Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

5. SEIKLUS: Jumala inimesed

Paksus kirjas märgitud lugu on põhiloona kirjas Suure Piibliseikluse raamatus

5. seikluse piiblilood

Jumala seadused                       2. Moosese 20:2-8; 12-17

Kuldvasikas                                 2. Moosese 32:1-14

Juht Joosua                               Joosua 1:1-11

Jordani ületamine                       Joosua 3:9-17

Jeeriko vallutamine                    Joosua 6:6-20

 

ALUSTA:  Sinu sissejuhatus sellesse piibliloosse

Aabrahamile antud Jumala tõotused puudutasid nii maad kui ka tema perekonda. 1. Moosese raamat räägib tema esimestest järeltulijatest. 2. Moosese raamatus kinnitatakse tõotust, et Iisraeli rahvast saab Jumala rahvas, kuigi nad on veel kaugel neile tõotatud maast.

Otsustavaks hetkeks on käsuseaduse andmine. Nad olid Jumala poolt valitud, armastatud ja päästetud juba enne käsuseaduse andmist 

2. Moosese 19: 1-6:  „1 Kolmandal kuul pärast Iisraeli laste lahkumist Egiptusemaalt, just sel ajal, tulid nad Siinai kõrbesse,  2 sest nad olid Refidimist teele läinud, Siinai kõrbesse tulnud ja kõrbes leeri üles löönud; Iisrael oli seal leeris mäe jalamil. 3 Mooses läks üles Jumala juurde ja Issand hüüdis teda mäelt, öeldes: „Ütle nõnda Jaakobi soole ja kuuluta Iisraeli lastele: 4 Te olete näinud, mida ma olen teinud egiptlastele, kuidas ma teid olen kandnud kotka tiibadel ja kuidas ma teid olen toonud enese juurde. 5 Ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. 6 Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Need on sõnad, mis sa pead Iisraeli lastele rääkima!” . 

Jumal ei andnud Moosele Kümmet Käsku Siinai mäel selleks, et nende reeglitega inimesi kuidagi piirata või neilt rõõmu ära võtta, vaid, et need aitaksid inimestel elada koos Jumalaga ja üksteisega ning kujundada suhtumist materiaalsesse omandisse. 

Maa on samuti kingitus: Jumal rajab tee, peatades Jordani veevoolu ja andes lahingus võidu. Pärast jõe läbimist, püstitati kividest mälestusmärk, et ka tulevased põlved peaksid meeles suuri tegusid mida Jumal oli teinud. Maad ei antud neile mitte üleoleku näitamiseks teiste rahvaste suhtes, vaid, et neil oleks turvaline paik kasvamiseks ja Jumala ülistamiseks, ning et nad oleksid Jumala pääste ja armastuse tunnistajateks ümbruskonna rahvastele.

ÜHENDA:  selle seikluse viis lugu

5. Seikluse alustuseks vaadake koos uuesti üle:

 • Pilt, kus Jumal tõotab Aabrahamile, et tal saab olema rohkem  järeltulijaid kui tähti taevas (Suur Piibliseiklus lk 16) 
 • Pilt, kus Mooses ja Jumala rahvas lähevad läbi Kõrkjamere ja põgenevad tõotatud maale (Suur Piibliseiklus lk 28).

See viiest loost koosnev osa räägib, kuidas suurest rahvamassist saab nende uuel maal „Jumala rahvas“.

 • Võib olla tahaksid alustada „Juht Joosua“ looga. Selles võtmeloos ühendatakse kaks olulist teemat: Jumala tõotuse täitumine ja Jumala juhtnöörid uuele juhile. Selgita, et tegelikult ei viinud Mooses rahvast tõotatud maale – see töö jäi Joosuale. Sündmus leiab aset 40 aastat peale Kõrkjamere läbimist. Too esile olukorra põnevus:  lõppude lõpuks pääsevad inimesed oma maale.
 • Selles võtmeloos meenutab Jumal Joosuale rahvale antud seadusi, et nad võiksid hästi elada. Minge tagasi 40 aastat ja leidke need „Jumala seadused“.
 • „Kuldvasika“ loos antakse Jumala valiku tagamaad – miks Ta valis pärast Moosese surma Joosua juhiks. Joosua mõistis Jumala seadusi ja ta oli pea ainus, kes ei osalenud kuldvasika valmistamisel, ajal, mil Mooses „kadunud“ oli (ilmselgelt ei olnud teised mõistnud 2. käsku – isegi Moosese vend Aaron eksis). Seega tegi Joosua pühendumine Jumalale temast kaheldamatu Moosese järglase. Sellest alates sai temast koolituses-olev- juht 
 • Järgmised 5. Seikluse kaks lugu räägivad Joosua, kui juhi esimestest suurtest kangelastegudest. „Jordani ületamine“ on kui varasema Kõrkjamere läbimise kordus ning taas näitab Jumal oma väge algavas lahingus, loos „Jeeriko vallutamine“.

