Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

19. SEIKLUS: Jeesuse järgimine

Paksus kirjas märgitud lugu on põhiloona kirjas raamatus Suur Piibliseiklus.

 

19. seikluse piiblilood 

 

          Jumala armastus                              Pauluse 1. kiri  Korintlastele 13:1–13    (1Kr)

 

          Uus inimene                                    Pauluse 2.kiri korintlastele 5:14-21   (2Kr)

 

          Tule Jeesuse juurde                         1. Peetruse 2:1–10    (1Pt)

         

           Usu seda ja tee!                               Jaakobuse 2:14- 26  (Jk)

           Armastage üksteist                          1. Johannese 4:7-21   (1Jh)

                    
 

 

 

 

 

ALUSTA - Sinu sissejuhatus sellesse piibliloosse

 

Pauluse armastuse ülemlaul (1Kr 13. peatükk) vastab küsimusele: “Mis on armastus?”, ja kirjeldab seejärel, kuidas sellise tee järgimine on parim valik. Olles ise armastatud, peavad usklikud olema need, kes osutavad teistele armastust. Paulus ülistab armastuse voorusi, mis peaksid väljenduma enamasti koguduse keskel ja õdede-vendade vahelises suhtlemises. Aga isegi siin on tal silma väljaspool olijate jaoks.

 

2. kirjas korintlastele rõhutab Paulus seost meie seisuse ( oleme uus loodu, kes on lepitatud Jumalaga) ja sellest tulenevate kohustuste vahel (olla lepituse vahendajad jagades rõõmusõnumit ja lootust Jeesuses ümbritsevaile inimestele). Jumal valik oli asetada see “aare” (rõõmusõnum Jeesusest) väga  haavatavasse kohta: meie ellu, savinõusse. Me võime olla nõrgad, aga meid on kutsutud evangeeliumi jagama (2Kr 5:11–6:2).

 

Üks valdkond, millega algkogudus silmitsi oli puudutas seda, millistes suhetes nad olid oma ümbruskonnaga. Kuidas pidid nad rajama oma identiteedi kui Jumala rahvas? Mõnes mõttes olid nad Peetruse sõnul “võõrad ja majalised” (1Pt 2:11). Siiski oli Jumal asetanud nad sellesse maailma kindla ülesande ja missiooniga. Nad olid erilise lootusega inimesed - vastupidiselt paljudele, kelle keskel nad elasid. Ebakindlust täis maailmas võisid nemad hingata kindlana Jumala armastuses, teades, et nende tulevik on kindlustatud. Seda aga põhjusel, et nad olid Iisrael Vanas Testamendis – Jumalast valitud ja väga erilised inimesed.

 

Jaakobuse jaoks oli kõige olulisemaks usu praktiline rakendamine. Kui usk ei muuda seda, kuidas me elame ja teistega suhtleme, siis pole sellel väärtust.  

 

Johannes toonitab kõige rohkem Jumala laste vahelist armastust - mis on peamine tõndus selle kohta, et oleme Jeesuse jüngrid.

 

Igaüks neist kirjadest rõhutab seda, kuidas Jumala uue lepingu rahvas on kutsutud elama selles puudustkannatavas kuid vaenulikus maailmas.

 

 

ÜHENDA selle seikluse viis lugu

 

Kõik selle seikluse kirjakohad on võetud kirjadest (kreeka keeles “epistlid” – tähendavad “saadetud uudised”), mis on apostlite poolt saadetud noortele kogudustele. Kirjad on enamasti kirjutatud kas vastuseks küsimustele, vaidluste lahendamiseks või julgustuseks rasketel aegadel või tagakiusus. Seiklusse valitud kirjalõigud Pauluselt (kes kirjutas kaks kirja korintlastele), Peetruselt, Jaakobuselt ja Johanneselt keskenduvad uuele elule, mille saame kristlaseks saades Jeesuses ja sellele, kuidas peaksime seda elu igapäevaselt väljendama.

