Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

16. SEIKLUS: Jumalale kuulumine

Paksus kirjas märgitud lugu on põhiloona kirjas raamatus Suur Piibliseiklus.

16. seikluse piiblilood

Saulus kohtub Jeesusega             Ap 9:1–12

Hea sõnumi kuulutamine                  Ap 14:8–22

Aruandmine                                      Ap 15:4–16

Reisimine ja õpetamine                     Ap 16:6–15

Laevahukk                                        Ap 27:20–26,39–44

 

ALUSTA - sissejuhatus sellesse piibliloosse

Saulus (või Paulus), vihane Jeesuse järgijate vaenlane, kohtus Jeesusega, sai kutse Jumalalt ja muutus seejärel teiste usklike toetuse abiga kogu oma südamest usklikuks. Dramaatiline kohtumine ülestõusnud Kristusega tõi esile täieliku muutuse. See oli võti, mis kujundas kogu Pauluse tulevase elu ja teenimistöö. Tema pöördumisega kaasnes kutse viia evangeelium “rahvaste ja kuningate ja Iisraeli laste ette” (Ap 9:15). Kogu oma ülejäänud elu pühendus ta sellele ülesandele.

Paulus läkitati välja Antiookia kogudusest ning edasi saame jälgida tema misjonireise mitmetesse linnadesse, mis asuvad tänapäeva Lõuna-Türgi aladel. Vastuvõtt oli erinev, esines ka tugevat vastasseisu, kuid igasse linna jäi Paulusest maha mitmeid kristlasi. 

Tekkis ka konflikt algkoguduse ja nende vahel, kes endid tõelisteks usklikeks nimetasid. Kokkutulnud usklike vahel toimus konstruktiivne arutelu – inimestele anti võimalus oma vaateid põhjendada ja samas oldi avatud ka Püha Vaimu juhtimisele. Apostlite tegude 15 on väga oluline peatükk, kuna see kinnitab paganate kaasamise ilma, et neil oleks vajalik järgida kõiki juutide keerukaid määrusi.

Pauluse hilisemad reisid viisid teda Kreekasse ja lõpuks Rooma. Ta võis olla küll vahi all, aga tema kindel pühendumine kuulutada evangeeliumi vaatamata olukordadele ja tugevale vastuseisule, on ilmsem kui kunagi varem. Arreteerimine polnud tema imelise teenimistöö õnnetu lõpp, vaid võimaldas tal pigem kuulutada head sõnumit ka paljudele tähtsatele poliitilistele isikutele. 

Kõiges selles on Paulus juhitud Jumala kutse tajumisest, elavast kogemusest ülestõusnud Jeesusega, Püha Vaimu muutva väe väärtustamisest ja ülesande pakilisuse mõistmisest. Need peavad ka meie teenimise motivatsioonid olema.

 

ÜHENDA selle seikluse viis lugu

Need Apostlite tegude raamatu lood jätkavad Luuka poolt kirja pandud algkoguduse ajalugu. Selles seikluses järgime enamjaolt Pauluse elulugu, mis algab tema kristlaseks saamisega. Selleks, et Pauluse elu ja seikluste arengut näha, loe neid lugusid järjekorras. Mõned üksikasjad on eriti ilmekad. Need johtuvad asjaolust, et Luukas tundis Paulust isiklikult ja oli mõne sündmuse ajal tema saatjaks. 

Luukas näitab meile, kuidas Pauluse teekonda juhib Jumal ja mitte tema ise. Mitmeid kordi takistatakse Pauluse ja ta sõprade teekonda teatud suunas või juhitakse neid kuhugi ootamatusse suunda.

 

MÕTISKLE: Milline tähendus on sellel seiklusel täna?

Selle seikluse lood meenutavad meile, et saame teha Jumala tööd igal pool vaatamata sellele kes, või kus oleme. Paulus tundus olevat väga ebatõenäoline isik, kellest võinuks kristlane saada, aga Jumal aitas tal muutuda. Mõned paigad ja olukorrad tundusid väga ebatõenäolised selleks, et Paulus ja ta sõbrad seal evangeeliumi kuulutada saaksid, aga Jumal tegi nende kaudu oma tööd.

Meilgi tuleb meeles pidada, et ehkki olukorrad võivad näida rasketena ja me võime kogeda vastuseisu ning isegi ohte, hoiab ja juhib Jumal meid alati.

