Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

18. SEIKLUS: Elu koos Jumalaga

Paksus kirjas märgitud lugu on põhiloona kirjas raamatus Suur Piibliseiklus.

18. seikluse piiblilood 

Koguduse juhtimine         Pauluse 1. kiri Timoteosele 3:1–13   (1Tm)

Jumalale kuulumine          Pauluse 1. kiri Timoteosele 6:11–19  

Jumalale töötamine          Pauluse 2. kiri Timoteosele 2:14–26  (2Tm)

Jumala sõna                   Pauluse 2. kiri Timoteosele 3:10–17  

Ole valmis                        Pauluse 1. kiri tessalooniklastele 5:1–11  (1Ts)

 

ALUSTA - Sinu sissejuhatus sellesse piibliloosse

Liidrid toovad igasse eluvaldkonda muutusi. Mida enam kogudus kasvab, seda olulisemaks teemaks muutub hea juhtimine: vajatakse juhte, kes tagavad koguduse kui Jumala rahva kindlaksjäämise oma kutsumisele. Need juhid peavad olema hea reputatsiooniga inimesed: otsustavaks saab nende iseloom ja Paulus seab siin lati väga kõrgele (1Tm 3:1–13).

Üks juhtide põhilisi ülesandeid on tagada, et koguduseliikmetel oleks tõest õige arusaamine ja see lähtuks Pühakirjast (2Tm 3:14–17). Paulus pidas Pühakirja all silmas ilmselt Vana Testamenti, kuid meie võime lisada ka Uue Testamendi. 

Õpetamine ei tähenda siin akadeemist õppimist. Pigem on eesmärgiks tagada, et inimesed teaksid ja tunneksid seda, mida nad usuvad. Juhid peavad oma koguduse eest hoolitsema (1Tm 3:5). Õpetamine peab olema asjakohane ja suunatud neile valdkondadele, mis tekitavad koguduses raskusi (1Ts 4:13–5:11). Koguduses oli Jeesuse tagasituleku teemal palju spekulatsioone, eriti küsimuses, millal see juhtub. Paulus tahtis, et ta lugejad mõistaksid, et see imeline sündmus toimub täiesti kindlalt.

Igas mahus juhtimine on kõrge kutsumine (1Tm 3:1), kuid mitte kerge ülesanne. See tähendab rasket tööd ja hoolikat õppimist (2Tm 2). Juhtidelt nõutakse kogudusele eeskujuks olemist (1Tm 6:3-21). Nad võivad olla ka kutsutud kannatama (2Tm 3:10–12; 2Tm 4:6–8).

Paulus visandab koguduse juhtidele seatud kõrged standardid, mis puudutavad nii iseloomuomadusi, peresuhteid, kui ka reputatsiooni kohalikus kogukonnas. 

 

ÜHENDA selle seikluse viis lugu

Paulus jälgis alati innukalt, et Jumala rahvas saaks selget kristlikku õpetust ja mõistaks, mida Jumal nende eest teinud on; ning teaks, kuidas nad Jumala soovi kohaselt elama peaksid. Selleks vajasid usklikud head koguduse juhtimist ja Paulus koolitas väga põhjalikult inimesi, kes pidid tema töö üle võtma. Selle seikluse kirjakohad pärinevad enamuses Pauluse kirjadest Timoteosele, kus ta julgustab noort meest kogudusejuhi rollis ja aitab mõnda rasket õpetust selgitada.

Kõige parem on neid kirjakohti lugeda sellises järjekorras:

1Tm  6:11–19

1Tm 3:1–13

2Tm 2:14–26

2Tm  3:10–17

1Ts  5:1–11

 

MÕTISKLE: Milline tähendus on sellel seiklusel täna?

Timoteos oli Pauluse noor soosik ja Paulus tegi kõik, et talle heaks kristlikuks juhiks olla. Ta teadis, et Timoteosel oli saanud Pühakirja armastusest täidetud kasvatuse ja sellest tuleneva elustiili. See seiklus annab võimaluse julgustada  last arenema samasuguses innukuses Jumala Sõna suhtes teades, et see võib aidata tal saada jumalariigi töötegijateks nii praegu kui tulevikus.