 

Peetrus ja Johannes olid Jeesuse kaks esimest jüngrit (vt Mt 4:18–21), kellest said pealtnägijad ja otsesed tunnistajad Jeesuse armastusest ja kaastundest inimeste vastu.

Jaakobus oli tõenäoliselt seesama Jaakobus, kes oli Jeesuse vend ja tõenäoliselt veetis ta palju aega Jeesusega koos üles kasvades. Kuigi tundub, et ta ei kuulunud Jeesuse maapealse elu ajal tema lähimate järgijate ringi, sai temast peale Nelipüha üks koguduse juhtidest (vt Mt 13:55 ja Ap 15:13).

Meil pole tõendeid selle kohta, kas Paulus Jeesust Tema maapealse elu jooksul nägi, aga temast sai kristlane peale dramaatilist pöördumist Damaskuse teel, kus Jeesus temaga isiklikult rääkis (Ap 9).

 

Need neli meest sobivad hästi õpetama meile seda, milline “elu Jeesuses” olema peaks. Kirjakoht 2Kr kirjast annab ülevaatliku pildi ja on parim kust seda seiklust alustada. Jätka 1.Peetruset kirjaga ning seejärel liigu edasi 1.Johannese ja Jaakobuse kirjaga. Kogu õpetuse võtab kokku 1Kr  viimane peatükk.

 

Nende kirjade õpetus on alati laiaulatuslik ja sügav: 19. seiklus puudutab vaid mõnda neist põhilistest teemadest. Ole valmis neid mõtteid oma lastega jagama, aga lase lastel valida tempo, sest kirjad on oma sisult väga tihedad ja rikkalikud ega soosi kiirustamist või püüdu kõike korraga haarata. Alljärgnevalt mõned neist olulistest teemadest:

 • Jumal on ainus, kes meid on kutsunud. Tema on meid alati armastanud; Ta suri selleks, et meile elu anda. Meie vastame Tema kutsele, aga saame seda teha üksnes seepärast, et Tema on teinud esimese sammu.
 • Kui valime hakata järgima teda, saavad meist uued inimesed. Me vahetame pooli ja saame Jumala sõpradeks selle asemel, et olla Tema vaenlased. Lisaks julgustame ka teisi tegema sama.
 • Uueks inimeseks saamine tähendab uut moodi elu. Jeesus on selles meie eeskuju ja abimees. Võime muutuda kohe ja radikaalselt, aga võime vähehaaval ka avastada, et Jeesus esitab meie vana elu sisseharjunud valedele valikutele väljakutse muutumiseks.

Meie uus elu (ja eriti armastus) paistab välja meie uuest (muutunud) elustiilist. Armastus peaks olema lähtekohaks ja aluseks kõigele, mida selles uues elus oleme ja teeme. Sellest ei piisa, kui ainult mõtleme armastusele –  armastus tuleb ka tegudesse panna.

Oma uue elustiiliga erineme teistest ümbritsevas maailmas. Mõnikord mõistetakse meid valesti ja naeruvääristatakse, kuid sellest hoolimata võime rõõmustada, sest oleme Jumala rahvas.

 

 

MÕTISKLE: Milline tähendus on sellel seiklusel täna?

 

Paljust, mis on kirjas Uue Testamendi kirjades (vähemalt mõnedest pikkadest sõnadest!), on isegi täiskasvanuil raske aru saada. Siiski on laiemad teemad, nagu “Jumal aitab meil paremateks inimesteks saada” ja “armastage ja hoolige”, piisavalt lihtsad kõigi jaoks. Aita lastel kirjakohale sisuliselt ligi pääseda järgmiste küsimuste või tegevuste abil:

 • Mitu korda on siin kirjas sõna “armastus”? või Kuula ja plaksuta käsi igakord, kui kuuled sõna “armastus”.
 • Loe kokku mitu korda öeldakse siin, et Jumal armastab meid.
 • Leia salm, kus öeldakse, et Jumal teeb meid uueks.
 • Millega selle salmi järgi, võiksime kellelegi abiks olla?

