Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

9. SEIKLUS: Laulud ja Õpetussõnad

Paksus kirjas märgitud lugu on põhiloona kirjas raamatus Suur Piibliseiklus.

 

9. seikluse piiblilood

Hea karjane                          Psalm 23

Palun andesta mulle!          Psalm 51:1-13

Kiitke Jumalat!                      Psalm 103:1-14

Kuidas olla tark                     Õpetussõnad 3:1-8

Jumala teed                          Õpetussõnad 16:1-9

 

ALUSTA - sissejuhatus sellesse piibliloosse

Psalme on väga erinevaid. Neis on ülevoolavat kiitust, tungivaid palveid, kaebust ja igatsust. Mõned neist osutavad uuele tulevasele reaalsusele. Õpetussõnad annavad eluks vajalikku tarkust, samuti viidatakse Jumala tarkuse isikulisele kehastusele - see on üks võimalik Jeesuse kirjeldus Uues Testamendis. Suures Piibliseikluses ära toodud valik on vaid killuke nendest raamatutest. 

Kuigi Psalmid on inimese vastus Jumalale, ei tähenda see, et me ei võiks kuulda Jumalat nende läbi rääkimas. Jumal õhutab üles kiitust, vastab anumistele, võtab vastu meie kaebusi. Psalmid õpetavad meile, kuidas olla Jumalaga dialoogis ja sõnu, millega oma tundeid väljendada.

Psalmis 23 kasutab Taavet omaenda karjase-kogemust selleks, et esile tuua Jumala olemust ja Tema loomuomadusi. Ta kirjeldab kindlustunnet Jumalas, mis tuleb Tema hoolimisest  ning oma rahva järele vaatamisest.

Psalm 51 väljendab meie läbikukkumiste sügavat äratundmist, tunnistades, et patt on solvang mitte ainult teiste inimeste, vaid eelkõige Jumala suhtes. Otsides Jumala halastust ja andeksandmist, kuulutab Taavet Tema headust.

Psalmis 103 kirjeldab Taavet ülevoolavalt Jumala imelist loomust: andestav, tervendav, päästev, uuendav, ilmutav, kaastundlik, lõputult armastav, ustav, valitsev.

Õpetussõnad varustavad meid tarkusega, mis juhib meid Jumala teedele. Meile tutvustatakse tarkust, kes hüüab neid, kes kuuleksid (Õpetussõnad 1:20  „Tarkus hüüab tänavail, annab oma häält kuulda turgudel“), kutsudes neid jagama Jumalas leiduvaid tarkuse vilju. See on praktiline tarkus, puudutades kõiki Jumala ees elatud eluvaldkondi. Elades nende õpetussõnade järgi, oleme kurjuse ja selle tagajärgede eest kaitstud, ning võime nautida õnne ja heaolu.

 

ÜHENDA selle seikluse viis lugu

Selle seikluse viis lugu annavad ettekujutuse Piibli psalmidest ja õpetussõnadest ning neid võib lugeda ükskõik millises järjestuses. Võid leida, et psalme ja õpetussõnu on parem lugeda läbisegi näiteks 7. Ja 8. seikluse lugudega, et lapsel tekiks parem ülevaade ja seosed ajaloosündmuste ja isikute ning laulude ja tarkusesõnade vahel. Suure Piibliseikluse võtmelooga alustades, leiad sealt ühte võimsaima Piiblisse kirjapandud palve. Taavet, kes sai karjasest kuningaks ja keda võiti, kui ta oli alles poisike, sai jagu Koljatist ning juhtis Iisraeli suurtesse võitudesse. Aga kõiges selles, mis puudutas suhteid Batsebaga, kukkus ta läbi, vedades alt nii oma rahvast kui Jumalat. Suure kahetsusega palus Taavet siis palve, mis on kirjas Psalmis 51. (loe seda koos 8. seikluse looga „Taavet kahetseb“).