Valitud kirjakohtades on mitmeid “pilte”, mille abil saad aidata lapsel rasket õpetust paremini mõista:

  • hea võitluse võitlemine (1Tm 6:11–19)
  • astjad (2Tm 2:14–26)
  • pimedus ja valgus (1Ts 5:1–11)

 

LEIA teemad, mis võivad selles seikluses esile kerkida 

Kes oli Timoteos?

Paulus kohtub Timoteosega esmakordselt Lüstras (vaata Apostlite tegude 16:1). Ta oli juut (tal oli juudi soost ema), kuid tal oli ka mõningane kosmopoliitne taust, sest ta isa oli kreeklane. Timoteos oli ilmselt andekas noor mees, lugupeetud ning juhi potentsiaaliga. Paulus ja tema kaaskond võtsid Timoteose kaasa misjonireisidele ja me kuuleme temast mitmeid kordi Apostlite tegudesse kirja pandud seikluste käigus. See oli aeg, mil Paulus treenis ja julgustas teda juhirolli jaoks ja lõpuks sai temast Efesose koguduse juht. Paulus ei hüljanud teda, vaid hoidis temaga sidet kirjade kaudu – ja need kirjad aitavad ja julgustavad ka meid. 

 

RÄÄGI: Räägi Jumalaga

Selgita lapsele, et loete koos Piiblit, sest see on üks viis, mille kaudu saab Jumal meiega rääkida ja meid juhtida. Lase oma lapsel valida salm, mida olete hiljuti lugenud ja mis teda aitas - nt Rm 8:39, Gl 5:22, Ef 6:10, Fl 4:4 või Fl 4:6. Aita lapsel kirjutada see salm koos kirjakohaga paberiribadele, iga sõna eraldi ribale. Jaga need paberid laiali, et saaksite tervet salmi lugeda. Siis pöörake üks pabeririba ümber ja proovige kogu salm uuesti öelda. Pöörake järjest paberiribasid ümber ja korrake salmi. Vaadake, kas suudate kogu salmi öelda ilma sõna-vihjeteta! Tunnusta last õppimise eest – ja meenuta talle, et see pole lihtsat mälumäng: see on võimalus mõelda rohkem sellele, kuidas Jumal tahab, et me oma elusid elame ja kust me võime vajadusel temalt abi saada.

Räägi, et laps võib seda ka palvena kasutada siis, kui ta järgmistel päevadel abi või julgustust vajab. Kui näed, et lapsele teeb see rõõmu, soovita tal õppimiseks rohkem salme valida – võib-olla igast seiklusest üks. Võib-olla teed ka ise sedasama ja vaadake kes kõige rohkem õpib!

 

 

18. seiklus Elu koos Jumalaga

KOGUDUSE JUHTIMINE

Oled sa kunagi saanud pika ja julgustava sõnumi või kirja?

Kellelt see oli? Millest see rääkis?

Kas sina saaksid kirjutada kellelegi julgustava sõnumi või kirja?

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist 1Tm 3:1.

See on ustav sõna. Kui keegi igatseb ülevaatajaametit, siis ta igatseb üllast tööd.

 

Kirjajärg…

Timoteos oli noor mees, kui temast sai Kristuse järgija ning ta alustas tööd koos Paulusega. Nad töötasid pikka aega koos. Paulus usaldas Timoteosele uue koguduse juhtimise. Oli väga oluline, et koguduse juht elaks Jumala soovi kohaselt ja räägiks Jeesuse kohta tõtt.

 

Lugege koos 1Tm 3:1–13.

See on ustav sõna. Kui keegi igatseb ülevaatajaametit, siis ta igatseb üllast tööd. 

Ülevaataja peab siis olema laitmatu: ühenaisemees, kaine, mõõdukas, kombekas, külalislahke, osav õpetama, 

kes ei ole joomar ega kakleja, vaid leebe, rahupüüdlik ja rahahimuta, 

kes oma peret hästi juhatab ja kelle lapsed elavad kuulekuses ja kõigiti väärikalt. 

Sest kui keegi ei oska juhatada oma peret, kuidas ta võib kanda hoolt Jumala koguduse eest? 