 

Pea meeles, et inimesed, kes neid kirju kirjutasid, tundsid Jeesust isiklikult. Nad mitte ainult ei kohtunud Temaga;  nad lausa elasid Temaga koos. Mõelge koos mõnele Jeesuse tegevusele, mida nad pealt nägid, või mõnele loole, mida kuulsid. Kirjade autorid olid pealtnägijad ja meil on need sõnumid otse nende endi käest. See oleks nagu keegi näitaks meile koogiviilu öeldes: “Ma tean, et see on hea kook, sest ma ise küpsetasin selle.”

 

Me saame kirjutajaid usaldada, kuna nad teadsid täpselt, millest kirjutasid. Ja kuigi maailm võib olla paljuski muutunud, ei ole muutunud see, kuidas inimesed käituvad. Inimene saab eesli seljas sõitmise asemel sõita tänapäeval autoga, aga oma sisimas võib ta olla kas rõõmsameelne, tõre, abivalmis või ebameeldiv - nii nagu vanastigi.  See, kuidas käitume ja reageerime siin maailmas, on täna sama aktuaalne kui ajal, mil need kirjad kirjutati.

 

Jumal teeb endiselt tööd selleks, et aidata inimestel muutuda. Kui oled lugenud 16. seiklusest Pauluse kristlaseks saamisest, võid seda tõde endale meenutada. Sa võid teada rohkem näited praegusest ajast - nagu näiteks see siin:

Chris pidi ilmuma kohtusse ühe väikese kuriteo pärast, aga kuna see polnud tema esimene süütegu ja tol päeval tööl olnud kohtunik soovis “näidiskaristust” väikesele kurjategijale, oli ta kindel, et ta pannakse vangi. Tal oli suur hirm ning ta palus Jumala abi vanglakaristuse vältimiseks. Just enne seda, kui ta pidi kohtuniku ette ilmuma, viidi kohtunik seedehäiretega minema ja palju leebem kohtunik võttis tema töö üle. Chris sai vangla asemel trahviks üldkasuliku töö ja oli Jumalale nii tänulik, et temast sai Jeesuse järgija.

 

Armastus ei muutu. See on ja jääb alati Jumala tegutsemise põhiliseks motiiviks ja seepärast peaks see ka meie kõigi tegude aluseks olema.

 

 

LEIA teemad, mis võivad selles seikluses esile kerkida 

 

Miks Piibel ütleb, et meil tuleb pöörduda oma vanast elust ja järgida Jeesust? Ma olen Jeesust alati teadnud ja ma ei arva, et mul on vana elu, millest pöörduda.

 

See on imeline, kui keegi kasvab üles tundes kogu oma elu jooksul Jeesust ja see sobib ka Jumala soovidega ideaalselt kokku. Aga isegi kui see nii nii on, tuleb meil kõigil  kontrollida, kas Jeesuse järgimine pole aja jooksul muutunud meie jaoks lihtsalt harjumuseks, vaid on see, mida me tõeliselt teha tahame.

Paljud inimesed ei õpi  lapsepõlves Jeesust tundma või unustavad Ta lihtsat ära, seega on neil vajadus “pöörduda” ilmsem ja nende uus elu erineb vanast elust rohkem. 

 

 

 

RÄÄGI: Räägi Jumalaga

 

19. seiklus annab meile võimaluse avastada ja mõista seda, kuidas meie elu on mõjutatud teiste poolt ning ja kuidas mõjutame teisi oma eluga. Järgnev palvetegevus aitab laste jaoks neid abstraktseid sõnumeid näitlikustada.

 

Vajalik: suur klaaskauss (purunemiskindel) veega ja mõned väikesed kivid või kruusakivid või klaaskuulid. Istuge või seiske nii, et kõik seda kaussi näeksid. 

 

Võta kivi ja viska see õrnalt vette. Vaadake mis juhtub. Kas näed veeringe? Kas need levivad? Kas need liiguvad kausi servade poole? Mis pani vee lainetama? Oota, kuna vesi enam ei liigu.