 

LEIA teemad, mis võivad selles seikluses esile kerkida

Kuidas Jumal meid juhib? Jumal juhtis Paulust väga imelisel moel. Ta nägi nägemusi inimestest või inglitest – ja kuidas takistas “Jeesuse Vaim” tal teatud suunas minemast?

Jumala juhtimise järgmine on kristlaste jaoks väga oluline, aga alati pole lihtne olla kindel selles, mida Jumal tahab, et teeksime. Väga harva juhtub nii, et  näeme nägemust, mis ütleb meile täpselt mida teha, kuid ometi mõnele inimesele siiski mõnikord sünnib nii. Siin on mõned juhised, mis aitavad meil ära tunda Jumala juhtimist: 

  • Kõik, mida teed, peab olema kooskõlas sellega, mida Jumala sõna ütleb. Kui Piibel ütleb selgelt, et miski on vale, siis ei saa see olla Jumal, kes uhib sind seda tegema.
  • Mida lähemal sa Jumalale oled (selle kaudu, et räägid ja kuulad teda iga päev ning kohtud nendega, kes teda armastavad), seda tõenäolisemalt sa Tema tahet ka tead.
  • Mõnikord oleme kindlad milleski mida on õige teha ja palvetame selle pärast. Siis aga juhtub midagi, mis takistab meid seda tegemast. See võib olla Jumal, kes meid juhib ja sageli on Temal siis meie jaoks midagi erinevat ja paremat plaanis. See juhtus ilmselt ka Paulusega, kui “Jeesuse Vaim” tal teatud suunda minemist takistas.

 

RÄÄGI: Räägi Jumalaga

Tee kokkuvõte, kuidas algkogudus kasvas tänu sellele, et Jumal mehi ja naisi teistele Jeesusest rääkima saatis. Paljudest inimestest said järgijad, kuid need esimesed misjonärid kogesid rohkelt ohte ja katsumusi. Mõnigi kord riskisid nad oma eluga. Mitmes maailma piirkonnas on evangeeliumi kuulutamine sama ohtlik ka täna.

Vestle lapsega sellest, kuidas saate palvetada inimeste eest, kes viivad sõnumit Jeesusest teistele. Kui sinu kogudus toetab mõnda misjonäri, püüa saada fotosid ja täpsemaid üksikasju või otsi informatsiooni mõnest kristlikust või heategevuslikust organisatsioonist. Organisatsioon “Open Doors” eesmärk on teenida kristlasi üle maailma, kes kogevad tagakiusu: need on inimesed, kes kristlaseks saades on oma töö kaotanud, on pidanud oma pere juurest lahkuma või on usu tõttu saanud viga. Maailma ja Eesti Evangeelne Allianss avaldavad oma veebilehtedel järjepidevalt vastavat infromatsiooni: vt http://www.allianss.ee/?p=1226

 Samuti on tegutseb Scripture Union (Avatud Piibli Ühing Eestis) enam kui 130 maal. Nende tööst saad rohkem lugeda siit: www.avatudpiibel.ee (ja ülemaailmne veebileht: www.su-international.org/)

Paluge koos Jumala kaitset nendele, kellest oled midagi teada saanud. Palu, et Püha Vaim võiks neid täita ja nende teenimistöö jaoks varustada. Julgusta lapsi misjonäride fotosid või nimesid oma voodi või töölaua juures hoidma ning igal päeval nende eest palvetama.

Lastele meeldib lisaks palvetamisele nendes olukordades ka midagi teha. Ole siis valmis ka praktilisi võimalusi selleks välja pakkuma.

 

16. seiklus Hea sõnum kõigile

SAULUS KOHTUB JEESUSEGA

 

16. seiklus Hea sõnum kõigile

HEA SÕNUMI  KUULUTAMINE

Ühed inimesed räägivad ühte ja teised teist. Oled sa kunagi kõhelnud keda uskuda?

Oled sa kunagi püüdnud midagi selgitada ja enne veel, kui oled lõpetanud, on keegi juba valesti aru saanud?

Kuidas saada õigesti aru sellest, mida Jumal tahab, et sa teeksid?

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist Ap14:15.

„Mehed, miks te seda teete! Meiegi oleme teiesugused nõdrad inimesed, ja me kuulutame teile evangeeliumi, et te pöörduksite tühjadest asjadest elava Jumala poole, kes on teinud taeva ja maa ja mere ning kõik, mis nende sees on.”