Psalmis 23 on Taavet kirjeldanud võimsaid asju. Kuningas nimetab Jumalat karjaseks. Ta mõistab Jumalat sel viisil, kuna on ise karjane olnud. See laul annab selge pildi Taaveti usaldusest oma Jumala vastu. (Võiksid seda lugeda koos 7. seikluse lugudega „Taavet ja Koljat“, „Taavet ja Saul“ ning „Kuningas Taavet“).

Psalm 103 on täis kirjeldusi Jumala armastusest, armust, kaastundest ja andestusest ning on tänulikust südamest tuleva kiituse laul.

Taaveti poeg Saalomon oli järgmine kuningas ning oma valitsuse algusaastatel armastas ta Jumalat. Jumal andis Saalomonile tarkuseanni ja paljud tema tarkusesõnad on kirjas Õpetussõnades. (seda võib lugeda koos 8. seikluse looga “Tark Saalomon“).

 

MÕTISKLE: Milline tähendus on sellel seiklusel täna?

Jumala perekonna liikmeks olemise üheks eeliseks ja kasuks on, et võid oma usuteekonda jagada kellegagi, kes on juba ees läinud. Psalmide kaudu saad selle ühenduse luua. Vahel oleme hädas sellega, kuidas rääkida Jumalale oma elus toimuvast. Psalmid pakuvad sellises olukorras meile tihti õigeid sõnu.  Rääkige lapsega nendest tunnetest, mida olete kogenud erinevatel päevadel. Iga päev on erinev – mõnikord oleme õnnelikud, täis rõõmu; vahel kardame, muretseme, oleme tänulikud, kurvad jne. Näita, et üks viis Psalme lugeda on vaadata, kuidas teised, kel samad tunded, on Jumalaga suhelnud. See toob sageli suurt lohutust.

Tegelikus elus

Vahel arvame, et ei saa Jumalaga ehtsad olla ning püüame isegi varjata Tema eest, mida tegelikult mõtleme. Psalmid on kirjutatud inimeste poolt, kes nimetavad asju nii nagu nad on. Psalme lugedes näeme, et need on väga isiklikud, ausad ja täis inimeste tegelikke tundeid. Mõnikord õhkub psalmidest õnne ja rõõmu. Teinekord, kui tahad kiita Jumalat selle eest, kes Ta on, leiad Psalmidest tõelist kiitust alati hoolivale Jumalale. Seal on ka mitmeid, Kõikvõimsa Jumala ette pandud, valusaid küsimusi. Meie võime samamoodi Jumalaga avatud ja ehtsad olla. Milline võimas ressurss on meile selle kaudu antud kogu eluks!

Praktiline tarkus

Kui Psalmid on kogumik Taaveti (ja ka teiste) poolt kirjutatud lauludest, siis Õpetussõnades on kirjas tema poja Saalomoni tarkusesõnad. Seal on palju häid nõuandeid ja näpunäiteid, kuidas suhelda oma vanematega, sõpradega ja kuidas oma elu elada. Huvitav on teada, et meie aja üks suuremaid evangeliste, Billy Graham, loeb iga päev ühe Õpetussõnade peatüki (31 peatükki jaguneb kenasti ühe kuu peale ära). See on hea idee, kuidas olla varustatud Jumala tarkusega eluks ja selle väljakutsetega toimetulemiseks.

 

LEIA teemad, mis selles seikluses esile tulevad

Kas Jumal võib oma inimestelt Püha Vaimu ära võtta? (Psalm 51:13  „ Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu!“)

Võimalik, et Taavet meenutas neid sõnu kirjutades, kuidas Saamuel teda kunagi oma vendade juuresolekul võidis ja kui „Issanda Vaim tuli võimsasti Taaveti peale“ (1. Saamueli 16:13). Samuti võis Taavetil meeles olla Saamueli raamatu järgmine salm: „Aga Issanda Vaim lahkus Saulist“. Taaveti 13 salmis kirjeldatud hirmud võisid tuleneda teadmisest, et tema patt võib põhjustada talle sedasama ja ta lõigatakse Jumalast ära.