 

Lase lastel valida kivi ja see ettevaatlikult vette visata. Vaadake uuesti, mis juhtub. Kas veeringid liiguvad kausi serva poole? Selgita lastele, et meie elud sarnanevad sellele siin: see, mida teeme, mõjutab teisi mujal. Me mõjutame teisi inimesi ja teised inimesed mõjutavad meid.

 

Jeesus soovib, et meie eludel oleks teistele õige mõju ja selleks tuleb õppida elama Jumala tahte kohaselt: sellest 19. seiklus ka räägib.

Palu, et Jumal saaks kasutada meie elusid teiste “õnnistamiseks” (“õnnistama” – võib lastele selgitada ka “õnnelikuks tegema”: lapsed võivad olla väga elevil mõistes, et nemad saavad teha teisi õnnelikuks ja kui nad koos Jumalaga elavad, siis nad teevadki teisi õnnelikeks!) 

 

 

 

19. seiklus Jeesuse järgimine

 

JUMALA ARMASTUS

 

Kui hästi  jäävad sulle meelde olulised asjad?

 

Kas inimesed räägivad sulle samu asju mitmeid kordi kindlustamaks, et  sõnum ikka sinuni jõuaks?

 

Mis on sinu arvates Jumala järgijate jaoks “ kõige suurem” asi?

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist 1Kr 13:7.

Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike.

 

 

Kirjajärg…

 

Paulus oli ühel misjonireisil rajanud Korintosesse koguduse. Peale tema lahkumist jätkas kogudus küll kasvamist, aga ühtlasi tekkisid ka mõned probleemid ja küsimused. Nii kirjutas Paulus kogudusele selleks, et neid aidata. Ta rääkis, et kõige enam peavad nad tundma ja üksteistele osutama  Jumala armastust.

 

Lugege koos 1Kr 13:1–13.

Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. 

Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. 

Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada,

aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. 

Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, 

ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, 

tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. 

Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. 

Armastus ei hääbu kunagi. Olgu ennustused - need kõrvaldatakse, olgu keeled - need vaibuvad, olgu tunnetus - see lõpeb ära. 

Sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame, 

aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik. 

Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, mõtlesin nagu väeti laps, arutlesin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed. 

Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse.

Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. 

Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus.

 

 

 

Mis edasi sai…

 

Paulusel oli Korintose kristlastele Jumalale elamise kohta veel palju muud öelda. Siiski kõige parem moodus Jumalat tundma õppida ja tema armastust  mõista, on õppida armastama. 

 

 

Uuri Piiblit

 

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”, lk 120. 

 

 

Kas sa teadsid…?

 

Korintos oli sadamalinn Kreeka lõunaosas.

 

Esimene kiri korintlastele? Meie Piiblites on selle kirja nimeks “ Pauluse esimene kiri korintlastele”, aga see polnud esimene kiri, mille Paulus kogudusele kirjutas. Loe 1Kr 9:5,  ja vaata, mida Paulus sellele kogudusele juba kirjutanud oli. Ja 1Kr 7:1 ütleb, et kogudus kirjutas ka Paulusele. Esimene kiri korintlastele on Pauluse vastus koguduse kirjale.

 

Pauluselt See kiri on Pauluse enda allkirjaga. Vaata 1Kr 16:21–24.

 

 

 

Räägi Jumalaga

 

Loe salme 1Kr 13: 4–8a ja asenda sõna “armastus” oma nimega. Kuidas siis kõlab? Kas see meeldib see, mida kuuled? Mis tunne sul on? Muuda oma mõtted nüüd palveks Jumalale.

 

 

Arutleme koos

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

 

Proovi järele…

 

Valmista südamekujulised küpsised ja anna need inimestele, keda armastad!

 

Veendu, et enne töö alustamist on su käed ja töövahendid puhtad. Palu ahju kasutamisel täiskasvanu abi.

Kui sul on toiduallergia, kontrolli enne, et võid kõiki toiduaineid kasutada ja süüa.