Ta ärgu olgu ka vastpöördunu, et ta ei läheks upsakaks ega langeks sama süü sisse kui kurat. 

Tal peab olema hea tunnistus ka neilt, kes on väljaspool kogudust, et ta ei langeks hurjutamise alla ega kuradi silmusesse. 

Niisamuti peavad abilised olema väärikad, kes ei ole kahekeelsed, kes ei tarvita liialt veini, kes ei ole liigkasuvõtjad, 

vaid kellel usu saladus on puhtas südametunnistuses. 

Neidki aga katsutagu enne läbi ja seejärel nad asugu teenima, kui on laitmatud. 

Niisamuti olgu naised väärikad, mitte keelepeksjad, vaid kained, ustavad kõigis asjus. 

Abilised olgu ühenaisemehed, kes lapsi ja oma peret hästi juhatavad. 

Sest kes hästi peavad oma ametit, saavad tunnustuse ja rohkesti julgust usus Kristusesse Jeesusesse.

 

Mis edasi sai…

Paulus hoiatas Timoteost et tuleb neid, kes õpetavad teisiti, ning seega oli eriti oluline, et ta teaks, kes Jumal on ja mida Ta oma rahva jaoks on teinud. See teadmine oli Timoteose jaoks nii pakiline, et Paulus kirjutas talle kirja vaatamata lootusele peatselt Timoteosega kohtuda.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”, lk 114.

 

Kas sa teadsid…?

Timoteos oli üks Pauluse abilistest. Ta oli pärit Lüstra linnast. Tema isa oli kreeklane ja ema oli juut. Nad reisisid ja töötasid Paulusega koos. Nüüd juhtis Timoteos kogudust.

Efesos Paulus veetis enam kui kaks aastat Efesoses. Kui ta sealt lahkus, jäi tema noor abiline Timoteos sinna edasi selleks, et aidata juhtida kogudust.

 

Räägi Jumalaga

Täna Jumalat selle inimese eest, kes on “Suures Piibliseikluses” sinu juhendajaks. 

Ja ära unusta ka oma juhendajat tänada!

 

Arutleme koos

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele…

Milliseid oma koguduse juhte või abilisi tunned, kes räägivad teistele Jeesusest? Kes juhib sinu kogudust või pühapäevakooli? Võib-olla on see sinu juhendaja!

Sa võid teha või osta neile tänukaardid,  et tänada neid kõige eest, mida nad sulle ja teistele teinud on. Peale tänu ja oma nime, võid kirjutada neile julgustuseks sõnad kirjakohast 1Tm 3:13, just nii nagu Paulus Timotosele julgustuseks kirjutas. 

 

18. seiklus Elu koos Jumalaga

JUMALALE KUULUMINE

On sul koolivorm? Mida see vorm ütleb neile, kes sind sellega näevad?

Mille järgi sa jalgpallivõistlusel erinevate meeskondade toetajad ära tunned? 

Kuidas sinu arvates inimesed tunnevad ära need, kes kuuluvad Jumalale? 

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist 1Tm 6:12a.

Võitle head usuvõitlust.

 

Kirjajärg…

Paulus hoiatas oma noort sõpra Timoteost, et Jeesusesse Kristusesse uskumine pole paljude inimeste jaoks populaarne. Tekib ahvatlus kõigi teistega kaasa minna, usust eemale triivida või ainult rahast mõelda.

Teistest erineda pole kunagi kerge, kuidas võis siis Timoteos vältida eksiteele sattumist või Jeesuse salgamist? Kas tema usk ja juhtimine olid piisavalt tugevad selleks, et valeõpetajatele vastu seista?

 

Lugege koos 1Tm 6:11–19.

Sina aga, Jumala inimene, põgene selle eest!

Taotle õigust, jumalakartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasadust! 

Võitle head usuvõitlust, hakka kinni igavesest elust, millele sa oled kutsutud, kui sa oled andnud hea tunnistuse paljude tunnistajate ees. 

