige sõnakuulelik Poeg ja kuigi Teda võivad hirmutada eesootavad sündmused, läheb Ta seda teed, mille Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim on kindlaks määranud. Mitte ühelgi hetkel ei ole Jeesus tõrges ohver. Ta läheb ristile vabatahtlikult, juues karikast, mis on täis Jumala viha patu vastu (Lk 22:39–46). Jeesus lüüakse risti ja ta sureb, kuid mitte kaotades: “See on lõpetatud” on tema viimane, võitu tähistav hüüe; hind on makstud täies ulatuses. Jeesuse ihu võetakse ristilt maha ja pannakse hauakoopasse.

Pühapäeva hommikul leitakse eest tühi haud. Jeesuse ületõusmine tõestab, et Ta oli süütu ning kinnitab Tema võitu. Ka kõik see oli juutide Pühakirjas ette kuulutatud (Jh 20:9). 

Oma viimasel ilmumisel jüngritele annab Jeesus Püha Vaimu tuleku tõotuse ja jüngritele läkituse olla tema tunnistajad; seejärel võetakse ta üles taevasse, millele järgneb tõotus inglitelt, et “ Ta tuleb tagasi samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat”. Jeesus lõpetas oma töö siin maa peal, läks Isa juurde tagasi, valitseb seal auhiilguses ning saadab oma järgijaid maailma (Jh 20:21–23; Ap 1:8).

 

ÜHENDA  selle seikluse viis lugu

See seiklus viib lapsed otse Jeesuse elu viimasesse nädalasse (tuntud ka kui “kannatusnädal” või “püha nädal”), kus Jeesus peab koos jüngritega paasapühi. Vaadake Moosese pilti (4. seiklus) ja meenutage esimest paasapüha ning Jumala korraldust, et tema rahvas peab igal aastal orjusest vabanemist tähistama. Suuremad lapsed suudavad seda ühendada Püha Õhtusöömaajaga (euharistia, armulaud, “osadussöömaaeg”), mil kogudus tähistab suurimat võitu - kus Jeesus võitis patu igaveseks kõigi inimeste eest. See võit on antud seikluse peateema.

Varusta ennast taustainformatsiooniga selle kohta, miks inimene, kes tegi nii palju võimsaid imetegusid ja rääkis nii tarku sõnu, võis saada taolise vihakampaania objektiks. Too esile see, kuidas Jeesus mõjus ähvardavana võimu juures olijaile (nii poliitilistele kui religioossetele juhtidele), sest Ta oli toomas kuningriiki, kus vaesed, alandlikud ja hüljatud oleksid teretulnud ning vägivaldsed ja teistele ülalt alla vaatavad inimesed tunneksid ennast ebamugavalt.

Minge tagasi 12. ja 13. seikluse juurde ja otsige näiteid, kus Jeesuse imelised sõnad ja teod ei tundunud mitte kõikidele alati nii “imelistena”.  Need mõjuvõimsad inimesed korraldasid Jeesuse vangistamise ja tapmise. Neil polnud vähimatki arusaamist sellest, mida Jeesus võis mõelda öeldes, et tema kuningriik pole sellest maailmast. Võim, mida nemad endil arvasid olevat, polnud ligilähedanegi sellele väele, millega Jumal Jeesuse surnuist üles äratas.

14. seikluse põhilugu on ülestõusmislugu. See pöörab ilmse katastroofi lootuseks kõigi inimeste jaoks igal pool. Kui lapsed pole kogu sündmusega tuttavad, alusta Püha Õhtusöömaaja looga ning jätka kronoloogiliselt. Hoia selles seikluses tempot. Sündmused Pühast Õhtusöömaajast ülestõusmiseni toimusid vaid nädala jooksul, seega väga kiiresti. Ja Jeesuse ülestõusmisest taevaminemiseni oli ainult kuus nädalat.