 

Jutujärg…

Antiookia kogudus  läkitas Pauluse ja Barnabase välja kuulutama head sõnumit Jeesusest. Nad reisisid linnast linna ja paljud inimesed said kristlasteks. Aga oli ka vaenlasi, kes neile probleeme tekitasid. Peale pikka reisi ja mitmeid seiklusi jõudsid nad linna nimega Lüstra.

 

Lugege koos Ap 14:8–22.

Ja Lüstras istus maas üks vigaste jalgadega mees, emaihust saadik halvatud, kes polnud veel kunagi kõndinud. Too kuulis Paulust rääkimas. Kui Paulus talle otsa vaadates märkas, et mehel on usku saada päästetud,  hüüdis ta valju häälega: „Tõuse püsti! Seisa oma jalgadel!” Ja too hüppas püsti ja kõndis. 

Rahvahulgad aga, nähes, mis Paulus oli teinud, tõstsid häält ja ütlesid lükaoonia keeles: „Jumalad on inimeste sarnastena tulnud alla meie juurde.” Nad hüüdsid Barnabast Zeusiks ja Paulust Hermeseks, sest tema pidas kõnet. Ja linna ääres asuva Zeusi templi preester tõi härgi ja lillevanikuid värava ette ja tahtis koos rahvaga neile ohverdada. Aga kui apostlid Barnabas ja Paulus seda kuulsid, käristasid nad oma rõivad katki ja tormasid rahvahulga sekka, hüüdes: 

„Mehed, miks te seda teete! Meiegi oleme teiesugused nõdrad inimesed, ja me kuulutame teile evangeeliumi, et te pöörduksite tühjadest asjadest elava Jumala poole, kes on teinud taeva ja maa ja mere ning kõik, mis nende sees on, kes läinud sugupõlvede ajal on lubanud kõigil paganail käia nende oma teedel, ja ometi ei ole jätnud andmata endast tunnistust, tehes head: andnud taevast teile vihma ja viljakaid aegu, kosutanud teid toiduga ja teie südant rõõmuga.”  Ja nii kõneldes suutsid nad vaevu vaigistada rahvahulka, et see neile ei ohverdaks. 

Aga Antiookiast ja Ikoonionist tuli sinna juute ja need said rahvahulga oma nõusse. Ja nad viskasid Paulust kividega ning lohistasid ta linnast välja, pidades teda surnuks. 

Aga kui jüngrid olid kogunenud tema ümber, tõusis Paulus püsti ja läks linna. Järgmisel päeval lahkus ta koos Barnabasega Derbesse. 

Kui nad ka sellele linnale olid evangeeliumi kuulutanud ja paljud olid jüngriteks saanud, pöördusid nad tagasi Lüstrasse ja Ikoonioni ja Antiookiasse ning kinnitasid jüngrite hingi, julgustades neid jääma ususse ja seletades, et meil tuleb paljude viletsuste kaudu sisse minna Jumala riiki.

 

Mis edasi sai…

Paulus ja Barnabas ei andnud alla. Nad läksid tagasi paljudesse paikadesse, mida olid eelnevalt külastanud ja valisid igale järgijategrupile või “kogudusele” juhid. Viimaks jõudsid nad tagasi Antiookia kogudusse ja jutustasid kõigest, mis nendega oli juhtunud ja kuidas Jumal oli neid aidanud.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”, lk 102.

 

Kas sa teadsid…?

Barnabas Joosep, mees Küproselt, oli üks esimesi, kes kogudusega liitus. Tema hüüdnimi oli “Barnabas”, mis tähendab “keegi, kes julgustab teisi”. Kui Saulusest sai kristlane, siis kogudus ei usaldanud teda. Barnabas oli ainus, kes teda alguses toetas.

Misjonireis Antiookia kogudus otsustas saata Pauluse ja Barnabase kuulutama sõnumit Jeesusest. Misjonär tähendab “keegi, kes on välja läkitatud”.

Paulus Luukas muudab esimesest misjonireisist kirjutades juudi nime “Saulus” rooma nimeks “Paulus”.

 

Räägi Jumalaga

Palveta kellegi eest, kes ei taha Jumalast midagi kuulda.

 

Arutleme koos

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele…

Kas sinu arvates on mõnikord raske Jumalast rääkida? Leia vaikne koht ja mõtle hoolikalt sellele, mida öelda. Siis tee märge või kirjuta oma vastus iga kommentaari juurde.