Ma käsin sind Jumala ees, kes teeb kõik elavaks, ja Kristuse Jeesuse ees, kes Pontius Pilaatuse ees andis hea tunnistuse, 

et sa käsku säilitaksid puhtalt ja laitmatult meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumiseni, 

mille parajal ajal toob nähtavale õnnis ja ainus võimas valitseja, kuningate Kuningas ja isandate Issand, 

kellel ainsana on surematus, kes elab ligipääsmatus valguses, keda ükski inimene pole näinud ega suudagi näha. Tema päralt olgu au ja igavene võimus! Aamen. 

Neid, kes on nüüdsel ajal rikkad, käsi, et nad ei oleks ülbed ega loodaks ebakindlale rikkusele, vaid Jumalale, kes valmistab meile kõike rikkalikult maitsmiseks; 

käsi neil teha head, saada rikkaks headelt tegudelt, olla lahke ja helde käega, 

talletades enesele vara heaks aluskiviks tuleviku tarvis, et haarata kinni tõelisest elust.

 

Mis edasi sai…

Paulus hoolis väga Timoteosest. Timoteos aga vajas praktilisi nõuandeid, et teada mida teha ja oma kirjas andis Paulus need juhtnöörid. Timoteosel ja tema kogudusel oli vaja toetuda Jumala lahkusele ja armule.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”, lk 114.

 

Kas sa teadsid…?

Sõnum Paulus annab Timoteosele nõu: kes peaks juhtima kogudust; kuidas nood juhid peaksid käituma; kuidas kogudust juhtida ja mida õpetada.

Timoteose koolitus Timoteos oli noor mees ja mõnede inimeste arvates oli ta koguduse juhtimiseks liiga noor. Aga ta oli saanud Paulusega koos hea koolituse. Ta oli Pauluse reisikaaslane ühel pikal misjonireisil; ta saadeti külastama Tessaloonika kogudust, mis oli raskustes; ta töötas koos Paulusega nii Korintoses kui Efesoses;  nad mõlemad läksid Jeruusalemma sealsele kogudusele rahalist annetust viima ja ta oli Paulusega koos ka siis kui Paulus vangis oli.

 

Räägi Jumalaga

Palu Jumalal näidata sulle kus saad sa võidelda heade asjade eest ja kus pead võitlema halbade asjade vastu.

 

Arutleme koos

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele…

Olla kristlane, tähendab elada Jeesusele – Tema armastada, Talle kuuletuda ja Teda järgida. See veidi sarnane sellele, kui oleksid laval laulja või näitleja, kelle ainsaks publikuks on Jeesus. Me teeme kõike, või elame, ainult Talle!

 

Loe Mt 5:16, ja sa näed, et Jeesus soovib, et inimesed säraksid temale. Mõned nõudanded selleks:

  • Ole oma sõnadega ettevaatlik. Sõnad võivad teha palju head, aga ka palju kahju.
  • Ole alati lahke ja tee seda, mida Jeesus tahaks, et teeksid – isegi kui su sõbrad on alatud või hakkavad valesid asju tegema.
  • Ole valmis. Mõtle sellele, mida vastaksid, kui keegi sinult küsiks, miks sa kristlane oled.

 

Kui sa Jeesusele särad, märkavad sinu sõbrad, et sa oled kristlane.

 

18. seiklus    Elu koos Jumalaga

JUMALALE TÖÖTAMINE

Oled sa kunagi tundnud, et erined kõigist oma sõpradest? Miks sa nii tundsid?

Kas see, et olid teistsugune tegi sulle muret või mitte?

Kuidas sa sellega hakkama said?

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist 2Tm 2:15.

Püüa hoolega osutuda Jumala ees kõlblikuks töötegijana, kel pole tarvis häbeneda, kes tõe sõna kuulutab õigesti.

 

Kirjajärg…

Paulus arreteeriti ja pandi Roomas vangi. Ta tundis Timoteosest puudust ja kirjutas oma “pojale” veel ühe kirja. Paulus tundis Timoteose ema ja vanaema, kes olid mõlemad Jeesuse järgijad ja olid Timoteost juba lapsena Jumalat tundma õpetanud.

Paulus teadis, et Jumalale töötamine võib olla raske. Nüüd valmistas ta Timoteost ette raskusteks ja isegi tagakiusuks. Ta julgustas Timoteost korrates Jeesusest põhilisi tõdesid: kes Ta on ja mida Ta meie päästmiseks tegi.