Sellest seiklusest hargneb väga palju teemasid: armukadedus, jõhkrus, reetmine, nõrkus ja palju muud, mis kõik ilmnesid Jeesust ümbritsevate inimeste, Tema sõprade ja vaenlaste keskel. Tegelikult olid nad samasugused inimesed nagu meie. Kuid see mis neist lugudest läbi särab, on Jumala armastus, Jeesuse ohver ja Jumala vägi ning võit - pakkudes kõikidele andestuse võimalust ja elu selle täielikkuses, ehitades koos Jumalaga Tema kuningriiki siin maa peal.

 

MÕTISKLE: Milline tähendus on sellel seiklusel täna?

Mõned väga “inimlikud” küsimused kerkivad antud seikluses üles selle kohta, kuidas tuleks reageerida olles silmitsi ebaõiglusega. Leiad need Suure Piibliseikluse raamatust. 

Põhiküsimuseks on: Mida tähendab Jeesuse surm ja ülestõusmine minu jaoks täna? See, kuidas peaksid neid teemasid avama, sõltub laste vanusest ja kogemustest. Võib olla lapsi, kes on juba tänanud Jumalat selle eest, mida Jeesus tegi, kui võttis karistuse maailma pattude eest enda peale. Anna neile võimalus jagada sinuga seda, mida see otsus nende elus muutnud on. Jaga ka enda mõtteid.

Osa lastest aga ei pruugi veel olla nii kaugele jõudnud ja võib-olla pole veel ka valmis seda tegema. Lase lastel see läbi mõelda nende omas tempos. Jumala juurde tõmbab neid Püha Vaim, mitte heatahtlikud sõbrad või juhendajad. Sinu vastutus on teha neile arusaadavaks see, kuidas nad võivad Jumalaga sõbraks saada. See pole mingi valem – vaid on uue suhte alustamine Jumalaga, kes on teinud kõik selleks, et selles suhtes ei oleks takistusi. Jumala sõber on ka Jeesuse järgija ja olles Jumala sõbrad, püüame elada selliselt nagu Jeesus õpetas ja elas.

See pole alati kerge. Kuid Jeesuse ülestõusmine tähendab, et patt on võidetud. Me ei pruugi seda alati nii kogeda, sest teeme asju valesti ja ka kogeme mõnikord valesti. Kui saame Jeesuse sõbraks, tuleb Tema Vaim meie sisse elama (Teda ei saa näha aga Ta on meis, kujundamas meie mõtteid, tegusid ja valikuid.) Seesama Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas on meiega ja annab meile Jeesuse järgijana elamiseks julguse ning väe. Ja ühel päeval elame me Jeesusega koos igavesti – ilma patuta!

 

LEIA teemad, mis selles seikluses esile tulevad 

Miks Jeesus tapeti ja veel nii hirmsal moel? 

See, kuidas Jeesus tapeti, oli kohutav. Enamikes maades, kus veel tänapäeval inimesi hukatakse, tehakse seda palju inimlikumalt (näiteks surmava süstiga). Aga ristilöömine oli esimese sajandi Rooma riigis kurjategijate tavaline hukkamise viis. See tehti meelega kohutavaks – nii hukatavate kui ka vaatajate jaoks, sest oli mõeldud nii karistuse kui hoiatusena.  Kui Jeesus surma mõisteti, kasutati ristilöömist otsuse täideviimiseks. Piiblilugu räägib meile, et samal ajal löödi risti veel kaks meest: jah – see oli kohutav – aga, sellel ajal ja selles kohas, oli see tavaline.

Jeesus ei surnud lihtsalt seepärast, et tal olid vaenlased, kes teda tappa tahtsid. See polnud juhuslik sündmus, vaid oli osa Jumala plaanist. Jeesus suri, sest inimestest olid saanud patu “vangid”, kellel puudus võimalus vabaks saada. See tähendab, et kui väga me ka püüaks, ei suuda me elada selliselt nagu Jumal seda soovib. Nii ei saa me oma patu tõttu olla Jumalaga sõbrad, sest Tema on täiuslik.