Taaveti mure on loomulik. Ta oli Jumalale sõnakuulmatu  – ja Naatan ütles talle, et Jumal teab kõike! Taavet ei „vääri“ andeksandmist: miks peaks Jumal talle lahkust osutama, kui ta on otsustanud oma tahtmist teha, vastupidiselt kõigele sellele, mida Jumal talle ilmutanud ja õpetanud on? Ometi, nii nagu Naatan 1. Saamueli 12 peatükis (vt 8. seiklus) ütleb, andestab Jumal Taavetile, kui too oma eksimust mõistab ja seda kahetseb.

Jeesus tõotab, et Püha Vaim jääb igavesti tema sõprade ja järgijatega (Johannese 14:14-16  „Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda. Kui te armastate mind, siis pidage mu käske! Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti“). Paulus ütleb, et miski ei lahuta meid Isa armastusest Kristuses (Roomlastele 8:37-39; 17. seiklus; „Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas.“ ). Need ja kõik teised salmid on pigem julgustuseks järgida Jumalat ja elada Tema tahte kohaselt, mitte hirmutamiseks, mis võiks juhtuda, kui me seda ei tee.

 

RÄÄGI: Räägi Jumalaga

Psalmid ja õpetussõnad kiidavad ja tunnustavad Jumalat, tänades Teda headuse, halastuse ja tarkuse eest.

Täna Jumalat Tema maailma eest, kasutades selleks Psalm 24:1 sõnu.

 

Lugege kordamööda valjusti neid ridu, siis vahetage ja korrake uuesti:

 

Maailm ja kõik, kes seal elavad, kuuluvad Issandale,

Maailm ja kõik, kes seal elavad, kuuluvad Issandale.

Isad, emad ja lapsed kuuluvad Issandale,

Maailm ja kõik, kes seal elavad, kuuluvad Issandale.

Kassid, koerad ja liivahiired kuuluvad Issandale,

Maailm ja kõik, kes seal elavad, kuuluvad Issandale.

Õed, vennad ja sugulased kuuluvad Issandale,

Maailm ja kõik, kes seal elavad, kuuluvad Issandale.

Vanaemad, vanaisad ja hooldajad kuuluvad Issandale,

Maailm ja kõik, kes seal elavad, kuuluvad Issandale.

Sõbrad, töökaaslased ja naabrid kuuluvad Issandale,

Maailm ja kõik, kes seal elavad, kuuluvad Issandale.

 

9. seiklus   Laulud ja Õpetussõnad

HEA KARJANE

Oled sa näinud pilte või mudeleid veidratest masinatest, mis sind riietavad, hommikusööki valmistavad, viivad koera jalutama ja teevad ära kõik kodutööd?

Ole ise leiutaja ja kujutle, et leiutad masina, mis annab sulle süüa ja juua, hoiab ja kaitseb sind, tõstab tuju ja teeb õnnelikuks ning hoolitseb sinu eest. Kui suur see oleks? Milliseid vidinaid sellel oleks?

Kas sa tead, kes kõike seda  - ja veel enamat - sulle teeb?

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi Psalm 23:6.

„Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks.“

 

Jutujärg …

Poisina vaatas Taavet isa karja järgi. Ta teadis kui oluline oli karjasele karja jaoks süüa ja juua leida – ja mida tähendas karja igasuguse ohu eest kaitsta. Kui Taavet Jumala peale mõtles, siis nägi ta Teda kui suurepärast karjast, ning kirjutas selle laulu.

Lugege koos Psalm 23.

„Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. 

Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind; 

tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. 

Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind.

Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. 

Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks.“

 

Mis edasi sai …

Sellest ajast peale on inimesed Taaveti laulude või „psalmide“ sõnu kasutanud, et Jumalale oma tunnetest rääkida.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus, lk 60.

 

Kas sa teadsid …?

Karjased    Karjase amet oli ohtlik ja üksildane, nad olid pikki tunde väljas põldudel ning tihti tuli neil ka magada lageda taeva all. Karjane pidi  oma lammastele ja kitsedele toiduks rohelist rohtu ja vett leidma, ning nad pidid oma karja metsloomade ja varaste eest kaitsma.

Juhtimine  Piibliaegadel kõndis karjane oma lammaste ees; nemad aga järgnesid talle.

Jumal kui karjane   Piibel kirjeldab tihti Jumalat kui karjast, kes vaatab oma inimeste järgi, ükskõik, millistes raskustes nad ka poleks. Loe Johannese 10:11 („Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest.“) ja vaata, kes see on, kes nimetab end „Heaks Karjaseks“.

 

Räägi Jumalaga

Milline on sinu lemmikkoht selles psalmis? Kasuta oma palves Jumalale Taaveti sõnu.

 

Arutleme koos

Jagage üheskoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaata veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele …

Proovi koos juhendaja või mõne sõbraga välja mõelda uus psalm, kasutades kiituseks oma sõnu või valides alustuseks piiblisalme. Pea meeles, Taavet kirjutas laule ja psalme selleks, et Jumalale  oma mõtteid ja tundeid väljendada. Kasutage oma laulus neid lähtekohti.

Võid oma psalmis mainida:

  • Midagi head, mis Jumal on sulle teinud: see võiks olla midagi head, mis sinuga juhtunud on
  • Mida sa arvad, milline Jumal on, kes Ta on ja mida teeb
  • Erinevaid viise, kuidas tähistada häid asju
  • Mida sa tahaksid, et Jumal sinu jaoks teeks

Loe oma psalmi, kui uurite koos Suurt Piibliseiklust.

 

9. seiklus   Laulud ja Õpetussõnad

PALUN ANDESTA MULLE!

 

 

9. seiklus    Laulud ja Õpetussõnad

KIITKE JUMALAT!

Kas sinu õpetajad või teised täiskasvanud on kiitusega kitsid või helded? Kui tihti nad ütlevad; „Tubli!“, „See on suurepärane!“, või „Geniaalne!“? Mis tunne on, kui nad sulle kiidusõnu ütlevad?

Kui tihti tuleb sul meelde ise selliseid asju öleda oma sõpradele või perekonnale? Kuidas nad reageerivad sinu kiitusele või heale sõnumile? Mida sa ise tunned?

Aga kuidas on Jumalaga? Oled sa Tema kiitmisega kitsi või helde? Või pole sa üldse mõelnud seda teha?

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi Psalm 103:2.

„Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!“ 

 

Jutujärg …

Laulu alguses mõtleb kirjutaja sellele, kui palju head Jumal talle juba teinud on –  üsna varsti aga läheb ta veel rohkem õhinasse sellest, kui mõistab, et Jumala armastus on kõigi nende jaoks „kes Teda ülistavad“.

Lugege koos Psalmi 103:1-14.

„ Kiida, mu hing, Issandat, ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime! Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu! Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. 

Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. Issand teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kõigile, kellele liiga tehakse. Tema andis Moosesele teada oma teed, Iisraeli lastele oma teod. 

Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest. Tema ei riidle lõpmata ega pea igavesti viha. Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda. 

Sest otsekui taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad. 

Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. Otsekui isa halastab laste peale, nõnda halastab Issand nende peale, kes teda kardavad. Sest ta teab, millist tegu me oleme; tal on meeles, et oleme põrm.“ 

 

Mis edasi sai …

Laul kutsub kõiki ja kõike Jumalat kiitma – ingleid, kõiki Jumala järgijaid ja kogu loodut!

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus, lk 60.