Mul on raske rääkida sellepärast, et…

□ ma olen häbelik

□ mul on piinlik

□ ma ei tea, mida öelda

□ ma kardan

Midagi muud…? ……………………………………………..

 

Jumal, palun aita mul…

□ Sinult abi küsida

□ Sind usaldada

□ olla julge

□ meeles pidada, et Sina oled alati minuga

Midagi muud…? ……………………………………………..

 

Aita mul meeles pidada, et…

□ Sa oled tõotanud mind aidata

□ Sina annad mulle õiged sõnad 

□ Sina ei jäta mind kunagi maha

□ Sa oled minuga, kui on raske

Midagi muud…? ……………………………………………..

 

Palun aita mul sõpradele Sinust rääkida, eriti ………………………….

……………………………………………………………………………………

 

Palun aita mul julge olla igal pool, eriti siis kui …………….………………

………………………………………………………………………………….. 

 

 

16. seiklus Hea sõnum kõigile

ARUANDMINE

Oled sa kunagi pidanud rääkima terve grupi inimeste ees? Mida pidid tegema või ütlema? Kuidas sind selleks ülesandeks välja valiti?

Kas keegi aitas sind? Kas selles gupis oli inimesi, kes sind toetasid?

Kas kuulajad küsisid sinult ka küsimusi? Mida sa siis tundsid? Kas vastamine oli kerge või raske?

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist Ap 15:11.

Ent meie usume end päästetud olevat Issanda Jeesuse armu läbi samal kombel nagu nemadki.

 

Jutujärg…

Mõned inimesed ütlesid, et mittejuudid peavad enne Jeesuse järgijaks saamist hakkama ka kõiki juutide seadusi järgima. Barnabas ja Paulus polnud sellega nõus. Nii läksid nad Jeruusalemma, et seda kristliku kogudusega arutada.

 

Lugege koos Ap 15:4–16.

Kui nad Jeruusalemma saabusid, võtsid kogudus, apostlid ja vanemad nad vastu. Ja nemad kuulutasid, mida kõike Jumal oli teinud nende juures.  Aga mõned variseride hulgast, kes olid saanud usklikuks, tõusid ja ütlesid: „Neid peab ümber lõikama ja käskima pidada Moosese Seadust.” 

Apostlid ja vanemad tulid nüüd kokku seda kõike arutama. Kui siis sündis palju vaidlemist, tõusis Peetrus ja ütles neile: „Mehed-vennad, te teate, et Jumal juba ammusest ajast on valinud teie seast minu, et minu suu läbi paganad kuuleksid evangeeliumi sõna ja saaksid usklikuks.  Ja südametundja Jumal on nende eest tunnistanud, andes neile Püha Vaimu nagu meilegi, ja ei ole teinud mingit vahet meie ja nende vahel, olles usu läbi puhastanud nende südamed.  Miks te siis nüüd kiusate Jumalat, soovides panna jüngrite kaela iket, mida ei ole jaksanud kanda ei meie isad ega meie? Ent meie usume end päästetud olevat Issanda Jeesuse armu läbi samal kombel nagu nemadki.” 

Siis jäi kogu hulk vait ja kuulas, kuidas Barnabas ja Paulus jutustasid, kui palju tunnustähti ja imetegusid Jumal oli teinud paganate seas nende kaudu. 

Pärast, kui nad olid lõpetanud, hakkas Jaakobus kõnelema: „Mehed-vennad, kuulge mind! Siimeon on rääkinud, kuidas Jumal algusest peale on pidanud hoolt, et koguda paganate seast endale rahvast. Sellega sobivad kokku prohvetite sõnad, nagu on kirjutatud:

 „Pärast seda ma pöördun tagasi 

ja ehitan üles Taaveti mahalangenud telgi

ja ehitan üles selle varemed

ja püstitan selle uuesti.”

 

Mis edasi sai…

Koguduse juhid kirjutasid kirja, paludes juutidel mitte suruda paganaid oma seaduste alla, ega kritiseerida neid selle eest, mida nad söövad või kuidas käituvad. Paulus ja Barnabas läksid uuesti tagasi Antiookiasse ja sealne rahvas sai kirja sisu kuuldes rõõmsaks ning oli julgustatud.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”, lk 102. 

 

Kas sa teadsid…?