 

Lugege koos 2Tm 2:14–26.

Seda tuleta neile meelde, vannutades Jumala ees, et nad ei peaks sõnasõda - sellest pole mingit kasu, see vaid hukutab kuulajad. 

Püüa hoolega osutuda Jumala ees kõlblikuks töötegijana, kel pole tarvis häbeneda, kes tõe sõna kuulutab õigesti. 

Labastest tühijuttudest hoidu aga eemale! Nende rääkijad ju lähevad aina kaugemale jumalakartmatuses 

ja nende sõna levib otsekui vähktõbi. Nende seast on Hümenaios ja Fileetos, 

kes on kaldunud kõrvale tõest, öeldes, et ülestõusmine on juba toimunud, ning rikuvad ära mõnede usu. 

Ometi püsib kindlana Jumala seatud aluskivi, millel on see pitser: „Issand tunneb omi” ja „Ülekohtust taganegu igaüks, kes nimetab Issanda nime”. 

Aga suures majas ei ole üksnes kuld- ja hõbeastjaid, vaid neid on ka puust ja savist - osa auliseks, osa autuks tarbeks. 

Kui nüüd keegi end puhastab neist vigadest, siis ta saab auliseks astjaks, pühitsetuks ja peremehele kasulikuks, valmiks igale heale teole. 

Põgene noorusea himude eest! Taotle õiglust, usku, armastust ja rahu nendega, kes Issandat appi hüüavad puhtast südamest! 

Aga sõgedad ja kasvatamatud arutlemised lükka tagasi, teades, et need tekitavad tülisid. 

Issanda sulasel ei ole tarvis tülitseda, vaid ta olgu lahke kõikide vastu, osav õpetama, valmis kannatama kurja, 

kes tasadusega kasvatab vastupanijaid selleks, et ehk Jumal annab neile meeleparandust tõe mõistmiseks, 

ja et nad kaineneksid ja pääseksid lahti kuradi paelust, mis on püüdnud nad oma tahtmise valda.

 

Mis edasi sai…

Kristlased olid ootamas Jeesuse tagasitulemist maa peale – kõige kurja lõppemist ja uue maailma ilmumist. Et selleks valmis olla, püüdsid kristlased elada teistmoodi kui ülejäänud inimesed – nad püüdsid elada Jumala tahte kohaselt, isegi kui kogu ülejäänud maailm Jumala sõnadest ei hoolinud. See oli nende jaoks suureks väljakutseks.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”, lk 114. 

 

Kas sa teadsid…?

Püha Püha olemine tähendab “olla kõrvale pandud” Jumala jaoks. 21. salmis kirjutab Paulus inimestest, kes elavad püha elu, ning on innukad töötama Jumalale ja elama Talle meelepäraselt.

Isiklik kiri Pauluse kaks kirja Timoteosele on täis nõuandeid ja julgustust. Paulus palub isegi, et Timoteosel tooks talle mantli, mille ta oli maha jätnud! 

 (2Tm 4:13).

Viimane kiri  2Tm  kiri arvatakse olevat Pauluse viimane kiri, mille ta Roomas vangis olles kirjutas,  umbes aastal 64 pKR.

 

Räägi Jumalaga

“Tänan sind Jumal, kõige imelise eest, mis Sul on varuks neile, kes jäävad Sulle kindlaks. Tänu sulle, et Sina jääd meile kindlaks isegi siis, kui meie Sind alt veame.”

 

Arutleme koos

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele…

Mõtle kellelegi, kes “töötab Jumalale”. See võib olla keegi  kogudusest või sinu koolist; see võib olla teisel maal töötav misjonär; see võib olla ka su juhendaja. Ta võib olla nagu Timoteose ja kogudust juhtida. Ta võib olla nagu Eunike või Loise, Timoteose ema ja vanaema, kes Timoteosele juba varases lapseeas Jeesusest rääkisid. Ta võib õpetada kõigile Jeesusest või mängida kitarri või koristada peale jumalateenistust ruume: Jumalale tehtavaid töid ja töötegijaid on igasuguseid.

 

Kui teda järgmine kord kohtad, ütle talle “aitäh” selle eest, et ta Jumalale tööd teeb.