 

Sul on vaja:

200 gr kergitusainet sisaldavat jahu

100 gr tuhksuhkrut

100 gr margariini

1 lahtiklopitud muna

Sidrunist pigistatud mahl

100-150 gr purustatud punast keedetud maiust (Aseta maius kilekotti, kata riidega ja tambi taignarulliga.) 

Küpsetusplaat

Küpsetuspaber

Taignarull

Segamisnõu

Ümmargune lõikur

Väike südamekujuline lõikur (ümmargusest lõikurist väiksem)

Eelsoojendatud ahi (180°C).

 

1. Sega jahu ja suhkur kokku. Hõõru margariin juurde. 

2. Lisa muna ja sidrunimahl ning sega kõvaks taignaks.

3. Rulli tainas 3-5 mm paksuseks.

4. Lõika ümmargusteks ringideks. Siis lõika igast ringist välja südamekujulised tükid. Rulli ülejäänud taigen uuesti laiali, kuni kogu taigen on kasutatud.

5. Aseta küpsetuspaber ahjuplaadile ja sellele peale küpsised. Täida küpsiste südamekujulised keskosad purustatud maiustustega.

6. Küpseta umbes 15 minutit. Lase küpsistel jahtuda ja siis võta nad paberilt ära. 

 

Anna küpsiseid neile, keda armastad – ja ütle, miks sa neile küpsiseid annad!

 

 

 

19. seiklus Jeesuse järgimine

 

UUS INIMENE

 

 

 

19. seiklus Jeesuse järgimine

 

TULE JEESUSE JUURDE

 

Kas sulle meeldib ehitada legodest või teistest komplektidest mudeleid? Milline on kõige suurem mudel, mida teinud oled? Millise mudeli valmistamine on olnud kõige keerulisem olnud?

 

Kui sa mudeleid kokku paned, mis hoiab neid tükke tavaliselt koos? Mis takistab neil laiali kukkumast?

 

Oled sa vaadanud tellistest või kividest laotud seinu? Ehitajad laovad ühe rivi telliseid ja seejärel laovad nad järgmise rivi selliselt, et selle rea telliste liitumiskohad on esimeste suhtes nihkes. Miks nad sinu arvates nii teevad? Miks mitte laduda telliseid lihtsalt tornina üksteise otsa?

 

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist 1Pt 2:10.

Teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas, teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on.

 

 

 

Kirjajärg…

 

Peetrus oli üks Jeesuse esimestest jüngritest. Tema oli see, kes kõndis Jeesusega vee peal ja see, kes salgas peale Jeesuse vangistamist, et üldse tunneb Teda. Kuid peale Jeesuse ülestõusmist rääkis Peetrus julgelt kõikidele  Jeesusest. Ta oli üks Jeruusalemma koguduse juhtidest ja tema kirjad on kirjutatud kristlastele, kes sealt laiali hajutati. Siin meenutab Peetrus neile, mida Jeesus nende eest teinud on. Ta ütleb, et usklikud peavad olema valmis usu pärast kannatama. Peetrus julgustab neid jätkama Jumalale elamist ja Tema armastamist kogu oma südamest.

 

Lugege koos 1Pt 2:1–10.

 

Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks! 

Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, 

kui te olete tunda saanud, et Issand on helde. 

Tulles tema, elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline, 

laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. 

Seepärast seisabki Pühakirjas: „Ennäe, ma panen Siionisse kivi,

valitud, hinnalise nurgakivi, ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse.” 

Teile siis, kes te usute, on see au, uskmatuile aga „kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, ning just see on saanud nurgakiviks”, 

ning „komistuskiviks” ja „pahanduskaljuks”. Uskmatud komistavad, sest nad on sõnale allumatud ja selleks nad ongi määratud. 

Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust”, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse - 

teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas, teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on.

 

 

 

Mis edasi sai…

 

Elu kristlasena, kui see tähendab erinemist teistest inimestest, võib olla raske. Peetrus teadis seda ja julgustas Jeesuse järgijaid mitte alla andma. Teised näevad häid tegusid, mida me teeme. Kõige tähtsam -  Jumal näeb, mida me teeme. Kui raskeks meil ka läheks, oleme turvatud Jeesusega koos.