Jeruusalemma nõukogu Oli suur kristlaste kogunemine, mis kutsuti kokku selleks, et arutleda Jeesuse järgijateks saanud mittejuutide kohustuste üle ja teha lihtsamaks juutidest ja paganatest kristlaste elamist üheskoos.

Jaakobus oli üks Jeesuse vendadest, kellest oli saanud Jeruusalemma kristliku koguduse juht.

Mida prohvetid kirjutasid Jaakobus tsiteeris salme Aamos 9:11–12 selleks, et näidata, et mittejuudid võivad ja saavad ka Jumalasse uskuda.

 

 

Räägi Jumalaga

Palveta kõikide inimeste eest, kes on juhid ja kes peavad otsuseid langetama. Palu, et Jumal aitaks neil käia Tema teed ja teda mitte unustada.

 

Arutleme koos

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele…

Vaata veelkord Piiblist tänase loo kirjakohta. Kui Jeruusalemma nõukogu otsus oleks olnud teistsugune, kes siis oleks kogudusest välja jäetud? Millised inimesed oleksid siis ainsana võinud saada kristlasteks? Kes poleks võinud saada kristlasteks?

Mõtle oma kirikule või sõprade grupile. Kas seal on keegi, kellel on raske seal grupis toime tulla? Mis võib sinu arvates grupiga liitumise kellegi jaoks raskeks teha?

Kas teie grupil on mõned kindlad reeglid, mida juurdetulijad peavad pidama? Millised need on?

Kas sinu arvates teevad need reeglid elu uute inimeste jaoks kergemaks või raskemaks?

Mõtle kellelegi, kes ei käi sinu grupis või kirikus. Kui sa neid kaasa kutsuksid, kas nad tuleksid? Kuidas neid teiste grupiliikmete poolt vastu võetakse? Kas nad tahaksid uuesti tulla?

Mida saaksid teha, et uued inimesed ennast sinu grupis vastuvõetuna tunneksid? Räägi oma juhendaja või grupijuhiga sellest, kuidas saaks neid mõtteid teostada.

 

 

16. seiklus Hea sõnum kõigile

REISIMINE JA ÕPETAMINE

Kujuta ette, et sulle räägiti just maailma parim uudis! Mis see võiks olla?

Kas hoiad seda uudist endale või tahad, et ka teised sellest teada saaksid?

Kellele sa esimesena räägiksid? Kuidas sa neile seda räägiksid? Kuidas saaks kogu maailm sinu imelisest uudisest teada?

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist Ap 16:14b.

Issand avas tema südame, nii et ta pani tähele, mida Paulus rääkis.

 

Jutujärg…

Paulus alustas järgmist pikka reisi, seekord koos Siilase ja ühe noore mehega, kelle nimi oli Timoteos. Asjad aga ei läinud päris nii, nagu Paulus oli planeerinud ja nad ei saanudki minna mõnda paika, mida tahtsid külastada. Siis nägi Paulus nägemuses, et üks mees palus tal tulla nende maale ja seal kuulutada head sõnumit Jeesusest. Peale seda hakkasid nad nii kiiresti kui võimalik, liikuma Filippi linna poole.

 

Lugege koos Ap 16:6–15.

Ja nemad läksid läbi Früügia- ja Galaatiamaa, sest Püha Vaim oli keelanud neil sõna rääkimast Aasias. Kui nad jõudsid Müüsiani, püüdsid nad matkata Bitüüniasse, aga Jeesuse Vaim ei lubanud. Nii tulid nad Müüsiast möödudes alla Troasesse. 

Ja Paulus nägi öösel nägemuse: üks makedoonia mees seisis ja palus teda: „Tule meie juurde Makedooniasse ja aita meid!”  Kui ta oli seda nägemust näinud, püüdsime kohe minna Makedooniasse, olles veendunud, et Issand on meid kutsunud neile evangeeliumi kuulutama. 

Siis me purjetasime Troasest välja ja tulime otseteed Samotraakesse, järgmisel päeval aga Neapolisse ja sealt Filippisse, mis on tähtsaim linn tolles Makedoonia osas, Rooma koloonia. Selles linnas me viibisime mõned päevad. Ja hingamispäeval me läksime linnaväravast välja jõe äärde, kus me arvasime olevat palvepaiga. Me istusime maha ja rääkisime kokkutulnud naistega. Ka üks jumalakartlik naine, Lüüdia nimi, purpurimüüja Tüatiira linnast, kuulas, ning Issand avas tema südame, nii et ta pani tähele, mida Paulus rääkis. Aga kui Lüüdia ja ta pere olid ristitud, palus ta meid: „Tulge minu kotta ja jääge sinna, kui te arvate, et ma olen ustav Issandale!” Ja ta käis meile peale.