 

MÕTISKLE: Mida tähendab see seiklus täna

Joosua juhiks olemise aluseks on veendumus selles, et on võimalik elada õigesti. Kui uurite koos neid lugusid, võid esile tuua järgmised teemad:

 • Samad põhireeglid on toimivad ka tänapäeval. Kirjutage koos ümber Jumala 10 käsku või „korraldust“ lapsele mõistetavas keeles.
 • Väga lihtne on teha „teised asjad“ Jumalast olulisemaks. Ajaleht, ajakiri või telesaade on selle ilmekaks näiteks.
 • Jumal kutsub ikka veel eri vanuses inimesi erinema muust maailmast oma eluviisis – ja nägema Jumala väge tema toimimises. Vaimne võitlus kestab edasi ning Jumala poolel olemine tähendab võitja poolel olemist.

 

LEIA teemad, mis tulevad esile selles seikluses

Ma nagunii ei suuda pidada kümmet käsku!

On üsna ilmne, et mitte keegi ei suuda neid pidada. Lapsel võib tekkida küsimus, milleks meile siis need käsud, kui mei ei suuda neile kuuletuda, isegi kui proovime. Kümme käsku esindavad Jumala kõrgeimat mõõdupuud – mitte, et Ta oleks karm „kooliõpetaja“, kes ootab ainult et eksiksime, vaid, Ta armastab meid ja tahab, et elaksime koos rahus ja rõõmus!

Sellepärast on väga oluline teha kõik käskude järgimiseks - käsud on ka väga mõistlikud ja aitavad tuua esile Jumala rahva erinevuse. Kui me läbi kukume – ja me teeme seda - siis võime Jumala juurde minna, tunnistada kui raske see meile on ning paluda Temalt abi. Jeesuse elu ja surm, rohkem kui 1000 aastat tagasi, aitab meil jääda Jumalaga sõrbaks, isegi kui me ei suuda alati Tema tahte kohaselt elada.

Kuidas võis Jumal käskida oma rahval tappa kõik Jeeriko inimesed?

Olete just lugenud koos lapsega 6. käsku: „Sa ei tohi tappa“.  Jumala juhtnöörid Jeerikos tunduvad selle käsuga täiesti vastuolus olevat ning vastuolus ka Tema kaastundlikkuse ja õiglusega. See on keeruline küsimus, mille juurde tulete ikka ja jälle tagasi oma teekonnal koos Jumalaga. Ole valmis tunnistama kui see küsimus ajab ka sind segadusse, ning anna lapsele teada, et oled nõus seda ka edaspidi arutama.

On vajalik sellele küsimusele mõtelda suuremas kontekstis. Jeeriko elanikud (ja paljud Kaananis) olid väga kurjad. Sellest lugesime 1. Moosese 15:16 („Alles neljas põlv tuleb siia tagasi, sest emorlaste süü ei ole tänini veel küllaldane.” ). Nende eluviis oli igati vastuolus Jumala antud korraldustega oma rahvale. Jumal on armastav – aga Ta ei kiida heaks jätkuvat kurjusest juhitud käitumist. Ta on patu vastu sõja kuulutanud – ja selles piibliloos on Tema rahvas kutsutud olema osa sellest sõjast.

Pane ka tähele, et Raahab, kes otsustas olla Jumala rahva poolel, päästetakse. 2. Peetruse 3:9 ( „Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele.“) ütleb, et kui inimesed tulevad Jumala ligi, siis Ta on rohkem kui valmis neid oma rahva osaks võtma.

 

RÄÄGI:  Räägi Jumalaga

Jumal annab oma rahvale 10 käsku (korraldust), et nad teaksid kuidas peab elama. 

Need käsud kehtivad meile ka tänapäeval. Kui palju suudad sina või sinu laps meenutada neid ilma Piiblisse vaatamata? Pane kõik kirja; siis võta lahti Piiblist 2. Moosese 1-17 ja vaata, mitut neist mäletasite õigesti. Kui sul on Piibel käes, siis lehitse läbi 3.,4. ja 5. Moosese ning näita kuidas Jumal on laiendanud neid käske paljude näidete ja detailidega.