 

 

18. seiklus Elu koos Jumalaga

JUMALA SÕNA

 

18. seiklus Elu koos Jumalaga

OLE VALMIS

Kujuta ette ühte koolipäeva. Kas saad alati hästi õigeks ajaks valmis? Oled sa:

sagedane hilineja?

enamasti õigel ajal kohal?

sageli varem kohal?

 

Kujutle, et lähed puhkusele või koolivaheajale. Kas sul on selleks lihtne õigeks ajaks valmis saada? Oled sa:

sagedane hilineja?

enamasti õigel ajal kohal?

sageli varem kohal?

 

Kujuta ette, et lähed õue sõpradega mängima. Kas jõuad hästi õigeks ajaks valmis? Oled sa:

sagedane hilineja?

enamasti õigel ajal kohal?

sageli varem kohal?

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist 1Ts 5:9.

Sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi.

 

Kirjajärg…

Paulus töötas mõnda aega Tessaloonikas, kuid pidi sealt enne lõpetamist lahkuma. Timoteos külastas seda kogudust ja rääkis Paulusele, kuidas nad olid olnud vaprad ja polnud alla andnud ka siis kui olukord nende jaoks raskeks läks. 

Nii kirjutas Paulus nüüd neile, et paremini selgitada seda, mida nad peaksid uskuma ja kuidas kristlastena käituda. Paulus ütles, et nad pidid valmis olema Jeesuse tagasitulekuks: neil oli imeline lootus elada koos Jumalaga igavesti.

Lugege koos 1Ts 5:1–11.

Aegade ja tundide kohta, vennad, ei ole aga vaja teile kirjutada, 

sest te teate täpselt, et Issanda päev tuleb just nii nagu varas öösel. 

Kui öeldakse: „Nüüd on rahu ja kindel olek”, siis langeb äkiline hukatus nende peale nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale, ja nad ei pääse pakku. 

Teie aga, vennad, ei ole pimeduses, nii et see päev saaks teid tabada nagu varas. 

Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole öö ega pimeduse lapsed. 

Niisiis, ärgem magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained, 

sest magajad magavad öösel ja joomarid on joobnud öösel. 

Aga meie, kes me oleme päeva lapsed, olgem kained, rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga, 

sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, 

kes meie eest on surnud, et meie, kas me oleme ärkvel või magame, üheskoos temaga elaksime. 

Seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi!

 

Mis edasi sai…

Paulus õhutas inimesi koguduses üksteist julgustama. Ta palus neil oma juhte armastada ja elada Jumala tahte järgi. Nad saavad alati olla õnnelikud Jumala heade andide tõttu ja hoides üksteise ning Jumala lähedale.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”, lk 114. 

 

Kas sa teadsid…?

Tessaloonika oli suur ja tähtis linn Kreeka põhjaosas.

Aeg Paulus kirjutas sellele kogudusele umbes 50. ja 51. aastal. See oli tema esimene kiri.

Sõnum Paulus külastas seda kogudust, aga ei saanud sinna pikemalt jääda, kuna seal oli talle väga tugev juutide vastuseis. Sellest saad lugeda Ap 17:1–9. Kirjast on näha Pauluse rõõmu selle üle, et kogudus peale nii lühikest õpetust kasvab. 

 

Räägi Jumalaga

Palu selle sõnumi mõistmiseks Jumala abi.

 

Arutleme koos

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele…

Mida Piibel sinu jaoks tähendab?

Kas küsisid endalt seda küsimust esimese seikluses, “Pattulangemise” loos?

On sul oma vastus alles või mäletad, mida vastasid?

 

Mõtle sellele kõigele, mida oled Suures Piibliseikluses avastanud.

 

Mida sa tead praegu sellist, mida varem ei teadnud?

Mis sind üllatas?

Kas miski on sind segadusse ajanud? 

Milline on olnud kõige parem osa?

Mis oli halvim osa?

Kas sinu vastus on alates 1. seiklusest muutunud?

 

Aga kuidas on sinu juhendajaga? Kas tema vastus on muutunud võrreldes sellega, kui koos Suur Piibliseiklust alustasite?