 

 

 

Uuri Piiblit

 

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”, lk 120. 

 

 

Kas sa teadsid…?

 

Peetrus oli üks Jeesuse kaheteistkümnest sõbrast ja esimene, kes rääkis teistele Jeesusest. Selle kohta saad rohkem teada 15. seiklusest.

 

1. Peetruse kiri Uues Testamendis on kaks Peetruse kirja. 1Pt kiri on kirjutatud kristlastele, keda koheldi Jeesusesse uskumise tõttu ebaõiglaselt. Nad elasid maal, mida me praegu tunneme Türgina.

 

Nurgakivi Ehituses on nurgakivi esimene kivi, mis paika pannakse ja kõik teised kivid sobitatakse selle järgi. Sellepärast on see kivi väga oluline.

 

 

 

Räägi Jumalaga

 

“Issand Jumal, palun aita mul Sind paremini tunda. Palun aita mul õppida Sind veel lähemalt järgima. Ja aita mul avastada kui hea see on, et Sina minu elus oled.”

 

 

 

Arutleme koos

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

 

Proovi järele…

Kas tunned end mõnikord Jumala suhtes natuke ebakindlana?  Tegelikult loeb see, mida Jumal ütleb ja mitte see, kuidas meie tunneme.

Jeesus on alati meie jaoks olemas. Loe tema tõotust Mt 28:20.

Kristlaseks olemise juures on peamine see, keda me usaldame ja mitte see, kui head me oleme. Vaata, kuidas Pauluse selgitas seda Rm 10:9.

Meil kõigil on raskeid aegu. Jumal pole lubanud neid raskeid aegu ära võtta. Aga Ta on tõotanud aidata meid neist aegadest läbi. Vaata 1. Peetruse kirjast, kuidas Peetrus julgustas neid, kes kannatasid ja keda kiusati taga. Kui sa tunned end Jumala suhtes ebakindlana või see kõik tundub liiga raske olevat, räägi sellest Temale ja usalda Tema tõotusi. 

 

 

19. seiklus Jeesuse järgimine

 

USU SEDA JA TEE!

 

Mida arvad sellest, kui keegi ütleb, et on sinu parim sõber, aga ei jaga kunagi sinuga oma maiustusi ega lase sul oma asjadega mängida?

 

Sellest ei piisa kui me ainult ütleme häid asju. Mida me veel tegema peaksime?

 

Oled sa kunagi kellelegi öelnud: “Sa näed nii väsinud välja.” Mida sa võiksid teha?

Oled sa kunagi kellelegi öelnud: “Sul jäi palju tunde vahele siis, kui sind koolis polnud.” Mida sa võiksid teha?

 

Mida sa võiksid täna kellelegi teisele öelda ja teha?

 

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist Jk 2:17.

Nõnda on ka usuga: kui sel ei ole tegusid, siis on see iseenesest surnud.

 

 

 

Kirjajärg…

 

Jaakobusel on väga praktiline sõnum. Siis kui elu muutub raskeks, hakkame usus kasvama. Meie usk peab paistma sellest, kuidas elame. Me ei tohiks kohelda mõnda inimest teistest paremini. Peaksime armastama teisi samamoodi, nagu armastame iseennast. Jaakobus julgustab, et me mitte ainult ei kuulaks Jumalat, vaid ka kuuletuks temale.

 

Lugege koos Jk 2:14–26.

 

Mu vennad, mis on sellest kasu, kui keegi ütleb: „Mul on usk!”, aga tegusid tal ei ole? Kas see usk suudab teda päästa? 

Kui mõni vend või õde oleks alasti ja neil oleks puudu igapäevasest toidusest 

ning keegi teist ütleks neile: „Minge rahuga! Soojendage end ja sööge kõhud täis!”, aga te ei annaks neile ihu jaoks hädavajalikku - mis oleks sellest kasu? 