Kuna me aga ei saa iseennast aidata – ja et Jumal soovis nii väga meid uuesti oma sõpradena näha – valmistas Ta tee selle probleemi lahendamiseks. Keegi, kes pole kunagi pattu teinud, pidi saama meie asemel karistuse. Oli ainult üks isik, kes polnud kunagi pattu teinud – Jeesus. Jumal Isa ei sundinud Jeesust surema. Jeesus tegi ise selle valiku - tulla inimesena meie hulka elama, ning tegi ise need sammud, mis viisid Ta surma. Meil on seda raske mõista aga see aitab meil mõista, kui kaugele on Jumal valmis minema selleks, et meie võiksime vabaks saada.

(Mõnda last võib aidata see, kui mainid, et Vana Testamendi aegadel seadis Jumal sisse loomade ohverdamise süsteemi: süütud loomad tapeti selle märgiks, et inimesed kahetsesid oma vääraid tegusid. Mõnes mõttes karistati loomi inimeste asemel. Et need olid ainult loomad, ei saanud see ohver tegelikult inimeste pattu ära võtta – ainult Jeesuse surm saab patu igaveseks eemaldada. Jumal ei nõua rohkem ohvreid, kuna Jeesuse ohver oli täiuslik.)

 

Millal Jeesus tagasi tuleb ja kuidas see juhtub?

Me ei tea millal Jeesus tagasi tuleb. 2000 aasta jooksul on paljudel inimestel olnud Jeesuse tagasitulemise aja suhtes erinevaid ideid, aga kõik mida teame on, et Jumal saadab oma poja Jeesuse siis, kui õige aeg on käes. Me teame, et kui oleme Jeesuse järgijad, tuleb Ta meile järele – ja see saab olema vägev päev! See on midagi, mida oodata ja miski, mis julgustab meid elama Jeesuse järgijatena isegi rasketel aegadel.

Meil pole ka palju üksikasju selle kohta, kuidas see kõik täpselt toimuma hakkab! Aga Jeesuse tagasitulek juhtub ootamatult (1Kr 15:22), ja on avalik (Mt 24:30). 

Kõik saavad näha Jeesuse auhiilgust ja vägevust!

 

RÄÄGI: Räägi Jumalaga

Risti tuntatakse ristilöömise sümbolina kogu maailmas. Lase lapsel õhukesest kartongist või paberist välja lõigata väike rist või kasuta väikest puust risti. Palu tal hoida risti käes, sulgeda silmad ja mõelda Jeesuse ristisurmale. Meenuta, et Jeesus suri, võttes enese peale karistuse meie valede tegude eest. Anna lastele aega Jeesusele vastamiseks.

Ristilöömine on Piiblis väga kurb osa, aga meenuta lapsele kogu lugu ei lõppenud sellega. Palu neil avada oma silmad ja vaadata, et sellel ristil, mida nad käes hoiavad,  ei ole “Jeesust”. Kui kasutad paberist riste, lase lastel need pooleks tõmmata selle märgiks, et patu võim on Jeesuse surmaga murtud ja võit ülestõusmisega kinnitatud.

Jeesus läks taevasse, kuid inglid teatasid jüngritele, et ühel päeval tuleb Ta tagasi. Öelge koos võidukalt Ülestõusmispühade kuulutus:

Kristus on surnud;

Kristus on ülestõusnud;

Kristus tuleb tagasi.

 

 

14. seiklus Jumala suur plaan

VIIMANE ÕHTUSÖÖMAAEG

Milline on sinu lemmiktoit?

Oled sa olnud pidulikul söömaajal, millega tähistatakse jõule või kellegi sünnipäeva? Või on pidulik söömaaeg korraldatud tähistamaks kellegi lahkumist? 

Milliseid pühi tähistatakse sinu kodus või kodumaal? Kuidas te neid päevi tähistate?

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist Luuka 22:19b.

„See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks!”

 

Jutujärg…

Jeesus läks koos sõpradega Jeruusalemma tähistama iga-aastaseid paasapühi. Igal päeval läks Jeesus templisse Jumalast rääkima ja igal päeval tuli sinna palju rahvast teda kuulama. Aga mõned religioossed juudi rahvusest juhid kartsid, et sellest tõuseb tüli ning püüdsid leida võimalusi, kuidas Jeesusest lahti saada. Jeesuse sõber Juudas oli valmis neid selles aitama. Saabus paasapüha õhtusöömaaeg…

 

Lugege koos Luuka 22:14–23.

Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga. 

Ja ta ütles neile: „Ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist, 

sest ma ütlen teile, ma ei söö seda enam, kuni kõik on läinud täide Jumala riigis.” 

Ja ta võttis karika, tänas ning ütles: „Võtke see ning jagage eneste vahel! 

Sest ma ütlen teile, mina ei joo nüüdsest peale viinapuu viljast, kuni Jumala riik on tulnud.” 

Ja ta võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile, öeldes: „See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks!” 

Selsamal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: „See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. 

Siiski, vaata, minu äraandja käsi on minuga lauas, 

sest Inimese Poeg läheb küll ära, nii nagu see on määratud, ometi häda sellele inimesele, kes ta ära annab!” 

Ja nemad hakkasid omavahel arutama, kes see küll võiks nende seast olla, kes seda kavatseb teha.

 

Mis edasi sai …

Peale söömaaega läks Jeesus välja palvetama. Sõbrad läksid temaga kaasa, kuid jäid pavetades kogu aeg tukkuma. Jeesus palvetas pikalt, sest teadis, et Teda ootab ees midagi väga rasket. Siis jõudis kohale Juudas koos sõduritega. Ta näitas sõduritele, milline on Jeesus ning sõdurid viisid Jeesuse vangi.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”, lk 90. 

 

Kas sa teadsid…?

Paasapühad Jeesus sai oma sõpradega kokku selleks et pidada koos paasapühade söömaaega (vaata 4. seiklust). Laual oli küpsetatud lammas, ilma pärmita valmistatud leib ja mõrud maitsetaimed. See toidulaud pidi meenutama söömaaega, mida Mooses pidas koos Jumala rahvaga viimasel ööl enne seda, kui Jumal nad Egiptuse orjusest vabastas.

Leib Nädal aega sõid inimesed ilma pärmita küpsetatud leiba, mis polnud kerkinud. Pärmi ei tohtinud olla ka nende kodudes!

Vein Söögi kõrvale joodi neli karikat veini. Jeesus kasutas ühte veinikarikat selleks, et rääkida sõpradele oma peatsest surmast, mille kaudu annab Jumal inimestele andeks nende patud. Jüngrid ei saanud tookord sellest jutust aru. 

Reetmine Jeesus teadis, et üks Tema sõpradest reedab Ta. Juudas Iskariot polnud rahul asjadega, mida Jeesus ütles ja tegi ja oli sellepärast nõus Teda äraandma. Ta läks preestrite juurde ning leppis nendega kokku Jeesuse reetmise. Preestrid maksid Juudasele reetmise eest kolmkümmend hõberaha.

 

Räägi Jumalaga

“Issand Jeesus, aita mul mõista, kui võimsad on Sinu teod. Aita mul aru saada sellest, mida need minu jaoks tähendavad.”

 

Arutleme koos

Jagage üheskoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaata veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele...

Paljudes kirikutes ja kogudustes kasutavad inimesed Jeesuse ja tema päästeteo meenutamiseks endiselt leiba ja veini. Seda teenistust nimetatakse kas “Pühaks õhtusöömaajaks”, “Euharistiaks”, “Missaks”, “Issanda lauaks”, “Armulauaks” või “Leivamurdmiseks”. Kui külastad mõnd kirikut, uuri järele, kas seal on selline teenistus ja kuidas seda nimetatakse.

Oled sa kirikus sellisel teenistusel olnud? Võid sinna ka oma juhendaja kaasa kutsuda.

Peale teenistuse külastamist loe uuesti piiblilugu Jeesuse viimasest söömaajast, mida Ta pidas koos oma sõpradega. Mis oli samamoodi sellel teenistusel, kus sina käisid? Mis oli erinev?

 

 

14. seiklus Jumala suur plaan

JEESUS KOHTU EES

Kas oled saanud karistatada, kui oled midagi valesti teinud? Võib-olla oled pidanud jääma peale tunde kooli või on karistuseks keelatud sul kuhugi minna?