 

Mis edasi sai…

Paulus ja Siilas sattusid raskustesse ja nad pandi vangi. Öösel aga, kui nad lauldes Jumalat kiitsid, toimus maavärisemine ja vangla uksed läksid lahti. Mehed ei püüdnud kohe põgeneda, vaid rääkisid hoopis vanglaülemale Jeesusest – ja sellest mehest sai kristlane! Järgmisel päeval lasti mehed vanglast välja ja nad jätkasid oma reisi, rääkides inimestele Jeesusest igal pool kuhu läksid.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”, lk 102.

 

Kas sa teadsid…?

Filippi oli linn Põhja-Kreekas, mis kuulus Rooma impeeriumi alla. Siia rajati Euroopa esimene kristlik kogudus ja hiljem, kui Paulus vanglas oli, kirjutas ta sellele kogudusele kirja.

Jõe ääres Uude linna minnes, läks Paulus esimeseks alati kohalike juutide kohtumispaika või sünagoogi. Filippis ei kogunenud Jumala järgijad mitte hoones, vaid nende igapäevaseks vaikseks kokkusaamiskohaks oli jõekallas.

Purpurriiet kanti kuninglikkuse ja rikkuse tähisena. Selle värvaine tootmine oli kallis, sest seda valmistati meritigudest. 

 

Räägi Jumalaga

Täna Jumalat selle eest, et me kõik oleme erinevad. Täna Teda ka selle eest, kui erinevalt Ta meid Jeesuse järgijateks kutsub.

 

Arutleme koos

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele…

Paulus ja Siilas kohtasid oma reisil noort meest nimega Timoteos, kes nendega liitus. Kui nad Filippi jõudsid, kohtusid nad Lüüdiaga.

Koosta Piibli kirjakoha põhjal Lüüdia ja Timoteose tutvustused (vaata ka Ap 16:1–3). 

Timoteos

Elukoht …………………….

Ema ……………………..

Isa ………………………

Mida inimesed temast arvasid ………………….

……………………………………………….

………………………………………………..

 

Lüüdia

Elukoht ……………………

Töö …………………………

Mida ta neile ütles …………………………………….

…………………………………………………

…………………………………………………

 

Nüüd koosta enda ja oma juhendaja tutvustused.

 

Nimi

Vanus …………………………

Elukoht ………………..……

Sõbrad ………………………….

…………………………………………

Lemmiklugu Piiblis ………….…….

…………………………………………..

Lemmiksalm Piiblis …………………..

………………………………………………

 

 

16. seiklus Hea sõnum kõigile

LAEVAHUKK

Oled sa lahe, rahulik või praktiline? Oled sa rutakas või paanitseja?

Mõtle mõnele olukorrale, mis sind hirmutab või tekitab paanikat. Kuidas käitud kriisiolukorras?

Kas Jumal kuuleb meie appikutseid? Kust me seda teame?

Jumal vastab meie palvetele paljudel erinevatel viisidel. Millised need on?

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist Ap 27:25.

Seepärast, mehed, olge julged, sest ma usun Jumalat, et kõik läheb nõnda, nagu mulle on räägitud.

 

Jutujärg…

Paulus läks Jeruusalemma ja hakkas suures templis rääkima Jeesusest. Juutidest juhid olid selle vastu ja panid varsti Pauluse vangi. Paulus palus, et tema kohtuasja arutataks Roomas. See tähendas merereisi – kuid parasjagu oli tormide ja halva ilma aastaaeg… 

 

Lugege koos Ap 27:20–26,39–44.

Kui nüüd mitu päeva ei paistnud ei päikest ega tähti ja kange raju võimutses, lõppes meil viimaks igasugune lootus pääseda. Kuna kellelgi ei olnud enam mingit tahtmist süüa, siis tõusis Paulus nende keskel püsti ja ütles: „Mehed, te oleksite pidanud minu sõna kuulama ja jätma Kreetalt merele minemata, siis te oleksite vältinud seda hädaohtu ja kahju.  Nüüd ma aga manitsen teid olema julged, sest ükski hing teie seast ei hukku, hukkub vaid laev.  Täna öösel seisis minu juures selle Jumala ingel, kelle päralt ma olen ja keda ma ka teenin, ning ütles: „Ära karda, Paulus! Sa pead jõudma keisri ette, ja vaata, Jumal on sulle kinkinud kõik su kaasreisijad.” Seepärast, mehed, olge julged, sest ma usun Jumalat, et kõik läheb nõnda, nagu mulle on räägitud. Aga me peame jõudma mingile saarele.” 