Jumal tahtis, et kõik teaksid, kuidas elada Talle meelepäraselt ja kui inimesed ei kuuletunud, siis Ta oli kurb ja pahane, et nad ei usaldanud seda, et Tema teadis mis oli parim nende jaoks. Joosua, kes sai peale Moosest rahva juhiks, kuuletus Jumalale kõiges ja suutis just sellepärast võita Jeeriko.

Rääkige millised reeglid kehtivad kodus, koolis, jalgpallivõistlusel, ujulas jm. On sul reeglid magamamineku aja, TV programmi vaatamise või arvutikasutamise aja kohta? Miks on lapse arvates vaja reegleid kodus? Miks on sportimisel vaja reegleid järgida?

Selgita, et reeglid aitavad kõikidel koos õnnelikult elada, üksteisega õiglaselt käituda ning olla kaitstud ja terved.

Paluge koos Jumalalt andeks kui olete mingit Tema antud reeglit rikkunud. Kinnita lapsele, et Jumal annab andeks kõigile, kes andestust paluvad. Paluge, et Jumal aitaks teil mõlemal pidada Tema käske nii kodus, koolis kui ka mujal.

 

5. seiklus    Jumala inimesed

JUMALA SEADUSED

Kas sinu koolis on eeskirjad või käitumisreeglid? Millised neist on sul meeles? Kas neid on raske või kerge järgida?

Kas su kodus on reeglid? Mille kohta?

Kas sinu meelest on reeglid vajalikud? Miks või miks mitte? Mis juhtuks ilma reegliteta?

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi: 2. Moosese 20:2.

„Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusemaalt, orjusekojast.“ 

 

Jutujärg …

Umbes kaks kuud pärast Egiptusest lahkumist, jõudis Iisraeli rahvas Siinai mäe juurde. Jumal ütles Moosesele, et kui iisraellased kuulavad Tema sõna, siis saab neist eriline rahvas, kellel on eriline suhe Jumalaga. Ainult Mooses tohtis minna üles pühale mäele Jumala sõnumit kuulama. Jumal andis Moosesele 10 käsku (korraldust/seadust), mida pidades said nad elada Jumala ligiolus. Neli esimest räägivad Jumala ja inimeste vahelistest suhetest; kuus järgmist aga inimeste omavahelistest suhetest.

Lugege koos 2. Moosese 20:2-8, 12-17

 „Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusemaalt, orjusekojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval! 

Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees!  Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad! 

 Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab! 

 Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema! 

Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab! 

Sa ei tohi tappa! 

Sa ei tohi abielu rikkuda! 

Sa ei tohi varastada! 

Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana! 

Sa ei tohi himustada oma ligimese koda! Sa ei tohi himustada oma ligimese naist, sulast ega teenijat, härga ega eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on!” 

 

Mis edasi sai …

Samal ajal kui Jumal Moosesega mäe peal rääkis, oli ümberringi müristamist, välku ja suitsu. Rahvas oli hirmunud. Mooses aga ütles, et nad ei kardaks. Jumal tahtis, et rahvas tunneks Tema käske, oskaks vahet teha heal ja halval, ning saaksid olla Tema ligi.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus, lk 36.

 

Kas sa teadsid …?

Siinai on mäe ja seda ümbritseva kõrbe nimi. Jumal rääkis Moosesega Siinai mäel ja andis talle eluks olulised 10 käsku. Siinai oli ka paik, kus Mooses oli enne karjasena töötanud ja kus Jumal rääkis temaga põlevas põõsas, mis ei põlenud ära.

Vaeste toit  Lisaks kümnele käsule, mis anti Moosesele Siinai mäel, andis Jumal oma rahvale veel mitmeid seadusi. Üks seadus ütles, et lõikusajal korjaku põllumehed või aednikud ainult korra oma põldudelt ja puudelt saaki. Kõik, mis maha jääb või kukub, tuli jätta vaestele või võõrastele järelnoppimiseks.

Kõrbe toit   Teel Jumala tõotatud maale nurisesid inimesed palju oma raske elu pärast kõrbes. Jumal saatis neile iga päev „mannat“, see oli midagi meemaitselise küpsise sarnast.  Inimesed võisid mannat korjata kuuel päeval nädalas, mitte aga puhkepäeval (hingamispäeval, sabatil), sellepärast korjasid nad hingamispäevale eelneval päeval topelt koguse.

Manna  tähendab: „mis see on?“ ja tuleneb heebrea keelsest sõnast man hu. Seda ütlesid iisraellased, kui nägid esimesel päeval valgeid helbeid maapinda katmas.

 

Räägi Jumalaga

Palu, et Jumal aitaks sul elada nii nagu Tema tahab.