Oled sa kunagi öelnud: “See pole aus!” Mis on olnud kõige ebaõiglasem asi, mis sinuga juhtunud on?

Kujutle, et sinu parimad sõbrad veavad sind alt, inimesed räägivad sinu kohta valet, sind koheldakse ebaõiglaselt ja tundub, nagu oleks kogu maailm sinu vastu pööranud. Milliste sõnadega kirjeldaksid oma tundeid? Mida tahaksid teha või öelda?

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist Johannese 18:37.

Pilaatus ütles nüüd talle: „Sina oled siis ikkagi kuningas?”

Jeesus vastas: „Need on sinu sõnad, et mina olen kuningas. Mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma annaksin tunnistust tõe kohta. Igaüks, kes on tõe seest, kuuleb minu häält.”

 

Jutujärg…

Jeesus viidi juudi usujuhtide ette, kes teda küsitlesid ja lasid peksta. Siis viisid nad ta Pilaatuse, Rooma maavalitseja ette.

 

Lugege koos Johannese 18:28–40.

Nad viisid nüüd Jeesuse Kaifase juurest kohtukotta. Aga oli varahommik. Ja nad ise ei läinud kohtukotta sisse, et nad ei rüvetaks end, vaid võiksid süüa paasat. 

Pilaatus tuli siis ise nende juurde välja ja lausus: „Mis kaebus teil on selle inimese peale?” 

Nad kostsid talle: „Kui see siin ei oleks kurjategija, ei me siis oleks teda sinu kätte loovutanud!” 

Pilaatus ütles nüüd neile: „Võtke teie ta ning mõistke ise tema üle kohut oma Seaduse järgi!” Juudid ütlesid talle: „Meil ei ole meelevalda kedagi tappa”, 

et läheks täide Jeesuse sõna, mis ta oli öelnud, kui ta vihjas, missugust surma tal tuleb surra. 

Pilaatus läks nüüd taas kohtukotta ja kutsus Jeesuse ning ütles talle: „Kas sina oled juutide kuningas?” 

Jeesus vastas: „Kas sa ütled seda omast peast või on teised sulle seda minu kohta öelnud?” 

Pilaatus vastas: „Egas mina juut ole! Sinu oma rahvas ja ülempreestrid on andnud su minu kätte. Mis sa oled teinud?” 

Jeesus vastas: „Minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Kui minu kuningriik oleks sellest maailmast, küll mu sulased oleksid võidelnud, et mind ei oleks antud juutide kätte. Aga minu kuningriik ei ole siit.” 

Pilaatus ütles nüüd talle: „Sina oled siis ikkagi kuningas?”

Jeesus vastas: „Need on sinu sõnad, et mina olen kuningas. Mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma annaksin tunnistust tõe kohta. Igaüks, kes on tõe seest, kuuleb minu häält.” 

Pilaatus küsis temalt: „Mis on tõde?” Ja seda öelnud, läks Pilaatus taas juutide juurde välja ja ütles neile: „Mina ei leia temal mingit süüd. 

Teil on ju kombeks, et ma paasapühal teile kellegi vabaks lasen. Kas te soovite nüüd, et ma lasen teile vabaks juutide kuninga?” 

Nemad hüüdsid siis taas: „Ei, mitte teda, vaid Barabas!” Aga Barabas oli röövel.

 

Mis edasi sai…

Pilaatus lasi Jeesust peksta. Sõdurid panid talle selga pika kuue ja pähe okaspõõsa okstest punutud krooni, ning mängisid, et peavad Teda juutide kuningaks. Pilaatus aga ei suutnud leida midagi, mida Jeesus oleks valesti teinud.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”, lk 90. 

 

Kas sa teadsid…?

Ülempreester Jeesus võeti usujuhtide poolt vangi, aga neil polnud luba Teda karistada sellisel viisil nagu nad soovisid. Nad pidid Jeesuse viima Rooma maavalitseja ette ja saama temalt nõusoleku, et Jeesus peab surema, sest oli rääkinud Jumala vastu.