 

Kas sa teadsid …?

Psalmid    Piibli Psalmide raamatusse on kogutud 150 psalmi, aga sarnaseid palveid ja psalme kasutatakse ka teistes Piibli raamatutes. Kas sina või su juhendaja leiate mõne neist piiblist?

Laul    Sõna „psalm“ tähendab „harfiga laulma“ või „keelpillil mängima“

Kirjutaja   Psalm 103 on üks arvatavasti Taaveti poolt kirjutatud lauludest.

 

Räägi Jumalaga

Kas psalmides leidub neid sõnu, mida sina tahaksid Jumalale öelda? Kasuta Jumala kiitmiseks Taaveti sõnu nagu enda omi.

 

Arutleme koos. 

Jagage üheskoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaata veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele

Kui palju sõnu Jumala kirjeldamiseks suudad sa leida? Tee neist tänu- ja kiitussõnadest nimekiri:

  • Võta palju väikeseid paberitükke – erineva kuju ja värviga.
  • Tee papist kuusnurga mudel, nagu allpool näidatud ja kasuta seda erinevate paberist kujundite väljalõikamiseks

pastedGraphic.pdf

  • Kirjuta igale kuusnurgale üks oma „Jumala“ sõnadest.

Seejärel sobita kujundid omavahel hoolikalt kokku. Liimi need tavalise paberi peale nõnda, et neist moodustuks Jumala kiituse „lapitekk“.

pastedGraphic_1.pdf

 

9. seiklus    Laulud ja Õpetussõnad

KUIDAS OLLA TARK

„Õpetussõna“ on tark ütlus. Sageli ei tundu sõnades mingit mõtet olevat – siis aga taipad, et neil on väga mõistlik tähendus. Tead sa mõnda õpetussõna?

Kuidas võiksid saada targaks ja teada mis on õige teha?

Kujutle, et tead alati mis on õige ja parim asi teha. Kas poleks tore?

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi Õpetussõnad 3:6.

„Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks!“

 

Jutujärg …

Õpetussõnades öeldakse, et kogu tarkus on Jumala and – ja meie tarkus seisneb Jumala usaldamises.

Lugege koos Õpetussõnad 3:1-8.

„Mu poeg, ära unusta mu õpetust, vaid su süda hoidku alal mu käsud, sest need lisavad sulle pikka iga, eluaastaid ja rahu! 

Heldus ja tõde ärgu jätku sind maha! Seo need enesele ümber kaela, kirjuta need oma südamelauale, siis sa leiad armu ja heakskiitu Jumala ja inimeste silmis! 

Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! 

Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks! 

Ära ole iseenese silmis tark!

Karda Issandat ja tagane kurjast! See on su ihule terviseks ja luudele-liikmetele kosutuseks.“

 

Mis edasi sai …

Õpetussõnad ütlevad, et tarkus ja mõistlik meel on väärtuslikumad kui raha ja kalliskivid. Need juhatavad meid turvalisse ja õnnelikku ellu.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus, lk 60.

 

Kas sa teadsid …?

Saalomon  oli kuulus oma tarkuse poolest. Paljud Piibli Õpetussõnade ütlused kuuluvad talle.

Targad ütlused  Õpetussõnades on palju ütlusi töö, perekonna, käitumise, hea ja halva ning paljude praktiliste asjade kohta. Seal on õpetusi, kuidas olla õiglane, hea sõber ning kuidas kohelda neid, kes on vaesed või vajavad abi.

 

Räägi Jumalaga

„Isa Jumal, tänan Sind, et Sa ilmutad meile piiblis oma sõnu, et võiksime olla targad ja mõistlikud –olla oma parimas suhtumises.“

 

Arutleme koos. 

Jagage üheskoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaata veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele

Tunned sa kedagi, kes on sinust palju vanem ja on kristlane – võib-olla su vanavanem või kogudusest keegi? Kui sa ei tea kedagi, siis küsi oma juhendajalt, kas tema teab kedagi, kellega võiksite koos vestelda.