 

Arutleme koos

Jagage üheskoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaata veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele 

Tee omale randmepael, mis aitab meelespidada, et tahad Jumalat armastada ja Talle kuuletuda.

Vaja läheb: 3x20 cm pabeririba, viltpliiatseid, kleeplinti.

 1. Kirjuta paberiribale sõnad: „Armasta Jumalat ja tee, mida Ta ütleb“

Joonista sõnade ümber värvilisi mustreid.

 1. Pane riba ümber oma randme ja liimi kleeplindiga kokku.

Tee teine riba oma juhendajale, mis meenutaks talle et ta armastaks Jumalat ja kuuletuks Temale.

 

5.seiklus    Jumala inimesed

KULDVASIKAS 

Juhiste  mitte järgimine võib olla ohtlik! Mis juhtuks kui kui läheksid suusatama või mäkke ronima, aga ei järgiks ohutusnõudeid? Või kuidas oleks igapäevaste asjadega, nagu tee ületamine või kuuma vee keetmine? Mis võib juhtuda?

Ohtlik on ka teada Jumala tahet ja seda mitte teha! Miks?

Milline on ainus viis turvaliselt elada? Kas tahaksid Jumalalt andeks paluda kõik need korrad kui teadsid, kuidas on õige teha, aga ei teinud? (Vihje: seda võid kohe praegu teha!)

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi 2. Moosese 32:14.

„Ja Issand kahetses kurja, mida ta oli ähvardanud teha oma rahvale.“ 

 

Jutujärg

Mooses oli kaua aega ära üleval mäe peal, eemal Iisraeli rahvast.  Seal rääkis Jumal talle, kuidas Tema rahvas peaks elama. Vahepeal aga unustas rahvas ära kõik hea, mida Jumal neile teinud oli. Samuti arvasid nad, et Mooses ei tule enam tagasi!

 Lugege nüüd koos 2. Moosese 32:1-14

 Kui rahvas nägi, et Mooses viivitas mäelt tulekuga, siis rahvas kogunes Aaroni ümber ja ütles temale: „Võta kätte ja tee meile jumalaid, kes käiksid meie ees, sest me ei tea, mis on juhtunud Moosesega, selle mehega, kes tõi meid Egiptusemaalt välja!” 

Siis Aaron ütles neile: „Rebige ära kuldrõngad, mis on kõrvus teie naistel, poegadel ja tütardel, ja tooge need mulle!” Ja kogu rahvas rebis ära kuldrõngad, mis neil kõrvus olid, ja tõi need Aaronile. Tema võttis need vastu nende käest, töötles lõikeriistaga ja valmistas valatud vasika. Siis nad ütlesid: „See on su jumal, Iisrael, kes tõi sind Egiptusemaalt välja!” Kui Aaron seda nägi, siis ta ehitas selle ette altari; ja Aaron hüüdis ning ütles: „Homme on Issanda püha!” Järgmisel päeval tõusid nad vara ning ohverdasid põletusohvreid ja tõid tänuohvreid; ja rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis üles mängima. 

Siis Issand rääkis Moosesega: „Mine astu alla, sest su rahvas, kelle sa tõid Egiptusemaalt välja, on teinud pahasti! Nad on kähku pöördunud teelt, mida ma neil käskisin käia. Nad on enestele teinud valatud vasika. Nad on seda kummardanud ja sellele ohverdanud, ja nad on öelnud: See on su jumal, Iisrael, kes tõi sind Egiptusemaalt välja.” Ja Issand ütles Moosesele: „Ma olen näinud seda rahvast, ja vaata, see on kangekaelne rahvas. Jäta nüüd mind üksi, et mu viha saaks süttida põlema nende vastu ja ma saaksin nad hävitada! Aga sind ma teen suureks rahvaks.” 

Mooses aga anus Issanda, oma Jumala ees ja ütles: „Issand, miks süttib su viha põlema oma rahva vastu, kelle sa tõid Egiptusemaalt välja oma suure võimsuse ja vägeva käega? Miks peaksid egiptlased rääkima ja ütlema: Kurja kavatsusega viis ta nad välja, et neid mägedes tappa ja maa pealt hävitada. Pöördu oma tulisest vihast ja kahetse kurja, mida sa kavatsed teha oma rahvale! Meenuta oma sulaseid Aabrahami, Iisakit ja Iisraeli, kellele sa oled iseenese juures vandunud ja öelnud: Ma teen teie soo nõnda paljuks nagu tähti taevas; ja kogu selle maa, millest ma olen rääkinud, annan ma teie soole ja nad pärivad selle igaveseks.” 