Pilaatus oli Rooma maavalitseja. Ta oleks võinud Jeesuse päästa, aga ta teadis, et juudi juhid ja käratsev rahvas soovisid Jeesuse surma.

Barabas oli juba vangis. Ta oli kurjategija ja mõrvar ning oli juhtinud Rooma riigi vastaseid ülestõuse. Pilaatus andis rahvale valida, kas vabaks lasta Barabas või Jeesus – ja rahvas valis Barabase.

 

Räägi Jumalaga

Palu Jumalalt tugevust õigete asjade eest väljaastumiseks, isegi kui see on väga raske ja teiste arvates vale.

 

Arutleme koos

Jagage üheskoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaata veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele...

Kui loed Johannese evangeeliumist järgmisi salme, näed, et rahvas karjus, et Jeesus löödaks naeltega ristile. Seda nimetatakse “risti löömiseks”. Risti kasutatakse kristlikes kirikutes sageli sümbolina, sest Jeesus suri ristil.

Võta ristkülikukujuline paber (umbes A4 suurune) ja voldi ning rebi see järgmiselt…

pastedGraphic.pdf

  • Murra ülemine vasak nurk alla parempoolse serva vastu.
  • Murra kolmnurga ülemine tipp alumise vasaku nurga vastu.
  • Murra paber pikkupidi kaks korda pooleks.
  • Rebi paber pikkupidi pooleks alustades alt.
  • Tee paber lahti ja vaata, mis välja tuli!

 

 

14. seiklus Jumala suur plaan

JEESUSE SURM

Mõtle kõigele, mida oled Jeesusest juba teada saanud. Kas mäletad lugu mehest, kelle Jeesus terveks tegi? Mida imelist Ta veel ütles ja tegi? Millised on Jeesuse tegudest parimad?

Kas sina oskaksid oodata, et sellise inimese üle heidetakse nalja, teda piinatakse ja lõpuks tapetakse ära?

Oled sa näinud filmi Jeesuse surmast? Mis oli filmi kõige hirmsam osa?

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist Johannese 19:30.

“Kui nüüd Jeesus oli võtnud äädikat, ütles ta: „See on lõpetatud!” ja, langetanud pea, heitis hinge.”

 

Jutujärg…

Pilaatus ütles rahvale, et tema arvates pole Jeesus süüdi selles, milles teda süüdistati. Ta tahtis Jeesuse vabaks lasta, aga rahvas surus karjudes jätkuvalt peale oma soovi, et Jeesus hukataks.

 

Lugege koos Johannese 19:16–30.

“Siis andis Pilaatus Jeesuse nende kätte risti lüüa. Nad võtsid nüüd Jeesuse - 

ja ta läks välja, kandes ise oma risti Pealuuasemeks hüütud paika, mida heebrea keeles kutsutakse Kolgataks. 

Seal nad lõid risti tema ja temaga koos kaks muud surmamõistetut, teine teisele poole, aga Jeesuse keskele. 

Aga Pilaatus kirjutas ka sildi ja pani selle risti külge. Sellele oli kirjutatud: „Jeesus Naatsaretlane, juutide kuningas.” 

Seda silti luges palju juute, sest paik, kus Jeesus risti löödi, oli linna lähedal, ning silt oli kirjutatud heebrea, ladina ja kreeka keeles. 

Juutide ülempreestrid ütlesid siis Pilaatusele: „Ära kirjuta „Juutide kuningas”, vaid „Tema ütles: Olen juutide kuningas.”” 

Pilaatus vastas: „Mida olen kirjutanud, seda olen kirjutanud.” 

Kui sõdurid olid Jeesuse risti löönud, võtsid nad ta rõivad ja jagasid nelja ossa, igale sõdurile ühe osa. Nad võtsid ka särgi, särk oli aga õmblusteta, kootud ühes tükis ülalt alla. 

Nad ütlesid siis üksteisele: „Ärgem rebigem seda katki, vaid heitkem liisku, kellele see saab”, et läheks täide Kiri: „Nad on mu rõivad omavahel jaganud, ja riiete peale liisku heitnud.” Sedasama sõdurid nüüd tegidki. 