Nõnda on ka usuga: kui sel ei ole tegusid, siis on see iseenesest surnud. 

Aga mõni võib öelda: „Sinul on usk, aga minul on teod.” Näita mulle oma usku lahus tegudest ja mina näitan sulle usku oma tegudega. 

Sina usud, et Jumal on üksainus. Seda sa teed hästi, ka kurjad vaimud usuvad seda ja värisevad hirmust. 

Kas sa suudad mõista, sa tühine inimene, et usk on ilma tegudeta surnud? 

Eks Aabraham, meie isa, mõistetud õigeks tegude järgi, kui ta oma poja Iisaki viis ohvrialtarile? 

Sa näed, et usk käis ta tegudega kaasas ja sai täiuslikuks tegude kaudu. 

Nii läks täide kirjasõna, mis ütleb: „Aabraham uskus Jumalat ja see arvati talle õiguseks ning teda hüüti Jumala sõbraks.” 

Näete siis, et inimene mõistetakse õigeks tegude järgi ja mitte ainult usust. 

Ja eks nõndasamuti mõistetud ka hoor Raahab õigeks tegude järgi, kui ta andis maakuulajaile peavarju ja saatis nad siis ära teist teed mööda? 

Sest nii nagu ihu ilma vaimuta on surnud, nõnda on surnud ka usk ilma tegudeta.

 

 

 

Mis edasi sai…

 

Jaakobus julgustab meid mitte ainult Jumalat kuulama, vaid ka kuuletuma Temale. Ta jätkab öeldes, et selliseks eluks on vaja enesedistsipliini ja peame olema kindlad, et jääme Jumala lähedale. Jaakobus lõpetab julgustades oma lugejaid olema kannatlikud ja jätkama palvetamist – iseendi ja ka teiste eest.

 

 

 

Uuri Piiblit

 

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”, lk 120. 

 

 

 

Kas sa teadsid…?

 

Jaakobus Pole päris selge, milline see “Jaakobus” oli.  Aga ta võis olla Jeesuse vend, kellest sai Jeruusalemma esimese kristliku koguduse juht.

 

Kellele? See kiri pole kirjutatud ühele kindlale kogudusele, vaid kõigile kristlastele üle kogu maailma.

 

Kirjutamise materjal Uue Testamendi kirjad olid kirjutatud papüürusele, nahale või looma nahast tehtud pärgamendile. See keerati rulli ja seda võis materjali juurde lisades pikendada.

 

 

 

Räägi Jumalaga

 

Issand, aita mul teenida Sind läbi elu ja olla Sulle ustavaks sõbraks, nii nagu Sina oled ustavaks sõbraks mulle.“

 

 

 

Arutleme koos

 

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

 

Proovi järele…

 

Kui palju head suudaksid teha ühe nädala jooksul? Sul pole vaja mäkke ronida või maratoni joosta – oma lahkust teistele inimestele saame näidata täiesti tavaliste, väikeste, igapäevaste tegudega. Kodus saaksid sa koristada oma magamistuba, puhastada hamstripuuri või teha oma töid ilma, et keegi peaks seda sinult paluma. Koolis saaksid sa puhastada värvipintsleid või panna toolid kenasti korda. Ka oma sõnadega saad head teha – täna seda, kes valmistas sulle toitu, täna bussist väljudes juhti, räägi kurvale sõbrale tema tuju tõstmiseks mõni lõbus nali või rõõmusta teda kuidagi teisiti. Vaata kui hästi sul nende lahkete tegude tegemine ja sõnade ütlemine välja tuleb – ja tee seda kõike vaikselt ja tagasihoidlikult.

 

Võiksid seada endale lausa mingi eesmärgi. Näiteks: kas suudaksid hakkama saada seitsme asjaga ühe nädala (ühe päeva) jooksul. Kui see on sinu jaoks lihtne, jätka järgmisel nädalal… ja järgmisel… ja  järgmisel… kuni sa ei pea enam sellele mõtlema ega arvet pidama.