 Ja Issand kahetses kurja, mida ta oli ähvardanud teha oma rahvale. 

Mis edasi sai …

Kui Mooses tuli Siinai mäelt alla ning nägi rahvast joomas ja tantsimas ebajumala ümber, oli ta väga vihane ja viskas käest Jumala seadustega kivilauad, nii et need purunesid. Jumal oli samuti inimeste peale vihane, aga Mooses anus, et Ta neile andestaks. Moosesel oli Jumalaga eriline sõprussuhe ja ta vestles Temaga tihti. Jumal kutsus Moosese uuesti mäele ja andis talle teist korda kivilauad kümne käsuga. 

 

Uuri Piiblit 

Vastake koos küsimustele raamatu „Suur Piibliseiklus“ 36. leheküljel

 

Kas sa teadsid …?

Ebajumal   Ebajumal on kellegi poolt valmistatud asi, mida mingil viisil kummardatakse. Aaron valmistas inimeste kuldrõngastest noore pulli või vasika kuju. Jumal oli juba inimestele öelnud, et nad peavad kummardama ainult Teda, mitte mingit inimeste kätega tehtud kuju. Aga nemad hakkasid kibekähku uskuma, et see kuju oligi jumal, kes nad Egiptusest välja tõi.

Kogudusetelk   Jumal õpetas Iisraeli lastele kuidas valmistada suurt telki, mis tuleb asetada laagri (leeri) keskele. See telk oli Jumala kummardamise paik, seda sai üles panna ja maha võtta ning kaasas kanda, vastavalt rahva liikumisele. Telgis sees oli laud värske leiva (vaateleiva) jaoks ning kaks altarit ohverdamiseks. Lambijalg seitsme lambiga valgustas alaliselt telki. Jumal andis juhtnöörid kullatud puidust laeka valmistamiseks: selles laekas hoiti kivilaudu kümne käsuga. Seda tuntakse kui laegast või „seaduselaegast“ või  tunnistuselaegast. 

Preestrid   Aaron, Moosese vanem vend, oli esimene preester. Tema ülesanne oli juhatada Jumala ülistusteenistust kogudusetelgis ning ohverdada Jumalale inimeste poolt toodud ohvreid. 2. Moosese 28 peatükist võid lugeda milline oli tema eriline riietus.

 

Räägi Jumalaga

Aeg ajalt oleme kõik Jumalale sõnakuulmatud, vaatamata sellele, et meile on nii palju antud. Mõtle neile aegadele, mil oled olnud sõnakuulmatu. Räägi sellest Jumalaga.

 

Arutleme koos....

Jagage oma juhendajaga mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaata veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele …

Jumala rahvas eksis rängalt selles loos! Nad unustasid selle, mida Jumal oli neile öelnud ja ka selle, mida nemad olid Talle lubanud.

Uurides Suurt Piibliseiklust, avastad Jumala kohta palju uut. Täna meisterdame midagi, mis aitab meeles pidada Jumala poolt öeldut. 

 • Võta viis lehte valget või värvilist paberit ja sama suur papitükk.
 • Voldi paber pooleks, nagu raamatulehed ja tee papist kaaned
 • Tee augurauaga augud murtud küljele, aja aukudest läbi pael või nöör ning seo kõik kokku

Nüüd on sul 20 leheküljeline raamat – üks leht iga seikluse jaoks.

Vaata uuesti üle need seiklused, mis oled juba läbinud ja kirjuta või joonista üles, mida uut avastasid. Tee sama ka 5. Seiklusega, kui oled selle lõpetanud. Täienda oma raamatut iga järgmist seiklust lõpetades. 

 

5. Seiklus   Jumala inimesed

JUHT JOOSUA

 

 

 5. seiklus   Jumala inimesed

JORDANI ÜLETAMINE

Mitut piiblilugu suudad sa meenutada, kus sündisid imelised asjad?

Kas sulle meenus näiteks 4. seiklus, kus Jumal valmistas kuiva tee läbi mere? See oli suur Jumala ime: samamoodi on imelised ka igapäevased väikesed asjad, näiteks väikesest seemnest kasvav lill. Milliseid väikeseid imesid näed sa veel oma elus?

Mida saaksid teha selleks, et mõnda neist imedest meeles pidada? Kas paned kirja? Palud, et keegi seda sulle meenutaks? Pildistad? Kuidas võiks Jumal aidata inimestel meeles pidada oma tegusid?

 Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi Joosua 4:24.