Räägi selle vanema kristlasega ja palu, et ta kirjeldaks sulle, mida tema jaoks kristlaseks olemine tähendab. Mida ta on elu jooksul õppinud? Kuidas ta on elanud Jumalale? Mida ta on teinud, et Talle järgneda ja kuuletuda? Mis on selles kõiges parim olnud?

 

 

9. seiklus    Laulud ja Õpetussõnad

JUMALA TEED

Mida plaanid tänaseks päevaks?  Kas sa teed sama, mida iga päev? Oled sa juba otsustanud, mida teha oma vaba ajaga? Veedad sa selle koos sõpradega? Vaatad televiisorit või mängid arvutimänge? Mida sa teed?

Millised on su plaanid lähipäevadeks? Kuhu sa lähed? Mida teed? Kellega kohtud?

Oled sa oma plaanides eraldanud aega Jumalale?

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi Õpetussõnad 16:1.

Inimesel on küll südamesoovid, aga Issandalt tuleb, mida keel peab kostma.“

 

Jutujärg …

Kuidas saame olla õnnelikud? Kuidas elada nii, nagu Jumal tahab? Siit leiad mõned targad nõuanded …

Lugege koos Õpetussõnad 16:1-9.

„Inimesel on küll südamesoovid, aga Issandalt tuleb, mida keel peab kostma. 

Kõik mehe teed on ta enese silmis selged, aga Issand katsub vaimud läbi. 

Veereta oma tööd Issanda peale, siis su kavatsused lähevad korda. 

Issand on kõik teinud otstarbekohaselt, nõnda ka õela õnnetuspäeva jaoks. 

Iga südamelt ülbe on Issanda meelest jäle, käsi selle peale - seesugune ei jää karistuseta! 

Armastuse ja ustavuse abiga lepitatakse süü, ja Issanda kartuse tõttu hoidutakse kurjast. 

Kui mehe teed meeldivad Issandale, siis ta paneb tema vaenlasedki temaga rahu tegema. 

Parem pisut õiglusega kui palju tulu ülekohtuga. 

Inimese süda kavandab oma teed, aga Issand juhib tema sammu.“

 

Mis edasi sai …

Loe veel Õpetussõnu. Sa ei pea lugema tervet peatükki või pikki lõike – vaid loe valikuliselt veidi siit ja sealt. Vaata, kas sa leiad mõne kirjakoha, mis sulle tarkust annab!

 

Uuri piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus, lk 60.

 

Kas sa teadsid …?

Lühikesed ütlused  Paljud Õpetussõnade ütlustest mahuvad vaid ühte salmi. Salmi esimene pool määrab ära teema. Teine pool kas kordab teemat teise nurga alt või näitab, mis juhtub kui sa targalt ei tegutse.

Kogutud ütlused  enamikke õpetussõnadest võib võtta nii nagu nad on, ühe salmi kaupa. Nende mõistmiseks ei pea sa tervet peatükki läbi lugema. Mõnikord aga on samateemalised õpetussõnad koondatud ühte või mitmesse peatükki.

 

Räägi Jumalaga

„Jumal, aita palun mul oma sõpradega koos olles tark olla.“

 

Arutleme koos

Jagage üheskoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaata veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele

Loe uuesti Õpetussõnu 16:1-9. Või loe Piiblist teisi õpetussõnu, mis on nende salmide läheduses. 

On seal mõni, mis sulle eriliselt meeldib? Või on mõni, mis sinu meelest hästi töötab? Või on mõnes väga hea mõte?

Vali mõni tarkusesõna ja joonista selle illustreerimiseks pilt. Näita pilti oma juhendajale või mõnele sõbrale. Kas nad oskavad sinu pildilt välja lugeda, kuidas tark olla?