Aga Jeesuse risti juures seisid tema ema ja tema ema õde Maarja, Kloopase naine, ja Maarja Magdaleena. 

Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja jüngrit, keda ta armastas, siis ta ütles emale: „Naine, vaata, see on su poeg!” 

Seejärel ütles ta oma jüngrile: „Vaata, see on su ema!” Ja selsamal tunnil võttis jünger ta enda juurde. 

Pärast seda ütles Jeesus, teades, et kõik on juba lõpetatud, et Kiri läheks täide: „Mul on janu.” 

Seal seisis äädikat täis anum. Nad torkasid nüüd äädikaga immutatud käsna iisopi roo otsa ja ulatasid selle tema suu juurde. 

Kui nüüd Jeesus oli võtnud äädikat, ütles ta: „See on lõpetatud!” ja, langetanud pea, heitis hinge.”

 

Mis edasi sai…

Jeesuse sõber Joosep sai loa Jeesuse matmiseks. Ta võttis surnukeha ristilt maha. Teise sõbra, Nikodeemuse abiga mähiti Jeesuse ihu riide sisse ja asetati aias asuvasse hauakoopasse. Koopa avause ette veeretati suur kivi. See tundus kõige lõpuna. 

Aga kas ikka oli nii?

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”, lk 90. 

 

Kas sa teadsid…?

Rist Ristile naelutamine (risti löömine) oli kohutav viis suremiseks. Inimene oli naelutatud ristipuu külge, mis tõsteti üles ja kinnitati püstise posti külge. Selliselt võis suremine kesta mitmeid päevi. 

Juutide kuningas Pilaatuse nõudmisel löödi see kiri risti külge Jeesuse pea kohale. See oli kirjutatud kolmes keeles (aramea, ladina ja kreeka), et kõik saaksid seda lugeda.

Käsn ja vein või äädikas Ristilöödutele anti valu leevendamiseks odavat veini.

 

 

Räägi Jumalaga

Mõtle natuke vaikselt sellele, kui palju andis Jeesus meie eest. Siis ütle oma tänupalve.

 

Arutleme koos

Jagage üheskoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaata veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele...

Sageli teeme Jumala tahtmise asemel seda, mida ise tahame. Seda nimetatakse “patuks”. Patt lahutab meid Jumalast.

Kui palju me ka püüaksime, ei saa me ise oma patust lahti. Keegi pidi kandma karistuse meie valede tegude eest. Ainult üks inimene suudab patuprobleemi lahendada - Jeesus!

Kui Jeesus ristil suri, karistati teda meie pattude eest. Surnuist ülestõusmise kaudu andis Ta kõigile oma järgijatele võimaluse pääseda Jumala ligiolusse. Jeesus vabastas meid meie pattudest.

Kui me oma eksimustest ära pöördume ja Jumala käest andeks palume, annab Ta meile andeks nii, et saame olla koos Temaga igavesti. See on tasuta kingitus Jeesuselt. Me ei saa seda välja teenida ega selle eest maksta – aga me võime selle vastu võtta.

Kui valime Jeesuse ja palume Jumalalt andeks, unustab Jumal meie mineviku patud ja kingib uue alguse. Siis alles algab Jeesuse järgimise seiklus tõeliselt. Võib-olla tahad sa sellest oma juhendaja või sõbraga rohkem rääkida...

 

14. seiklus: Jumala suur plaan

JEESUS ELAB

 

 

14. seiklus: Jumala suur plaan

JEESUS LÄHEB TAEVASSE

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist Apostlite tegude 1:5.

Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse Püha Vaimuga üsna varsti pärast neid päevi.”

 

Kui sul oleks sõnum kõikidele oma pereliikmetele, kuidas sa selle edastaksid? Kui palju võtaks kõikidele rääkimine sinu arvates aega?

Aga kui tahaksid rääkida midagi kõikidele oma koolis või kirikus? Kuidas sa siis seda teeksid? Kui palju aega see võtaks?