„ et kõik maailma rahvad tunneksid Issanda kätt, kui vägev see on, et te igal ajal kardaksite Issandat, oma Jumalat.” 

 

Jutujärg …

Joosua oli Iisraeli uus juht. Nii nagu Mooses juhtis rahva läbi Kõrkjamere Egiptusest välja, nii juhib nüüd Joosua neid läbi Jordani jõe „tõotatud maale“. Kui rahvas nägi preestreid kandmas laegast, milles olid Jumala seadused (seaduselaegast), pidid nad end jõe ületamiseks valmis seadma. Preestrid jätkasid edasiminekut ning Jumal ütles Joosuale, et Tal on plaanis teha oma rahva heaks võimsaid asju. Ta tõotas Joosuale, et Ta on temaga, nii nagu oli Moosesega.

 Lugege nüüd koos Joosua 3:9-17

Ja Joosua ütles Iisraeli lastele: „Tulge siia ja kuulge Issanda, oma Jumala sõnu!”  Ja Joosua kõneles: „Sellest te saate teada, et elav Jumal on teie keskel ja ajab tõesti teie eest ära kaananlased, hetid, hiivlased, perislased, girgaaslased, emorlased ja jebuuslased:  vaata, kogu maailma Issanda seaduselaegas läheb teie eel  läbi Jordani! Nüüd aga võtke endile Iisraeli suguharudest kaksteist meest, igast suguharust mees. Niipea kui nende preestrite jalatallad, kes kannavad Issanda, kogu maailma Issanda seaduselaegast, laskuvad Jordani vette, katkeb Jordani veevool; vesi, mis voolab ülaltpoolt, jääb seisma paisu taha.” 

 Ja rahvas läks oma telkidest teele, et minna üle Jordani, ja preestrid, kes kandsid seaduselaegast, olid rahva eel. Ja niipea kui need, kes kandsid laegast, jõudsid Jordani äärde ja laegast kandvate preestrite jalad puudutasid veepiiri - kõik Jordani luhad on ju vett täis kogu lõikusaja - jäi ülaltpoolt voolav vesi seisma, jäädes paisu taha väga kaugel Saartani linna külje all asuva Adami linna juures, ja vesi, mis voolas alla lauskmaa merre, Soolamerre, kadus täiesti; ja rahvas läks üle Jeeriko kohalt. 

 Preestrid, kes kandsid Issanda seaduselaegast, jäid kindlalt seisma kuivale keset Jordanit, ja kogu Iisrael läks üle kuiva mööda, kuni kogu rahvas viimseni oli läinud üle Jordani. 

 

Mis edasi sai …

Kui kõik olid jõe ületanud, käskis Jumal Joosual öelda, et 12 meest - igast Iisraeli suguharust üks- peab võtma jõe keskelt ühe kivi. Kuna preestrid seisid ikka veel keset jõge, ei olnud jõevesi veel voolama hakanud. Kividest ehitati mälestusmärk, mis pidi inimestele ja nende järeltulijatele meenutama Jumala suuri tegusid.

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu „Suur Piibliseiklus“ 36. leheküljel

 

Kas sa teadsid …?

Joosua   See nimi tähendab „Jumal on pääste“. Kui uurid edasi Suure Piibliseikluse raamatut, pane tähele millal tuleb juttu veel ühest mehest, kelle nimi tähendab sedasama.

Kandekangide kandmine   Seaduselaegas oli nii püha, et keegi ei tohtinud seda puutuda. Laeka viimiseks ühest kohast teise, pidid preestrid võtma kandekangid, torkama need läbi laeka külgedel olevate rõngaste, ja kangidest hoides laegast kandma, ise seda puutumata.

Jordani jõgi   Jumala poolt tõotatud maale jõudmiseks, pidi rahvas mina läbi jõe minema. Jumal peatas jõevoolu nii, et nad said minna kuiva maad mööda. Samasugune ime juhtus ka ligi 40 aastat varem, kui rahvas Egiptusest lahkudes läks läbi Kõrkjamere.

 

Räägi Jumalaga

Jumal, ma tänan Sind Su suurte ja väikeste imede eest! Aita mul märgata kõiki imelisi asju, mida Sa mulle annad või näitad.

 

Arutleme koos

Jagage oma juhendajaga mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaata veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele 

Jumala rahvas ehitas kividest samba, meenutamaks, et Jumal aitas neil jõge ületada ning siseneda uuele tõotatud maale.