Kui valgeks läks, siis nad ei tundnud, mis maa see oli; aga nad märkasid ühte sobiva rannaga lahte, kuhu nad tahtsid, kui võimalik, laeva ajada. Nad vabastasid ankrud ja lasksid need merre vajuda, samal ajal nad vallandasid tüüriaerud köitest ja seadsid esipurje tuulde ning püüdsid liikuda ranna poole.  Aga nad sattusid liivaseljakule ja ajasid laeva sinna kinni. Laeva käil tungis sinna sisse ja jäi liikumatult paigale, ahter purunes aga lainete möllus. 

Sõdurid võtsid nõuks vangid ära tappa, et ükski neist ei pääseks ujudes põgenema. Kuid pealik, tahtes päästa Paulust, takistas neid seda nõu täitmast. Ta käskis neil, kes oskavad ujuda, esimestena vette hüpata ja püüda maale jõuda, ja teistel käskis neile järgneda kas laudadel või laevarusudel. Ja nõnda sündis, et kõik pääsesid tervelt maale.

 

Mis edasi sai…

Kõik maabusid turvaliselt Malta saarel ja jäid sinna kogu ülejäänud talveks. Kevadel tõstsid nad uuesti purjed ja saabusid ilma probleemideta Rooma. Paulus viibis Roomas kaks aastat ning kirjutas kogudustele ja sõpradele palju kirju.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”, lk 102. 

 

Kas sa teadsid…?

Rooma kodakondsus Paulust ründas grupp juudi mehi, kellele ei meeldinud see, et ta Jeesusest rääkis. Kuid see oli Paulus, kelle nad vangi panid! Tal oli Rooma kodakondsus, mis tähendas, et teda tuli kohelda austusega ja ta võis paluda, et tema kohtuasja arutatakse Roomas.

Purjetamine Paulus purjetas Rooma laeval, mis vedas ilmselt Egiptusest pärinevat vilja. Luukas sõitis temaga kaasa ja pani oma päevikusse kirja igasuguseid üksikasju: näiteks ilm, pardal olnud inimesed ja see, kui hästi meeskond laeva juhtis.

Sügistormid Paulus oli harjunud reisimiseks laeva kasutama ja ka hoiatustega sügisel reisimise eest. Sellest hoolimata asuti teele, aga laev hukkus tormituules, mis puhus mitmeid päevi. Kogu meeskond ja kõik reisijad pääsesid Maltal kuivale maale, kuid pidid ootama talve möödumist, enne kui said reisi jätkata. 

 

Räägi Jumalaga

Milline osa sellest piibliloost sulle kõige rohkem meeldib? Räägi sellest Jumalale.

 

Arutleme koos

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele…

Paulus pidi oma elus läbi käima mitmest ohtust ja raskusest - nagu uppumine, röövimine, vangistus ja laevahukk. Kõigile neile vaatamata jätkas ta oma usust rääkimist igal pool kuhu läks.

Leidke koos juhendajaga üks misjonär, kes jätkas Jumalalt saadud tööd ka siis, kui olukord muutus raskeks või ohtlikuks.

Üks selline oli kuulus Gladys Aylward. Gladys jätkas Jumalalt saadud tööd isegi siis, kui olukord muutus väga raskeks. Ta ei  teinud ära misjonäri  eksameid, aga oli ikkagi kindel, et misjon oli töö, milleks Jumal teda oli valinud. Nii hakkas ta ühes suures majas teenijana tööle ja hoidis oma teenitud raha alles. Seejärel reisis ta Inglismaalt Hiinasse rongi, laeva ja viimaks eesli seljas. Ta oli kindlalt otsustanud teistele Jeesusest rääkida. Gladys rajas külalistemaja, kus paljud reisijad said puhata ja viis Piiblid maale, kus neid varem polnud saada. Gladys ei andnud alla! Vaatamata raskustele jätkas ta Jumalalt saadud tööd.