Kujuta nüüd ette, et tahad rääkida midagi kõikidele inimestele siin maailmas! Kust sa alustaksid? Kuidas sa tagaksid selle, et tõesti kõik seda kuulevad? Mis sind aitaks?

 

Jutujärg…

Peale seda, kui Jumal oli Jeesuse surnuist üles äratanud, nägid tema sõbrad ja järgijad Jeesust mitmeid kordi. Jeesus palus neil kõikidele inimestele maailmas Temast rääkida ja lubas neile appi saata Püha Vaimu.

 

Lugege koos Apostlite tegude 1:1–11.

“Esimese raamatu, Teofilos, ma kirjutasin kõigest sellest, mida Jeesus algusest peale tegi ja õpetas 

kuni selle päevani, mil ta võeti üles taevasse pärast seda, kui ta apostlitele, keda ta oli valinud Püha Vaimu kaudu, oli andnud korraldusi. 

Neile ta oli pärast oma kannatamist näidanud ennast elavana, tõendades seda mitmel viisil, ilmudes neile neljakümne päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist. 

Kui siis Jeesus viibis koos nendega, keelas ta neil Jeruusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama Isa tõotust, „mis teie olete minult kuulnud. 

Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse Püha Vaimuga üsna varsti pärast neid päevi.” 

Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud: „Issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi?” 

Tema aga ütles neile: „Ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud, 

vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.” 

Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silme eest. 

Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest, 

kes ütlesid: „Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat.”

 

Mis edasi sai…

Nad läksid tagasi Jeruusalemma ja ootasid, nii nagu Jeesus oli käskinud. Jeesuse ema Maarja, tema vennad ja teised järgijad said sageli kokku selleks, et koos palvetada ja oodata.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”, lk 90. 

 

Kas sa teadsid…?

Luukas oli arst, kes käis koos Paulusega mitmetel reisidel inimestele Jeesusest rääkimas. Ta kirjutas kaks raamatut Jeesusest ja tema järgijatest: Luuka “evangeelium” või “head uudised”  ja “Apostlite teod”, mis räägib edasistest sündmustest.

Teofilos Luukas kirjutas mõlemad raamatud “Teofilosele”. Me ei tea täpselt kes see mees oli, aga tema nimi tähendab “Jumala sõber”.

Taevas See sõna tähendab nii seda taevast, kus on pilved, kui ka seda paika, kus Jumal on. Taevast on rohkem kirjutatud 20. seikluses.

 

Räägi Jumalaga

Leia Jumala kohta kolm hämmastavat asja. Miks mitte kummarduda maani selliselt, et laup puudutab põrandat, ja kiita Teda?

 

Arutleme koos

Jagage üheskoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaata veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele...

Kuidas me teame milline Jumal on? Aeg mõtlemiseks…!

Jeesus näitab meile Jumalat, kuna Ta ise on Jumal (Jumala Poeg). Kui me teame seda, mida Jeesus siin maa peal olles ütles ja tegi, mõistame kui palju Jumal meist hoolib. Võime olla kindlad, et Jumal mõistab meid, üksõik millest peame ka läbi minema. Tema teab täpselt, mis tunne on olla inimene.

Jumal Poja tundmine näitab meile milline on Jumal Isa. Me ei saa näha Jumalat Isa, aga Tema töö ümbritseb meid igal pool siin Tema loodud maailmas.

Kui Jeesus (Jumal Poeg) Jumal Isa juurde taevasse tagasi läks, saatis Ta Jumal Püha Vaimu nende juurde, kes Jumalat järgida tahavad. Me ei saa Püha Vaimu näha, aga kui me palume Tal alati meie juures olla, aitab Ta meil elada selliselt, nagu Jumal soovib. Püha Vaim ei ole selline, et saaks olla vaid  ühes kohas korraga - nii nagu oli Jeesus siin maa peal elades. Tema saab olla   kõikjal, kus parasjagu vaja. Ta aitab meil Jumalaga rääkida ja Teda kuulata. Püha Vaim paneb meisse igatsuse õppida Jumalat veel rohkem tundma. Räägi sellest oma juhendajaga.