Siin on üks võimalus sinu jaoks, kuidas meeles pidada Jumala häid tegusid:

 1. Võta pikk nöör (pael), mõned suured helmed (pärlid) või makaronid, mida saab nööri otsa ajada.
 2. Nüüd mõtle nende asjade peale, mida sa tead Jumalast. Need võivad olla mõned lood Temast, milline Ta on, Tema teod, vastatud palved. Iga kord, kui sa millestki mõtled, lisa nöörile üks pärl.
 3. Seo  nööri otsad kokku ja riputa pärlid nähtavasse kohta, meenutamaks sulle Jumalat.

 

5. seiklus   Jumala inimesed

JEERIKO VALLUTAMINE

Millal meeldib sulle juhiseid järgida? Kas siis, kui paned kokku mõnd mudelit; või küpsetad šokolaadikooki? Või kui teed teaduslikku eksperimenti? Miks on juhtnöörid kasulikud?

Koosta juhised oma sõbrale või juhendajale ükskõik millisel teemal, näiteks kuidas valmistada jooki, kuidas ühest toast teise minna, selga panna vihmase ilma riided. Mis juhtub, kui nad teevad täpselt sinu juhtnööride järgi?

Kas sulle meenub mõni piiblilugu, kus Jumal annab oma rahvale juhiseid?

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi  Joosua 6:16.

„Ja kui seitsmendal korral preestrid puhusid sarvi, ütles Joosua rahvale: „Karjuge, sest Issand annab linna teile!“

 

Jutujärg …

Teisel pool Jordanit kartsid Jeeriko inimesed lähenevat Iisraeli rahvast. Jumal rääkis Joosuale oma linna vallutamise plaanist. Iisraeli armee pidi seaduselaegast kandvate preestrite juhtimisel marssima kuus päeva ümber linna. Seitsmendal päeval pidid nad käima seitse korda ümber linna ja preestrid pidid puhuma sarvi. Lõpuks, kui preestrid pikalt sarve puhuvad, pidid kõik kõvasti karjuma. Sel hetkel langevad linnamüürid ja sõjavägi vallutab linna.

 

Lugege nüüd koos Joosua 6:6-20

Siis kutsus Joosua, Nuuni poeg, preestrid ja ütles neile: „Kandke seaduselaegast, ja seitse preestrit kandku seitset jäärasarve Issanda laeka ees!” Aga rahvale ta ütles: „Minge ja käige ümber linna, ja need, kes on relvastatud, käigu Issanda laeka ees!”  Ja sündis, nagu Joosua rahvale ütles. Need seitse preestrit, kes kandsid seitset jäärasarve Issanda ees, läksid ja puhusid sarvi, ja Issanda seaduselaegas käis nende järel.  Ja kes olid relvastatud, käisid sarvi puhuvate preestrite ees, aga laeka järel käis järelvägi, ja sarvi puhuti lakkamatult. 

 Ja Joosua andis rahvale käsu, öeldes: „Ärge karjuge ja ärge tehke häält, ärgu tulgu teie suust sõnagi kuni selle päevani, millal ma teile ütlen: Karjuge! Siis karjuge!” Ja ta laskis Issanda laeka käia ümber linna, ühe korra ringi; siis nad tulid leeri ja jäid ööseks leeri. Ja Joosua tõusis hommikul vara ning preestrid tõstsid üles Issanda laeka.  Ja need seitse preestrit, kes kandsid seitset jäärasarve Issanda laeka ees, läksid aina ja puhusid sarvi, ja kes olid relvastatud, käisid nende ees, ja Issanda laeka järel käis järelvägi, ja sarvi puhuti lakkamatult.  Nad käisid ka teisel päeval ühe korra ümber linna ja tulid tagasi leeri; nõnda tegid nad kuus päeva. 

Aga seitsmendal päeval tõusid nad vara koiduajal ja käisid selsamal kombel seitse korda ümber linna; üksnes sel päeval käisid nad seitse korda ümber linna. Ja kui seitsmendal korral preestrid puhusid sarvi, ütles Joosua rahvale: „Karjuge, sest Issand annab linna teile! Linn ja kõik, mis selles on, tuleb hävitada Issanda auks! Ainult hoor Raahab jäägu ellu, tema ja kõik, kes on koos temaga ta kojas, sest tema peitis meie läkitatud käskjalgu! Aga teie ise hoiduge hävitatavast eemale, et te himustades ei võtaks midagi hävitatavast ega viiks Iisraeli leeri vande alla ega tõukaks õnnetusse! Kõik hõbe ja kuld, vask- ja raudriistad on aga pühitsetud Issandale ja need tulgu Issanda varanduste hulka!” Siis rahvas hakkas karjuma ja puhuti sarvi. Ja sündis, kui rahvas kuulis sarvehäält ja rahvas hakkas karjuma suure sõjakisaga, et müür varises oma jala pealt ja rahvas läks üles linna, igaüks otse oma kohalt, ja nad vallutasid linna. 