 

 

 

19. seiklus Jeesuse järgimine

 

ARMASTAGE ÜKSTEIST

 

“Mul on nii hea meel, et sa mu sõber oled!” Oled sa seda kunagi kellelegi öelnud?

 

Kas keegi on seda kunagi sinule öelnud?

 

Mõtle ühele heale sõbrale koolis või kirikus. Mis teeb ta nii eriliseks?

 

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist 1Jh 4:7.

Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat.

 

 

 

Kirjajärg…

 

Johannes oli üks Jeesuse esimestest jüngritest. Tema kirjutas Johannese evangeeliumi. Hiljem, koguduse juhina, kirjutas ta esimestele kristlastele kirju. Ta tahtis, et nad teaksid, kui tähtis on teisi armastada. Teiste inimeste vihkamiseks pole lihtsalt kohta. Jeesus näitas oma armastust andes oma elu meie eest. Mõnikord teevad teised armastamise meie jaoks raskeks, aga Jumala Püha Vaim on vägev ja tema aitab meil Jeesusele truuks jääda.

 

Lugege koos 1Jh 4:7–21.

 

Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. 

Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. 

Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. 

Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.

Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. 

Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks. 

Sellest me tunneme, et me püsime temas ja tema meis, et ta on andnud meile osa oma Vaimust. 

Ja me oleme näinud ja tunnistame, et Isa on läkitanud Poja maailma Päästjaks. 

Kes iganes tunnistab, et Jeesus on Jumala Poeg, selles püsib Jumal ning tema püsib Jumalas. 

Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. 

Selles on Jumala armastus saanud meie juures täiuslikuks, et meil oleks julgust kohtupäeval; sest nii nagu on tema, oleme meiegi selles maailmas. 

Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses. 

Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. 

Kui keegi ütleb: „Mina armastan Jumalat”, ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. 

Ja see käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda!

 

 

 

Mis edasi sai…

 

Jumal on armastus ja kui me ütleme, et oleme Tema rahvas, siis Jumala armastus peab välja paistma sellest kuidas elame: “Armastage Jumalat ja armastage üksteist!”

 

 

 

Uuri Piiblit

 

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”, lk 120. 

 

 

 

Kas sa teadsid…?

 

Johannese kiri See kiri on ilmselt kirjutatud sellesama Johannese poolt, kes kirjutas ka evangeeliumi, kuid pole kindel milline neist esimesena kirjutati.

 

Kellele? See kiri pole adresseeritud kindlale kogudusele, vaid on kirjutatud kristlastele, kes olid segaduses oma usu üksikasjades oma ja selles, kuidas kristlikku elu elada.

 

 

 

Räägi Jumalaga

 

Palveta, et võiksid pakkuda täna armastavat tuge kellelegi, kes seda vajab.

 

 

 

Arutleme koos

 

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

 

Proovi järele…

Vasta koos oma juhendajaga neile küsimustele. (Vastused on lõpus.)

 

 1. Mitu korda on neis salmides sõna “armastus”?
 2. Jumala plaani kohaselt peab meil olema… mis? (salm 9)
 3. Milline on tõeline armastus? (salm 10)
 4. Mida peame tegema, kui armastame Jumalat? (salm 11)
 5. Kes on näinud Jumalat? (salm 12)
 6. Mida Jumal saatis Jeesuse tegema? (salm 14)
 7. Millist kahte asja me peame Jumala soovil tegema? (salm 21)
 8. Kui mitu korda on neis salmides sõnad “armastage üksteist” või “armastage teineteist”?

Vastused: 1. umbes 16 või 17, sõltuvalt sellest, millist Piibli tõlget kasutad; 2. Elu; 3. Jumala armastus meie vastu; 4. Armastama üksteist; 5. Mitte keegi; 6. Jumal saatis Ta maailma Päästjaks; 7. Armastama Jumalat ja armastama üksteist; 8. umbes 3 või 4, sõltuvalt sellest, millist Piibli tõlget kasutad.

 

Vestelge koos veel ühel teemal:

 • Mida me peaksime nende salmide põhjal tegema?