 

Mis edasi sai …

Jeeriko linn pandi põlema ja hävitati. Pääses vaid Raahab ja tema pere, nii nagu talle oli varem lubatud, sest ta oli aidanud Iisraeli maakuulajaid. Joosua sai kuulsaks üle terve Kaananimaa ja Jumal aitas teda kõiges, mis ta ette võttis.

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele lk 36 Suure Piibliseikluse raamatust.

 

Kas sa teadsid …?

Jeeriko   on linn keset kõrbe, kuid seal on värske vee allikad, mis muudavad linna oaasiks ja teevad selle väga väärtuslikuks. Inimesed on elanudJeerikos ja selle ümbruses rohkem kui 6000 aastat.

Aakan   Jumal keelas Iisraeli lastel midagi võtta Jeerikost, kuid Aakani nimeline mees peitis oma telki kuue, hõbedat ja kulda. Hiljem Jumal näitas Joosuale, mida Aakan oli teinud. Sõnakuulmatuse eest visati ta teiste iisraellaste poolt kividega surnuks.

Taktika  Joosua oli andekas juht ja kasutas Kaanani linnade vallutamiseks erinevaid taktikaid. Ta saatis spioonid Jeerikosse, et saada linnast ülevaade ning hiljem marssis koos rahvaga ümber selle. Ai nimelises paigas teesklesid tema mehed hirmu ja põgenesid, ning Ai mehed hakkasid neid taga ajama. Aga osad Joosua sõdurid olid peidus ning sel ajal, kui armee ajas Joosuat taga, vallutasid nemad linna.

 

Räägi Jumalaga

Allpool on mõned Jumala antud juhtnöörid oma rahvale. Vali neist üks ja palu, et Jumal aitaks sellele kuuletuda:

Matteuse 5:44      „Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad,“

Matteuse 6:14     „Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane Isa teile andeks,“

Matteuse 6:25     „Seepärast ma ütlen teile: Ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda! Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas?“

Matteuse 7:7       „Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse,“

 

Arutleme koos

Jagage oma juhendajaga mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaata veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele

Joosua pidi hoolega kuulama ja järgima  Jumala juhtnööre.

Järgi sina allolevaid juhiseid ja vaata, mis juhtub. Sa ei pruugi näha linnamüüre langemas, küll aga päevalille kasvamas!

Vaja läheb:

 • Väikeseid lillepotte
 • Istutusmulda või komposti
 • Päevalille seemneid
 • Madalat kandikut või kaussi
 • Pikka bambuskeppi (kuni 2 m)
 • Nööri

Hiljem:

 • Aeda või väga suurt lillepotti või ämbrit

Mida teha:

 1. Täida väikesed lillepotid istutusmulla või kompostiga. Pista igasse potti kaks või kolm seemet: lükka iga seeme u 1 cm sügavusele ja kata õrnalt mullakihiga.
 2. Kastmiseks aseta potid veekandikule, kuni muld on niiske.
 3. Jäta potid tuppa, sooja kohta ja jälgi, et muld oleks niiske (mitte märg)
 4. Mõne päeva pärast näed väikeseid rohelisi taimi sirgumas. Lase neil kasvada kuni on näha kahele lehele veel lisandumas kaks pisikest.
 5. Valmista ette veel mõned potid. Vali välja kõige tugevamad võrsed ja tõmba need ettevaaltikult potist välja. Istuta need eraldi pottidesse ümber: tee mulla sisse pliiatsi nüri otsaga auk; keera juured auku ja suru need sõrmeotstega alla.
 6. Hoia potte päikeselisel aknalaual kuni taimed on ca 8 cm kõrgused ning kuni väljas on piisavalt soe
 7. Kui sul on aed, siis kaeva päevalille jaoks sinna väike auk. Võta lill potist ja koos mullapalliga juurte ümber istuta auku. Lükka lahtine muld ümber lille auku ja suru veidike kokku. Kui sul ei ole aeda, siis istuta taim ümber palju suuremasse potti või ämbrisse.
 8. Pista bambuskepp lille kõrvale mulda ja seo nad õrnalt omavahel kokku.
 9. Kui muld on liiga kuiv, siis kasta seda veega. Lille kaitsmiseks väikeste kahjurite eest, aseta mõlemast otsast ära lõigatud suur plastikpudel ümber lille.
 10. Vaata, kui kõrgeks sinu päevalill kasvab!